Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "DOLLAR DİPLOMATİYASI"

  “ДОЛЛАР ДИПЛОМАТИЙАСЫ” (“Тще доллар дипломаъй”) – инкишаф етмякдя олан юлкялярдя, илк нювбядя Латын Америкасында АБШ сийасятини характеризя едян анлайыш. Термини илк дяфя 1912 илдя АБШ президенти У.Щ.Тафт истифадя етмишдир; о, АБШ-ын Латын Америкасы юлкяляриня щярби вя сийаси тязйиг сийасятиндян имтина етдийини вя динъ игтисади, сийаси ямякдашлыьа кечдийини билдирмишди. “Д.д.”-нын мягсяди хариъи юлкялярин игтисадиййатыны малиййя йардымы, боръ вя с. васитялярля АБШ-ын нязарятиндя сахламаг иди. Чох вахт дахили ишляря бирбаша гарышмаг сийасяти иля бирликдя истифадя едиляряк “бюйцк дяйяняк сийасятини” тамамлайырды. “Д.д.” АБШ щюкумяти тяряфиндян, хцсусиля, Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра эениш тятбиг олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "DOLLAR DİPLOMATİYASI"

  “ДОЛЛАР ДИПЛОМАТИЙАСЫ” (“Тще доллар дипломаъй”) – инкишаф етмякдя олан юлкялярдя, илк нювбядя Латын Америкасында АБШ сийасятини характеризя едян анлайыш. Термини илк дяфя 1912 илдя АБШ президенти У.Щ.Тафт истифадя етмишдир; о, АБШ-ын Латын Америкасы юлкяляриня щярби вя сийаси тязйиг сийасятиндян имтина етдийини вя динъ игтисади, сийаси ямякдашлыьа кечдийини билдирмишди. “Д.д.”-нын мягсяди хариъи юлкялярин игтисадиййатыны малиййя йардымы, боръ вя с. васитялярля АБШ-ын нязарятиндя сахламаг иди. Чох вахт дахили ишляря бирбаша гарышмаг сийасяти иля бирликдя истифадя едиляряк “бюйцк дяйяняк сийасятини” тамамлайырды. “Д.д.” АБШ щюкумяти тяряфиндян, хцсусиля, Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра эениш тятбиг олунмушдур.

  "DOLLAR DİPLOMATİYASI"

  “ДОЛЛАР ДИПЛОМАТИЙАСЫ” (“Тще доллар дипломаъй”) – инкишаф етмякдя олан юлкялярдя, илк нювбядя Латын Америкасында АБШ сийасятини характеризя едян анлайыш. Термини илк дяфя 1912 илдя АБШ президенти У.Щ.Тафт истифадя етмишдир; о, АБШ-ын Латын Америкасы юлкяляриня щярби вя сийаси тязйиг сийасятиндян имтина етдийини вя динъ игтисади, сийаси ямякдашлыьа кечдийини билдирмишди. “Д.д.”-нын мягсяди хариъи юлкялярин игтисадиййатыны малиййя йардымы, боръ вя с. васитялярля АБШ-ын нязарятиндя сахламаг иди. Чох вахт дахили ишляря бирбаша гарышмаг сийасяти иля бирликдя истифадя едиляряк “бюйцк дяйяняк сийасятини” тамамлайырды. “Д.д.” АБШ щюкумяти тяряфиндян, хцсусиля, Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра эениш тятбиг олунмушдур.