Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOKTORANTURA

  ДОКТОРАНТÚРА – елми вя елми-педагожи кадр щазырлыьы системиндя ян йцксяк пилля, фасилясиз тящсил системинин бир щиссяси. Апарыъы али мяктябляр, елми мцяссисяляр вя тяшкилатларын няздиндя тяшкил олунур. Елмляр доктору елми дяряъясини алмаг цчцн диссертасийа мцдафияси иля баша чатыр.

  Елмляр доктору елми дяряъяси илк дяфя 1130 илдя Болонйа ун-тиндя верилмишдир. Елми дяряъянин ады мцхтялиф юлкялярдя фярглидир. Мяс., Маъарыстанда докторлуг дяряъяси “академийа доктору”, али мяктябдян сонра икипилляли тящсилин мювъуд олдуьу инэилисдилли юлкялярдя (Б. Британийа, АБШ вя с.) тябиййат елмляри сащясиндя “елмляр доктору” (Doctor of Science), щцгуг сащясиндя “щцгуг доктору” (Doctor of Laws), филолоэийа сащясиндя их- тисаслашан тядгигатчылар цчцн “ядябиййат доктору” (Doctor of Letters) адланыр. Елми дяряъянин верилмяси, адятян, диссертасийа мцдафиясинин нятиъясиня эюря дейил, чап олунмуш мягалялярин ъяминя вя елмин зянэинляшдирилмясиня, йахуд щятта иътимаи вя йа публисистик фяалиййятя эюря мцяййян едилир.


  Азярб. Респ.-нда елм сащяси эюстярилмякля фялсяфя доктору вя елмляр доктору елми дяряъяляри мювъуддур. Елми дяряъяляр али тящсил мцяссисяляри вя елми тяшкилатларын няздиндя фяалиййят эюстярян диссертасийа шураларынын вясатяти ясасында ганунвериъилийя уйьун олараг верилир. Д.-ларын йарадылмасы, онлара гябул вя елми дяряъялярин верилмяси гайдалары мцвафиг иъра органы тяряфиндян мцяййян едилир. Д.-да тящсилини баша вурмуш вя мцвафиг елми дяряъя алмыш шяхсляря ААК тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада щямин елми дяряъяни тясдиг едян ващид формада дювлят нцмуняли сяняд – диплом верилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOKTORANTURA

  ДОКТОРАНТÚРА – елми вя елми-педагожи кадр щазырлыьы системиндя ян йцксяк пилля, фасилясиз тящсил системинин бир щиссяси. Апарыъы али мяктябляр, елми мцяссисяляр вя тяшкилатларын няздиндя тяшкил олунур. Елмляр доктору елми дяряъясини алмаг цчцн диссертасийа мцдафияси иля баша чатыр.

  Елмляр доктору елми дяряъяси илк дяфя 1130 илдя Болонйа ун-тиндя верилмишдир. Елми дяряъянин ады мцхтялиф юлкялярдя фярглидир. Мяс., Маъарыстанда докторлуг дяряъяси “академийа доктору”, али мяктябдян сонра икипилляли тящсилин мювъуд олдуьу инэилисдилли юлкялярдя (Б. Британийа, АБШ вя с.) тябиййат елмляри сащясиндя “елмляр доктору” (Doctor of Science), щцгуг сащясиндя “щцгуг доктору” (Doctor of Laws), филолоэийа сащясиндя их- тисаслашан тядгигатчылар цчцн “ядябиййат доктору” (Doctor of Letters) адланыр. Елми дяряъянин верилмяси, адятян, диссертасийа мцдафиясинин нятиъясиня эюря дейил, чап олунмуш мягалялярин ъяминя вя елмин зянэинляшдирилмясиня, йахуд щятта иътимаи вя йа публисистик фяалиййятя эюря мцяййян едилир.


  Азярб. Респ.-нда елм сащяси эюстярилмякля фялсяфя доктору вя елмляр доктору елми дяряъяляри мювъуддур. Елми дяряъяляр али тящсил мцяссисяляри вя елми тяшкилатларын няздиндя фяалиййят эюстярян диссертасийа шураларынын вясатяти ясасында ганунвериъилийя уйьун олараг верилир. Д.-ларын йарадылмасы, онлара гябул вя елми дяряъялярин верилмяси гайдалары мцвафиг иъра органы тяряфиндян мцяййян едилир. Д.-да тящсилини баша вурмуш вя мцвафиг елми дяряъя алмыш шяхсляря ААК тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада щямин елми дяряъяни тясдиг едян ващид формада дювлят нцмуняли сяняд – диплом верилир.

  DOKTORANTURA

  ДОКТОРАНТÚРА – елми вя елми-педагожи кадр щазырлыьы системиндя ян йцксяк пилля, фасилясиз тящсил системинин бир щиссяси. Апарыъы али мяктябляр, елми мцяссисяляр вя тяшкилатларын няздиндя тяшкил олунур. Елмляр доктору елми дяряъясини алмаг цчцн диссертасийа мцдафияси иля баша чатыр.

  Елмляр доктору елми дяряъяси илк дяфя 1130 илдя Болонйа ун-тиндя верилмишдир. Елми дяряъянин ады мцхтялиф юлкялярдя фярглидир. Мяс., Маъарыстанда докторлуг дяряъяси “академийа доктору”, али мяктябдян сонра икипилляли тящсилин мювъуд олдуьу инэилисдилли юлкялярдя (Б. Британийа, АБШ вя с.) тябиййат елмляри сащясиндя “елмляр доктору” (Doctor of Science), щцгуг сащясиндя “щцгуг доктору” (Doctor of Laws), филолоэийа сащясиндя их- тисаслашан тядгигатчылар цчцн “ядябиййат доктору” (Doctor of Letters) адланыр. Елми дяряъянин верилмяси, адятян, диссертасийа мцдафиясинин нятиъясиня эюря дейил, чап олунмуш мягалялярин ъяминя вя елмин зянэинляшдирилмясиня, йахуд щятта иътимаи вя йа публисистик фяалиййятя эюря мцяййян едилир.


  Азярб. Респ.-нда елм сащяси эюстярилмякля фялсяфя доктору вя елмляр доктору елми дяряъяляри мювъуддур. Елми дяряъяляр али тящсил мцяссисяляри вя елми тяшкилатларын няздиндя фяалиййят эюстярян диссертасийа шураларынын вясатяти ясасында ганунвериъилийя уйьун олараг верилир. Д.-ларын йарадылмасы, онлара гябул вя елми дяряъялярин верилмяси гайдалары мцвафиг иъра органы тяряфиндян мцяййян едилир. Д.-да тящсилини баша вурмуш вя мцвафиг елми дяряъя алмыш шяхсляря ААК тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада щямин елми дяряъяни тясдиг едян ващид формада дювлят нцмуняли сяняд – диплом верилир.