Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOC

  “ДОЪ” (Додэе) – Америкада истещсал едилян миник вя йцк-сярнишин автомобилляринин ады. Ейниадлы ширкят (“Додэе Бротщерс”) 1900 илдя Ъон вя Щорас Доъ гардашлары тяряфиндян йарадылмыш вя 1914 илдян юз автомобиллярини (35 а.г. эцъцндя) истещсал етмяйя башламышдыр. “Д.” автомобиллярини истещсал едян ширкят 1928 илдя “Крайслер” (Ъщрйслер) корпорасийасынын, 1997–2008 иллярдя “Даимлер Ъщрйслер” алйансынын тяркибиндя олмушдур; щазырда “Ъщрйслер Эроуп ЛЛЪ” ширкятинин бир щиссясидир. Мцасир “Д.” миник автомобилляринин мцщяррикинин ишляк щяъми 1,6– 8,5 л, эцъц 300–500 кВт, сцряти 240–500 км/саатдыр. Йцк-сярнишин автомобилляринин там кцтляси 2,2–4 т, йцкгалдырма габилиййяти 0,7–2,1 т олур.

   Dodge Charger SRT Hellcat миник автомобили [2016, мцщяррикинин ишляк щяъми – 6,2 л, эцъц – 530 кВт (717 а.г.) макс. сцряти – 329 км/саат].

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOC

  “ДОЪ” (Додэе) – Америкада истещсал едилян миник вя йцк-сярнишин автомобилляринин ады. Ейниадлы ширкят (“Додэе Бротщерс”) 1900 илдя Ъон вя Щорас Доъ гардашлары тяряфиндян йарадылмыш вя 1914 илдян юз автомобиллярини (35 а.г. эцъцндя) истещсал етмяйя башламышдыр. “Д.” автомобиллярини истещсал едян ширкят 1928 илдя “Крайслер” (Ъщрйслер) корпорасийасынын, 1997–2008 иллярдя “Даимлер Ъщрйслер” алйансынын тяркибиндя олмушдур; щазырда “Ъщрйслер Эроуп ЛЛЪ” ширкятинин бир щиссясидир. Мцасир “Д.” миник автомобилляринин мцщяррикинин ишляк щяъми 1,6– 8,5 л, эцъц 300–500 кВт, сцряти 240–500 км/саатдыр. Йцк-сярнишин автомобилляринин там кцтляси 2,2–4 т, йцкгалдырма габилиййяти 0,7–2,1 т олур.

   Dodge Charger SRT Hellcat миник автомобили [2016, мцщяррикинин ишляк щяъми – 6,2 л, эцъц – 530 кВт (717 а.г.) макс. сцряти – 329 км/саат].

  DOC

  “ДОЪ” (Додэе) – Америкада истещсал едилян миник вя йцк-сярнишин автомобилляринин ады. Ейниадлы ширкят (“Додэе Бротщерс”) 1900 илдя Ъон вя Щорас Доъ гардашлары тяряфиндян йарадылмыш вя 1914 илдян юз автомобиллярини (35 а.г. эцъцндя) истещсал етмяйя башламышдыр. “Д.” автомобиллярини истещсал едян ширкят 1928 илдя “Крайслер” (Ъщрйслер) корпорасийасынын, 1997–2008 иллярдя “Даимлер Ъщрйслер” алйансынын тяркибиндя олмушдур; щазырда “Ъщрйслер Эроуп ЛЛЪ” ширкятинин бир щиссясидир. Мцасир “Д.” миник автомобилляринин мцщяррикинин ишляк щяъми 1,6– 8,5 л, эцъц 300–500 кВт, сцряти 240–500 км/саатдыр. Йцк-сярнишин автомобилляринин там кцтляси 2,2–4 т, йцкгалдырма габилиййяти 0,7–2,1 т олур.

   Dodge Charger SRT Hellcat миник автомобили [2016, мцщяррикинин ишляк щяъми – 6,2 л, эцъц – 530 кВт (717 а.г.) макс. сцряти – 329 км/саат].