Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİOZONA


  БИОЗОНА (био + зона) – газынты организмлярин щяр щансы систематик групунун (нювцн, ъинсин, фясилянин) шагули йайылмыш чюкцнтцляри. “Б.” терминини 1902 илдя инэилис эеологу С. Бакмен тяклиф етмишдир. “Б” термини иля йанашы, газынты организмляр комплекси иля тяйин олунан “стратиграфик зона” анлайышы мювъуддур. Бах, щямчинин Биостратиграфийа.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİOZONA


  БИОЗОНА (био + зона) – газынты организмлярин щяр щансы систематик групунун (нювцн, ъинсин, фясилянин) шагули йайылмыш чюкцнтцляри. “Б.” терминини 1902 илдя инэилис эеологу С. Бакмен тяклиф етмишдир. “Б” термини иля йанашы, газынты организмляр комплекси иля тяйин олунан “стратиграфик зона” анлайышы мювъуддур. Бах, щямчинин Биостратиграфийа.

  BİOZONA


  БИОЗОНА (био + зона) – газынты организмлярин щяр щансы систематик групунун (нювцн, ъинсин, фясилянин) шагули йайылмыш чюкцнтцляри. “Б.” терминини 1902 илдя инэилис эеологу С. Бакмен тяклиф етмишдир. “Б” термини иля йанашы, газынты организмляр комплекси иля тяйин олунан “стратиграфик зона” анлайышы мювъуддур. Бах, щямчинин Биостратиграфийа.