Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOJ

  ДОЖ (итал. доэе, лат. дух – рящбяр, башчы сюзцндян) – Венесийа (7 ясрин сону – 18 яср) вя Эенуйа (14–18 ясрляр) респ.-ларынын башчысы. Венесийада чохпилляли сечкиляр васитясиля шящяр патрисиаты арасындан юмцрлцк сечилян Д. илк вахтлар эениш сялащиййятляря малик иди. 13 ясрдя Риалто задяэан няслинин нцмайяндяляри Д.-ун сялащиййятлярини хейли мящдудлашдырды. Айры-айры Д.-ларын юз щакимиййятлярини ирси етмяк ъящдляриндян сонра 14 ясрин сонларында Венесийа олигархийасы тядриъян онларын ролуну номинал тямсилчилик сявиййясиня ендирди. Эенуйада юмцрлцк Д. вязифяси 1339 илдя тясис едилди; 1528 илдя Д. вязифясинин иъра мцддяти 2 иля ендирилди. Д. титулу Венесийа вя Эенуйада 1797 илдя ляьв
  олунду.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOJ

  ДОЖ (итал. доэе, лат. дух – рящбяр, башчы сюзцндян) – Венесийа (7 ясрин сону – 18 яср) вя Эенуйа (14–18 ясрляр) респ.-ларынын башчысы. Венесийада чохпилляли сечкиляр васитясиля шящяр патрисиаты арасындан юмцрлцк сечилян Д. илк вахтлар эениш сялащиййятляря малик иди. 13 ясрдя Риалто задяэан няслинин нцмайяндяляри Д.-ун сялащиййятлярини хейли мящдудлашдырды. Айры-айры Д.-ларын юз щакимиййятлярини ирси етмяк ъящдляриндян сонра 14 ясрин сонларында Венесийа олигархийасы тядриъян онларын ролуну номинал тямсилчилик сявиййясиня ендирди. Эенуйада юмцрлцк Д. вязифяси 1339 илдя тясис едилди; 1528 илдя Д. вязифясинин иъра мцддяти 2 иля ендирилди. Д. титулу Венесийа вя Эенуйада 1797 илдя ляьв
  олунду.

  DOJ

  ДОЖ (итал. доэе, лат. дух – рящбяр, башчы сюзцндян) – Венесийа (7 ясрин сону – 18 яср) вя Эенуйа (14–18 ясрляр) респ.-ларынын башчысы. Венесийада чохпилляли сечкиляр васитясиля шящяр патрисиаты арасындан юмцрлцк сечилян Д. илк вахтлар эениш сялащиййятляря малик иди. 13 ясрдя Риалто задяэан няслинин нцмайяндяляри Д.-ун сялащиййятлярини хейли мящдудлашдырды. Айры-айры Д.-ларын юз щакимиййятлярини ирси етмяк ъящдляриндян сонра 14 ясрин сонларында Венесийа олигархийасы тядриъян онларын ролуну номинал тямсилчилик сявиййясиня ендирди. Эенуйада юмцрлцк Д. вязифяси 1339 илдя тясис едилди; 1528 илдя Д. вязифясинин иъра мцддяти 2 иля ендирилди. Д. титулу Венесийа вя Эенуйада 1797 илдя ляьв
  олунду.