Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DNEPRBOYU YÜKSƏKLİK

  Ukraynada, Şәrqi Avropa düzәnliyinin c.-unda, Dnepr vә Cәnubi Buq çaylarının orta axınları arasında yüksәklik. Şm.-q.-dә tәdricәn Polesye ovalığına, q.-dә Podol yüksәkliyinә keçir, c.-da Qaradәnizyanı ovalığına çıxıntı şәklindә düşür, c.-ş.-dә vә ş.-dә Azovyanı yüksәkliklә vә Dneprin sıldırımlı sağ sahili ilә әhatәlәnir. Geostruktur cәhәtdәn Ukrayna qalxanına uyğundur; kristalliksüxurlardan ibarәt bünövrә  illәr, qumlar, löss vә lössәbәnzәr gilcәlәrlә örtülmüşdür. Sәthi şm.-q.-dәn (hünd. nöqtәsi 322 m) c.- ş.-ә (160–190 m) meyilliyi olan platodanibarәtdir; dәrin çay dәrәlәri vә yarğanlarla parçalanmışdır. Sәrin qışı vә isti yayı olan mülayim kontinental iqlim hakimdir. Şm. hissәsi meşә-çöl, c. hissәsi isә çöl zonasına daxildir. Әrazisinin çox hissәsi şumlanır. Taxılçılıq, intensiv heyvandarlıq, bağçılıq inkişaf etmişdir. Dәmir (Krivoy-Roq dәmir filizi hövzәsi) vә manqan filizi (Nikopol) yataqları var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DNEPRBOYU YÜKSƏKLİK

  Ukraynada, Şәrqi Avropa düzәnliyinin c.-unda, Dnepr vә Cәnubi Buq çaylarının orta axınları arasında yüksәklik. Şm.-q.-dә tәdricәn Polesye ovalığına, q.-dә Podol yüksәkliyinә keçir, c.-da Qaradәnizyanı ovalığına çıxıntı şәklindә düşür, c.-ş.-dә vә ş.-dә Azovyanı yüksәkliklә vә Dneprin sıldırımlı sağ sahili ilә әhatәlәnir. Geostruktur cәhәtdәn Ukrayna qalxanına uyğundur; kristalliksüxurlardan ibarәt bünövrә  illәr, qumlar, löss vә lössәbәnzәr gilcәlәrlә örtülmüşdür. Sәthi şm.-q.-dәn (hünd. nöqtәsi 322 m) c.- ş.-ә (160–190 m) meyilliyi olan platodanibarәtdir; dәrin çay dәrәlәri vә yarğanlarla parçalanmışdır. Sәrin qışı vә isti yayı olan mülayim kontinental iqlim hakimdir. Şm. hissәsi meşә-çöl, c. hissәsi isә çöl zonasına daxildir. Әrazisinin çox hissәsi şumlanır. Taxılçılıq, intensiv heyvandarlıq, bağçılıq inkişaf etmişdir. Dәmir (Krivoy-Roq dәmir filizi hövzәsi) vә manqan filizi (Nikopol) yataqları var.

  DNEPRBOYU YÜKSƏKLİK

  Ukraynada, Şәrqi Avropa düzәnliyinin c.-unda, Dnepr vә Cәnubi Buq çaylarının orta axınları arasında yüksәklik. Şm.-q.-dә tәdricәn Polesye ovalığına, q.-dә Podol yüksәkliyinә keçir, c.-da Qaradәnizyanı ovalığına çıxıntı şәklindә düşür, c.-ş.-dә vә ş.-dә Azovyanı yüksәkliklә vә Dneprin sıldırımlı sağ sahili ilә әhatәlәnir. Geostruktur cәhәtdәn Ukrayna qalxanına uyğundur; kristalliksüxurlardan ibarәt bünövrә  illәr, qumlar, löss vә lössәbәnzәr gilcәlәrlә örtülmüşdür. Sәthi şm.-q.-dәn (hünd. nöqtәsi 322 m) c.- ş.-ә (160–190 m) meyilliyi olan platodanibarәtdir; dәrin çay dәrәlәri vә yarğanlarla parçalanmışdır. Sәrin qışı vә isti yayı olan mülayim kontinental iqlim hakimdir. Şm. hissәsi meşә-çöl, c. hissәsi isә çöl zonasına daxildir. Әrazisinin çox hissәsi şumlanır. Taxılçılıq, intensiv heyvandarlıq, bağçılıq inkişaf etmişdir. Dәmir (Krivoy-Roq dәmir filizi hövzәsi) vә manqan filizi (Nikopol) yataqları var.