Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOĞRAMAC

  ДОЬРАМАЪ – азярб.-лар арасында эениш йайылмыш сяринляшдириъи йай йемяйи. Бир гядяр су иля чалынмыш гатыьа, йахуд айрана хырда доьранмыш хийар, эюй соьан, шцйцд, наня вя с. эюйярти гатылыр, дуз, истиот ялавя едилир. Азярб.-ын бязи бюлэяляриндя “овдуь”, “одуь”, “авдыь” да адланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOĞRAMAC

  ДОЬРАМАЪ – азярб.-лар арасында эениш йайылмыш сяринляшдириъи йай йемяйи. Бир гядяр су иля чалынмыш гатыьа, йахуд айрана хырда доьранмыш хийар, эюй соьан, шцйцд, наня вя с. эюйярти гатылыр, дуз, истиот ялавя едилир. Азярб.-ын бязи бюлэяляриндя “овдуь”, “одуь”, “авдыь” да адланыр.

  DOĞRAMAC

  ДОЬРАМАЪ – азярб.-лар арасында эениш йайылмыш сяринляшдириъи йай йемяйи. Бир гядяр су иля чалынмыш гатыьа, йахуд айрана хырда доьранмыш хийар, эюй соьан, шцйцд, наня вя с. эюйярти гатылыр, дуз, истиот ялавя едилир. Азярб.-ын бязи бюлэяляриндя “овдуь”, “одуь”, “авдыь” да адланыр.