Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DNEPR-DONETS MƏDƏNİ BİRLİYİ

  ДНЕПР-ДОНÉТС МЯДЯНИ БИРЛИЙИ, Д н е п р - Д о н е т с м я д я н и й й я  т и, Д н е п р - Д о н е т с м я д я н и - т а р и х и в и л а й я т и – Украйна вя Белару -сун ъ. яразиляринин енлийарпаглы мешя вя мешя-чюл зонасында Орта вя Сон Неолит дюврцня (е.я. 5–4-ъц минилликляр) аид археоложи мядяниййятляр. Илк абидяляри А.В.Доброволски вя М.Й.Рудински тяряфиндян Надпорожйедя ашкар едилмишдир (1927–33). 1950–60-ъы иллярдя Д.Й.Телеэин тяряфиндян мядяниййят кими мцяййянляш дирилмишдир. Н.С.Котова вя б. Волын, Кийев-Черкассы, Лисогубовка вя Донетс мядяниййятляриня аид абидяляри хцсуси вилайят кими айырырлар. И.Б.Василйев Орта Волга, Орта Дон вя Д.-Д.м.б.-ни Днепр-Волга мешя-чюл Неолит яйаляти чярчивясиндя бирляшдирирди. Йерцстц, бир гядяр дяриндя йерляшян диряк конструксийалы, квадрат вя дцзбуъаг планлы тикилилярин диварлары тирлярдян, йахуд гамыш гарышыг мющрядяндир, мяркязиндя оъаг йерляшир; ялавя тясяррцфат мягсядли тикилиляр вар. Юлцляр гуйуларда (яввялляр овал, сонралар квадрат планлы) вя хяндяклярдя архасы цстя узадылмыш, гябирлярдян бириндя ися якс тяряфляря истигамятлянмиш вязиййятдя коллектив, бязян ися тяк щалда дяфн едилмиш, цзяриня охра сяпилмишдир; дяфн йерляринин ятрафында тон гал вя хейрат йерляринин
  галыглары излянилмишдир. Ян гядим дяфн йерляринин аваданлыьы арасында марал дишиндян асмалара вя балыг дишиндян мунъуглара, сонралар ися даш алятляря (пазшякилли балталар, енли лювщялярдян щазырланан бычаглар), габан, марал вя балыг дишиндян, балыггулаьыдан, шистдян, ягигдян олан бязяк яшйаларына раст эялинмишдир. Йашайыш мяскянляриндян сятщи вя алт щиссяси дарагвары вя хырдадишли мющцр васитясиля щяндяси нахышларла бязядилмиш галындиварлы, сиври вя йастыотураъаглы кцпяляр, надир щалларда кичик ъамлар; чох вахт ъилаланмыш балталар, ох уълуглары вя низяляр, микролитляр тапылмышдыр. Тапынтылар арасында даш кяркиляр, дискляр, сцмцкдян вя буйнуздан низя уълуглары вя чянэялляр, кяркиляр, ийняляр вя с. дя вар. Тясяррцфатын ясасыны овчулуг, балыгчылыг, щейвандарлыг (гарамал вя давар, ат) тяшкил едирди; якинчилийин мейдана эялмяси ещтимал олунур. Истещсал тясяррцфатынын башланьыъы, ещтимал ки, Триполйе мядяниййяти иля баьлыдыр. Д.-Д.м.б.-нин дашыйыъылары Кроманйон адамы антроположи типиня аид идиляр. Д.-Д.м.б.-нин формалашмасы Шярги Авропа мешя-чюл мядяниййятляринин Еркян Неолит чюл мядяниййятляринин (Буг-Днестр, Сурск, Ашаьы Дон, Азов-Днепр мядяниййятляри) тясири алтында неолитляшмясинин цчцнъц мярщялясиндя баш вермишдир. Д.-Д.м.б. Мариу пол мядяни-тарихи вилайятинин тяшяккцлцндя компонентлярдян бири олмушдур.

  Днепр-Донетс мядяниййятиня аид даш алят вя керамика нцмуняляри: 1 – балта; 2 – чапаъаг; 3–4 – нуклеуслар; 5–6 – бычагвары кясиъи алятляр, 7– ох уълуьу, 8–9 – тийяляр, 10 – трапесийа, 11 – гашов; 12 – “цтцъцк”; 13 – кясиъи алят, 14–16 – сахсы габлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DNEPR-DONETS MƏDƏNİ BİRLİYİ

  ДНЕПР-ДОНÉТС МЯДЯНИ БИРЛИЙИ, Д н е п р - Д о н е т с м я д я н и й й я  т и, Д н е п р - Д о н е т с м я д я н и - т а р и х и в и л а й я т и – Украйна вя Белару -сун ъ. яразиляринин енлийарпаглы мешя вя мешя-чюл зонасында Орта вя Сон Неолит дюврцня (е.я. 5–4-ъц минилликляр) аид археоложи мядяниййятляр. Илк абидяляри А.В.Доброволски вя М.Й.Рудински тяряфиндян Надпорожйедя ашкар едилмишдир (1927–33). 1950–60-ъы иллярдя Д.Й.Телеэин тяряфиндян мядяниййят кими мцяййянляш дирилмишдир. Н.С.Котова вя б. Волын, Кийев-Черкассы, Лисогубовка вя Донетс мядяниййятляриня аид абидяляри хцсуси вилайят кими айырырлар. И.Б.Василйев Орта Волга, Орта Дон вя Д.-Д.м.б.-ни Днепр-Волга мешя-чюл Неолит яйаляти чярчивясиндя бирляшдирирди. Йерцстц, бир гядяр дяриндя йерляшян диряк конструксийалы, квадрат вя дцзбуъаг планлы тикилилярин диварлары тирлярдян, йахуд гамыш гарышыг мющрядяндир, мяркязиндя оъаг йерляшир; ялавя тясяррцфат мягсядли тикилиляр вар. Юлцляр гуйуларда (яввялляр овал, сонралар квадрат планлы) вя хяндяклярдя архасы цстя узадылмыш, гябирлярдян бириндя ися якс тяряфляря истигамятлянмиш вязиййятдя коллектив, бязян ися тяк щалда дяфн едилмиш, цзяриня охра сяпилмишдир; дяфн йерляринин ятрафында тон гал вя хейрат йерляринин
  галыглары излянилмишдир. Ян гядим дяфн йерляринин аваданлыьы арасында марал дишиндян асмалара вя балыг дишиндян мунъуглара, сонралар ися даш алятляря (пазшякилли балталар, енли лювщялярдян щазырланан бычаглар), габан, марал вя балыг дишиндян, балыггулаьыдан, шистдян, ягигдян олан бязяк яшйаларына раст эялинмишдир. Йашайыш мяскянляриндян сятщи вя алт щиссяси дарагвары вя хырдадишли мющцр васитясиля щяндяси нахышларла бязядилмиш галындиварлы, сиври вя йастыотураъаглы кцпяляр, надир щалларда кичик ъамлар; чох вахт ъилаланмыш балталар, ох уълуглары вя низяляр, микролитляр тапылмышдыр. Тапынтылар арасында даш кяркиляр, дискляр, сцмцкдян вя буйнуздан низя уълуглары вя чянэялляр, кяркиляр, ийняляр вя с. дя вар. Тясяррцфатын ясасыны овчулуг, балыгчылыг, щейвандарлыг (гарамал вя давар, ат) тяшкил едирди; якинчилийин мейдана эялмяси ещтимал олунур. Истещсал тясяррцфатынын башланьыъы, ещтимал ки, Триполйе мядяниййяти иля баьлыдыр. Д.-Д.м.б.-нин дашыйыъылары Кроманйон адамы антроположи типиня аид идиляр. Д.-Д.м.б.-нин формалашмасы Шярги Авропа мешя-чюл мядяниййятляринин Еркян Неолит чюл мядяниййятляринин (Буг-Днестр, Сурск, Ашаьы Дон, Азов-Днепр мядяниййятляри) тясири алтында неолитляшмясинин цчцнъц мярщялясиндя баш вермишдир. Д.-Д.м.б. Мариу пол мядяни-тарихи вилайятинин тяшяккцлцндя компонентлярдян бири олмушдур.

  Днепр-Донетс мядяниййятиня аид даш алят вя керамика нцмуняляри: 1 – балта; 2 – чапаъаг; 3–4 – нуклеуслар; 5–6 – бычагвары кясиъи алятляр, 7– ох уълуьу, 8–9 – тийяляр, 10 – трапесийа, 11 – гашов; 12 – “цтцъцк”; 13 – кясиъи алят, 14–16 – сахсы габлар.

  DNEPR-DONETS MƏDƏNİ BİRLİYİ

  ДНЕПР-ДОНÉТС МЯДЯНИ БИРЛИЙИ, Д н е п р - Д о н е т с м я д я н и й й я  т и, Д н е п р - Д о н е т с м я д я н и - т а р и х и в и л а й я т и – Украйна вя Белару -сун ъ. яразиляринин енлийарпаглы мешя вя мешя-чюл зонасында Орта вя Сон Неолит дюврцня (е.я. 5–4-ъц минилликляр) аид археоложи мядяниййятляр. Илк абидяляри А.В.Доброволски вя М.Й.Рудински тяряфиндян Надпорожйедя ашкар едилмишдир (1927–33). 1950–60-ъы иллярдя Д.Й.Телеэин тяряфиндян мядяниййят кими мцяййянляш дирилмишдир. Н.С.Котова вя б. Волын, Кийев-Черкассы, Лисогубовка вя Донетс мядяниййятляриня аид абидяляри хцсуси вилайят кими айырырлар. И.Б.Василйев Орта Волга, Орта Дон вя Д.-Д.м.б.-ни Днепр-Волга мешя-чюл Неолит яйаляти чярчивясиндя бирляшдирирди. Йерцстц, бир гядяр дяриндя йерляшян диряк конструксийалы, квадрат вя дцзбуъаг планлы тикилилярин диварлары тирлярдян, йахуд гамыш гарышыг мющрядяндир, мяркязиндя оъаг йерляшир; ялавя тясяррцфат мягсядли тикилиляр вар. Юлцляр гуйуларда (яввялляр овал, сонралар квадрат планлы) вя хяндяклярдя архасы цстя узадылмыш, гябирлярдян бириндя ися якс тяряфляря истигамятлянмиш вязиййятдя коллектив, бязян ися тяк щалда дяфн едилмиш, цзяриня охра сяпилмишдир; дяфн йерляринин ятрафында тон гал вя хейрат йерляринин
  галыглары излянилмишдир. Ян гядим дяфн йерляринин аваданлыьы арасында марал дишиндян асмалара вя балыг дишиндян мунъуглара, сонралар ися даш алятляря (пазшякилли балталар, енли лювщялярдян щазырланан бычаглар), габан, марал вя балыг дишиндян, балыггулаьыдан, шистдян, ягигдян олан бязяк яшйаларына раст эялинмишдир. Йашайыш мяскянляриндян сятщи вя алт щиссяси дарагвары вя хырдадишли мющцр васитясиля щяндяси нахышларла бязядилмиш галындиварлы, сиври вя йастыотураъаглы кцпяляр, надир щалларда кичик ъамлар; чох вахт ъилаланмыш балталар, ох уълуглары вя низяляр, микролитляр тапылмышдыр. Тапынтылар арасында даш кяркиляр, дискляр, сцмцкдян вя буйнуздан низя уълуглары вя чянэялляр, кяркиляр, ийняляр вя с. дя вар. Тясяррцфатын ясасыны овчулуг, балыгчылыг, щейвандарлыг (гарамал вя давар, ат) тяшкил едирди; якинчилийин мейдана эялмяси ещтимал олунур. Истещсал тясяррцфатынын башланьыъы, ещтимал ки, Триполйе мядяниййяти иля баьлыдыр. Д.-Д.м.б.-нин дашыйыъылары Кроманйон адамы антроположи типиня аид идиляр. Д.-Д.м.б.-нин формалашмасы Шярги Авропа мешя-чюл мядяниййятляринин Еркян Неолит чюл мядяниййятляринин (Буг-Днестр, Сурск, Ашаьы Дон, Азов-Днепр мядяниййятляри) тясири алтында неолитляшмясинин цчцнъц мярщялясиндя баш вермишдир. Д.-Д.м.б. Мариу пол мядяни-тарихи вилайятинин тяшяккцлцндя компонентлярдян бири олмушдур.

  Днепр-Донетс мядяниййятиня аид даш алят вя керамика нцмуняляри: 1 – балта; 2 – чапаъаг; 3–4 – нуклеуслар; 5–6 – бычагвары кясиъи алятляр, 7– ох уълуьу, 8–9 – тийяляр, 10 – трапесийа, 11 – гашов; 12 – “цтцъцк”; 13 – кясиъи алят, 14–16 – сахсы габлар.