Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOMİNANTLIQ

  ДОМИНАНТЛЫГ, ц с т ц н л ц к – ъцт эенлярин (аллеллярин) гаршылыглы мцнасибят формасы; бу заман бир доминант эен щетерозигот щалда тязащцр едир, ейни вахтда диэяринин (ресессив) тязащцрц баш вермир. 1865 илдя Г.Мендел тяряфиндян кяшф едилмишдир. Щяр шейдян яввял йабаны типин аллели (нормал) эен мящсулунун (зцлал, РНТ) фяал формасына нязарят едир. Доминант аллелляр А,Б вя с. бюйцк щярфлярля, ресессив аллелляр ися ади сятри щярфлярля гейд олунур. “Д”. термини тякъя аллелляря дейил, щям дя онларын яламятляриня аид олараг истифадя едилир. Мцг. ет Ресессивлик.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOMİNANTLIQ

  ДОМИНАНТЛЫГ, ц с т ц н л ц к – ъцт эенлярин (аллеллярин) гаршылыглы мцнасибят формасы; бу заман бир доминант эен щетерозигот щалда тязащцр едир, ейни вахтда диэяринин (ресессив) тязащцрц баш вермир. 1865 илдя Г.Мендел тяряфиндян кяшф едилмишдир. Щяр шейдян яввял йабаны типин аллели (нормал) эен мящсулунун (зцлал, РНТ) фяал формасына нязарят едир. Доминант аллелляр А,Б вя с. бюйцк щярфлярля, ресессив аллелляр ися ади сятри щярфлярля гейд олунур. “Д”. термини тякъя аллелляря дейил, щям дя онларын яламятляриня аид олараг истифадя едилир. Мцг. ет Ресессивлик.

  DOMİNANTLIQ

  ДОМИНАНТЛЫГ, ц с т ц н л ц к – ъцт эенлярин (аллеллярин) гаршылыглы мцнасибят формасы; бу заман бир доминант эен щетерозигот щалда тязащцр едир, ейни вахтда диэяринин (ресессив) тязащцрц баш вермир. 1865 илдя Г.Мендел тяряфиндян кяшф едилмишдир. Щяр шейдян яввял йабаны типин аллели (нормал) эен мящсулунун (зцлал, РНТ) фяал формасына нязарят едир. Доминант аллелляр А,Б вя с. бюйцк щярфлярля, ресессив аллелляр ися ади сятри щярфлярля гейд олунур. “Д”. термини тякъя аллелляря дейил, щям дя онларын яламятляриня аид олараг истифадя едилир. Мцг. ет Ресессивлик.