Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DNEPRBOYU OVALIQ

  DNEPRBOYU OVALIQ, Dnepr o v a l ı ğ ı – Belarus vә Ukraynanın şm.-ş.-indә, Şәrqi Avropa düzәnliyinin c.-unda ovalıq. Dneprin orta axınının sol sahili boyunca uzanmışdır. Hünd. 182 m-ә, eni 120 km-ә qәdәrdir. Q.-dә vә c.-q.-dә Dnepr çayı dәrәsi ilә, c.-da Donetsk vә Azovyanı yüksәkliklәrinin, şm.-ş.-dә isә Orta Rusiya yük sәkliyinin yamacları ilә әhatә olunmuşdur. D.o. Ukrayna Polesyesinin şm.-ş. davamıdır. Geostruktur cәhәtdәn Dnepr-Donetsk çökәkliyinә müvafiqdir. Flüvioqlyasial vә allüvial-göl çöküntülәrindәn, gil vә lösslәrdәn ibarәtdir. Sәthi hamar vә az parçalanmışdır. İqlimi mülayim kontinen -
  taldır. Meşә-çöl vә çöl landşaftı inkişaf etmiş dir. Әrazisinin çox hissәsi şumlanır. Neft-qaz (Dnepr-Donetsk qazlı-neftli vilayә ti), qonur kömür (Dnepr kömür hövzәsi), duz, tikinti materialları yataqları var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DNEPRBOYU OVALIQ

  DNEPRBOYU OVALIQ, Dnepr o v a l ı ğ ı – Belarus vә Ukraynanın şm.-ş.-indә, Şәrqi Avropa düzәnliyinin c.-unda ovalıq. Dneprin orta axınının sol sahili boyunca uzanmışdır. Hünd. 182 m-ә, eni 120 km-ә qәdәrdir. Q.-dә vә c.-q.-dә Dnepr çayı dәrәsi ilә, c.-da Donetsk vә Azovyanı yüksәkliklәrinin, şm.-ş.-dә isә Orta Rusiya yük sәkliyinin yamacları ilә әhatә olunmuşdur. D.o. Ukrayna Polesyesinin şm.-ş. davamıdır. Geostruktur cәhәtdәn Dnepr-Donetsk çökәkliyinә müvafiqdir. Flüvioqlyasial vә allüvial-göl çöküntülәrindәn, gil vә lösslәrdәn ibarәtdir. Sәthi hamar vә az parçalanmışdır. İqlimi mülayim kontinen -
  taldır. Meşә-çöl vә çöl landşaftı inkişaf etmiş dir. Әrazisinin çox hissәsi şumlanır. Neft-qaz (Dnepr-Donetsk qazlı-neftli vilayә ti), qonur kömür (Dnepr kömür hövzәsi), duz, tikinti materialları yataqları var.

  DNEPRBOYU OVALIQ

  DNEPRBOYU OVALIQ, Dnepr o v a l ı ğ ı – Belarus vә Ukraynanın şm.-ş.-indә, Şәrqi Avropa düzәnliyinin c.-unda ovalıq. Dneprin orta axınının sol sahili boyunca uzanmışdır. Hünd. 182 m-ә, eni 120 km-ә qәdәrdir. Q.-dә vә c.-q.-dә Dnepr çayı dәrәsi ilә, c.-da Donetsk vә Azovyanı yüksәkliklәrinin, şm.-ş.-dә isә Orta Rusiya yük sәkliyinin yamacları ilә әhatә olunmuşdur. D.o. Ukrayna Polesyesinin şm.-ş. davamıdır. Geostruktur cәhәtdәn Dnepr-Donetsk çökәkliyinә müvafiqdir. Flüvioqlyasial vә allüvial-göl çöküntülәrindәn, gil vә lösslәrdәn ibarәtdir. Sәthi hamar vә az parçalanmışdır. İqlimi mülayim kontinen -
  taldır. Meşә-çöl vә çöl landşaftı inkişaf etmiş dir. Әrazisinin çox hissәsi şumlanır. Neft-qaz (Dnepr-Donetsk qazlı-neftli vilayә ti), qonur kömür (Dnepr kömür hövzәsi), duz, tikinti materialları yataqları var.