Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOLU

  DOLU – sferik dәnәciklәrdәn, yaxud xırda buz parçalarından ibarәt atmosfer yağıntısı. Ölçüsü 5 mm-dәn 55 mm-ә qәdәr, bәzәn daha çox (130 mm, kütlәsi tәqr. 1 kq) olur. D.-nun nüvәsi yüksәk sululuğa malik buludlarda su damcılarının donması nәticәsindә yaranır vә tәdricәn әtrafındakı digәr soyumuş damcıların hesabına böyüyür; ölçüsü onun hava kütlәlәrinin konveksiyasında (yuxarı-aşağı hәrәkәtindә) tәkrar-tәkrar iştirakından asılıdır; yuxarıya doğru güclü hava axınları buludlardakı D. dәnәlәrinin yerә düşmәsini lәngidir vә nәticәdә iri D. dәnәlәri yaranır. Adәtәn, ilin isti dövründә (yer sәthindә 20°C-dәn yuxarı) güclü tufan zamanı, ensiz (bir neçә km, bәzәn 10 km-әdәk), lakin uzun zolaq (onlarla, bәzәn yüzlәrlә km) şәklindә, bir neçә, bәzәn onlarla sm qalınlığında düşür. D.-nun yağma müddәti bir neçә dәq., nadir hallarda tәqr. 1 saat çәkir. D. mülayim enliklәrdә, daha intensiv tropiklәrdә düşür; qütb enliklәrindә müşahidә olunmur. D. Azәrb.-da әn çox Böyük vә Kiçik Qafqazın dağәtәyi vә orta dağlıq zonasında müşahidә olunur. K.t.-na böyük ziyan vurur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOLU

  DOLU – sferik dәnәciklәrdәn, yaxud xırda buz parçalarından ibarәt atmosfer yağıntısı. Ölçüsü 5 mm-dәn 55 mm-ә qәdәr, bәzәn daha çox (130 mm, kütlәsi tәqr. 1 kq) olur. D.-nun nüvәsi yüksәk sululuğa malik buludlarda su damcılarının donması nәticәsindә yaranır vә tәdricәn әtrafındakı digәr soyumuş damcıların hesabına böyüyür; ölçüsü onun hava kütlәlәrinin konveksiyasında (yuxarı-aşağı hәrәkәtindә) tәkrar-tәkrar iştirakından asılıdır; yuxarıya doğru güclü hava axınları buludlardakı D. dәnәlәrinin yerә düşmәsini lәngidir vә nәticәdә iri D. dәnәlәri yaranır. Adәtәn, ilin isti dövründә (yer sәthindә 20°C-dәn yuxarı) güclü tufan zamanı, ensiz (bir neçә km, bәzәn 10 km-әdәk), lakin uzun zolaq (onlarla, bәzәn yüzlәrlә km) şәklindә, bir neçә, bәzәn onlarla sm qalınlığında düşür. D.-nun yağma müddәti bir neçә dәq., nadir hallarda tәqr. 1 saat çәkir. D. mülayim enliklәrdә, daha intensiv tropiklәrdә düşür; qütb enliklәrindә müşahidә olunmur. D. Azәrb.-da әn çox Böyük vә Kiçik Qafqazın dağәtәyi vә orta dağlıq zonasında müşahidә olunur. K.t.-na böyük ziyan vurur.

  DOLU

  DOLU – sferik dәnәciklәrdәn, yaxud xırda buz parçalarından ibarәt atmosfer yağıntısı. Ölçüsü 5 mm-dәn 55 mm-ә qәdәr, bәzәn daha çox (130 mm, kütlәsi tәqr. 1 kq) olur. D.-nun nüvәsi yüksәk sululuğa malik buludlarda su damcılarının donması nәticәsindә yaranır vә tәdricәn әtrafındakı digәr soyumuş damcıların hesabına böyüyür; ölçüsü onun hava kütlәlәrinin konveksiyasında (yuxarı-aşağı hәrәkәtindә) tәkrar-tәkrar iştirakından asılıdır; yuxarıya doğru güclü hava axınları buludlardakı D. dәnәlәrinin yerә düşmәsini lәngidir vә nәticәdә iri D. dәnәlәri yaranır. Adәtәn, ilin isti dövründә (yer sәthindә 20°C-dәn yuxarı) güclü tufan zamanı, ensiz (bir neçә km, bәzәn 10 km-әdәk), lakin uzun zolaq (onlarla, bәzәn yüzlәrlә km) şәklindә, bir neçә, bәzәn onlarla sm qalınlığında düşür. D.-nun yağma müddәti bir neçә dәq., nadir hallarda tәqr. 1 saat çәkir. D. mülayim enliklәrdә, daha intensiv tropiklәrdә düşür; qütb enliklәrindә müşahidә olunmur. D. Azәrb.-da әn çox Böyük vә Kiçik Qafqazın dağәtәyi vә orta dağlıq zonasında müşahidә olunur. K.t.-na böyük ziyan vurur.