Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOLERİT

  DOLERİT (yun. δολερός – yalançı, dioritlә makroskopik oxşarlığına görә adlandırılıb) – әsasi tәrkibli (SiO2 45–52%) effuziv maqmatik vә ya hipabissal süxur, bazaltın tam kristallik analoqu. Plagioklaz (bitovnitdәn andezinә qәdәr), piroksen, nadir halda olivin vә kvars, ikinci dәrәcәli vә aksessor minerallardan – maqnetit, ilmenit vә apatitdәn ibarәtdir. Xarici әdәbiyyatda “D.” termini adәtәn diabazın sinonimi kimi istifadә olunur, rus әdәbiyyatında yalnız dәyişilmiş (paleotip) D. diabaz adlanır. Rәngi tünd boz, yaşılımtıl-qaradır. Massiv teksturlu, tam kristallik, dәnәvәr, dolerit strukturludur. Olivinli vә kvarslı növlәri var. Sill, dayka, ştoklar әmәlә gәtirir. Kontinentlәrin rift zonası vә qırışıq vilayәtlәrindә, platformalarda (trapplar) vә s. geniş yayılmışdır. İnşaat vә üzlük materialı kimi istifadә olunur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOLERİT

  DOLERİT (yun. δολερός – yalançı, dioritlә makroskopik oxşarlığına görә adlandırılıb) – әsasi tәrkibli (SiO2 45–52%) effuziv maqmatik vә ya hipabissal süxur, bazaltın tam kristallik analoqu. Plagioklaz (bitovnitdәn andezinә qәdәr), piroksen, nadir halda olivin vә kvars, ikinci dәrәcәli vә aksessor minerallardan – maqnetit, ilmenit vә apatitdәn ibarәtdir. Xarici әdәbiyyatda “D.” termini adәtәn diabazın sinonimi kimi istifadә olunur, rus әdәbiyyatında yalnız dәyişilmiş (paleotip) D. diabaz adlanır. Rәngi tünd boz, yaşılımtıl-qaradır. Massiv teksturlu, tam kristallik, dәnәvәr, dolerit strukturludur. Olivinli vә kvarslı növlәri var. Sill, dayka, ştoklar әmәlә gәtirir. Kontinentlәrin rift zonası vә qırışıq vilayәtlәrindә, platformalarda (trapplar) vә s. geniş yayılmışdır. İnşaat vә üzlük materialı kimi istifadә olunur.

  DOLERİT

  DOLERİT (yun. δολερός – yalançı, dioritlә makroskopik oxşarlığına görә adlandırılıb) – әsasi tәrkibli (SiO2 45–52%) effuziv maqmatik vә ya hipabissal süxur, bazaltın tam kristallik analoqu. Plagioklaz (bitovnitdәn andezinә qәdәr), piroksen, nadir halda olivin vә kvars, ikinci dәrәcәli vә aksessor minerallardan – maqnetit, ilmenit vә apatitdәn ibarәtdir. Xarici әdәbiyyatda “D.” termini adәtәn diabazın sinonimi kimi istifadә olunur, rus әdәbiyyatında yalnız dәyişilmiş (paleotip) D. diabaz adlanır. Rәngi tünd boz, yaşılımtıl-qaradır. Massiv teksturlu, tam kristallik, dәnәvәr, dolerit strukturludur. Olivinli vә kvarslı növlәri var. Sill, dayka, ştoklar әmәlә gәtirir. Kontinentlәrin rift zonası vә qırışıq vilayәtlәrindә, platformalarda (trapplar) vә s. geniş yayılmışdır. İnşaat vә üzlük materialı kimi istifadә olunur.