Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DO

  ДО – мусиги сясляриндян бири; диатоник сясдцзцмцнцн пилляляриндян биринин щеъа иля ифадяси (латын ялифбасынын ъ щярфи иля ишарялянмясиня уйьундур). Гядим латын терминолоэийасында ут адланмыш, 17 ясрдя италйан филологу вя мусиги нязяриййячиси Ъ.Б.Дони (1595–1647) тяряфиндян охумаг цчцн бир гядяр ялверишсиз олан яввялки ут явязиня тятбиг едилмишдир. Д. до-мажор (Ъ-дур) вя до-минор (ъ-молл) тоналлыгларында 1-ъи пиллядир (бах щямчинин Пилля, Щексахорд, Солмизасийа).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DO

  ДО – мусиги сясляриндян бири; диатоник сясдцзцмцнцн пилляляриндян биринин щеъа иля ифадяси (латын ялифбасынын ъ щярфи иля ишарялянмясиня уйьундур). Гядим латын терминолоэийасында ут адланмыш, 17 ясрдя италйан филологу вя мусиги нязяриййячиси Ъ.Б.Дони (1595–1647) тяряфиндян охумаг цчцн бир гядяр ялверишсиз олан яввялки ут явязиня тятбиг едилмишдир. Д. до-мажор (Ъ-дур) вя до-минор (ъ-молл) тоналлыгларында 1-ъи пиллядир (бах щямчинин Пилля, Щексахорд, Солмизасийа).

  DO

  ДО – мусиги сясляриндян бири; диатоник сясдцзцмцнцн пилляляриндян биринин щеъа иля ифадяси (латын ялифбасынын ъ щярфи иля ишарялянмясиня уйьундур). Гядим латын терминолоэийасында ут адланмыш, 17 ясрдя италйан филологу вя мусиги нязяриййячиси Ъ.Б.Дони (1595–1647) тяряфиндян охумаг цчцн бир гядяр ялверишсиз олан яввялки ут явязиня тятбиг едилмишдир. Д. до-мажор (Ъ-дур) вя до-минор (ъ-молл) тоналлыгларында 1-ъи пиллядир (бах щямчинин Пилля, Щексахорд, Солмизасийа).