Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOLDURUCU STANSİYA

  ДОЛДУРУЪУ СТАНСИЙА, й ц к л я м я  с  т а н с и й а с ы – електрик аккумулйаторлары вя конденсатор батарейаларыны ъяряйанла долдурмаг (йцклямяк) цчцн гурьу. Сабит ъяряйан мянбяйиндян (эенератор, йахуд дцзляндириъи) вя пайлашдырыъы гурьудан (тяркибиня ъяряйан тянзимляйиъиляри, автоматик ачарлар, долдурулан ъяряйана вя йцкя дцшян эярэинлийя нязарят цчцн електрик-юлчц ъищазлары дахилдир) ибарятдир. Д.с.-нын эцъц долдурулан батарейанын тутуму вя йцклянмя мцддятиля мцяййян едилир. Автомобил аккумулйаторларыны вя електрик-мяишят ъищазларынын миниатцр аккумулйаторларыны долдурмаг (йахуд ялавя йцклямяк) цчцн олан кичик эцъя малик дцзляндириъи Д.с. д о л д у р у ъ у  г у р ь у адланыр.
     

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOLDURUCU STANSİYA

  ДОЛДУРУЪУ СТАНСИЙА, й ц к л я м я  с  т а н с и й а с ы – електрик аккумулйаторлары вя конденсатор батарейаларыны ъяряйанла долдурмаг (йцклямяк) цчцн гурьу. Сабит ъяряйан мянбяйиндян (эенератор, йахуд дцзляндириъи) вя пайлашдырыъы гурьудан (тяркибиня ъяряйан тянзимляйиъиляри, автоматик ачарлар, долдурулан ъяряйана вя йцкя дцшян эярэинлийя нязарят цчцн електрик-юлчц ъищазлары дахилдир) ибарятдир. Д.с.-нын эцъц долдурулан батарейанын тутуму вя йцклянмя мцддятиля мцяййян едилир. Автомобил аккумулйаторларыны вя електрик-мяишят ъищазларынын миниатцр аккумулйаторларыны долдурмаг (йахуд ялавя йцклямяк) цчцн олан кичик эцъя малик дцзляндириъи Д.с. д о л д у р у ъ у  г у р ь у адланыр.
     

  DOLDURUCU STANSİYA

  ДОЛДУРУЪУ СТАНСИЙА, й ц к л я м я  с  т а н с и й а с ы – електрик аккумулйаторлары вя конденсатор батарейаларыны ъяряйанла долдурмаг (йцклямяк) цчцн гурьу. Сабит ъяряйан мянбяйиндян (эенератор, йахуд дцзляндириъи) вя пайлашдырыъы гурьудан (тяркибиня ъяряйан тянзимляйиъиляри, автоматик ачарлар, долдурулан ъяряйана вя йцкя дцшян эярэинлийя нязарят цчцн електрик-юлчц ъищазлары дахилдир) ибарятдир. Д.с.-нын эцъц долдурулан батарейанын тутуму вя йцклянмя мцддятиля мцяййян едилир. Автомобил аккумулйаторларыны вя електрик-мяишят ъищазларынын миниатцр аккумулйаторларыны долдурмаг (йахуд ялавя йцклямяк) цчцн олан кичик эцъя малик дцзляндириъи Д.с. д о л д у р у ъ у  г у р ь у адланыр.