Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİOÜZVİ KİMYA

  БИОЦЗВИ КИМЙА – цзви вя физики кимйанын, щямчинин физика вя рийазиййатын ясас цсулларындан истифадя етмякля, цзви маддялярин гурулушу иля онларын биол. функсийасы арасындакы ялагяни юйрянир. Б.к. тябии бирляшмяляр кимйасыны там ящатя едир, биокимйа вя молекулйар биолоэийа иля гисмян кясишир. Онун тядгигат обйектиня биол. ящямиййятли тябии бирляшмяляр, башлыъа олараг биополимерляр (зцлаллар, нуклеин туршулары, полисахаридляр вя гарышыг биополимерляр) вя кичикмолекуллу биол. актив маддяляр – витаминляр, щормонлар, антибиотикляр, токсинляр вя с., щямчинин тябии бирляшмялярин синтетик аналоглары, дярман препаратлары, пестисидляр вя с. аиддир. Б.к. сярбяст елм сащяси кими 20 ясрин 2-ъи йарысында биокимйа вя тябии бирляшмялярин яняняви кимйасы ясасында био- кимйа вя цзви кимйанын говушуьунда формалашмышдыр. Онун тяшяккцлц Л. Полингин (зцлалларын полипептид зянъириндя фяза гурулушунун башлыъа елементляри кими α – спиралын вя β – гурулушун кяшфи), А. Тоддун (нуклеотидлярин кимйяви гурулушунун мцяййянляшдирилмяси вя динуклеотидин илк синтези), Ф. Сенэерин (зцлалларда аминтуршулары ардыъыллыьынын тяйини цсулларынын ишляниб щазырланмасы вя онун кюмяйи иля инсулинин илкин гурулушунун ачыгланмасы), В. Дйу Винйонун (пептид щормонларынын – окситосин вя вазопрессинин айрылмасы, гурулушунун мцяййян едилмяси вя кимйяви синтези), Д. Бартонун вя В. Прелогун (конформасийа анализи), Р.Вудвордун (бир чох тябии бирляшмялярин, о ъцмлядян резерпин, хлорофил, Б12 витаминин там кимйяви синтези) вя б. адлары иля баьлыдыр. Б. к.-нын ясас истигамятляриня ашаьыдакылар аиддир:                                                                                                                                                              1. Тябии бирляшмялярин айрылма вя тямизлянмяси цсулларынын ишляниб щазырланмасы. Бу заман тямизлик дяряъясиня нязарят цчцн чох вахт тядгиг едилян маддянин мяхсуси биол. функсийасындан (мяс., антибиотикин тямизлийини онун антимикроб фяаллыьына, щормонункуну ися онун мцяййян биол. просесляря тясириня эюря йохлайырлар) истифадя едилир. Мцряккяб тябии бирляшмялярин айрылмасында йцксякеффектли майе хроматографийасы вя електрофорез цсуллары тятбиг едилир. 20 ясрин ахырларындан етибарян айры-айры компонентлярин ахтарышы вя айрылмасы явязиня, бу вя йа диэяр бирляшмяляр синфинин мцмкцн макс. сайда компонентляринин биол. нцмуняляринин тотал скрининги апарылыр (бах Протеомика).                                                                                                                               2. Тядгиг едилян маддялярин гурулушунун тяйини. Маддянин гурулушу дедикдя тякъя молекулдакы атомларын тябияти вя рабитяляринин ардыъыллыьы дейил, щямчинин онларын фязада йерляшмяси анлашылыр. Бунун цчцн мцхтялиф, илк нювбядя кимйяви цсуллардан (щидролиз, оксидляшдириъи парчаланма, спесифик реаэентлярля ишлянилмя) истифадя едяряк гурулушу мялум даща садя маддяляр алыныр вя бунларын ясасында илкин маддянин гурулушу мцяййянляшдирилир. Стандарт мясялялярин (хцсусян зцлаллар вя нуклеин туршулары кимйасында) сцрятли щяллини тямин едян автоматик гурьулар: аминтуршуларын вя нуклеотидлярин мигдарыны тяйин етмяк цчцн анализаторлар вя зцлалларда аминтуршу галыгларынын вя нуклеин туршуларында нуклеотидлярин ардыъыллыьыны айдынлашдырмаг цчцн секвенаторлар эениш тятбиг едилир. Биополимерлярин гурулушунун юйрянилмясиндя ферментляр, хцсусиля онлары ъидди мцяййян едилмиш рабитяляр цзря спесифик парчалайанлар (мяс., пептид рабитяляринин глутамин туршусу, пролин, арэинин вя лизин галыгларына парчаланма реаксийаларыны катализ едян протеиназалар вя йа полинуклеотидлярдя фосфодиефир рабитялярини спесифик парчалайан рестриктазлар) мцщцм рол ойнайыр. Тябии бирляшмялярин гурулушу щаггында мялумат, щямчинин физики тядгигат цсуллары, башлыъа олараг кцтля спектрометрийасы, нцвя магнит резонансы вя оптики спектроскопийа васитяси иля алыныр.  Кимйяви вя физики цсулларын сямярялилийинин йцксялдилмяси няинки тябии бирляшмялярин, щятта онларын тюрямяляринин тяркибиня дахил едилмиш сяъиййяви, хцсуси груплашмаларын вя нишанланмыш атомларын (мяс., бу вя диэяр бирляшмянин продусенти олан бактерийаларынын стабил вя йа радиоактив изотопларла зянэинляшдирилмиш сяляфлярини сахлайан мцщитдя йетишдирилмяси йолу иля) ейни заманда анализи сайясиндя ялдя олунур. Мцряккяб зцлалларын юйрянилмяси заманы алынан мялуматларын дягиглийи ейни заманда мцвафиг эенлярин гурулушунун тядгиги сайясиндя хейли артыр. Молекулларын вя онларын кристал щалындакы аналогларынын фяза гурулушу рентэенгурулуш анализ цсулу иля тядгиг едилир. Бир сыра щалларда айырдетмя 0,1 нм-дян аз олан гиймятляря чатыр. НМР методу иля бирэя нязяри конфор- масийа анализи мящлуллар цчцн даща чох мялумат верир. Ялавя мялуматлар оптики спектрал анализ методлары (електрон вя флуорессент спекртляр, даиряви дихроизм спектрляри вя с.) васитяси иля алыныр.
          3. Тябии бирляшмяляр вя онларын аналогларынын синтези. Бир чох щалларда кимйяви вя йа кимйяви-ферментатив синтез лазыми маддялярин бюйцк (препаратив) мигдарда алынмасынын йеэаня цсулдур. Нисбятян садя, кичикмолекуллу бирляшмяляр цчцн гаршылыглы синтез яввялъя тяйин едилмиш мцяййян гурулушун дцзэцнлцйцнц тясдиг едян мцщцм мейардыр. Зцлал вя полинуклеотидлярин синтез мцддятини ящямиййятли дяряъядя азалтмаьа имкан верян автоматик синтезаторлар йарадылыб; онларын кюмяйи иля бир нечя йцз мономер щалгаларындан ибарят бир сыра зцлал вя полинуклеотидляр синтез едилмишдир. Кимйяви синтез гейри-тябии мяншяли дярман препаратлары алынмасынын ясас цсулудур. Тябии маддяляр олдугда о, биосинтези тамамлайыр, йахуд онунла рягабят апарыр.
           4. Биол. актив маддянин тясиринин йюнялдийи щцъейряви вя молекулйар щядяфлярин мцяййян едилмяси, онларын ъанлы щцъейря вя онун компонентляри иля гаршылыглы тясиринин кимйяви механизминин мцяййян едилмяси. Тясирин молекулйар механизминин дярк едилмяси, биол. системлярин тядгигиня чох вахт йцксяк активлийя малик биомолекулларын (мяс., токсинлярин) васитя кими сямяряли истифадяси цчцн зяруридир; бу, хассяси яввялъядян тяйин олунмуш, йени практики ваъиб маддялярин мягсядйюнлц синтези цчцн ясасдыр. Бир сыра щалларда (мяс., синир системинин фяалиййятиня тясир едян пептидлярин юйрянил- мясиндя) бу йолла алынын маддяляр илкин, тябии прототип иля мцгайисядя лазыми истигамятдя дяйишдирилмиш вя дяфялярля эцълянмиш активлийя малик олур. Б.к. тиббин вя к.т.-нын (витамин, щормон, антибиотик вя с. дярман васитяляринин, биткилярин бой стимулйаторларынын, щейванларын, о ъцмлядян ъцъцлярин давраныш тянзимляйиъиляринин алынмасы), кимйа, гида вя микробиолоэийа сянайеляринин практики мясяляляринин щялли иля сых баьлыдыр. Б.к. вя эен мцщяндислийи цсулларынын бирэя тятбиги зцлал-пептид тябиятли мцряккяб, биол. ваъиб маддялярин, о ъцмлядян йцксякмолекуллу инсулин, α-, β-, γ- интерферонлар, инсанын бой щормонларынын сянайе цсулу иля истещсалы проблемляринин щяллини мцмкцн едир.
  Яд.: Дюга Г ., Пенни К . Биооргани- ческая химия. М., 1983.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİOÜZVİ KİMYA

  БИОЦЗВИ КИМЙА – цзви вя физики кимйанын, щямчинин физика вя рийазиййатын ясас цсулларындан истифадя етмякля, цзви маддялярин гурулушу иля онларын биол. функсийасы арасындакы ялагяни юйрянир. Б.к. тябии бирляшмяляр кимйасыны там ящатя едир, биокимйа вя молекулйар биолоэийа иля гисмян кясишир. Онун тядгигат обйектиня биол. ящямиййятли тябии бирляшмяляр, башлыъа олараг биополимерляр (зцлаллар, нуклеин туршулары, полисахаридляр вя гарышыг биополимерляр) вя кичикмолекуллу биол. актив маддяляр – витаминляр, щормонлар, антибиотикляр, токсинляр вя с., щямчинин тябии бирляшмялярин синтетик аналоглары, дярман препаратлары, пестисидляр вя с. аиддир. Б.к. сярбяст елм сащяси кими 20 ясрин 2-ъи йарысында биокимйа вя тябии бирляшмялярин яняняви кимйасы ясасында био- кимйа вя цзви кимйанын говушуьунда формалашмышдыр. Онун тяшяккцлц Л. Полингин (зцлалларын полипептид зянъириндя фяза гурулушунун башлыъа елементляри кими α – спиралын вя β – гурулушун кяшфи), А. Тоддун (нуклеотидлярин кимйяви гурулушунун мцяййянляшдирилмяси вя динуклеотидин илк синтези), Ф. Сенэерин (зцлалларда аминтуршулары ардыъыллыьынын тяйини цсулларынын ишляниб щазырланмасы вя онун кюмяйи иля инсулинин илкин гурулушунун ачыгланмасы), В. Дйу Винйонун (пептид щормонларынын – окситосин вя вазопрессинин айрылмасы, гурулушунун мцяййян едилмяси вя кимйяви синтези), Д. Бартонун вя В. Прелогун (конформасийа анализи), Р.Вудвордун (бир чох тябии бирляшмялярин, о ъцмлядян резерпин, хлорофил, Б12 витаминин там кимйяви синтези) вя б. адлары иля баьлыдыр. Б. к.-нын ясас истигамятляриня ашаьыдакылар аиддир:                                                                                                                                                              1. Тябии бирляшмялярин айрылма вя тямизлянмяси цсулларынын ишляниб щазырланмасы. Бу заман тямизлик дяряъясиня нязарят цчцн чох вахт тядгиг едилян маддянин мяхсуси биол. функсийасындан (мяс., антибиотикин тямизлийини онун антимикроб фяаллыьына, щормонункуну ися онун мцяййян биол. просесляря тясириня эюря йохлайырлар) истифадя едилир. Мцряккяб тябии бирляшмялярин айрылмасында йцксякеффектли майе хроматографийасы вя електрофорез цсуллары тятбиг едилир. 20 ясрин ахырларындан етибарян айры-айры компонентлярин ахтарышы вя айрылмасы явязиня, бу вя йа диэяр бирляшмяляр синфинин мцмкцн макс. сайда компонентляринин биол. нцмуняляринин тотал скрининги апарылыр (бах Протеомика).                                                                                                                               2. Тядгиг едилян маддялярин гурулушунун тяйини. Маддянин гурулушу дедикдя тякъя молекулдакы атомларын тябияти вя рабитяляринин ардыъыллыьы дейил, щямчинин онларын фязада йерляшмяси анлашылыр. Бунун цчцн мцхтялиф, илк нювбядя кимйяви цсуллардан (щидролиз, оксидляшдириъи парчаланма, спесифик реаэентлярля ишлянилмя) истифадя едяряк гурулушу мялум даща садя маддяляр алыныр вя бунларын ясасында илкин маддянин гурулушу мцяййянляшдирилир. Стандарт мясялялярин (хцсусян зцлаллар вя нуклеин туршулары кимйасында) сцрятли щяллини тямин едян автоматик гурьулар: аминтуршуларын вя нуклеотидлярин мигдарыны тяйин етмяк цчцн анализаторлар вя зцлалларда аминтуршу галыгларынын вя нуклеин туршуларында нуклеотидлярин ардыъыллыьыны айдынлашдырмаг цчцн секвенаторлар эениш тятбиг едилир. Биополимерлярин гурулушунун юйрянилмясиндя ферментляр, хцсусиля онлары ъидди мцяййян едилмиш рабитяляр цзря спесифик парчалайанлар (мяс., пептид рабитяляринин глутамин туршусу, пролин, арэинин вя лизин галыгларына парчаланма реаксийаларыны катализ едян протеиназалар вя йа полинуклеотидлярдя фосфодиефир рабитялярини спесифик парчалайан рестриктазлар) мцщцм рол ойнайыр. Тябии бирляшмялярин гурулушу щаггында мялумат, щямчинин физики тядгигат цсуллары, башлыъа олараг кцтля спектрометрийасы, нцвя магнит резонансы вя оптики спектроскопийа васитяси иля алыныр.  Кимйяви вя физики цсулларын сямярялилийинин йцксялдилмяси няинки тябии бирляшмялярин, щятта онларын тюрямяляринин тяркибиня дахил едилмиш сяъиййяви, хцсуси груплашмаларын вя нишанланмыш атомларын (мяс., бу вя диэяр бирляшмянин продусенти олан бактерийаларынын стабил вя йа радиоактив изотопларла зянэинляшдирилмиш сяляфлярини сахлайан мцщитдя йетишдирилмяси йолу иля) ейни заманда анализи сайясиндя ялдя олунур. Мцряккяб зцлалларын юйрянилмяси заманы алынан мялуматларын дягиглийи ейни заманда мцвафиг эенлярин гурулушунун тядгиги сайясиндя хейли артыр. Молекулларын вя онларын кристал щалындакы аналогларынын фяза гурулушу рентэенгурулуш анализ цсулу иля тядгиг едилир. Бир сыра щалларда айырдетмя 0,1 нм-дян аз олан гиймятляря чатыр. НМР методу иля бирэя нязяри конфор- масийа анализи мящлуллар цчцн даща чох мялумат верир. Ялавя мялуматлар оптики спектрал анализ методлары (електрон вя флуорессент спекртляр, даиряви дихроизм спектрляри вя с.) васитяси иля алыныр.
          3. Тябии бирляшмяляр вя онларын аналогларынын синтези. Бир чох щалларда кимйяви вя йа кимйяви-ферментатив синтез лазыми маддялярин бюйцк (препаратив) мигдарда алынмасынын йеэаня цсулдур. Нисбятян садя, кичикмолекуллу бирляшмяляр цчцн гаршылыглы синтез яввялъя тяйин едилмиш мцяййян гурулушун дцзэцнлцйцнц тясдиг едян мцщцм мейардыр. Зцлал вя полинуклеотидлярин синтез мцддятини ящямиййятли дяряъядя азалтмаьа имкан верян автоматик синтезаторлар йарадылыб; онларын кюмяйи иля бир нечя йцз мономер щалгаларындан ибарят бир сыра зцлал вя полинуклеотидляр синтез едилмишдир. Кимйяви синтез гейри-тябии мяншяли дярман препаратлары алынмасынын ясас цсулудур. Тябии маддяляр олдугда о, биосинтези тамамлайыр, йахуд онунла рягабят апарыр.
           4. Биол. актив маддянин тясиринин йюнялдийи щцъейряви вя молекулйар щядяфлярин мцяййян едилмяси, онларын ъанлы щцъейря вя онун компонентляри иля гаршылыглы тясиринин кимйяви механизминин мцяййян едилмяси. Тясирин молекулйар механизминин дярк едилмяси, биол. системлярин тядгигиня чох вахт йцксяк активлийя малик биомолекулларын (мяс., токсинлярин) васитя кими сямяряли истифадяси цчцн зяруридир; бу, хассяси яввялъядян тяйин олунмуш, йени практики ваъиб маддялярин мягсядйюнлц синтези цчцн ясасдыр. Бир сыра щалларда (мяс., синир системинин фяалиййятиня тясир едян пептидлярин юйрянил- мясиндя) бу йолла алынын маддяляр илкин, тябии прототип иля мцгайисядя лазыми истигамятдя дяйишдирилмиш вя дяфялярля эцълянмиш активлийя малик олур. Б.к. тиббин вя к.т.-нын (витамин, щормон, антибиотик вя с. дярман васитяляринин, биткилярин бой стимулйаторларынын, щейванларын, о ъцмлядян ъцъцлярин давраныш тянзимляйиъиляринин алынмасы), кимйа, гида вя микробиолоэийа сянайеляринин практики мясяляляринин щялли иля сых баьлыдыр. Б.к. вя эен мцщяндислийи цсулларынын бирэя тятбиги зцлал-пептид тябиятли мцряккяб, биол. ваъиб маддялярин, о ъцмлядян йцксякмолекуллу инсулин, α-, β-, γ- интерферонлар, инсанын бой щормонларынын сянайе цсулу иля истещсалы проблемляринин щяллини мцмкцн едир.
  Яд.: Дюга Г ., Пенни К . Биооргани- ческая химия. М., 1983.

  BİOÜZVİ KİMYA

  БИОЦЗВИ КИМЙА – цзви вя физики кимйанын, щямчинин физика вя рийазиййатын ясас цсулларындан истифадя етмякля, цзви маддялярин гурулушу иля онларын биол. функсийасы арасындакы ялагяни юйрянир. Б.к. тябии бирляшмяляр кимйасыны там ящатя едир, биокимйа вя молекулйар биолоэийа иля гисмян кясишир. Онун тядгигат обйектиня биол. ящямиййятли тябии бирляшмяляр, башлыъа олараг биополимерляр (зцлаллар, нуклеин туршулары, полисахаридляр вя гарышыг биополимерляр) вя кичикмолекуллу биол. актив маддяляр – витаминляр, щормонлар, антибиотикляр, токсинляр вя с., щямчинин тябии бирляшмялярин синтетик аналоглары, дярман препаратлары, пестисидляр вя с. аиддир. Б.к. сярбяст елм сащяси кими 20 ясрин 2-ъи йарысында биокимйа вя тябии бирляшмялярин яняняви кимйасы ясасында био- кимйа вя цзви кимйанын говушуьунда формалашмышдыр. Онун тяшяккцлц Л. Полингин (зцлалларын полипептид зянъириндя фяза гурулушунун башлыъа елементляри кими α – спиралын вя β – гурулушун кяшфи), А. Тоддун (нуклеотидлярин кимйяви гурулушунун мцяййянляшдирилмяси вя динуклеотидин илк синтези), Ф. Сенэерин (зцлалларда аминтуршулары ардыъыллыьынын тяйини цсулларынын ишляниб щазырланмасы вя онун кюмяйи иля инсулинин илкин гурулушунун ачыгланмасы), В. Дйу Винйонун (пептид щормонларынын – окситосин вя вазопрессинин айрылмасы, гурулушунун мцяййян едилмяси вя кимйяви синтези), Д. Бартонун вя В. Прелогун (конформасийа анализи), Р.Вудвордун (бир чох тябии бирляшмялярин, о ъцмлядян резерпин, хлорофил, Б12 витаминин там кимйяви синтези) вя б. адлары иля баьлыдыр. Б. к.-нын ясас истигамятляриня ашаьыдакылар аиддир:                                                                                                                                                              1. Тябии бирляшмялярин айрылма вя тямизлянмяси цсулларынын ишляниб щазырланмасы. Бу заман тямизлик дяряъясиня нязарят цчцн чох вахт тядгиг едилян маддянин мяхсуси биол. функсийасындан (мяс., антибиотикин тямизлийини онун антимикроб фяаллыьына, щормонункуну ися онун мцяййян биол. просесляря тясириня эюря йохлайырлар) истифадя едилир. Мцряккяб тябии бирляшмялярин айрылмасында йцксякеффектли майе хроматографийасы вя електрофорез цсуллары тятбиг едилир. 20 ясрин ахырларындан етибарян айры-айры компонентлярин ахтарышы вя айрылмасы явязиня, бу вя йа диэяр бирляшмяляр синфинин мцмкцн макс. сайда компонентляринин биол. нцмуняляринин тотал скрининги апарылыр (бах Протеомика).                                                                                                                               2. Тядгиг едилян маддялярин гурулушунун тяйини. Маддянин гурулушу дедикдя тякъя молекулдакы атомларын тябияти вя рабитяляринин ардыъыллыьы дейил, щямчинин онларын фязада йерляшмяси анлашылыр. Бунун цчцн мцхтялиф, илк нювбядя кимйяви цсуллардан (щидролиз, оксидляшдириъи парчаланма, спесифик реаэентлярля ишлянилмя) истифадя едяряк гурулушу мялум даща садя маддяляр алыныр вя бунларын ясасында илкин маддянин гурулушу мцяййянляшдирилир. Стандарт мясялялярин (хцсусян зцлаллар вя нуклеин туршулары кимйасында) сцрятли щяллини тямин едян автоматик гурьулар: аминтуршуларын вя нуклеотидлярин мигдарыны тяйин етмяк цчцн анализаторлар вя зцлалларда аминтуршу галыгларынын вя нуклеин туршуларында нуклеотидлярин ардыъыллыьыны айдынлашдырмаг цчцн секвенаторлар эениш тятбиг едилир. Биополимерлярин гурулушунун юйрянилмясиндя ферментляр, хцсусиля онлары ъидди мцяййян едилмиш рабитяляр цзря спесифик парчалайанлар (мяс., пептид рабитяляринин глутамин туршусу, пролин, арэинин вя лизин галыгларына парчаланма реаксийаларыны катализ едян протеиназалар вя йа полинуклеотидлярдя фосфодиефир рабитялярини спесифик парчалайан рестриктазлар) мцщцм рол ойнайыр. Тябии бирляшмялярин гурулушу щаггында мялумат, щямчинин физики тядгигат цсуллары, башлыъа олараг кцтля спектрометрийасы, нцвя магнит резонансы вя оптики спектроскопийа васитяси иля алыныр.  Кимйяви вя физики цсулларын сямярялилийинин йцксялдилмяси няинки тябии бирляшмялярин, щятта онларын тюрямяляринин тяркибиня дахил едилмиш сяъиййяви, хцсуси груплашмаларын вя нишанланмыш атомларын (мяс., бу вя диэяр бирляшмянин продусенти олан бактерийаларынын стабил вя йа радиоактив изотопларла зянэинляшдирилмиш сяляфлярини сахлайан мцщитдя йетишдирилмяси йолу иля) ейни заманда анализи сайясиндя ялдя олунур. Мцряккяб зцлалларын юйрянилмяси заманы алынан мялуматларын дягиглийи ейни заманда мцвафиг эенлярин гурулушунун тядгиги сайясиндя хейли артыр. Молекулларын вя онларын кристал щалындакы аналогларынын фяза гурулушу рентэенгурулуш анализ цсулу иля тядгиг едилир. Бир сыра щалларда айырдетмя 0,1 нм-дян аз олан гиймятляря чатыр. НМР методу иля бирэя нязяри конфор- масийа анализи мящлуллар цчцн даща чох мялумат верир. Ялавя мялуматлар оптики спектрал анализ методлары (електрон вя флуорессент спекртляр, даиряви дихроизм спектрляри вя с.) васитяси иля алыныр.
          3. Тябии бирляшмяляр вя онларын аналогларынын синтези. Бир чох щалларда кимйяви вя йа кимйяви-ферментатив синтез лазыми маддялярин бюйцк (препаратив) мигдарда алынмасынын йеэаня цсулдур. Нисбятян садя, кичикмолекуллу бирляшмяляр цчцн гаршылыглы синтез яввялъя тяйин едилмиш мцяййян гурулушун дцзэцнлцйцнц тясдиг едян мцщцм мейардыр. Зцлал вя полинуклеотидлярин синтез мцддятини ящямиййятли дяряъядя азалтмаьа имкан верян автоматик синтезаторлар йарадылыб; онларын кюмяйи иля бир нечя йцз мономер щалгаларындан ибарят бир сыра зцлал вя полинуклеотидляр синтез едилмишдир. Кимйяви синтез гейри-тябии мяншяли дярман препаратлары алынмасынын ясас цсулудур. Тябии маддяляр олдугда о, биосинтези тамамлайыр, йахуд онунла рягабят апарыр.
           4. Биол. актив маддянин тясиринин йюнялдийи щцъейряви вя молекулйар щядяфлярин мцяййян едилмяси, онларын ъанлы щцъейря вя онун компонентляри иля гаршылыглы тясиринин кимйяви механизминин мцяййян едилмяси. Тясирин молекулйар механизминин дярк едилмяси, биол. системлярин тядгигиня чох вахт йцксяк активлийя малик биомолекулларын (мяс., токсинлярин) васитя кими сямяряли истифадяси цчцн зяруридир; бу, хассяси яввялъядян тяйин олунмуш, йени практики ваъиб маддялярин мягсядйюнлц синтези цчцн ясасдыр. Бир сыра щалларда (мяс., синир системинин фяалиййятиня тясир едян пептидлярин юйрянил- мясиндя) бу йолла алынын маддяляр илкин, тябии прототип иля мцгайисядя лазыми истигамятдя дяйишдирилмиш вя дяфялярля эцълянмиш активлийя малик олур. Б.к. тиббин вя к.т.-нын (витамин, щормон, антибиотик вя с. дярман васитяляринин, биткилярин бой стимулйаторларынын, щейванларын, о ъцмлядян ъцъцлярин давраныш тянзимляйиъиляринин алынмасы), кимйа, гида вя микробиолоэийа сянайеляринин практики мясяляляринин щялли иля сых баьлыдыр. Б.к. вя эен мцщяндислийи цсулларынын бирэя тятбиги зцлал-пептид тябиятли мцряккяб, биол. ваъиб маддялярин, о ъцмлядян йцксякмолекуллу инсулин, α-, β-, γ- интерферонлар, инсанын бой щормонларынын сянайе цсулу иля истещсалы проблемляринин щяллини мцмкцн едир.
  Яд.: Дюга Г ., Пенни К . Биооргани- ческая химия. М., 1983.