Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOLÇE STİL  NUOVO

  “DÓLÇE STİL NUÓVO” (İtal. – yeni lәtafәtli üslub) – 1260–1330-cu illәr italyan poeziyasında mәktәb. Bolonyada yaransa da, Toskanada inkişaf etmişdir. Öz adını Dantenin “İlahi komediya”sının (“Әraf”, ХХIV, 57) bir misrasından almışdır. “D.s.n.” şairlәri (Q.Qviniselli, Q.Kavalkanti, Dante, Çino da Pistoya, L.Canni, C.Alfani, C.Freskobaldi vә b.) Provans vә Siciliya poeziyasının әnәnәlәri әsasında mücәrrәdülvi mәhәbbәt lirikası yaratmışlar. “D.s.n.” poeziyasında mәhәbbәt vәhyә bәnzәdilir, qadın (donna) isә әn ali nemәtin rәmzi hesab edilir; mәktәbin adındakı “yeni” sözü az qala dini mәna kәsb edәrәk aşiqin qәlbinin dәyişmәsini, yenilәnmәsini әks etdirir. “D.s.n.” poeziyası onun tәcrübәsini mәnimsәmiş F.Petrarka vasitәsilә bütün yeni Avropa poeziyasına tәsir göstәrmişdir.
  Әd.: Т о п о р о в а А.В. Ранняя итальянская лирика. М., 2001.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOLÇE STİL  NUOVO

  “DÓLÇE STİL NUÓVO” (İtal. – yeni lәtafәtli üslub) – 1260–1330-cu illәr italyan poeziyasında mәktәb. Bolonyada yaransa da, Toskanada inkişaf etmişdir. Öz adını Dantenin “İlahi komediya”sının (“Әraf”, ХХIV, 57) bir misrasından almışdır. “D.s.n.” şairlәri (Q.Qviniselli, Q.Kavalkanti, Dante, Çino da Pistoya, L.Canni, C.Alfani, C.Freskobaldi vә b.) Provans vә Siciliya poeziyasının әnәnәlәri әsasında mücәrrәdülvi mәhәbbәt lirikası yaratmışlar. “D.s.n.” poeziyasında mәhәbbәt vәhyә bәnzәdilir, qadın (donna) isә әn ali nemәtin rәmzi hesab edilir; mәktәbin adındakı “yeni” sözü az qala dini mәna kәsb edәrәk aşiqin qәlbinin dәyişmәsini, yenilәnmәsini әks etdirir. “D.s.n.” poeziyası onun tәcrübәsini mәnimsәmiş F.Petrarka vasitәsilә bütün yeni Avropa poeziyasına tәsir göstәrmişdir.
  Әd.: Т о п о р о в а А.В. Ранняя итальянская лирика. М., 2001.

  DOLÇE STİL  NUOVO

  “DÓLÇE STİL NUÓVO” (İtal. – yeni lәtafәtli üslub) – 1260–1330-cu illәr italyan poeziyasında mәktәb. Bolonyada yaransa da, Toskanada inkişaf etmişdir. Öz adını Dantenin “İlahi komediya”sının (“Әraf”, ХХIV, 57) bir misrasından almışdır. “D.s.n.” şairlәri (Q.Qviniselli, Q.Kavalkanti, Dante, Çino da Pistoya, L.Canni, C.Alfani, C.Freskobaldi vә b.) Provans vә Siciliya poeziyasının әnәnәlәri әsasında mücәrrәdülvi mәhәbbәt lirikası yaratmışlar. “D.s.n.” poeziyasında mәhәbbәt vәhyә bәnzәdilir, qadın (donna) isә әn ali nemәtin rәmzi hesab edilir; mәktәbin adındakı “yeni” sözü az qala dini mәna kәsb edәrәk aşiqin qәlbinin dәyişmәsini, yenilәnmәsini әks etdirir. “D.s.n.” poeziyası onun tәcrübәsini mәnimsәmiş F.Petrarka vasitәsilә bütün yeni Avropa poeziyasına tәsir göstәrmişdir.
  Әd.: Т о п о р о в а А.В. Ранняя итальянская лирика. М., 2001.