Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİPATRİDLƏR


  БИПАТРИДЛЯР (би… + йун. πατρίς (πατρίδος) – вятян), биполидляр – бейнялхалг щцгугда ейни вахтда ики вя даща чох дювлятин вятяндашлыьында, йяни ики вятяндашлыьы олан шяхсляр. Бу, ашаьыдакы щалларда ола биляр: 1) вятяндашлыьын мцяййян едилмясиндя “ган щцгугу” (iус санэуиnус) принсипини тятбиг едян дювлятин вятяндашларындан “ярази щцгугу” (iус соли) принсипиндян истифадя едян юлкянин яразисиндя доьулан ушаьын вятяндашлыьы мцяййян едилдикдя; 2) гадын яъняби иля никащда олдугда: вятяндашы олдуьу юлкянин ганунвериъилийи гадыны никащдан сонра вятяндашлыгдан чыхартмырса, ярин йашадыьы юлкя ися ону автоматик сурятдя вятяндашлыьа гябул едирся; 3) вятяндашлыг натурализасийа йолу иля дяйишдирилдикдя (натурализасийа олунанын вятяндашлыьынын дя- йишдирилмяси барядя вятяндашы олдуьу дювлятин габагъадан разылыьы олмадыгда). Бейнялхалг щцгугда Б.-ля ялагядар мясялялярин тянзимлянмясиндя ващид цмуми гайда йохдур. Б. проблеминя дяфялярля бейнялхалг конфрансларда бахылмышдыр. 1930 ил апрелин 12-дя Щаагада имзаланмыш конвенсийайа эюря щяр дювлят кимин щямин юлкянин вятяндашы олмасы мясялясини юз дахили ганунвериъилийи иля мцяййян едир; Б. щярби вязифялярини, адятян йашадыглары юлкядя йериня
  йетирирляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİPATRİDLƏR


  БИПАТРИДЛЯР (би… + йун. πατρίς (πατρίδος) – вятян), биполидляр – бейнялхалг щцгугда ейни вахтда ики вя даща чох дювлятин вятяндашлыьында, йяни ики вятяндашлыьы олан шяхсляр. Бу, ашаьыдакы щалларда ола биляр: 1) вятяндашлыьын мцяййян едилмясиндя “ган щцгугу” (iус санэуиnус) принсипини тятбиг едян дювлятин вятяндашларындан “ярази щцгугу” (iус соли) принсипиндян истифадя едян юлкянин яразисиндя доьулан ушаьын вятяндашлыьы мцяййян едилдикдя; 2) гадын яъняби иля никащда олдугда: вятяндашы олдуьу юлкянин ганунвериъилийи гадыны никащдан сонра вятяндашлыгдан чыхартмырса, ярин йашадыьы юлкя ися ону автоматик сурятдя вятяндашлыьа гябул едирся; 3) вятяндашлыг натурализасийа йолу иля дяйишдирилдикдя (натурализасийа олунанын вятяндашлыьынын дя- йишдирилмяси барядя вятяндашы олдуьу дювлятин габагъадан разылыьы олмадыгда). Бейнялхалг щцгугда Б.-ля ялагядар мясялялярин тянзимлянмясиндя ващид цмуми гайда йохдур. Б. проблеминя дяфялярля бейнялхалг конфрансларда бахылмышдыр. 1930 ил апрелин 12-дя Щаагада имзаланмыш конвенсийайа эюря щяр дювлят кимин щямин юлкянин вятяндашы олмасы мясялясини юз дахили ганунвериъилийи иля мцяййян едир; Б. щярби вязифялярини, адятян йашадыглары юлкядя йериня
  йетирирляр.

  BİPATRİDLƏR


  БИПАТРИДЛЯР (би… + йун. πατρίς (πατρίδος) – вятян), биполидляр – бейнялхалг щцгугда ейни вахтда ики вя даща чох дювлятин вятяндашлыьында, йяни ики вятяндашлыьы олан шяхсляр. Бу, ашаьыдакы щалларда ола биляр: 1) вятяндашлыьын мцяййян едилмясиндя “ган щцгугу” (iус санэуиnус) принсипини тятбиг едян дювлятин вятяндашларындан “ярази щцгугу” (iус соли) принсипиндян истифадя едян юлкянин яразисиндя доьулан ушаьын вятяндашлыьы мцяййян едилдикдя; 2) гадын яъняби иля никащда олдугда: вятяндашы олдуьу юлкянин ганунвериъилийи гадыны никащдан сонра вятяндашлыгдан чыхартмырса, ярин йашадыьы юлкя ися ону автоматик сурятдя вятяндашлыьа гябул едирся; 3) вятяндашлыг натурализасийа йолу иля дяйишдирилдикдя (натурализасийа олунанын вятяндашлыьынын дя- йишдирилмяси барядя вятяндашы олдуьу дювлятин габагъадан разылыьы олмадыгда). Бейнялхалг щцгугда Б.-ля ялагядар мясялялярин тянзимлянмясиндя ващид цмуми гайда йохдур. Б. проблеминя дяфялярля бейнялхалг конфрансларда бахылмышдыр. 1930 ил апрелин 12-дя Щаагада имзаланмыш конвенсийайа эюря щяр дювлят кимин щямин юлкянин вятяндашы олмасы мясялясини юз дахили ганунвериъилийи иля мцяййян едир; Б. щярби вязифялярини, адятян йашадыглары юлкядя йериня
  йетирирляр.