Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DODAQDƏYMƏZ

  ДОДАГДЯЙМЯЗ – ашыг шеири шякли, тяънисин ясас нювляриндян бири. Ясасян, гошма формасында олур. Д.-ин башлыъа хцсусиййяти шеирдя гоша додаг самитляри (б, м, п), бязян ися диш вя додаг самитляри (з, в, ф) олан сюзлярин ишлядилмямясидир. Беля шеирлярин гошулмасы чятин олдуьундан бу формайа аз мцраъият едилир. Д.-дя сцни кялмялярдян, тящриф олунмуш ифадялярдян истифадя едилмямялидир. Д. йцксяк сяняткарлыг нцмуняси щесаб едилир. Ашыг Ялясэярин “А йаьа-йаьа”, “Чата-чат”, “Ай ейляр гыж-гыж”, “Ня йахшы-йахшы” вя с. шеирляри Д.-ин ян эюзял нцмуняляриндяндир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DODAQDƏYMƏZ

  ДОДАГДЯЙМЯЗ – ашыг шеири шякли, тяънисин ясас нювляриндян бири. Ясасян, гошма формасында олур. Д.-ин башлыъа хцсусиййяти шеирдя гоша додаг самитляри (б, м, п), бязян ися диш вя додаг самитляри (з, в, ф) олан сюзлярин ишлядилмямясидир. Беля шеирлярин гошулмасы чятин олдуьундан бу формайа аз мцраъият едилир. Д.-дя сцни кялмялярдян, тящриф олунмуш ифадялярдян истифадя едилмямялидир. Д. йцксяк сяняткарлыг нцмуняси щесаб едилир. Ашыг Ялясэярин “А йаьа-йаьа”, “Чата-чат”, “Ай ейляр гыж-гыж”, “Ня йахшы-йахшы” вя с. шеирляри Д.-ин ян эюзял нцмуняляриндяндир.

  DODAQDƏYMƏZ

  ДОДАГДЯЙМЯЗ – ашыг шеири шякли, тяънисин ясас нювляриндян бири. Ясасян, гошма формасында олур. Д.-ин башлыъа хцсусиййяти шеирдя гоша додаг самитляри (б, м, п), бязян ися диш вя додаг самитляри (з, в, ф) олан сюзлярин ишлядилмямясидир. Беля шеирлярин гошулмасы чятин олдуьундан бу формайа аз мцраъият едилир. Д.-дя сцни кялмялярдян, тящриф олунмуш ифадялярдян истифадя едилмямялидир. Д. йцксяк сяняткарлыг нцмуняси щесаб едилир. Ашыг Ялясэярин “А йаьа-йаьа”, “Чата-чат”, “Ай ейляр гыж-гыж”, “Ня йахшы-йахшы” вя с. шеирляри Д.-ин ян эюзял нцмуняляриндяндир.