Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOMİNGES ORTİS

  ДОМИНЭЕС ÓРТИС (Домíнэуез Ортиз) Антонио (18.10.1909, Севилйа – 21. 1.2003, Гранада) – Испанийа тарихчиси, Крал Тарих Академийасынын цзвц (1973). Севилйа Ун-тини битирмишдир (1932). 1940 илдян мцяллимлик фяалиййяти эюстярмиш, Гранада, Мадрид, Севилйа ун-тляриндя чалышмышдыр. 1975–79 иллярдя Крал Тарих Академийасынын “Болетíн де ла Реал Аъадемиа де ла Щисториа” мятбу органынын директору иди.
  Испанийанын 16–18 ясрляр сосиал тарихиня даир 400-дян чох няшрин мцяллифи, 12 ъилдлик “Испанийа тарихи”нин (“Щисториа де Еспаñа”, 1988–91) директору олмушдур.

  Я с я р л я р и: Ла соъиедад еспаñола ен ле сиэло ХВЫЫЫ. Мадрид, 1955; Полíтиъа й щаъиенда де Фелипе ЫВ. Мадрид, 1960; Ла соъиедад еспаñола ен ел сиэло ХВЫЫ. Мадрид, 1963; Ел Антиэуо Реэимен. Мадрид, 1973; Андалуъíа айер й щой. Барселона, 1983; Щисториа де лос морисъос. Мадрид, 1985 (ъон Б. Винъент).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOMİNGES ORTİS

  ДОМИНЭЕС ÓРТИС (Домíнэуез Ортиз) Антонио (18.10.1909, Севилйа – 21. 1.2003, Гранада) – Испанийа тарихчиси, Крал Тарих Академийасынын цзвц (1973). Севилйа Ун-тини битирмишдир (1932). 1940 илдян мцяллимлик фяалиййяти эюстярмиш, Гранада, Мадрид, Севилйа ун-тляриндя чалышмышдыр. 1975–79 иллярдя Крал Тарих Академийасынын “Болетíн де ла Реал Аъадемиа де ла Щисториа” мятбу органынын директору иди.
  Испанийанын 16–18 ясрляр сосиал тарихиня даир 400-дян чох няшрин мцяллифи, 12 ъилдлик “Испанийа тарихи”нин (“Щисториа де Еспаñа”, 1988–91) директору олмушдур.

  Я с я р л я р и: Ла соъиедад еспаñола ен ле сиэло ХВЫЫЫ. Мадрид, 1955; Полíтиъа й щаъиенда де Фелипе ЫВ. Мадрид, 1960; Ла соъиедад еспаñола ен ел сиэло ХВЫЫ. Мадрид, 1963; Ел Антиэуо Реэимен. Мадрид, 1973; Андалуъíа айер й щой. Барселона, 1983; Щисториа де лос морисъос. Мадрид, 1985 (ъон Б. Винъент).

  DOMİNGES ORTİS

  ДОМИНЭЕС ÓРТИС (Домíнэуез Ортиз) Антонио (18.10.1909, Севилйа – 21. 1.2003, Гранада) – Испанийа тарихчиси, Крал Тарих Академийасынын цзвц (1973). Севилйа Ун-тини битирмишдир (1932). 1940 илдян мцяллимлик фяалиййяти эюстярмиш, Гранада, Мадрид, Севилйа ун-тляриндя чалышмышдыр. 1975–79 иллярдя Крал Тарих Академийасынын “Болетíн де ла Реал Аъадемиа де ла Щисториа” мятбу органынын директору иди.
  Испанийанын 16–18 ясрляр сосиал тарихиня даир 400-дян чох няшрин мцяллифи, 12 ъилдлик “Испанийа тарихи”нин (“Щисториа де Еспаñа”, 1988–91) директору олмушдур.

  Я с я р л я р и: Ла соъиедад еспаñола ен ле сиэло ХВЫЫЫ. Мадрид, 1955; Полíтиъа й щаъиенда де Фелипе ЫВ. Мадрид, 1960; Ла соъиедад еспаñола ен ел сиэло ХВЫЫ. Мадрид, 1963; Ел Антиэуо Реэимен. Мадрид, 1973; Андалуъíа айер й щой. Барселона, 1983; Щисториа де лос морисъос. Мадрид, 1985 (ъон Б. Винъент).