Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİOTİK POTENSİAL


  БИОТИК ПОТЕНСИАЛ, репродуктив потенсиал – ятраф мцщитин мящдудлашдырыъы тясиринин олмадыьы щалда популйасийаларын максимум мцмкцн артма сцрятинин эюстяриъиси. Инэилис алими Р. Чепмен тяряфиндян (1928) демографик просеслярин тящлили заманы тяклиф олунмушдур. Сонралар популйасийаларын ди- намикасыны юйрянян бу эюстяриъи мцщцм параметрлярдян бири кими еколоэийайа дахил едилмишдир. Б.п. надир щалда, башлыъасы ися йалныз чох гыса бир вахт ярзиндя тябии популйасийаларда щяйата кечир, якс тягдирдя мяс., бир ъцт милчяк нясли бир ил ярзиндя планетин бцтцн сятщини юртя билярди. Динамики популйасийа тящлили чярчивя- синдя популйасийаларын артма сцрятинин эюстяриъиси гейри-мящдуд мцщитдя популйасийа артымынын дифференсиал тянлийинин експоненти кими гиймятляндирилир. Юз нювбясиндя тябиятдя мцшащидя олунан популйасийанын фактики артма сцряти иля Б.п. арасындакы фярг гейри-мящдуд чохалмайа мане олан щядд факторларынын ъями иля сяъиййялянир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİOTİK POTENSİAL


  БИОТИК ПОТЕНСИАЛ, репродуктив потенсиал – ятраф мцщитин мящдудлашдырыъы тясиринин олмадыьы щалда популйасийаларын максимум мцмкцн артма сцрятинин эюстяриъиси. Инэилис алими Р. Чепмен тяряфиндян (1928) демографик просеслярин тящлили заманы тяклиф олунмушдур. Сонралар популйасийаларын ди- намикасыны юйрянян бу эюстяриъи мцщцм параметрлярдян бири кими еколоэийайа дахил едилмишдир. Б.п. надир щалда, башлыъасы ися йалныз чох гыса бир вахт ярзиндя тябии популйасийаларда щяйата кечир, якс тягдирдя мяс., бир ъцт милчяк нясли бир ил ярзиндя планетин бцтцн сятщини юртя билярди. Динамики популйасийа тящлили чярчивя- синдя популйасийаларын артма сцрятинин эюстяриъиси гейри-мящдуд мцщитдя популйасийа артымынын дифференсиал тянлийинин експоненти кими гиймятляндирилир. Юз нювбясиндя тябиятдя мцшащидя олунан популйасийанын фактики артма сцряти иля Б.п. арасындакы фярг гейри-мящдуд чохалмайа мане олан щядд факторларынын ъями иля сяъиййялянир.

  BİOTİK POTENSİAL


  БИОТИК ПОТЕНСИАЛ, репродуктив потенсиал – ятраф мцщитин мящдудлашдырыъы тясиринин олмадыьы щалда популйасийаларын максимум мцмкцн артма сцрятинин эюстяриъиси. Инэилис алими Р. Чепмен тяряфиндян (1928) демографик просеслярин тящлили заманы тяклиф олунмушдур. Сонралар популйасийаларын ди- намикасыны юйрянян бу эюстяриъи мцщцм параметрлярдян бири кими еколоэийайа дахил едилмишдир. Б.п. надир щалда, башлыъасы ися йалныз чох гыса бир вахт ярзиндя тябии популйасийаларда щяйата кечир, якс тягдирдя мяс., бир ъцт милчяк нясли бир ил ярзиндя планетин бцтцн сятщини юртя билярди. Динамики популйасийа тящлили чярчивя- синдя популйасийаларын артма сцрятинин эюстяриъиси гейри-мящдуд мцщитдя популйасийа артымынын дифференсиал тянлийинин експоненти кими гиймятляндирилир. Юз нювбясиндя тябиятдя мцшащидя олунан популйасийанын фактики артма сцряти иля Б.п. арасындакы фярг гейри-мящдуд чохалмайа мане олан щядд факторларынын ъями иля сяъиййялянир.