Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DNEPR-DVİNA MƏDƏNİYYƏTİ

  Днеприн йухары ахары, Гярби Двина, Ловат, Великайа, Десна, Угра чайлары щювзяляриндя (Русийанын Смоленск, Псков, Твер вил.-ляри вя Беларусун шм.-ш.-и) Еркян Дямир дюврцня (е.я. 8 яср – ерамызын 3 ясри) аид археоложи мядяниййят. 1920-ъи иллярдя А.Н.Лйавдански тяряфиндян юйрянилмяйя башланмыш, 1960-ъы иллярин орталарында А.Э.Митрофанов тяряфиндян мядяниййят кими мцяййянляшдирилмишдир. Мяншяйи юйрянилмямишдир. Д.-Д.м.-нин ясас абидяляри ачыг оъаглы, диряк конструксийалы узун евлярдян ибарят шящяр
  йерляридир. Кянд йерляри надирдир, дяфн йерляри ашкар едилмямишдир. Керамика йапма вя кобуд, хырдаланмыш даш (ири гум) гатышыглыдыр. Зяиф профиллянмиш вя банка типли кцпяляр цстцнлцк тяшкил едир. Ики тяряфдян дялийи вя цстцндя йивли ъызыглары олан габлар Д.-Д.м.-нин Гярби Двина варианты цчцн сяъиййявидир. Илк вахтлар метал яшйалардан (тунъ балталар, шябякяли бязяк яшйалары) надир щалларда истифадя олунурду; сцмцкдян (ох вя чянэял уълуглары, искяняляр, дялмяляр, санъаглар вя с.) вя дашдан (балталар вя с.) дцзялдилмиш мямулатлар характерик иди. Тягр. ерамызын яввялляриня йахын чох сайда дямир балталар, ораглар, бычаглар, ох вя низя уълуглары, яса формалы санъаглар вя с.-я тясадцф олунмушдур. Д.-Д.м.-ни Днепр балт лары иля ялагяляндирирляр. Ерамызын 1–2 ясрляриндя Д.-Д.м. Зарубинтсы мядяниййятинин Йухары Днепр варианты иля гарышмышдыр. Нятиъядя Д.-Д.м. ареалынын ш. щиссясиндя Тушемлйанын орта тябягяси типли мядяниййят формалашмышдыр. 3–4 ясрлярдя Д.-Д.м.-ни Заозерйе даирясиня мяхсус абидяляр явяз етмишдир.

  Днепр-Двина мядяниййятиня аид тапынтылар: 1 – эил чахчах; 2, 20 – пярсянэляр; 18, 19 – габлар; 3, 4, 8–10 – тунъ бязякляр; 11, 13 – санъаглар; 5, 14 – дямир бычаглар; 6 – сцмцкдян дястяк; 7 – йаба уълуьу; 12 – дешиъи алят; 15–17 – ох уълуглары.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DNEPR-DVİNA MƏDƏNİYYƏTİ

  Днеприн йухары ахары, Гярби Двина, Ловат, Великайа, Десна, Угра чайлары щювзяляриндя (Русийанын Смоленск, Псков, Твер вил.-ляри вя Беларусун шм.-ш.-и) Еркян Дямир дюврцня (е.я. 8 яср – ерамызын 3 ясри) аид археоложи мядяниййят. 1920-ъи иллярдя А.Н.Лйавдански тяряфиндян юйрянилмяйя башланмыш, 1960-ъы иллярин орталарында А.Э.Митрофанов тяряфиндян мядяниййят кими мцяййянляшдирилмишдир. Мяншяйи юйрянилмямишдир. Д.-Д.м.-нин ясас абидяляри ачыг оъаглы, диряк конструксийалы узун евлярдян ибарят шящяр
  йерляридир. Кянд йерляри надирдир, дяфн йерляри ашкар едилмямишдир. Керамика йапма вя кобуд, хырдаланмыш даш (ири гум) гатышыглыдыр. Зяиф профиллянмиш вя банка типли кцпяляр цстцнлцк тяшкил едир. Ики тяряфдян дялийи вя цстцндя йивли ъызыглары олан габлар Д.-Д.м.-нин Гярби Двина варианты цчцн сяъиййявидир. Илк вахтлар метал яшйалардан (тунъ балталар, шябякяли бязяк яшйалары) надир щалларда истифадя олунурду; сцмцкдян (ох вя чянэял уълуглары, искяняляр, дялмяляр, санъаглар вя с.) вя дашдан (балталар вя с.) дцзялдилмиш мямулатлар характерик иди. Тягр. ерамызын яввялляриня йахын чох сайда дямир балталар, ораглар, бычаглар, ох вя низя уълуглары, яса формалы санъаглар вя с.-я тясадцф олунмушдур. Д.-Д.м.-ни Днепр балт лары иля ялагяляндирирляр. Ерамызын 1–2 ясрляриндя Д.-Д.м. Зарубинтсы мядяниййятинин Йухары Днепр варианты иля гарышмышдыр. Нятиъядя Д.-Д.м. ареалынын ш. щиссясиндя Тушемлйанын орта тябягяси типли мядяниййят формалашмышдыр. 3–4 ясрлярдя Д.-Д.м.-ни Заозерйе даирясиня мяхсус абидяляр явяз етмишдир.

  Днепр-Двина мядяниййятиня аид тапынтылар: 1 – эил чахчах; 2, 20 – пярсянэляр; 18, 19 – габлар; 3, 4, 8–10 – тунъ бязякляр; 11, 13 – санъаглар; 5, 14 – дямир бычаглар; 6 – сцмцкдян дястяк; 7 – йаба уълуьу; 12 – дешиъи алят; 15–17 – ох уълуглары.

  DNEPR-DVİNA MƏDƏNİYYƏTİ

  Днеприн йухары ахары, Гярби Двина, Ловат, Великайа, Десна, Угра чайлары щювзяляриндя (Русийанын Смоленск, Псков, Твер вил.-ляри вя Беларусун шм.-ш.-и) Еркян Дямир дюврцня (е.я. 8 яср – ерамызын 3 ясри) аид археоложи мядяниййят. 1920-ъи иллярдя А.Н.Лйавдански тяряфиндян юйрянилмяйя башланмыш, 1960-ъы иллярин орталарында А.Э.Митрофанов тяряфиндян мядяниййят кими мцяййянляшдирилмишдир. Мяншяйи юйрянилмямишдир. Д.-Д.м.-нин ясас абидяляри ачыг оъаглы, диряк конструксийалы узун евлярдян ибарят шящяр
  йерляридир. Кянд йерляри надирдир, дяфн йерляри ашкар едилмямишдир. Керамика йапма вя кобуд, хырдаланмыш даш (ири гум) гатышыглыдыр. Зяиф профиллянмиш вя банка типли кцпяляр цстцнлцк тяшкил едир. Ики тяряфдян дялийи вя цстцндя йивли ъызыглары олан габлар Д.-Д.м.-нин Гярби Двина варианты цчцн сяъиййявидир. Илк вахтлар метал яшйалардан (тунъ балталар, шябякяли бязяк яшйалары) надир щалларда истифадя олунурду; сцмцкдян (ох вя чянэял уълуглары, искяняляр, дялмяляр, санъаглар вя с.) вя дашдан (балталар вя с.) дцзялдилмиш мямулатлар характерик иди. Тягр. ерамызын яввялляриня йахын чох сайда дямир балталар, ораглар, бычаглар, ох вя низя уълуглары, яса формалы санъаглар вя с.-я тясадцф олунмушдур. Д.-Д.м.-ни Днепр балт лары иля ялагяляндирирляр. Ерамызын 1–2 ясрляриндя Д.-Д.м. Зарубинтсы мядяниййятинин Йухары Днепр варианты иля гарышмышдыр. Нятиъядя Д.-Д.м. ареалынын ш. щиссясиндя Тушемлйанын орта тябягяси типли мядяниййят формалашмышдыр. 3–4 ясрлярдя Д.-Д.м.-ни Заозерйе даирясиня мяхсус абидяляр явяз етмишдир.

  Днепр-Двина мядяниййятиня аид тапынтылар: 1 – эил чахчах; 2, 20 – пярсянэляр; 18, 19 – габлар; 3, 4, 8–10 – тунъ бязякляр; 11, 13 – санъаглар; 5, 14 – дямир бычаглар; 6 – сцмцкдян дястяк; 7 – йаба уълуьу; 12 – дешиъи алят; 15–17 – ох уълуглары.