Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOMİNİKAN RESPUBLİKASI

   DOMİNİKÁN RESPUBLİKASI (Republica Dominicana).

                                                                      Ümumi mәlumat


  Vest-Hinddә, Haiti a.-nın ş. hissәsindә dövlәt. Q.-dә Haiti Resp. ilә hәmsәrhәddir. Şm.-da Atlantika okeanı, c.-da Karib dәnizi ilә әhatәlәnir, ş.-dә Mona boğazı ilә Puerto-Rikodan ayrılır. Sah. 48,67 min km2. Әh.10,83 mln. (2013). Paytaxtı Santo-Dominqo ş.-dir. Rәsmi dil ispan dili, pul vahidi pesodur. İnzibati cәhәtdәn 31 әyalәtә vә 1 milli dairәyә bölünür.

   


  D.R. BMT-nin (1945), ÜTT-nin (1995), BYİB-in (1945), BYF-nin (1945), ADT-nin (1948) üzvüdür. Karib Hövzәsi Ölkәlәri Birliyindә (KARİKOM) müşahidәçi statusuna malikdir.


                                                                        Дювлят гурулушу


  Д.Р. унитар дювлятдир. Конститусийасы 28.11.1966 илдя гябул едилмишдир. Идаряетмя формасы президент республикасыдыр.


  Дювлят вя щюкумят башчысы 4 ил мцддятиня сечилян президентдир. 35 йашына чатмыш доминиканлы президент сечиля биляр.


  Ганунвериъи щакимиййяти цмуми бирбаша сясвермя иля гарышыг сечки системи цзря сечилян икипалаталы парламент – Сенатдан (щяр яйалятдян 1 сенатор вя Милли даирядян 1 сенатор) вя Депутатлар палатасындан (депутатларын сайы ящалинин сайындан асылыдыр) ибарят Милли конгрес щяйата кечирир.


  Щюкумят президентин тяйин етдийи Назирляр Кабинетиндян ибарятдир.


  Д.Р.-нда чохпартийалы сийаси систем мювъуддур. Апарыъы партийалар: Доминикан Азадлыг Партийасы, Доминикан Ингилаби Партийасы, Сосиал-Христиан Ислащатчы Партийасы.

                                                     

                                                                                Tәbiәt 


  Relyef. Sahillәri qismәn mәrcan riflәri ilә haşiyәlәnmiş, ş. vә c. hissәlәrindә kәskin parçalanmışdır. D.R.-nın parçalanmış relyefi üçün dağ silsilәlәrinin vә çökәkliklәrin növbәlәşmәsi xarakterikdir. Ölkәnin q. hissәsini şm.-q.-dәn c.-ş.-ә orta hünd.- lü Kordilyer-Septentrional (hünd. 1249 m-әdәk, Diyeqo d.), Kordilyer-Sentral (Duarte d., 3175 m, D.R.-nın әn yüksәk nöqtәsi), Syerra-de-Neyba, Syerra-de-Baoruko (hünd. 1601 m-әdәk) dağ silsilәlәri kәsir. Dağlar dәrin dağarası çökәkliklәr, o cümlәdәn Sibao (Yake-del-Norte çayı hövzәsi), Veqa-Real (Yuna çayı hövzәsi) vә San-Xuan çay dәrәlәri ilә ayrılır. D.R.-nın c.-ş. hissәsini şm.-dan әhәngdaşıdan ibarәt alçaq Kordilyer-Oryental silsilәsi ilә mәhdudlaşan geniş vә alçaq düzәnlik tutur.


  Geoloji quruluşu vә faydalı qazıntıları haqqında bax Haiti (ada) mәqalәsinә.


  İqlim. İqlimi tropik passatdır. Orta aylıq temp-r ovalıqlarda 25–27°C, dağlarda 18–20°C-dir. İllik yağıntı dağların külәktutmayan c.-q. yamaclarında vә dağarası çökәkliklәrdә 500–1000 mm, külәktutan yamaclarda 2000–2500 mm-dir. Maks. yağıntılar may–noyabr aylarında düşür. Avqust–oktyabrda tez-tez qasırğalar olur.

    Кордилйер-Сентрал даь силсиляси


  Daxili sular. Başlanğıcını Kordilyer-Sentralın şm.-q. yamaclarından götürәn Yake-del-Norte (uz. tәqr. 300 km) vә Yuna çayları Atlantika okeanı hövzәsinә, ölkәnin c. hissәsindәki әn iri Yake-de-Sür çayı (uz. 180 km-dәn çox) Karib dәnizi hövzәsinә aiddir. Kül-de-Sak çökәkliyindә ölkәnin әn iri axarsız gölü – Enrikilyo (tәqr. 265 km2) yerlәşir. Su ehtiyatlarının illik bәrpası 21 km3, su tәminatı 2,43 m3/nәfәr tәşkil edir. Su ehtiyatının yalnız 8%-i tәsәrrüfat mәqsәdlәri üçün istifadә olunur.

   Енрикилйо эюлц.


  Торпаглар, битки вя щейванлар алями. Д.Р. яразисинин 28%-ндян чохуну мешяляр тутур. Даьларын рцтубятли кцляктутан йамаъларында ферраллитли гырмызы торпагларда йарпаьынытюкян-щямишяйашыл тропик мешяляр галмышдыр; ортадаьлыг щиссядя ийняйарпаглы-енлийарпаглы мешяляр йерляшир. Даща гураг р-нлар цчцн ферраллитли торпагларда битян йарпаьынытюкян мешяляр вя сейряк мешяляр характерикдир. 500–600 м йцксякликдя, ясасян, к.т. йерляридир. Мямялилярин нюв тяркиби чох касаддыр, абори- эен нювлярдян Щаити йарыгдиши вя Кцвйе хутийаси йох олмаг тящлцкяси алтындадыр, 200 нювдян артыг гуш (о ъцмлядян Д.Р.-нын милли символу олан палма чеканы) йашайыр. Мцхтялиф суда-гуруда йашайанлар вя сцрцнянляр арасында бир сыра ендемик нювляр вар. Бейнялхалг ящямиййятли су-батаглыг йерляриня аид олан Енрикилйо эюлцндя нясли кясилмякдя олан кярэядан игуан, итибурун тимсащ йашайыр. Д.Р.-нда цмуми сащ. 1,129 млн. ща олан 37 мцщафизя едилян тябии ярази, о ъцмлядян 3 горуг, 11 милли парк (Лос-Айтисес, Хуан-Пабло-Дуарте вя с.) вардыр. Йарагуа, Лаго-Енрикилйо вя Сйерра-де Баоруко милли паркларынын яразиляри ЙУНЕСКО-нун биосфер резерватынын тяркибиня дахил едилмишдир.

   

                                                                               Ящали


  Д.Р. ящалисинин 95%-ини доминиканлылар (о ъцмлядян 16%-ини аьдярилиляр, 9,4%-ини зянъиляр, йахуд афродомини канлылар, галанларыны испан-зянъи мяншяли мулатлар) тяшкил едир; щаитилиляр (2,5%), испанлар (0,9%), АБШ америкалылары (0,8%), чинлиляр (0,3%) вя б.-лары да вар.


  Ящалинин ортаиллик артымы 1,7%-дир. Доьум сявиййяси (1000 няфяря 26,1) юлцм сявиййясини (1000 няфяря 5,5) хейли цстяляйир; ушаг юлцмц 1000 няфяр дири доьулана 34,9-дур. Фертиллик эюстяриъиси 1 гадына 2,9 ушагдыр (2000–05). Ящалинин орта йаш щядди 24,1 илдир (2002). Ящалинин йаш структурунда ушагларын (15 йашадяк) хцсуси чякиси йцксякдир – 32,6%, ямяк габилиййятли ящалинин (15–64 йашарасы) хцсуси чякиси 61,9%, 65 вя даща йашлыларын ися 5,5% тяшкил едир. Щяр 100 гадына 103 киши дцшцр (2006). Орта юмцр мцддяти 71,2 илдир (кишилярдя – 68,1, гадынларда – 74,4 ил; 2000–05). Ящалинин орта сыхлыьы йцксякдир – 1 км2-дя 189,8 няфяр (2006). Шящярлярдя ящалинин 67%-индян чоху (2003; Латын Америкасы вя Кариб щювзяси юлкяляри цчцн олан орта эюстяриъидян ашаьыдыр) йашайыр. Ян ири шящярляри (мин няфярля; 2007): Санто-Доминго (2306,1; ятрафы иля бирликдя 3165; юлкя ящалисинин тягр. 30%-и), Сантйаго (589,4), Сан-Педро-де-Макорис (235,5), Ла-Романа (220,5), Сан-Кристобал (165,9), Игуей (139,1), Сан-Франсиско-де-Макорис (126,1), Пуерто-Плата (125,1). Сащилйаны овалыгларда вя даьарасы дярялярдя (Кордилйер-Септентрионал иля Кордилйер-Сентрал даь силсиляляри арасында) кянд ящалисинин сыхлыьы даща чохдур (1 км2-дя тягр. 100 няфяр). Миграсийа ахыны (щяр 1000 няфяря – 3,16 няфяр), ясасян, АБШ-а йюнялмишдир (щесабламалара эюря, орада тягр. 1,7 млн. доминиканлы йашайыр).

  Игтисади ъящятдян фяал ящали 3992 мин няфярдир (2005). Ишляйянлярин (3276 мин няфяр) 14,6%-и к.т.-нда, 15,1%-и сянайедя, 6,5%-и тикинтидя, 7,3%-и няглиййат вя рабитя сащясиндя, 0,8%-и електрик, газ вя су тяъщизаты сащясиндя, 21,6%-и топдан вя пяракяндя сатыш тиъарятиндя, 5,8%-и мещманхана иши вя иътимаи иашядя, 28,3%-и хидмят сащясинин диэяр секторларында фяалиййят эюстярир. Ишсизлик сявиййяси 18%-дир. 15–24 йашарасы ящалинин 1/3-и ишсиздир. Доминиканлыларын тягр. 25%-и йохсуллуг щяддиндя йашайыр. Диндарларын яксяриййяти христиандыр. Иудаист вя бящаиляр дя вар (ъями 0,5%–1%).

                                                                              Тарихи очерк


  Мцстямлякяйягядярки вя мцстямлякя дюврляри. Д.Р. яразисиндя ян гядим археоложи материаллар (е.я. 5-ъи миниллик) “Казимир комплексляри” (чахмагдашы вя кварситдян кобуд ямяк алятляри) иля тямсил олунур. Нювбяти миграсийа (е.я. 3-ъц мин- иллик) овчулар, балыгчылар вя дяниз йыьыъылары груплары (Ортуаро мядяниййяти) иля баьлыдыр. Е.я. 3–2 ясрлярдя бурада Саладо еркян якинчилик мядяниййятинин дашыйыъылары мяскунлашмышдылар. Бу мядяниййят цчцн щяндяси нахышлы гырмызы-аь керамика вя антропоморф пластика сяъиййявидир. 6 ясрин сону – 7 ясрин яввялляриндя Саладо мядяниййятини зяиф юйрянилмиш Остионо мядяниййяти явяз етди. Сонракы дюврляря аид Таино мядяниййяти даща чох тядгиг едилмишдир. Онун чичяклянмя дюврц тягр. 10 ясрдя башламышды. Бу мядяниййят цчцн мяркязи мейданын ятрафында бир нечя ири тикилиси олан йашайыш мяскянляри сяъиййявидир. Юлцлярин бцкцлц вя отураг вязиййятдя, ушагларын ися габларда дяфн едилдийи гябирляр, хцсуси гябиристанлыглар (аданын шм.-ында, Ла-Унион адлы йердя), али тябягя нцмайяндяляринин гайацстц тясвирлярля бязядилмиш маьара вя заьалардакы гябирляри мялумдур. Айини тикилиляря топ ойун- лары цчцн мейданчалар (адятян 50×20 м) аиддир. Гоншу адаларла эениш ялагялярин олмасыны эятирилмя керамика, ойма даш мямулаты тясдиг едир.

   Теодор де Бри. Колумб Еспанйола сащилляриня чыхыр. 1492. Гравцр. 16                                                                                                                                                                        яср.


  1492 илдя Щаити а.-ны кяшф едян Х.Колумб ону Еспанйола адландырды. Яввялъя испан колонийасы аданын шм. сащилиндя салынды, лакин щиндилярин даими басгынлары колонистляри юз мяскянлярини ъ. сащилиня кючцрмяйя вадар етди. 1496 илдя Х.Колумбун гардашы Бартоломе Санто-Доминго ш.-нин (ейниадлы колонийанын инз. мяркязи олду) ясасыны гойду. Санто-Доминго Йени Дцнйада илк Авропа колонийасы вя бир нечя ониллик ярзиндя Америкада Испанийа мцлкляринин мяркязи иди. 1511 илдя испанлар Санто-Домингода аудиенсийа йаратдылар. Вест-Щинд, Венесуела вя Флорида колонийалары онун йурисдиксийасында иди. 16 ясрин икинъи йарысында Щаитинин йерли ящалиси олан араваклар вя карибляр испанлар тяряфиндян, демяк олар ки, тамамиля мящв едилдиляр. 1503 илдян етибарян шякяр гамышы плантасийаларында вя гызыл мядянляриндя ишлямяк цчцн Африкадан гуллар эятирилирди.

   


  1530-ъу иллярдя испан конкистадорлары индики Мексика вя Перу яразилярини ишьал етдикдян сонра Санто-Доминго яввялки ящямиййятини итирди, колонийа ящалисинин сайы хейли азалды, бир чох плантасийа вя мядянляр бахымсыз галды. 1605–06 иллярдя колонистляр кцтляви сурятдя Еспанйоланын ъ.-ш.-иня кючдцляр. Еспанйоланын шм.-г. сащилляри дяниз гулдурлары вя гачагмалчыларын сыьынаъаьына чеврилди.


  17 ясрдя Франса Испанийа мцстямлякясиня мараг эюстярмяйя башлады. Рисвик сцлщцня (1697) эюря, аданын г. щиссяси (индики Щаити яразиси) Франсайа верилди вя Сан-Доминго адландырылды, ш. щиссяси ися (индики Д.Р.-нын яразиси) Испанийа щюкмранлыьында галды. 1795 ил Базел сцлщцнцн шяртляриня эюря, бцтцн ада Франсанын ялиня кечди. 1804 илдя Ж.Ж.Дессалин аданын мцстягиллийини елан етди, онун кющня щинди ады (Щаити) бярпа олунду, лакин Санто-Доминго формал олараг Франсанын нязарятиндя галды. 1809 илдя Испанийа йенидян Санто-Домингону яля кечирди. Испанийанын Америкадакы мцстямлякяляринин истиглалиййяти уьрунда мцщарибяси (1810–26) эедишиндя 1821 ил нойабрын 30-да Санто-Домингода “Мцстягил Испанийа Щаитиси дювляти” (ъями бир нечя щяфтя мювъуд олду) елан едилди. Лакин 1822 илдя Щаити президенти Ж.П.Буайе бцтцн аданы юз щакимиййяти алтында бирляшдирди. 1838 илдя кечмиш испан колонийасы яразисиндя Испанийа Щаитисинин мцстягиллийи уьрунда мцбаризлярин эизли вятянпярвярлик ъямиййяти йаранды. 1844 ил февралын 27-дя Щаитинин дахили сийаси вязиййятиндян истифадя едян ъямиййят цзвляри силащлы цсйан галдырараг мцстягил Доминикан Республикасынын йаранмасыны елан етдиляр. Щямин ил нойабрын 6-да конститусийа гябул олунду.

   Лос-Айтисес Милли Паркы.


  Доминикан Республикасы 19 ясрин икинъи йарысы – 20 ясрин орталарында. Д.Р.-нын мювъудлуьунун илк 30 илиндя эен. П.Сантана (1844–48, 1853–56, 1856–57, 1859–61 иллярдя юлкя президенти) вя Б.Баес щакимиййятдя бир-бирини явяз етдиляр. Сантана щаитилилярин аданын ш.-индя щакимиййятлярини бярпа етмяк ъящдляринин гаршысыны ала билди (1844, 1845, 1849, 1853, 1855–56 илляр). Сийаси рягиби Б.Баесля мцбаризядя Испанийанын тяряфкешлийини газанмаьа чалышан Сантана Д.Р.-нын 1861–65 иллярдя Испанийа тяряфиндян ишьалына шяраит йаратды вя буна эюря
  Испанийа кралы ону мцстямлякянин эен.-губернатору тяйин етди. Баесин сийасяти АБШ-ла сых ямякдашлыьа йюнялмишди. О, 1869 илдя юлкянин АБШ-а гатылмасына даир данышыглар апарды. Доминикан парламентинин тясдиг етдийи мцгавиля АБШ тяряфиндян рядд олунду.


  1882 илдя щакимиййятя диктатор У.Еро (1882–83, 1887, 1889–99 иллярдя президент) эялди. Онун заманында Пуерто-Плата – Сантйаго-делос-Кабалйерос д.й. хяттинин тикинтисиня башланылды, пайтахтла юлкянин ъ. шящярляри арасында ялагя йарадан телеграф хятти ачылды. Ейни заманда 19
  ясрин сонларында Д.Р. АБШ-дан малиййя асылылыьына дцшдц. Юлкянин игтисадиййатынын ясасыны хаммал (шякяр, какао, гящвя) ихраъы тяшкил едирди. Д.Р. мцфлислик щяддиндя иди вя щюкумят 1904 илдя башлыъа портларда эюмрцк рцсумунун топланылмасыны, 1905 илдя ися икитяряфли мцгавиляйя ясасян бцтцн милли эюмрцк цзяриндя нязаряти АБШ-а верди. Юлкя яслиндя АБШ- ын протекторатына чеврилди.

    Плайа-Сосуа чимярлийи.


  20 ясрин яввялляриндя Д.Р.-нда дахили сийаси вязиййят гейри-сабит иди. 1916 илин апрелиндя баш вермиш нювбяти дювлят чеврилиши АБШ щюкумятинин бурайа дяниз десанты чыхартмасы цчцн бящаня олду. Нойабрда Д.Р. АБШ-ын щярби идарячилийиня кечди, Милли конгресин фяалиййяти дайандырылды. 1924 илдя Д.Р.-нын йени конститусийасынын гябулундан вя О.Васкесин президент сечилмясиндян сонра АБШ гошунлары юлкядян чыхарылды.


  1930 илдя дювлят чеврилиши нятиъясиндя щакимиййяти АБШ-ын там дястяклядийи эен. Р.Трухилйо Молина яля кечирди. О, юлкяни 30 ил тякбашына идаря едяряк (“Трухилйо ерасы”) репрессийа режимини йаратды. Диктатор юлкянин игтисади вязиййятини бир мцддят йахшылашдыра билди. 1940 илдя АБШ- ын малиййя цзяриндя нязаряти ляьв едилди, 1947 илдя Д.Р. хариъи боръларыны тамамиля 
  юдяди. 1930 ил даьыдыъы гасырьасындан сонра пайтахт йенидян тикиляряк Сйудад-Трухилйо (1936–61) адландырылды. Йолларын, суварма системляринин чякилмясиня, к.т.-нын инкишафына, сянайе комплексляринин йарадылмасына бюйцк вясаит хярълян- ди. Лакин 1960 илдя Трухилйо Молина режими бир сыра ъидди чятинликлярля цзляшди. Хариъи капиталын тязйиги, ордунун сахланылмасына сярф едилян бюйцк хяръляр игтисади бющрана сябяб олду. 1961 илин йанварында АДТ (Америка Дювлятляри Тяшкилаты) Трухилйо Молинаны Венесуела президенти Р.Бетанкура суи-гясд щазырламагда иттищам едяряк Д.Р.-на нефт вя йцк автомобилляринин ихраъына ембарго гойду. АБШ щюкумяти Трухилйо Молинайа йардымдан имтина етди. Куба ингилабынын (1959) тясириля Д.Р.-нда диктатурайа гаршы щярякат эенишлянди.


  Доминикан Республикасы 20 ясрин икинъи йарысы – 21 ясрин яввялляриндя. 1961 ил майын 30-да Р. Трухилйо Молина юлдцрцлдц. Юлкянин президенти (1960 илдян) Х.А.Балаэер Рикардо щакимиййятдя гала билмяди: бязи демократик дяйишикликляр етмяк ъящдиня бахмайараг, 1962 илин йанварында истефайа эетмяйя мяъбур олду. Юлкядя узунмцддятли дахили сийаси бющран башлады. Бир нечя дювлят чеврилишиндян сонра 1962 илин декабрында Доминикан Ингилаби Партийасынын (ДИП) ли- дери Х.Д. Бош юлкя президенти сечилди. Бош йени демократик конститусийанын гябул етдирилмясиня тяшяббцс эюстярди, лакин щярбчиляр тяряфиндян деврилди. 1963 илин сентйабрындан 1965 илин апрелинядяк юлкяни Д.Р.Кабралын башчылыг етдийи мцлки триумвират идаря етди. 1965 илин апрелиндя “Бошун гануни щюкумятинин бярпасы” шцары алтында баш вермиш дювлят чеврилиши нятиъясиндя Ф.Кааманйо Денйо щакимиййятя кечди. Она гаршы эен. Е.Весинаи-Весинанын башчылыьы иля щярбчиляр чыхдылар. АБШ-ын мцдахиляси вязиййяти эярэинляшдирди. 1965 ил апрелин 28-дя АБШ Д.Р.-на гошун чыхартды. Юлкядя бир тяряфдян 1963 ил конститусийасынын тяряфдарлары, диэяр тяряфдян ися щярби хунта иля АБШ гцввяляри арасында силащлы мцбаризя башлады. 1965 илин майында АДТ мцнагишянин тянзимлянмяси мягсядиля Бразилийа, Коста-Рика, Салвадор, Щондурас, Никарагуа вя АБШ щярби бюлмяляринин ясасында “цмумамерика силащлы гцввяляри” бригадасынын йарадылмасы щаггында гярар гябул етди. Бригада Д.Р.-нын яразисиня чыхарылды, августда конститусийачыларын, щярби хунтанын вя АДТ васитячи комиссийасынын нцмайяндяляри барышыг акты имзаладылар. Е.Гарсийа Годой мцвяггяти президент вязифясини тутду. Сийаси мящбусларын азад едилмяси, мцлки шяхслярин силащсызлашдырылмасы, “цмумамерика силащлы гцввяляринин” юлкяни тярк етмяси нязярдя тутулурду.

  1966 ил ийунун 1-дя кечирилян сечкилярдя Ислащатчылар партийасындан Х.А.Балаэер Рикардо президент сечилди. 1966 илин нойабрында йени конститусийа гябул олунду. Балаэер Рикардо щюкумяти аграр ислащат кечирди, бязи демократик институтларын инкишафына кюмяк етди. АБШ вя юзял ширкятлярин йардымы иля игтисади йцксялишя наил олду. Бунунла беля дювлят гуллугчуларынын тятилляри гадаьан едилди, университет мухтариййяти ляьв едилди, кцтляви информасийа васитяляриня сензура гойулду. 1973 илдя баш верян кцтляви тятилляр вя нцмайишляр шяраитиндя юлкядя мцвяггяти фювгяладя вязиййят тятбиг едилди.


  1978 илдя ДИП-дян намизяд С.А.Гусман Фернандес юлкянин президенти сечилди, 1982 илдя ону щямин партийанын нцмайяндяси олан С.Х.Бланко явяз етди. Бу дюврдя баш вермиш дцнйа нефт бющраны, щямчинин ихраъ олунан шякяр, гящвя, какао вя минерал хаммалын гиймятляринин ашаьы дцшмяси нятиъясиндя Д.Р.-нын игтисади вязиййяти писляшди. Гусман Фернандес вя Бланко щюкумятляри бющрандан чыхмаг цчцн еффектив тядбирляр тяклиф едя билмядиляр. 1986 илдя Х.А.Балаэер Рикардо йенидян президент олду. Онун ишсизликля мцбаризяси дювлят бцдъяси кясиринин вя хариъи боръларын артмасына сябяб олду. 1996 ил президент сечкиляриндя солчу Доминикан Азадлыг Партийасынын (ДАП) нцмайяндяси Л.А.Фернандес Рейна галиб эялди. Йени щюкумятин дахили сийасяти ящямиййятли уьурлар эятирди: юлкянин игтисади инкишаф темпи 1990-ъы иллярин сонларынадяк дцнйада ян йцксяк эюстяриъилярдян бири иди. Бунунла беля игтисади артым Д.Р. ящалисинин бюйцк щиссясинин йашайыш сявиййясини йахшылашдырмады.


  2003 илдя юлкянин цч бюйцк банкынын ифласа уьрамасы игтисадиййатын инкишаф темпиня мянфи тясир эюстярди. Бюйцк сийасятчилярин чоху малиййя фырылдагларында иттищам едилди. 2000 илдя президент сечилмиш Мехийа Доминэес коррупсийа галмагалынын эенишлянмяси нятиъясиндя икинъи дяфя бу вязифяйя сечиля билмяди. 2004 ил сечкиляриндя Л.А.Фернандес Рейна йенидян гялябя газанды. Онун башчылыг етдийи щюкумятин гаршысында дуран ясас мясяляляр ишсизликля мцбаризя вя инфлйасийаны арадан галдырмаг иди. 2008 ил майын 16-да Л.А.Фернандес Рейна йенидян президент сечилди. 2012 ил президент сечкиляриндя ДАП-ын нцмайяндяси Данило Медина Санчес юлкя президенти сечилди.

   

                                                                 Силащлы гцввяляр


  Д.Р.-нын силащлы гцввяляринин (СГ) цмуми сайы тягр. 44 мин няфярдир. Гуру гошунлары (ГГ; цмуми сайы тягр. 24 мин няфяр) 6 пийада бригадасындан, йардымчы бригада вя авиасийа ескадрилйасындан ибарятдир. ЩЩГ-нин ики ясас базасы (юлкянин шм.-ында вя ъ.-унда, Санто-Доминго йахынлыьында) вар; тягр. 40 тяййаря вя щеликоптерлярля силащланмышдыр. ЩДГ 3 дюйцш эямисиндян, тягр. 25 катер вя 2 эюзятчи щеликоптердян ибарятдир. Бундан башга, тяркибиня щяр цч гошун нювцнцн нцмайяндяляринин дахил олдуьу якс-террорчу груп мювъуддур.


  Д.Р.-нын силащлы гцввяляри сайъа Кариб дянизи щювзясиндя Куба силащлы гцввяляриндян сонра икинъи йери тутур. Онлар наркотик маддялярин ганунсуз сатышы, щямчинин гачагмалчылыг, Щаитидян Д.Р.- на вя Д.Р.-ндан АБШ-а ганунсуз мцщаъирятля мцбаризя апарыр.

   

                                                                           Тясяррцфат 


  D.R. Latın Amerikası vә Karib hövzәsinin әn stabil inkişaf edәn ölkәlәrindәn biridir; inkişaf sәviyyәsinә görә bir çox qonşu dövlәtdәn irәlidәdir, iqtisadi artım tempinә görә regionda ilk yerlәrdәn birini tutur. ÜDM-in hәcmi tәqr. 146,3 mlrd. dollar (alıcılıq qabiliyyәti pariteti üzrә; 2015), adambaşına – 10,319 min dollar; real ÜDM-in artım tempi 7% (2015); insan inkişafı indeksi 0,715 (2015; dünyanın 188 ölkәsi arasında 101-ci yer) tәşkil edir. ÜDM-in strukturu (2016): xidmәt sferası – 62,2%, sәnaye – 32,8%, k.t. – 5,1%.

  D.R. iqtisadiyyatının әsasını әnәnәvi olaraq k.t. bitkilәrinin (qәhvә, kakao, şәkәr, tütün, banan, pambıq) ixrac üçün istehsalı vә mineral xammalın (boksitlәr, nikel) hasilatı tәşkil edir. 1970-ci illәrdәn milli sәnaye vә ixracatın diversifikasiyası, müasir sahәlәrin inkişafı vә fәaliyyәtdә olan istehsal güclәrinin modernlәşdirilmәsi üçün azad ixracat zonalarının (AİZ) yaradılmasına başlanıldı. 1990-cı illәrdә ölkәnin investisiya cәlbediciliyi (Latın Amerikasında iqtisadiyyatına qoyulan vәsaitlәrin rentabelliyinә görә birincilәr sırasındadır) ilә әlaqәdar xarici investisiya axını (2004 ildә 645,1 mln. dollar; 2015 ildә 31,05 mlrd. dollar) xeyli artdı; onun әsas hissәsi turizm, telekommunikasiya sistemi vә tikinti sahәsinin inkişafına yönәldildi. 21 әsrin әvvәllәrindә iqtisadiyyatda aparılan islahatlar (o cümlәdәn maliyyә sistemindә, elәcә dә dövlәt sektoru müәssisәlәrinin özәllәşdirilmәsi, xarici investisiyanın stimullaşdırılması vә ixracyönümlü istehsalın inkişafı) nәticәsindә ölkә iqtisadiyyatında xarici turizm vә әsasәn, AİZ çәrçivәsindә cәmlәşmiş müasir sәnaye istehsalı aparıcı mövqe tutur.

   Эцняш електрик стансийасы. Монте-Плата яйалят


  D.R.-nın iqtisadiyyatında dövlәt sektorunun rolu böyükdür: ixracat sahәlәrinin (әsasәn, şәkәr) çox hissәsinә, hәmçinin daxili bazara xidmәt edәn sahәlәrә (sement vә ağac emalına tamamilә, yüngül vә yeyinti sәnayesinә qismәn) dövlәt nәzarәt edir. Enerji tәchizatı, nәql., rabitә kimi sahәlәr dövlәt mülkiyyәtindәdir.


  Sәnaye. Sәnaye istehsalının artım tempi 7% tәşkil edirdi (2016). Nikel filizlәri (Kordilyer-Sentral dağ silsilәsinin ş. hissәsindә), qızıl vә gümüş (Kordilyer-Oryental dağ silsilәsinin ş. hissәsindә Rosario yatağı), dәmir filizi (Atilyo), xromit vә kobalt filizlәri (Xarabakoa r-nu), hәmçinin qrafit (Kotui yaxınlığında), daşduz (Baraona r-nu) vә gips (әsas hasilat r-nu Syerra-de-Neyba dağ silsilәsinin c. yamacı); Atlantika okeanı sahilindә, Puerto-Plata r-nunda kәhrәba (Kәhrәba adlı sahili, Baltika dәnizi sahilboyundan sonra kәhrәba ehtiyatına görә
  dünyada ikinci yeri tutur) hasil olunur. Çıxarılan filizlәrdәn yalnız nikel filizlәri tam emal edilir. Filiz konsentratının istehsalı vә ferronikelin әridilmәsi ilә Bonaoda “Falconbridge Dominicana” (Kanada- Amerika “Falkonbridge Ltd” şirkәtinin şöbәsi; 2006 ildәn İsveçrә şirkәti “Xstrata”nın nәzarәtindәdir) şirkәti mәşğul olur. 1980- ci illәrin ikinci yarısında dәmirin birbaşa reduksiyası texnologiyası ilә metallurgiya z-du (gücü ildә bir mln. t polad) inşa edilmişdir. Ölkәdә istehsal olunan bütün polad, demәk olar ki, ixrac edilir.

   Гящвя дяняляринин хцсуси юртцк алтында гурудулмасы. Хара бакоа шящяри


  Enerji daşıyıcılarına olan tәlәbat tamamilә idxal hesabına ödәnilir. Neft emalı San-Kristobal ş.-ndәki yeganә NEZ-dә, hәmçinin Santo-Dominqo, Nisao (Karib dәnizi sahilboyu, Santo-Dominqodan c.-q.- dә), Naqua (Baiya-Eskosesa körfәzindә) vә Bonaodakı kiçik neft emalı qurğularında hәyata keçirilir. Tәbii qaz metallurgiya zavodunda (dәmir reduksiyaedicisi kimi), hәmçinin kommunal tәsәrrüfatda istifadә olunur. Tәqr. 86%-i İES-lәrdә [62%-i – dizel vә mazut, 24%-i – yanacaq kimi biokütlәdәn (şәkәr qamışı cecәsindәn, digәr k.t. xammalı tullantılarının qabığından vә s.) istifadә edәn enerji qurğularında] istehsal olunan elektrik enerjisinin ümumi istehsalı 14 mlrd. kVt/saat tәşkil edir (2014). İri İES-lәr Santo-Dominqoda vә San-Kristobalda fәaliyyәt göstәrir. Әn güclü SES “Ximenon”dur (Santyaqonu elektrik enerjisi ilә tәmin edir); kiçik SES-lәr Nisao çayında vә Yake-del-Norte çayının sol qollarında inşa edilmişdir. Müasir istehsal güclәri, әsasәn, iri xarici şirkәtlәrin (o cümlәdәn “Jonson&Jonson”, “Abbot Laboratories”, “Baxter Biotech”, “Siecor”) filiallarının yerlәşdiyi AİZ-lәr әtrafında cәmlәşmişdir. Ümumilikdә, tәqr. 155 min insanın çalışdığı 556 müәssisә (onların 47%-i özәl, 27%-i dövlәt müәssisәlәridir) fәaliyyәt göstәrir. Müәssisәlәrin 46%-i ABŞ, 34%-i dövlәt şirkәtlәrinә, tәqr. 4%-i Cәnubi Koreya kapitalına mәxsusdur. Әsas müәssisәlәr sәnayenin әnәnәvi sahәlәrinin texniki cәhәtdәn yenidәn tәchiz olunmuş müәssisәlәri (toxuculuq, ayaq- qabı-dәri; daha çox yerli xammaldan istifadә edilir) vә yeni sahәlәr (әsasәn, tibbi avadanlıq, ölçü aparatları, әczaçılıq preparatları vә s. istehsalı, elektrotexnika vә elektron sahәlәri) üzrә xarici şirkәtlәrә mәxsus müәssisәlәrdir. Miqdarca vә çalışanların sayına görә parça vә geyim (226 müәssisә; 60% mәşğulluq), tütün mәmulatları vә spirtli içkilәr (müvafiq olaraq 40; 10%), mәişәt elektrik cihazları vә elektron komponentlәr (27; 6%), zәrgәrlik mәmulatları (24; 2,4%), әczaçılıq mәhsulları (17; 6%) istehsalı üzrә müәssisәlәr üstünlük tәşkil edir. AİZ-lәrin әsas hissәsi ölkәnin şm.-ında (43%), ş.-indә (16%), c.-unda (11%), Milli dairә vә Santo-Dominqo әyalәtindә (21%) yerlәşir. AİZ-lәrdә ixrac mәhsulu dәyәrinin tәqr. 80%-i yaradılır; onun 40%-i parça vә geyimin, 15%-i – elektrotexnika vә elektron mәhsullarının, 13%-i – zәrgәrlik mәmulatlarının, 7%-i – tütün mәmulatları vә içkilәrin, 6%-i ayaqqabı istehsalının payına düşür.


  AİZ sәrhәdlәrindәn kәnarda әnәnәvi tamlı mәhsullar sәnayesi (şәkәr vә tütün), yüngül (toxuculuq, tikiş vә dәri-ayaqqabı) vә sement istehsalı sahәlәri inkişaf etmişdir. Şәkәr istehsalı yeyinti sәnayesinin aparıcı sahәsidir. Şәkәr zavodları, әsasәn, şәkәr qamışı plantasiyaları (Veqa-Real vadisinin şm. hissәsi, Sibao vadisi, ölkәnin c.- ş.-i vә c.-u yaxınlığında) yerlәşir. Әn iri mәrkәzlәri: Santo-Dominqo, San-Pedro-de-Makoris, La-Romana (burada әn iri zavod, sahә üzrә istehsalın tәqr. 1/4-i yerlәşir), Ayna, San-Kristobal vә Baraona, Santyaqo. Tütün sәnayesi müәssisәlәri (әsasәn, tütün plantasiyaları yaxınlığında yerlәşir; әsas mәrkәzlәri Santyaqo, Moka vә San-Xuandır; D.R., Kuba ilә yanaşı, dünyada әn iri siqar istehsalçılarındandır). Un, pivә, rom istehsal edәn zavodlar fәaliyyәt göstәrir. Qәhvә, pambıq vә kakaonun ilkin emalı (tәmizlәnmәsi, qurudulması vә s.) Sibao vә Veqa-Real vadilәrinin kiçik şәhәrlәrindә vә ölkәnin c.-ş.-indә hәyata keçirilir. Sement istehsalı üzrә әsas zavodlar Santo-Dominqo vә San-Pedro-de-Ma- korisdә yerlәşir. Ağac emalı vә mebel müәssisәlәri Veqa-Real vadisinin kiçik şәhәrlәrindә (La-Veqa vә Sançes) cәmlәşmişdir. Kimya sәnayesi Santo-Dominqo, San-Pedro-de-Makoris vә La-Romanadakı kiçik müәssisәlәrlә (o cümlәdәn boya istehsalı) tәmsil olunmuşdur. Keramika vә dәri mәmulatlarının kustar istehsalı, hәmçinin yarımqiymәtli daşların emalı böyük әhәmiyyәt (әhalinin müәyyәn hissәsinin mәşğulluğunu tәmin etmәk vә turizm biznesini dәstәklәmәk üçün) kәsb edir.


  Kәnd tәsәrrüfatı. K.t.-na yararlı torpaq sahәsi 51,5%-dir (3070 km2; 2012); torpaq sahәlәrinin strukturunda şum yerlәri 16,6%, çoxillik әkinlәr 10,1%, otlaqlar 24,8%, meşәlәr 40,8%, digәr torpaqlar 7,7% (2011) tәşkil edir. Şum yerlәri vә çoxillik әkinlәrin payı getdikcә artır, plantasiya tәsәrrüfatı daha gәlirli olduğu üçün otlaqların payı azalır. Çoxillik әkinlәrin vә şum yerlәrinin ümumi sahәsinin 16%-i suvarılır. İri torpaq mülkiyyәtçiliyi (mülkiyyәtçilәrin 2,4%-i k.t. yerlәrinin 62,5%-nә, 86,2%-i yalnız 19,3%-nә sahibdir) üstünlük tәşkil edir. Bütün k.t. torpaqlarının (әsasәn, şum yerlәrinin) tәqr. 1/2-i dövlәt mülkiyyәtindәdir, qalan torpaqlar (әsasәn, iri pay torpaqları) isә yerli sahibkarlara vә xarici şirkәtlәrә mәxsusdur. Sayca kiçik torpaq mülkiyyәtçilәri vә icarәçilәr üstünlük tәşkil edirlәr. Bütün pay torpaqlarının tәqr. 1/2-i kiçik sahәlәrdir (bir ha-dan az); k.t. yerlәrinin ümumi sahәsinin tәqr. 40%-i icarәyә (dövlәt vә özәl torpaq mülkiyyәtçilәri tәrәfindәn) verilir.


  Aqrar sektorda aparıcı rol ixracyönlü plantasiya bitkilәrinin istehsalına vә otlaq maldarlığına mәxsusdur. Yığım (min t, 2013): şәkәr qamışı 4771; dәnli bitkilәr – çәltik 723, qarğıdalı 45,4 vә digәrlәri 772,9, tәrәvәzlәr 604,7 (pomidor, acı bibәr, soğan vә s.) vә tropik meyvәlәr 192,9
  (portağal, ananas, avokado, manqo, kokos vә s.) hәmçinin tәrәvәz bananı (planteyn), lobya, yukka, batat becәrilir. Mal-qaranın (mln. baş) ümumi sayı: qaramal tәqr. 192,9, donuz tәqr. 0,53, hәmçinin 170 quş; maldarlıq vә quşçuluq daxili bazarı tәmin edir (2013). Heyvandarlıq mәhsullarının strukturunda әt (2013 ildә 503,3 min t mal әti, 1046 min t donuz әti, 174 min t quş әti) üstünlük tәşkil edir; süd (0,5 mln. l) vә yumurta (7 mln.) az istehsal olunur. Әsas k.t. rayonları: Sibao (şәkәr qamışı, qәhvә, tütün, istehlak bitkilәri) vә Veqa-Real (şәkәr qamışı, qәhvә, istehlak bitkilәri) vadilәridir. D. R.- nın c.-ş.-indәki geniş ovalıq da mühüm k.t. r-nudur; әsas bitkisi şәkәr qamışıdır. Banan vә kakao, әsasәn, Atlantika okeanı sahilboyunda, hәmçinin Kordilyer-Septentrion- al (Puerto-Plata r-nunda) vә Kordilyer-Oryental (xüsusәn Samana körfәzinin c. sahilindә) silsilәlәrinin külәkdöyәn yamaclarında, qәhvә dә hәmçinin Kordilyer-
  Oryental vә Kordilyer-Sentral silsilәlәrinin c. әtәklәrindә becәrilir. Kordilyer-Sentral ilә Syerra-de-Neyba silsilәlәri arasındakı vadidә istehlak bitkilәri vә tütün, quraq Baoruko y-a-nda isә yalnız istehlak bitkilәri becәrilir. Otlaq heyvandarlığı dağ silsilәlәrinin yamaclarında, dağlarda (alçaq) vә Syerra-de-Neyba ilә Syerra-de-Baoruko silsilәlәrinin quraq vadisindә yayılmışdır. Balıqçılıq, krevet ovu Atlantika okeanının sahilyanı sularında (84 min t; 2011) inkişaf etmişdir.

    Йаь палмасы плантасийасы. Монте-Плата яйаляти


  Туризм. Ил ярзиндя Д.Р.-на тягр. 3 млн. хариъи турист эялир (ясасян, АБШ, Ка- нада вя Авропа юлкяляриндян – Франса, Алманийа, Испанийа, Италийа вя Б.Британийадан); онлара 172 миндян чох инсан хидмят эюстярир. Туризм сащясиндян 3,5 млрд. доллардан чох эялир ялдя едилир (2005). Бцтцн сащил бойунъа йцксяк-дяряъяли щотелляр шябякяси йарадылмышдыр (о ъцмлядян бейнялхалг шябякя щотелляри – “Щилтон”, “Сщератон”, “Марриотт”, “Що- лидай Инн” вя с.; тягр. 60 мин мещманхана нюмряси; 2005). Ян мяшщур туризм мяркязляри: Атлантика океаны сащилиндя – Плайа-Лонг-Бич (Пуерто-Плата ш. йахынлыьында), Плайа-Дорада, Сосуа, Самана кюрфязи чимярликляри вя Кабарете (винд-сюрфинг); Кариб дянизи сащилиндя – Санто-Доминго (туристляри пайтахтын эюрмяли йерляри ъялб едир), Бока-Чика (Андрес кюрфязиндя, чимярликляр, дайвинг), Хуан-Долио (Сан-Педро-де-Макорис ш. йахын- лыьында, чимярликляр), Ла-Романа (чимярликляр), Пунта-Кана вя Баваро (Мона боьазы сащилиндя, чимярликляр).


  Nәqliyyat. Ölkәnin nәql. şәbәkәsi yaxşı inkişaf etmişdir. Yük vә sәrnişin daşınmasında avtomobil nәql. (avtomobil parkının 3/4-nü minik avtomobillәri tәşkil edir) aparıcı rol oynayır. Avtomobil yollarının ümumi uz. 19,705 min km-dir, onun 9,872 min km-i bәrk örtüklüdür (2002). Ümumi istifadәdә olan d.y.-larının uz. 517 km-dir (2008); Sibao (Santyaqo) vә Veqa-Real (Moka, La-Veqa vә San-Fransisko-de- Makoris) vadilәrinin iri şәhәrlәrini Atlantika okeanı sahilindәki dәniz portları (Puerto-Plata vә Sançes) ilә әlaqәlәndirir. Şәkәr qamışı plantasiyalarına xidmәt edәn d.y.-larının uz. 1226 km-dir. 16-sı bәrk- örtüklü uçuş-enmә zolağına (3 aeroportunda zolağın uz. 3 km-dәn çoxdur) malik 36 aeroportu var (2013). Santo-Dominqo, Puerto-Plata, La-Romana, Baraona, Punta-Kana, Santyaqo, Samana şәhәrlәrindә beynәlxalq aeroportlar var; “Compana dominicana de aviacion” әn iri aviaşirkәtdir. D.R.-nın bir ticarәt gәmisi var; daşınmaların әsas hissәsi icarәyә götürülmüş xarici gәmilәr vasitәsilә hәyata keçirilir. Әsas dәniz portları: Karib dәnizindә – Ayna-I vә Ayna-II (San-Kristobal әyalәti; xarici ticarәt yük dövriyyәsinin tәqr. 50%-i), Santo-Dominqo, San-Pedro-de-Makoris, La-Romana, Boka-Çika; Atlantika sahilindә – Mansanilyo (Monte-Kristi әyalәti), Samana.

   Амбер Ков круиз эямиляри порту. Пуерто Плато.


  Xarici ticarәt. D.R. üçün xarici ticarәt balansının dayanıqlı mәnfi saldosu sәciyyәvidir. 2015 ildә әmtәә ixracı 9,523 mlrd. dollar, idxalı isә 16,86 mlrd. dollar tәşkil etmişdir. Әsasәn, (AİZ-lәrdә istehsal olu- nan әmtәәlәrdәn başqa) ferronikel, xam şәkәr, tütün mәmulatları, qızıl, gümüş, qәhvә, kakao, әt vә istehlak malları ixrac edilir. Mәhsulların tәqr. 42,5%-i ABŞ-a, 16,5%-i Haiti a.-na, 8,1%-i Kanadaya vә 4,8%-I Hindistana göndәrilir (2015). Әsas idxal maddәlәri qida mәhsulları, neft, pambıq vә parçalar, kimyәvi mallar vә dәrman preparatlarıdır; 42%-i ABŞ-dan, 5,6%-i Venesueladan, 9,2%-i Çindәn, 4,5%-i Trinidad vә Tobaqodan, 4,4%-i Meksikadan idxal olunur (2015).

   

                                                                        Сящиййя

  Ящалинин щяр 100 мин няфяриня 188 щяким, 184 орта тибб ишчиси, 84 стоматолог, 40 яъзачы (2000), 220 хястяхана чарпайысы (2004) дцшцр. 1099 илк тибби йардым мцяссисяси (онлардан 474-ц кянд йерляриндя), 168 хястяхана фяалиййят эюстярир (2001). Сящиййяйя гойулан хяръ ЦДМ-ин 7%-ни (бцдъя щесабына 33,2%, юзял секторлa 66,8% малиййяляшмя) тяшкил едир (2003). Сящиййя назирлийи ящалинин 75%-ни тибби йардымла тямин едир. Ящалинин щяр 100 мин няфяриня 91 вярямля хястялянмя ща- дисяси дцшцр. Юлцмцн ясас сябябляри – цряк-дамар системи хястяликляри, инфексийалар (ясасян, вярям вя ГИЧС), хярчянэдир (2003).

   

                                                                    Идман


  1946 илдя Милли Олимпийа Комитяси йарадылмыш, 1962 илдя Бейнялхалг Олимпийа Комитяси тяряфиндян танынмышдыр. Д.Р. идманчылары Олимпийа Ойунларында 1964 илдян иштирак едирляр. 1964–2004 иллярдя кечирилмиш Олимпийа Ойунларында 2 медал – 54 кг-дяк чяки дяряъясиндя боксчу П.Ноласко бцрцнъ (1984, Лос-Анъелес) вя 400 м мясафяйя манеялярля гачышда Ф.Санчес (2004, Афина) юлкя тарихиндя илк олимпийа гызыл медалыны газанмышдыр. Баскетбол, бокс, эцляш, голф, ъцдо, велосипед идманы, волейбол, йцнэцл атлетика, йелкян идманы, цзэцчцлцк, мцасир бешнювчцлцк, сюрфинг, атыъылыг идманы, теннис, триатлон, футбол, шащмат даща чох инкишаф етмиш идман нювляридир. 2003 илдя Д.Р.-нда Панамерика ойунлары, 2006 илдя аьыр атлетика цзря дцнйа чемпионаты кечирилмишдир. Д. идманчылары 29-ъу Йай Олимпийа Ойунларында (2008, Пекин) 1 гызыл, 1 эцмцш, 30-ъу Йай Олимпийа Ойунларында (2012, Лондон) йеня дя 1 гызыл, 1 эцмцш, 31-ъи Йай Олимпийа Ойунларында (2016, Рио-де-Жанейро) 1 бцрцнъ медал газанмышлар.

    Санто-Доминго шящяриндян эюрцнцш.


                                                         Тящсил. Елм вя мядяниййят     мцяссисяляри


  Юлкядя 7–14 йашлы ушаглар цчцн тящсил пулсуз вя иъбаридир. Азйашлы ушагларын 32 %-и мяктябягядяр тящсил мцяссисяляриня эедир. Мяктябйашлы шаэирдлярин 86%-и ибтидаи тящсиля (тящсил мцддяти 6 илдир; кянд йерляриндя – 3 – 4 ил) ъялб едилмишдир. Орта тящсил 2 пиллялидир, шаэирдлярин 49%-ини ящатя едир. 15 йашдан йухары ящалинин савадлылыг дяряъяси 87%-дир (2004). Ян ири али тящсил мцяссисяляри (щамысы Санто-Домингодадыр): Мухтар Ун-т (1538 илдя доминикчиляр орденинин рущани семинарийасынын базасында йарадылмыш, 1914 илдя йенидян тяшкил едилмишдир), Доминикана Ун-ти (1966), Америкаарасы Ун-т (1982). Юзял али мяктябляр – Санто Домингода Педро Енрикес Уренйа Милли Ун-ти (1966), Сантйагода Мадре-и-Маестра Католик Ун-ти (1962), Технолоэийа Ун-ти (1974) вя с. фяалиййят эюстярир. Китабханалар: Банидя “Падре Биллини” (1926), Сан-Педро-де-Макорисдя “Афина” (1890), Санто-Домингода “Доминикана” (1914) вя Милли (1971) китабханалары. Зяриф сянятляр милли галерейасы (1943), Мцасир инъясянят музейи (1976), Крал сарайы музейи (1976), Доминикан инсаны музейи (милли музей, 1973), Тябиййат тарихи милли музейи (1974), Тарих вя ъоьрафийа милли музейи (1982) (щамысы Санто-Домингода) вар.


  Елми тядгигатлар Санто-Домингода йерляшян Доминикана Мядяниййяти Ин-ту (1971), Доминикан Тарих Академийасы (1931), Доминикан Дилчилик Академийасы (1927), Доминикан Шякяр Ин-ту (1965), Щярби Хяритячякмя Ин-ту (1950) тяряфиндян апарылыр.


                                                                 Кцтляви информасийа васитяляри


  Д.Р.-нда 40-дан чох мятбу органы няшр олунур. Ян нцфузлу эцндялик гязетляр: “Листíн Диарио” (1889 илдян; Банъо Интеръонтинентала мяхсусдур; 2003 илдя банкын ифласындан сонра гязетин няшри бир мцддят дайандырылмышды), “Ел Ъарибе” (1948 илдян), “Щой” (1981 илдян), “Ел Наъионал”, “Úлтима щора” (1970 илдян), “Ел Нуево Диарио” (1981 илдян), “Ла информаъиóн” (1916 илдян, Сантйаго-делКабалйерос), “Тще Санто Доминэо Неwс” (инэ., Санто-Доминго).


  Радио верилишляри йайымына 1943 илдян (илк радиоютцрцъц Бонао ш.-ндя гурашдырылмыш, 1946 илдя пайтахта кючцрцлмцшдц) башланıлмышдыр. Телевизийа 1952 ил августун 1-дян фяалиййят эюстярир. 1953 илдя дювлят телевизийа вя радио верилишляри корпорасийасы “Ъорпораъиóн Естатал де Радио й Телевисиóн” тясис едилмишдир (индики ады 2003 илдян). 1959 илдя юлкядя юзял телевизийа каналлары, 1981 илдя кабел телевизийасы (“Телеъабле Наъионал” ширкяти) йарадылмышдыр. “Ъорпораъиóн Естатал де Радио й Телевисиóн” дювлят каналы, “Ъо- лор Висиóн” (1969 илдян, илк рянэли верилишляр) вя “Теле Антиллас” (1979 илдян) юзял каналлары чох популйардыр.

   

                                                                      Ядябиййат 


  Д.Р.-нын ядябиййаты, ясасян, испан дилиндя инкишаф едир. Мцстямлякячилийя гядяр вя мцстямлякячилик дюврц ядябиййаты щиндилярин вя креолларын фолклору иля тямсил олунур. 19 ясрин орталарында йазылы ядябиййатын мейдана эялмяси неоклассисист Ф.М. дел Монтенин поезийасы, А.Ангуло Гуриди вя Х.Ангуло Гуриди гардашларынын поезийасы вя нясри иля баьлыдыр. 19 ясрин 2-ъи йарысынын апарыъы ъяряйаны олан романтизм йазычы М. де Х.Галванын [Д.Р. ядябиййатында “Енрикилйо” (1882) адлы илк романын мцяллифи], шаирляр С.Уренйа, А.Б.Пелйерано Кастро, Г.Ф.Делин, Н.Уренйа де Мендосанын йарадыъылыьы иля тямсил олунур. Модернист мейилляр О.Ба- зил, В.Е.Ортеа вя б.-нын поезийасында, А.Луго вя Т.М.Сестеронун нясриндя мейдана эялмишдир. 20 ясрин яввялляриндя реалист роман [Т.М.Сестеронун “Ган” (1914); Ф.Гарсийа Годойун “Руфинито” (1908); “Доминиканлы цряйи” (1911), “Гуанума” (1914) трилоэийасы] йаранмышдыр. 1920-ъи иллярдя бир груп шаир- “постумист” (Д.Морено Хименес, М.Лйанес, А.Авелино) модернизмдян костумбризмя кечиди елан етдиляр. 1940-ъы иллярин яввялляриндя Ф.Мйесес Бургос, М.Леброн Савинйон вя М.Руедин поезийасында антик мювзулара, сабит формалара (сонет) вя классик шеир вязнляриня гайыдыш мцшащидя олунурду. Роман жанрында мяишят мювзуларыны Ф.Москосо Пуелйо (“Гянд вя юкцзляр”, 1935), А.Ф.Рекена (“Торпаьын дцшмянляри”, 1936; “Одлу йол”, 1941; “Хачсыз гябиристанлыг”, 1949), П.А.Перес Кабрал (“Зянъяфил”, 1940) инкишаф етдирмишляр. Милли кюклярин ахтары- шы мотиви Х.Д.Бош (“Крал йолу”, 1933; “Щиндиляр”, 1935; “Суйун гиймяти”, 1941) вя б.-нын щекайя топлуларында юз яксини тапмышдыр. Зянъилярин проблемляри М. дел Кабралын йарадыъылыьынын (“Гара тропик” шеир топлусу, 1942 вя с.) ясас мювзусу олмушдур. 20 ясрин 2-ъи йарысынын нясрини К.Е.Дейве, М.Велос Маъиоло тямсил етмишляр. 20 ясрин сону поезийасы Р. дел Риско вя М.Алфонсекинин ады иля баьлыдыр.

   

                                                                       Мемарлыг вя тясвири сянят


  Колумбагядярки дювр, ясасян, Таино инъясяняти иля тямсил олунур. Аьаъ каркаслы, цстц гамышла юртцлмцш ев типи (боио) кянд йерляриндя бу эцнядяк сахланылыр. Даш, эил, аьаъ, сцмцк, балыггулаьы емалы инкишаф етмишди. Керамика мямулатлары арасында щяндяси нахышлар вя кяртмя хятлярля бязядилмиш антропоморф вя зооморф вазалара раст эялинир. Маьараларда (Куевас-де-Бонбон вя с.) гайацстц рясмляр (петроглифляр) сахланмышдыр. Абстракт формалы рясмляр арасында цчбуъаг цстцнлцк тяшкил едир.

   Торре-дел Оменахе шящяр галасынын гцлля-донжону.


  Испанларын эялмясиля мцнтязям план цзря шящярлярин салынмасына башланмышдыр (пайтахт шящяри Санто-Доминго). 1503– 07 иллярдя Санто-Домингода Торре-дел Оменахе шящяр галасынын орта яср истещкамларына охшар гцлля-донжону тикилмишдир. Галаны хатырладан Санта-Марийа- де-ла-Енкарнасйон (1521–38) баш килсяси Латын Америкасында кился-гала цслубунун илк нцмунясидир. 16 ясрин 1-ъи йарысында инша едилмиш готик интерйерли, мудехар цслубунда фасад декоруна вя гала диварларына малик монастыр килсяляринин чоху даьылмышдыр. Ъянуби Испанийа яняняляриня сюйкянян, диварлары йонулмамыш дашлардан тикилмиш, лоъийалы-портикли вя дахили щяйятли Каса-дел-Алмиранте гяср-сарайы (1510–14) бцтцн Латын Америкасынын мцлки мемарлыьына тясир эюстярмишдир.

   “Колумб майакы”. Санто-Доминго


  17–18 ясрлярдя мцстямлякя щюкумятинин Кубайа кючмясиля тикинти ишляри, демяк олар ки, апарылмырды. 18 ясрин сону – 19 ясрин яввялляриндя испан тясири инэилис тясириля явязлянди (хцсусиля мцлки мемарлыгда: Эеорг цслубунда бирмяртябяли биналар). 19 ясрин 2-ъи йарысында еклектика щаким мювге тутурду. Тикинтидя дямирдян истифадя олунмаьа башланылды. 19 ясрин сонларындан неоготика цслубу йайылды. 1920-ъи иллярин сонларындан ар деко елементляриля зянэин чохмяртябяли биналар мейдана эялди.


  1930 ил гасырьасындан сонра пайтахтда Авропа вя АБШ-да тящсил алмыш доминиканлы мемарлар (Г.Гонсалес, Х.А.Каро Алварес вя б.) тяряфиндян эенишмигйаслы тикинти ишляри апарылды. Мемарлыьын инкишафы 20 ясрин 50–60-ъы илляриня тясадцф едир (ун-т комплекси, Милли сарай, Зяриф сянятляр сарайы, Цмумдцнйа сярэиси цчцн тикилиляр). 20 ясрин 70-ъи илляриндя Санто-Домингода Мяркязи банк (мемар Р.Калвенти) тикилмиш, Мядяниййят мейданы (мемарлар Каро Алварес, Х.А.Каро Хинебра Карбонел вя б.) салынмышдыр. 1992 илдя британийалы мемар Ъ.Ли Гливин лайищяси ясасында “Колумб майакы” инша олунмушдур. 20 ясрин 90-ъы илляриндян йашайыш вя чимярлик комплексляри, тиъарят мяркязляри, йол вя нягл. говшагларынын тикинтиси чохалмышдыр.

   Милли сарай. Санто-Доминго.


  Мцстямлякя дюврцнцн тясвири сянятиндя дини бойакарлыг вя гябирцстц щейкялляр цстцнлцк тяшкил едирди. 19 ясрин 2-ъи йарысындан Д.Р.-на яъняби ряссамлар эялмяйя башламышды (Х.Ф.Корредор, Испани- йа). 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя ряссамлыг Авропа вя Америка бядии ъяряйанларынын тясири иля инкишаф етмишдир. 19 ясрин сонларында бойакарлыгда неоклассисизм, романтизм вя импрессионизм йанашы мювъуд олмуш, сонралар реализм вя постимпрессионизм иля явязлянмишдир. Илк йерли ряссамлар Д.Ечаварриа вя А.Р.Урданета олмушлар. 20 ясрин 1-ъи йарысындаяшйяви бойакарлыг цстцнлцк тяшкил едирди (Й.Морел, Х.Колсон). Гадын ряссам С.Восс-и-Хил Д.Р. инъясянятиня модернист стилистика призмасындан якс етдирилян чылпаг натура мювзусуну эятирмишдир. Д.Суронун йарадыъылыьы сцрреализм мяърасында инкишаф етмишдир. 1940-ъы иллярдя Д.Р.-нда йерли ряссамларын йени няслинин йетишмясиндя бюйцк рол ойнамыш бир чох Авропа сяняткары (Г.Г.Щаусдорф, Х.В.Занетти вя б.) фяалиййят эюстярмишдир. 1950–60-ъы иллярдя маэик реализм елементляриля зянэин експрессионизм йайылмышды (Г.Перес, С.Лора, А.Балкасер вя б.). Колумбагядярки вя афрокариб инъясянятинин тясири 20 ясрин 2-ъи йарысы ряссамларынын (П.Хйудиселйи вя б.) йарадыъылыьында излянилир. Щейкялтярашлыгда аьаъ цзяриндя ойма цстцнлцк тяшкил едир (А.Пратс-Вентос, Л.Мартинес-Ричйес вя Г.М.Крус). 20 ясрин 70-ъи илляриндя поп-арт, фотореализм вя графика эениш йайылды, 80-ъи иллярин эянъ ряссамларынын ясярляриндя абстраксионизм, неосцрреализм вя неоекспрессионизм елементляри бирликдя чыхыш едирди. Бир чох сяняткар инсталлйасийайа мейил эюстярирди. Р.Мехийа, В.Улйоа, Л.Десанглес кими танынмыш ряссамлар йетишди. 20 ясрин 90-ъы илляриндя Т.Капелйан, М.Л.Рид, Ф.Варела, Х.Пинеда, Б.Рамирес, П.Маккариелйо вя П.Ресио “Айрылмыш инъясянят” групуну йаратдылар; онларын ясярляриндя интеллектуализм иля сосиал проблемляря йюнлянмя бирляшир.

   Зяриф Сянятляр Сарайы. Санто-Доминго.


                                                                            Мусиги


  Мцасир мусиги мядяниййятинин ясасыны мулатларын, зянъилярин, креолларын фолклору тяшкил едир. Йерли щинди ящалисинин мусиги мядяниййяти 15 ясрин сону – 16 ясрдя испанларын эцълц тясириня мяруз галмыш, сонралар ися тамамиля йох олмушдур. Авропа нцмуняли пешякар мусиги йарадыъылыьы 16 яср – 19 ясрин орталарында, ясасян, Санто-Доминго вя Ла-Вега килсяляриндя мяркязляшмишди. Дцнйяви мусигинин йайылма даиряси бялядиййяляр няздиндяки няфяс алятляри орк.-и. вя театр тамашалары иля мящдудлашырды. “Мцстягиллик щимни” (1844) вятянпярвярлик мащнысы- нын вя бир чох рягс пйесляринин мцяллифи Х.Б.Алфонсека де Барис; Милли щимнин (1883) мцяллифи Х.Рейес; кился мусигиси сащясиндя ишляйян Х.Марийа Арредондо; салон фп. мусигиси бястяляйян Пабло Клаудио 19 яср бястякарлары идиляр. 1855 илдя Филармоник ъямиййятин ясасы гойулду. 20 ясрин яввялляриндян Санто-Доминго, Пуерто-Плата вя диэяр шящярляря хариъи (яввялъя Кубадан вя Пуерто-Рикодан) мусигичиляр вя театр труппалары (опералар, сарсуелалар, варйете тамашалары) гастрола эялмяйя башладылар. Х. де Хесус Равело (щямчинин дирижор), Х.Франсиско Гарсийа (илк милли “Кискеййана” симфонийасынын мцяллифи), Е.Пенйа Морел (“Антил овсунлары” мусигили комедийасы), Л.Мена Пердомо (“Ушаглыг хатиряляри” орк. сцитасы), Р.Игнасио (“Кянд тябилляринин мусигиси алтында” симфоник лювщяси), Х.Алберто Ернандес (“Сантйагода карван” сарсуеласы), Л.Ривера (фп. иля орк. цчцн Доминикан рапсодийалары), М.Симо (щямчинин дирижор); Е. Мехийа Арредондо вя Е. де Марчена мусигиляри Д.Р.-нын щцдудларындан кянарда ян чох ифа олунан 20 яср бястякарларыдыр. 1932 илдя Санто-Доминго симфоник ъямиййяти, 1941 илдя Милли симфоник орк., 1942 илдя Милли консерваторийа, 1964 илдя опера труппасы йарадылмышдыр. Санто-Домингодакы Зяриф Сянятляр Сарайы ясас консерт сящнясидир. Бир чох ифачы коллектив Сантйаго-де-лос-Кабалйерос, Сан-Кристобал, Сан-Педро-де-Макорис вя юлкянин башга шящярляриндя чалышыр.


  Яд.: W е т м о р е  А., С w а л е с Б.Щ. Тще бирдс оф Щаити анд тще Доминиъан Републиъ. Wасщ., 1931; А л е м а р Л. Ла ъиудад де Санто Доминэо. Санто Доминэо, 1980; Б е л л  Ы. Тще Доминиъан Републиъ. Боулдер, 1981; Доминиъан Републиъ: а ъоунтрй профиле. Wасщ., 1984; Ъ о н т и н  А й б а р Н. Аисториа де ла литература доминиъана. Сан Педро де Маъорис; 1982–1986; Щ е р  м а н д е з Ж.А. Мусика Доминикана. Санто Доминэо, 1992; Модерн анд ъонтемпорарй арт оф Доминиъан Републиъ. (Ъат.). Н.Й., 1996; Т о л е н т и н о Л., Р е н а М. Ынвентарио де ла веэетаъиóн й усо де ла тиерра ла Републиъа Доминиъана. Мосъосоа, 1998. Вол. 10.; П е р е з   М о н т а с  Е. Ла Ъиудад дел Озама: 500 аñос де щисториа урбана. Санто Доминэо, 1999; Петер Монтас Е. Ла Ъиудад дел Озама: 500 анос де щисториа Урбана. Санто Доминэо, 1999.Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOMİNİKAN RESPUBLİKASI

   DOMİNİKÁN RESPUBLİKASI (Republica Dominicana).

                                                                      Ümumi mәlumat


  Vest-Hinddә, Haiti a.-nın ş. hissәsindә dövlәt. Q.-dә Haiti Resp. ilә hәmsәrhәddir. Şm.-da Atlantika okeanı, c.-da Karib dәnizi ilә әhatәlәnir, ş.-dә Mona boğazı ilә Puerto-Rikodan ayrılır. Sah. 48,67 min km2. Әh.10,83 mln. (2013). Paytaxtı Santo-Dominqo ş.-dir. Rәsmi dil ispan dili, pul vahidi pesodur. İnzibati cәhәtdәn 31 әyalәtә vә 1 milli dairәyә bölünür.

   


  D.R. BMT-nin (1945), ÜTT-nin (1995), BYİB-in (1945), BYF-nin (1945), ADT-nin (1948) üzvüdür. Karib Hövzәsi Ölkәlәri Birliyindә (KARİKOM) müşahidәçi statusuna malikdir.


                                                                        Дювлят гурулушу


  Д.Р. унитар дювлятдир. Конститусийасы 28.11.1966 илдя гябул едилмишдир. Идаряетмя формасы президент республикасыдыр.


  Дювлят вя щюкумят башчысы 4 ил мцддятиня сечилян президентдир. 35 йашына чатмыш доминиканлы президент сечиля биляр.


  Ганунвериъи щакимиййяти цмуми бирбаша сясвермя иля гарышыг сечки системи цзря сечилян икипалаталы парламент – Сенатдан (щяр яйалятдян 1 сенатор вя Милли даирядян 1 сенатор) вя Депутатлар палатасындан (депутатларын сайы ящалинин сайындан асылыдыр) ибарят Милли конгрес щяйата кечирир.


  Щюкумят президентин тяйин етдийи Назирляр Кабинетиндян ибарятдир.


  Д.Р.-нда чохпартийалы сийаси систем мювъуддур. Апарыъы партийалар: Доминикан Азадлыг Партийасы, Доминикан Ингилаби Партийасы, Сосиал-Христиан Ислащатчы Партийасы.

                                                     

                                                                                Tәbiәt 


  Relyef. Sahillәri qismәn mәrcan riflәri ilә haşiyәlәnmiş, ş. vә c. hissәlәrindә kәskin parçalanmışdır. D.R.-nın parçalanmış relyefi üçün dağ silsilәlәrinin vә çökәkliklәrin növbәlәşmәsi xarakterikdir. Ölkәnin q. hissәsini şm.-q.-dәn c.-ş.-ә orta hünd.- lü Kordilyer-Septentrional (hünd. 1249 m-әdәk, Diyeqo d.), Kordilyer-Sentral (Duarte d., 3175 m, D.R.-nın әn yüksәk nöqtәsi), Syerra-de-Neyba, Syerra-de-Baoruko (hünd. 1601 m-әdәk) dağ silsilәlәri kәsir. Dağlar dәrin dağarası çökәkliklәr, o cümlәdәn Sibao (Yake-del-Norte çayı hövzәsi), Veqa-Real (Yuna çayı hövzәsi) vә San-Xuan çay dәrәlәri ilә ayrılır. D.R.-nın c.-ş. hissәsini şm.-dan әhәngdaşıdan ibarәt alçaq Kordilyer-Oryental silsilәsi ilә mәhdudlaşan geniş vә alçaq düzәnlik tutur.


  Geoloji quruluşu vә faydalı qazıntıları haqqında bax Haiti (ada) mәqalәsinә.


  İqlim. İqlimi tropik passatdır. Orta aylıq temp-r ovalıqlarda 25–27°C, dağlarda 18–20°C-dir. İllik yağıntı dağların külәktutmayan c.-q. yamaclarında vә dağarası çökәkliklәrdә 500–1000 mm, külәktutan yamaclarda 2000–2500 mm-dir. Maks. yağıntılar may–noyabr aylarında düşür. Avqust–oktyabrda tez-tez qasırğalar olur.

    Кордилйер-Сентрал даь силсиляси


  Daxili sular. Başlanğıcını Kordilyer-Sentralın şm.-q. yamaclarından götürәn Yake-del-Norte (uz. tәqr. 300 km) vә Yuna çayları Atlantika okeanı hövzәsinә, ölkәnin c. hissәsindәki әn iri Yake-de-Sür çayı (uz. 180 km-dәn çox) Karib dәnizi hövzәsinә aiddir. Kül-de-Sak çökәkliyindә ölkәnin әn iri axarsız gölü – Enrikilyo (tәqr. 265 km2) yerlәşir. Su ehtiyatlarının illik bәrpası 21 km3, su tәminatı 2,43 m3/nәfәr tәşkil edir. Su ehtiyatının yalnız 8%-i tәsәrrüfat mәqsәdlәri üçün istifadә olunur.

   Енрикилйо эюлц.


  Торпаглар, битки вя щейванлар алями. Д.Р. яразисинин 28%-ндян чохуну мешяляр тутур. Даьларын рцтубятли кцляктутан йамаъларында ферраллитли гырмызы торпагларда йарпаьынытюкян-щямишяйашыл тропик мешяляр галмышдыр; ортадаьлыг щиссядя ийняйарпаглы-енлийарпаглы мешяляр йерляшир. Даща гураг р-нлар цчцн ферраллитли торпагларда битян йарпаьынытюкян мешяляр вя сейряк мешяляр характерикдир. 500–600 м йцксякликдя, ясасян, к.т. йерляридир. Мямялилярин нюв тяркиби чох касаддыр, абори- эен нювлярдян Щаити йарыгдиши вя Кцвйе хутийаси йох олмаг тящлцкяси алтындадыр, 200 нювдян артыг гуш (о ъцмлядян Д.Р.-нын милли символу олан палма чеканы) йашайыр. Мцхтялиф суда-гуруда йашайанлар вя сцрцнянляр арасында бир сыра ендемик нювляр вар. Бейнялхалг ящямиййятли су-батаглыг йерляриня аид олан Енрикилйо эюлцндя нясли кясилмякдя олан кярэядан игуан, итибурун тимсащ йашайыр. Д.Р.-нда цмуми сащ. 1,129 млн. ща олан 37 мцщафизя едилян тябии ярази, о ъцмлядян 3 горуг, 11 милли парк (Лос-Айтисес, Хуан-Пабло-Дуарте вя с.) вардыр. Йарагуа, Лаго-Енрикилйо вя Сйерра-де Баоруко милли паркларынын яразиляри ЙУНЕСКО-нун биосфер резерватынын тяркибиня дахил едилмишдир.

   

                                                                               Ящали


  Д.Р. ящалисинин 95%-ини доминиканлылар (о ъцмлядян 16%-ини аьдярилиляр, 9,4%-ини зянъиляр, йахуд афродомини канлылар, галанларыны испан-зянъи мяншяли мулатлар) тяшкил едир; щаитилиляр (2,5%), испанлар (0,9%), АБШ америкалылары (0,8%), чинлиляр (0,3%) вя б.-лары да вар.


  Ящалинин ортаиллик артымы 1,7%-дир. Доьум сявиййяси (1000 няфяря 26,1) юлцм сявиййясини (1000 няфяря 5,5) хейли цстяляйир; ушаг юлцмц 1000 няфяр дири доьулана 34,9-дур. Фертиллик эюстяриъиси 1 гадына 2,9 ушагдыр (2000–05). Ящалинин орта йаш щядди 24,1 илдир (2002). Ящалинин йаш структурунда ушагларын (15 йашадяк) хцсуси чякиси йцксякдир – 32,6%, ямяк габилиййятли ящалинин (15–64 йашарасы) хцсуси чякиси 61,9%, 65 вя даща йашлыларын ися 5,5% тяшкил едир. Щяр 100 гадына 103 киши дцшцр (2006). Орта юмцр мцддяти 71,2 илдир (кишилярдя – 68,1, гадынларда – 74,4 ил; 2000–05). Ящалинин орта сыхлыьы йцксякдир – 1 км2-дя 189,8 няфяр (2006). Шящярлярдя ящалинин 67%-индян чоху (2003; Латын Америкасы вя Кариб щювзяси юлкяляри цчцн олан орта эюстяриъидян ашаьыдыр) йашайыр. Ян ири шящярляри (мин няфярля; 2007): Санто-Доминго (2306,1; ятрафы иля бирликдя 3165; юлкя ящалисинин тягр. 30%-и), Сантйаго (589,4), Сан-Педро-де-Макорис (235,5), Ла-Романа (220,5), Сан-Кристобал (165,9), Игуей (139,1), Сан-Франсиско-де-Макорис (126,1), Пуерто-Плата (125,1). Сащилйаны овалыгларда вя даьарасы дярялярдя (Кордилйер-Септентрионал иля Кордилйер-Сентрал даь силсиляляри арасында) кянд ящалисинин сыхлыьы даща чохдур (1 км2-дя тягр. 100 няфяр). Миграсийа ахыны (щяр 1000 няфяря – 3,16 няфяр), ясасян, АБШ-а йюнялмишдир (щесабламалара эюря, орада тягр. 1,7 млн. доминиканлы йашайыр).

  Игтисади ъящятдян фяал ящали 3992 мин няфярдир (2005). Ишляйянлярин (3276 мин няфяр) 14,6%-и к.т.-нда, 15,1%-и сянайедя, 6,5%-и тикинтидя, 7,3%-и няглиййат вя рабитя сащясиндя, 0,8%-и електрик, газ вя су тяъщизаты сащясиндя, 21,6%-и топдан вя пяракяндя сатыш тиъарятиндя, 5,8%-и мещманхана иши вя иътимаи иашядя, 28,3%-и хидмят сащясинин диэяр секторларында фяалиййят эюстярир. Ишсизлик сявиййяси 18%-дир. 15–24 йашарасы ящалинин 1/3-и ишсиздир. Доминиканлыларын тягр. 25%-и йохсуллуг щяддиндя йашайыр. Диндарларын яксяриййяти христиандыр. Иудаист вя бящаиляр дя вар (ъями 0,5%–1%).

                                                                              Тарихи очерк


  Мцстямлякяйягядярки вя мцстямлякя дюврляри. Д.Р. яразисиндя ян гядим археоложи материаллар (е.я. 5-ъи миниллик) “Казимир комплексляри” (чахмагдашы вя кварситдян кобуд ямяк алятляри) иля тямсил олунур. Нювбяти миграсийа (е.я. 3-ъц мин- иллик) овчулар, балыгчылар вя дяниз йыьыъылары груплары (Ортуаро мядяниййяти) иля баьлыдыр. Е.я. 3–2 ясрлярдя бурада Саладо еркян якинчилик мядяниййятинин дашыйыъылары мяскунлашмышдылар. Бу мядяниййят цчцн щяндяси нахышлы гырмызы-аь керамика вя антропоморф пластика сяъиййявидир. 6 ясрин сону – 7 ясрин яввялляриндя Саладо мядяниййятини зяиф юйрянилмиш Остионо мядяниййяти явяз етди. Сонракы дюврляря аид Таино мядяниййяти даща чох тядгиг едилмишдир. Онун чичяклянмя дюврц тягр. 10 ясрдя башламышды. Бу мядяниййят цчцн мяркязи мейданын ятрафында бир нечя ири тикилиси олан йашайыш мяскянляри сяъиййявидир. Юлцлярин бцкцлц вя отураг вязиййятдя, ушагларын ися габларда дяфн едилдийи гябирляр, хцсуси гябиристанлыглар (аданын шм.-ында, Ла-Унион адлы йердя), али тябягя нцмайяндяляринин гайацстц тясвирлярля бязядилмиш маьара вя заьалардакы гябирляри мялумдур. Айини тикилиляря топ ойун- лары цчцн мейданчалар (адятян 50×20 м) аиддир. Гоншу адаларла эениш ялагялярин олмасыны эятирилмя керамика, ойма даш мямулаты тясдиг едир.

   Теодор де Бри. Колумб Еспанйола сащилляриня чыхыр. 1492. Гравцр. 16                                                                                                                                                                        яср.


  1492 илдя Щаити а.-ны кяшф едян Х.Колумб ону Еспанйола адландырды. Яввялъя испан колонийасы аданын шм. сащилиндя салынды, лакин щиндилярин даими басгынлары колонистляри юз мяскянлярини ъ. сащилиня кючцрмяйя вадар етди. 1496 илдя Х.Колумбун гардашы Бартоломе Санто-Доминго ш.-нин (ейниадлы колонийанын инз. мяркязи олду) ясасыны гойду. Санто-Доминго Йени Дцнйада илк Авропа колонийасы вя бир нечя ониллик ярзиндя Америкада Испанийа мцлкляринин мяркязи иди. 1511 илдя испанлар Санто-Домингода аудиенсийа йаратдылар. Вест-Щинд, Венесуела вя Флорида колонийалары онун йурисдиксийасында иди. 16 ясрин икинъи йарысында Щаитинин йерли ящалиси олан араваклар вя карибляр испанлар тяряфиндян, демяк олар ки, тамамиля мящв едилдиляр. 1503 илдян етибарян шякяр гамышы плантасийаларында вя гызыл мядянляриндя ишлямяк цчцн Африкадан гуллар эятирилирди.

   


  1530-ъу иллярдя испан конкистадорлары индики Мексика вя Перу яразилярини ишьал етдикдян сонра Санто-Доминго яввялки ящямиййятини итирди, колонийа ящалисинин сайы хейли азалды, бир чох плантасийа вя мядянляр бахымсыз галды. 1605–06 иллярдя колонистляр кцтляви сурятдя Еспанйоланын ъ.-ш.-иня кючдцляр. Еспанйоланын шм.-г. сащилляри дяниз гулдурлары вя гачагмалчыларын сыьынаъаьына чеврилди.


  17 ясрдя Франса Испанийа мцстямлякясиня мараг эюстярмяйя башлады. Рисвик сцлщцня (1697) эюря, аданын г. щиссяси (индики Щаити яразиси) Франсайа верилди вя Сан-Доминго адландырылды, ш. щиссяси ися (индики Д.Р.-нын яразиси) Испанийа щюкмранлыьында галды. 1795 ил Базел сцлщцнцн шяртляриня эюря, бцтцн ада Франсанын ялиня кечди. 1804 илдя Ж.Ж.Дессалин аданын мцстягиллийини елан етди, онун кющня щинди ады (Щаити) бярпа олунду, лакин Санто-Доминго формал олараг Франсанын нязарятиндя галды. 1809 илдя Испанийа йенидян Санто-Домингону яля кечирди. Испанийанын Америкадакы мцстямлякяляринин истиглалиййяти уьрунда мцщарибяси (1810–26) эедишиндя 1821 ил нойабрын 30-да Санто-Домингода “Мцстягил Испанийа Щаитиси дювляти” (ъями бир нечя щяфтя мювъуд олду) елан едилди. Лакин 1822 илдя Щаити президенти Ж.П.Буайе бцтцн аданы юз щакимиййяти алтында бирляшдирди. 1838 илдя кечмиш испан колонийасы яразисиндя Испанийа Щаитисинин мцстягиллийи уьрунда мцбаризлярин эизли вятянпярвярлик ъямиййяти йаранды. 1844 ил февралын 27-дя Щаитинин дахили сийаси вязиййятиндян истифадя едян ъямиййят цзвляри силащлы цсйан галдырараг мцстягил Доминикан Республикасынын йаранмасыны елан етдиляр. Щямин ил нойабрын 6-да конститусийа гябул олунду.

   Лос-Айтисес Милли Паркы.


  Доминикан Республикасы 19 ясрин икинъи йарысы – 20 ясрин орталарында. Д.Р.-нын мювъудлуьунун илк 30 илиндя эен. П.Сантана (1844–48, 1853–56, 1856–57, 1859–61 иллярдя юлкя президенти) вя Б.Баес щакимиййятдя бир-бирини явяз етдиляр. Сантана щаитилилярин аданын ш.-индя щакимиййятлярини бярпа етмяк ъящдляринин гаршысыны ала билди (1844, 1845, 1849, 1853, 1855–56 илляр). Сийаси рягиби Б.Баесля мцбаризядя Испанийанын тяряфкешлийини газанмаьа чалышан Сантана Д.Р.-нын 1861–65 иллярдя Испанийа тяряфиндян ишьалына шяраит йаратды вя буна эюря
  Испанийа кралы ону мцстямлякянин эен.-губернатору тяйин етди. Баесин сийасяти АБШ-ла сых ямякдашлыьа йюнялмишди. О, 1869 илдя юлкянин АБШ-а гатылмасына даир данышыглар апарды. Доминикан парламентинин тясдиг етдийи мцгавиля АБШ тяряфиндян рядд олунду.


  1882 илдя щакимиййятя диктатор У.Еро (1882–83, 1887, 1889–99 иллярдя президент) эялди. Онун заманында Пуерто-Плата – Сантйаго-делос-Кабалйерос д.й. хяттинин тикинтисиня башланылды, пайтахтла юлкянин ъ. шящярляри арасында ялагя йарадан телеграф хятти ачылды. Ейни заманда 19
  ясрин сонларында Д.Р. АБШ-дан малиййя асылылыьына дцшдц. Юлкянин игтисадиййатынын ясасыны хаммал (шякяр, какао, гящвя) ихраъы тяшкил едирди. Д.Р. мцфлислик щяддиндя иди вя щюкумят 1904 илдя башлыъа портларда эюмрцк рцсумунун топланылмасыны, 1905 илдя ися икитяряфли мцгавиляйя ясасян бцтцн милли эюмрцк цзяриндя нязаряти АБШ-а верди. Юлкя яслиндя АБШ- ын протекторатына чеврилди.

    Плайа-Сосуа чимярлийи.


  20 ясрин яввялляриндя Д.Р.-нда дахили сийаси вязиййят гейри-сабит иди. 1916 илин апрелиндя баш вермиш нювбяти дювлят чеврилиши АБШ щюкумятинин бурайа дяниз десанты чыхартмасы цчцн бящаня олду. Нойабрда Д.Р. АБШ-ын щярби идарячилийиня кечди, Милли конгресин фяалиййяти дайандырылды. 1924 илдя Д.Р.-нын йени конститусийасынын гябулундан вя О.Васкесин президент сечилмясиндян сонра АБШ гошунлары юлкядян чыхарылды.


  1930 илдя дювлят чеврилиши нятиъясиндя щакимиййяти АБШ-ын там дястяклядийи эен. Р.Трухилйо Молина яля кечирди. О, юлкяни 30 ил тякбашына идаря едяряк (“Трухилйо ерасы”) репрессийа режимини йаратды. Диктатор юлкянин игтисади вязиййятини бир мцддят йахшылашдыра билди. 1940 илдя АБШ- ын малиййя цзяриндя нязаряти ляьв едилди, 1947 илдя Д.Р. хариъи боръларыны тамамиля 
  юдяди. 1930 ил даьыдыъы гасырьасындан сонра пайтахт йенидян тикиляряк Сйудад-Трухилйо (1936–61) адландырылды. Йолларын, суварма системляринин чякилмясиня, к.т.-нын инкишафына, сянайе комплексляринин йарадылмасына бюйцк вясаит хярълян- ди. Лакин 1960 илдя Трухилйо Молина режими бир сыра ъидди чятинликлярля цзляшди. Хариъи капиталын тязйиги, ордунун сахланылмасына сярф едилян бюйцк хяръляр игтисади бющрана сябяб олду. 1961 илин йанварында АДТ (Америка Дювлятляри Тяшкилаты) Трухилйо Молинаны Венесуела президенти Р.Бетанкура суи-гясд щазырламагда иттищам едяряк Д.Р.-на нефт вя йцк автомобилляринин ихраъына ембарго гойду. АБШ щюкумяти Трухилйо Молинайа йардымдан имтина етди. Куба ингилабынын (1959) тясириля Д.Р.-нда диктатурайа гаршы щярякат эенишлянди.


  Доминикан Республикасы 20 ясрин икинъи йарысы – 21 ясрин яввялляриндя. 1961 ил майын 30-да Р. Трухилйо Молина юлдцрцлдц. Юлкянин президенти (1960 илдян) Х.А.Балаэер Рикардо щакимиййятдя гала билмяди: бязи демократик дяйишикликляр етмяк ъящдиня бахмайараг, 1962 илин йанварында истефайа эетмяйя мяъбур олду. Юлкядя узунмцддятли дахили сийаси бющран башлады. Бир нечя дювлят чеврилишиндян сонра 1962 илин декабрында Доминикан Ингилаби Партийасынын (ДИП) ли- дери Х.Д. Бош юлкя президенти сечилди. Бош йени демократик конститусийанын гябул етдирилмясиня тяшяббцс эюстярди, лакин щярбчиляр тяряфиндян деврилди. 1963 илин сентйабрындан 1965 илин апрелинядяк юлкяни Д.Р.Кабралын башчылыг етдийи мцлки триумвират идаря етди. 1965 илин апрелиндя “Бошун гануни щюкумятинин бярпасы” шцары алтында баш вермиш дювлят чеврилиши нятиъясиндя Ф.Кааманйо Денйо щакимиййятя кечди. Она гаршы эен. Е.Весинаи-Весинанын башчылыьы иля щярбчиляр чыхдылар. АБШ-ын мцдахиляси вязиййяти эярэинляшдирди. 1965 ил апрелин 28-дя АБШ Д.Р.-на гошун чыхартды. Юлкядя бир тяряфдян 1963 ил конститусийасынын тяряфдарлары, диэяр тяряфдян ися щярби хунта иля АБШ гцввяляри арасында силащлы мцбаризя башлады. 1965 илин майында АДТ мцнагишянин тянзимлянмяси мягсядиля Бразилийа, Коста-Рика, Салвадор, Щондурас, Никарагуа вя АБШ щярби бюлмяляринин ясасында “цмумамерика силащлы гцввяляри” бригадасынын йарадылмасы щаггында гярар гябул етди. Бригада Д.Р.-нын яразисиня чыхарылды, августда конститусийачыларын, щярби хунтанын вя АДТ васитячи комиссийасынын нцмайяндяляри барышыг акты имзаладылар. Е.Гарсийа Годой мцвяггяти президент вязифясини тутду. Сийаси мящбусларын азад едилмяси, мцлки шяхслярин силащсызлашдырылмасы, “цмумамерика силащлы гцввяляринин” юлкяни тярк етмяси нязярдя тутулурду.

  1966 ил ийунун 1-дя кечирилян сечкилярдя Ислащатчылар партийасындан Х.А.Балаэер Рикардо президент сечилди. 1966 илин нойабрында йени конститусийа гябул олунду. Балаэер Рикардо щюкумяти аграр ислащат кечирди, бязи демократик институтларын инкишафына кюмяк етди. АБШ вя юзял ширкятлярин йардымы иля игтисади йцксялишя наил олду. Бунунла беля дювлят гуллугчуларынын тятилляри гадаьан едилди, университет мухтариййяти ляьв едилди, кцтляви информасийа васитяляриня сензура гойулду. 1973 илдя баш верян кцтляви тятилляр вя нцмайишляр шяраитиндя юлкядя мцвяггяти фювгяладя вязиййят тятбиг едилди.


  1978 илдя ДИП-дян намизяд С.А.Гусман Фернандес юлкянин президенти сечилди, 1982 илдя ону щямин партийанын нцмайяндяси олан С.Х.Бланко явяз етди. Бу дюврдя баш вермиш дцнйа нефт бющраны, щямчинин ихраъ олунан шякяр, гящвя, какао вя минерал хаммалын гиймятляринин ашаьы дцшмяси нятиъясиндя Д.Р.-нын игтисади вязиййяти писляшди. Гусман Фернандес вя Бланко щюкумятляри бющрандан чыхмаг цчцн еффектив тядбирляр тяклиф едя билмядиляр. 1986 илдя Х.А.Балаэер Рикардо йенидян президент олду. Онун ишсизликля мцбаризяси дювлят бцдъяси кясиринин вя хариъи боръларын артмасына сябяб олду. 1996 ил президент сечкиляриндя солчу Доминикан Азадлыг Партийасынын (ДАП) нцмайяндяси Л.А.Фернандес Рейна галиб эялди. Йени щюкумятин дахили сийасяти ящямиййятли уьурлар эятирди: юлкянин игтисади инкишаф темпи 1990-ъы иллярин сонларынадяк дцнйада ян йцксяк эюстяриъилярдян бири иди. Бунунла беля игтисади артым Д.Р. ящалисинин бюйцк щиссясинин йашайыш сявиййясини йахшылашдырмады.


  2003 илдя юлкянин цч бюйцк банкынын ифласа уьрамасы игтисадиййатын инкишаф темпиня мянфи тясир эюстярди. Бюйцк сийасятчилярин чоху малиййя фырылдагларында иттищам едилди. 2000 илдя президент сечилмиш Мехийа Доминэес коррупсийа галмагалынын эенишлянмяси нятиъясиндя икинъи дяфя бу вязифяйя сечиля билмяди. 2004 ил сечкиляриндя Л.А.Фернандес Рейна йенидян гялябя газанды. Онун башчылыг етдийи щюкумятин гаршысында дуран ясас мясяляляр ишсизликля мцбаризя вя инфлйасийаны арадан галдырмаг иди. 2008 ил майын 16-да Л.А.Фернандес Рейна йенидян президент сечилди. 2012 ил президент сечкиляриндя ДАП-ын нцмайяндяси Данило Медина Санчес юлкя президенти сечилди.

   

                                                                 Силащлы гцввяляр


  Д.Р.-нын силащлы гцввяляринин (СГ) цмуми сайы тягр. 44 мин няфярдир. Гуру гошунлары (ГГ; цмуми сайы тягр. 24 мин няфяр) 6 пийада бригадасындан, йардымчы бригада вя авиасийа ескадрилйасындан ибарятдир. ЩЩГ-нин ики ясас базасы (юлкянин шм.-ында вя ъ.-унда, Санто-Доминго йахынлыьында) вар; тягр. 40 тяййаря вя щеликоптерлярля силащланмышдыр. ЩДГ 3 дюйцш эямисиндян, тягр. 25 катер вя 2 эюзятчи щеликоптердян ибарятдир. Бундан башга, тяркибиня щяр цч гошун нювцнцн нцмайяндяляринин дахил олдуьу якс-террорчу груп мювъуддур.


  Д.Р.-нын силащлы гцввяляри сайъа Кариб дянизи щювзясиндя Куба силащлы гцввяляриндян сонра икинъи йери тутур. Онлар наркотик маддялярин ганунсуз сатышы, щямчинин гачагмалчылыг, Щаитидян Д.Р.- на вя Д.Р.-ндан АБШ-а ганунсуз мцщаъирятля мцбаризя апарыр.

   

                                                                           Тясяррцфат 


  D.R. Latın Amerikası vә Karib hövzәsinin әn stabil inkişaf edәn ölkәlәrindәn biridir; inkişaf sәviyyәsinә görә bir çox qonşu dövlәtdәn irәlidәdir, iqtisadi artım tempinә görә regionda ilk yerlәrdәn birini tutur. ÜDM-in hәcmi tәqr. 146,3 mlrd. dollar (alıcılıq qabiliyyәti pariteti üzrә; 2015), adambaşına – 10,319 min dollar; real ÜDM-in artım tempi 7% (2015); insan inkişafı indeksi 0,715 (2015; dünyanın 188 ölkәsi arasında 101-ci yer) tәşkil edir. ÜDM-in strukturu (2016): xidmәt sferası – 62,2%, sәnaye – 32,8%, k.t. – 5,1%.

  D.R. iqtisadiyyatının әsasını әnәnәvi olaraq k.t. bitkilәrinin (qәhvә, kakao, şәkәr, tütün, banan, pambıq) ixrac üçün istehsalı vә mineral xammalın (boksitlәr, nikel) hasilatı tәşkil edir. 1970-ci illәrdәn milli sәnaye vә ixracatın diversifikasiyası, müasir sahәlәrin inkişafı vә fәaliyyәtdә olan istehsal güclәrinin modernlәşdirilmәsi üçün azad ixracat zonalarının (AİZ) yaradılmasına başlanıldı. 1990-cı illәrdә ölkәnin investisiya cәlbediciliyi (Latın Amerikasında iqtisadiyyatına qoyulan vәsaitlәrin rentabelliyinә görә birincilәr sırasındadır) ilә әlaqәdar xarici investisiya axını (2004 ildә 645,1 mln. dollar; 2015 ildә 31,05 mlrd. dollar) xeyli artdı; onun әsas hissәsi turizm, telekommunikasiya sistemi vә tikinti sahәsinin inkişafına yönәldildi. 21 әsrin әvvәllәrindә iqtisadiyyatda aparılan islahatlar (o cümlәdәn maliyyә sistemindә, elәcә dә dövlәt sektoru müәssisәlәrinin özәllәşdirilmәsi, xarici investisiyanın stimullaşdırılması vә ixracyönümlü istehsalın inkişafı) nәticәsindә ölkә iqtisadiyyatında xarici turizm vә әsasәn, AİZ çәrçivәsindә cәmlәşmiş müasir sәnaye istehsalı aparıcı mövqe tutur.

   Эцняш електрик стансийасы. Монте-Плата яйалят


  D.R.-nın iqtisadiyyatında dövlәt sektorunun rolu böyükdür: ixracat sahәlәrinin (әsasәn, şәkәr) çox hissәsinә, hәmçinin daxili bazara xidmәt edәn sahәlәrә (sement vә ağac emalına tamamilә, yüngül vә yeyinti sәnayesinә qismәn) dövlәt nәzarәt edir. Enerji tәchizatı, nәql., rabitә kimi sahәlәr dövlәt mülkiyyәtindәdir.


  Sәnaye. Sәnaye istehsalının artım tempi 7% tәşkil edirdi (2016). Nikel filizlәri (Kordilyer-Sentral dağ silsilәsinin ş. hissәsindә), qızıl vә gümüş (Kordilyer-Oryental dağ silsilәsinin ş. hissәsindә Rosario yatağı), dәmir filizi (Atilyo), xromit vә kobalt filizlәri (Xarabakoa r-nu), hәmçinin qrafit (Kotui yaxınlığında), daşduz (Baraona r-nu) vә gips (әsas hasilat r-nu Syerra-de-Neyba dağ silsilәsinin c. yamacı); Atlantika okeanı sahilindә, Puerto-Plata r-nunda kәhrәba (Kәhrәba adlı sahili, Baltika dәnizi sahilboyundan sonra kәhrәba ehtiyatına görә
  dünyada ikinci yeri tutur) hasil olunur. Çıxarılan filizlәrdәn yalnız nikel filizlәri tam emal edilir. Filiz konsentratının istehsalı vә ferronikelin әridilmәsi ilә Bonaoda “Falconbridge Dominicana” (Kanada- Amerika “Falkonbridge Ltd” şirkәtinin şöbәsi; 2006 ildәn İsveçrә şirkәti “Xstrata”nın nәzarәtindәdir) şirkәti mәşğul olur. 1980- ci illәrin ikinci yarısında dәmirin birbaşa reduksiyası texnologiyası ilә metallurgiya z-du (gücü ildә bir mln. t polad) inşa edilmişdir. Ölkәdә istehsal olunan bütün polad, demәk olar ki, ixrac edilir.

   Гящвя дяняляринин хцсуси юртцк алтында гурудулмасы. Хара бакоа шящяри


  Enerji daşıyıcılarına olan tәlәbat tamamilә idxal hesabına ödәnilir. Neft emalı San-Kristobal ş.-ndәki yeganә NEZ-dә, hәmçinin Santo-Dominqo, Nisao (Karib dәnizi sahilboyu, Santo-Dominqodan c.-q.- dә), Naqua (Baiya-Eskosesa körfәzindә) vә Bonaodakı kiçik neft emalı qurğularında hәyata keçirilir. Tәbii qaz metallurgiya zavodunda (dәmir reduksiyaedicisi kimi), hәmçinin kommunal tәsәrrüfatda istifadә olunur. Tәqr. 86%-i İES-lәrdә [62%-i – dizel vә mazut, 24%-i – yanacaq kimi biokütlәdәn (şәkәr qamışı cecәsindәn, digәr k.t. xammalı tullantılarının qabığından vә s.) istifadә edәn enerji qurğularında] istehsal olunan elektrik enerjisinin ümumi istehsalı 14 mlrd. kVt/saat tәşkil edir (2014). İri İES-lәr Santo-Dominqoda vә San-Kristobalda fәaliyyәt göstәrir. Әn güclü SES “Ximenon”dur (Santyaqonu elektrik enerjisi ilә tәmin edir); kiçik SES-lәr Nisao çayında vә Yake-del-Norte çayının sol qollarında inşa edilmişdir. Müasir istehsal güclәri, әsasәn, iri xarici şirkәtlәrin (o cümlәdәn “Jonson&Jonson”, “Abbot Laboratories”, “Baxter Biotech”, “Siecor”) filiallarının yerlәşdiyi AİZ-lәr әtrafında cәmlәşmişdir. Ümumilikdә, tәqr. 155 min insanın çalışdığı 556 müәssisә (onların 47%-i özәl, 27%-i dövlәt müәssisәlәridir) fәaliyyәt göstәrir. Müәssisәlәrin 46%-i ABŞ, 34%-i dövlәt şirkәtlәrinә, tәqr. 4%-i Cәnubi Koreya kapitalına mәxsusdur. Әsas müәssisәlәr sәnayenin әnәnәvi sahәlәrinin texniki cәhәtdәn yenidәn tәchiz olunmuş müәssisәlәri (toxuculuq, ayaq- qabı-dәri; daha çox yerli xammaldan istifadә edilir) vә yeni sahәlәr (әsasәn, tibbi avadanlıq, ölçü aparatları, әczaçılıq preparatları vә s. istehsalı, elektrotexnika vә elektron sahәlәri) üzrә xarici şirkәtlәrә mәxsus müәssisәlәrdir. Miqdarca vә çalışanların sayına görә parça vә geyim (226 müәssisә; 60% mәşğulluq), tütün mәmulatları vә spirtli içkilәr (müvafiq olaraq 40; 10%), mәişәt elektrik cihazları vә elektron komponentlәr (27; 6%), zәrgәrlik mәmulatları (24; 2,4%), әczaçılıq mәhsulları (17; 6%) istehsalı üzrә müәssisәlәr üstünlük tәşkil edir. AİZ-lәrin әsas hissәsi ölkәnin şm.-ında (43%), ş.-indә (16%), c.-unda (11%), Milli dairә vә Santo-Dominqo әyalәtindә (21%) yerlәşir. AİZ-lәrdә ixrac mәhsulu dәyәrinin tәqr. 80%-i yaradılır; onun 40%-i parça vә geyimin, 15%-i – elektrotexnika vә elektron mәhsullarının, 13%-i – zәrgәrlik mәmulatlarının, 7%-i – tütün mәmulatları vә içkilәrin, 6%-i ayaqqabı istehsalının payına düşür.


  AİZ sәrhәdlәrindәn kәnarda әnәnәvi tamlı mәhsullar sәnayesi (şәkәr vә tütün), yüngül (toxuculuq, tikiş vә dәri-ayaqqabı) vә sement istehsalı sahәlәri inkişaf etmişdir. Şәkәr istehsalı yeyinti sәnayesinin aparıcı sahәsidir. Şәkәr zavodları, әsasәn, şәkәr qamışı plantasiyaları (Veqa-Real vadisinin şm. hissәsi, Sibao vadisi, ölkәnin c.- ş.-i vә c.-u yaxınlığında) yerlәşir. Әn iri mәrkәzlәri: Santo-Dominqo, San-Pedro-de-Makoris, La-Romana (burada әn iri zavod, sahә üzrә istehsalın tәqr. 1/4-i yerlәşir), Ayna, San-Kristobal vә Baraona, Santyaqo. Tütün sәnayesi müәssisәlәri (әsasәn, tütün plantasiyaları yaxınlığında yerlәşir; әsas mәrkәzlәri Santyaqo, Moka vә San-Xuandır; D.R., Kuba ilә yanaşı, dünyada әn iri siqar istehsalçılarındandır). Un, pivә, rom istehsal edәn zavodlar fәaliyyәt göstәrir. Qәhvә, pambıq vә kakaonun ilkin emalı (tәmizlәnmәsi, qurudulması vә s.) Sibao vә Veqa-Real vadilәrinin kiçik şәhәrlәrindә vә ölkәnin c.-ş.-indә hәyata keçirilir. Sement istehsalı üzrә әsas zavodlar Santo-Dominqo vә San-Pedro-de-Ma- korisdә yerlәşir. Ağac emalı vә mebel müәssisәlәri Veqa-Real vadisinin kiçik şәhәrlәrindә (La-Veqa vә Sançes) cәmlәşmişdir. Kimya sәnayesi Santo-Dominqo, San-Pedro-de-Makoris vә La-Romanadakı kiçik müәssisәlәrlә (o cümlәdәn boya istehsalı) tәmsil olunmuşdur. Keramika vә dәri mәmulatlarının kustar istehsalı, hәmçinin yarımqiymәtli daşların emalı böyük әhәmiyyәt (әhalinin müәyyәn hissәsinin mәşğulluğunu tәmin etmәk vә turizm biznesini dәstәklәmәk üçün) kәsb edir.


  Kәnd tәsәrrüfatı. K.t.-na yararlı torpaq sahәsi 51,5%-dir (3070 km2; 2012); torpaq sahәlәrinin strukturunda şum yerlәri 16,6%, çoxillik әkinlәr 10,1%, otlaqlar 24,8%, meşәlәr 40,8%, digәr torpaqlar 7,7% (2011) tәşkil edir. Şum yerlәri vә çoxillik әkinlәrin payı getdikcә artır, plantasiya tәsәrrüfatı daha gәlirli olduğu üçün otlaqların payı azalır. Çoxillik әkinlәrin vә şum yerlәrinin ümumi sahәsinin 16%-i suvarılır. İri torpaq mülkiyyәtçiliyi (mülkiyyәtçilәrin 2,4%-i k.t. yerlәrinin 62,5%-nә, 86,2%-i yalnız 19,3%-nә sahibdir) üstünlük tәşkil edir. Bütün k.t. torpaqlarının (әsasәn, şum yerlәrinin) tәqr. 1/2-i dövlәt mülkiyyәtindәdir, qalan torpaqlar (әsasәn, iri pay torpaqları) isә yerli sahibkarlara vә xarici şirkәtlәrә mәxsusdur. Sayca kiçik torpaq mülkiyyәtçilәri vә icarәçilәr üstünlük tәşkil edirlәr. Bütün pay torpaqlarının tәqr. 1/2-i kiçik sahәlәrdir (bir ha-dan az); k.t. yerlәrinin ümumi sahәsinin tәqr. 40%-i icarәyә (dövlәt vә özәl torpaq mülkiyyәtçilәri tәrәfindәn) verilir.


  Aqrar sektorda aparıcı rol ixracyönlü plantasiya bitkilәrinin istehsalına vә otlaq maldarlığına mәxsusdur. Yığım (min t, 2013): şәkәr qamışı 4771; dәnli bitkilәr – çәltik 723, qarğıdalı 45,4 vә digәrlәri 772,9, tәrәvәzlәr 604,7 (pomidor, acı bibәr, soğan vә s.) vә tropik meyvәlәr 192,9
  (portağal, ananas, avokado, manqo, kokos vә s.) hәmçinin tәrәvәz bananı (planteyn), lobya, yukka, batat becәrilir. Mal-qaranın (mln. baş) ümumi sayı: qaramal tәqr. 192,9, donuz tәqr. 0,53, hәmçinin 170 quş; maldarlıq vә quşçuluq daxili bazarı tәmin edir (2013). Heyvandarlıq mәhsullarının strukturunda әt (2013 ildә 503,3 min t mal әti, 1046 min t donuz әti, 174 min t quş әti) üstünlük tәşkil edir; süd (0,5 mln. l) vә yumurta (7 mln.) az istehsal olunur. Әsas k.t. rayonları: Sibao (şәkәr qamışı, qәhvә, tütün, istehlak bitkilәri) vә Veqa-Real (şәkәr qamışı, qәhvә, istehlak bitkilәri) vadilәridir. D. R.- nın c.-ş.-indәki geniş ovalıq da mühüm k.t. r-nudur; әsas bitkisi şәkәr qamışıdır. Banan vә kakao, әsasәn, Atlantika okeanı sahilboyunda, hәmçinin Kordilyer-Septentrion- al (Puerto-Plata r-nunda) vә Kordilyer-Oryental (xüsusәn Samana körfәzinin c. sahilindә) silsilәlәrinin külәkdöyәn yamaclarında, qәhvә dә hәmçinin Kordilyer-
  Oryental vә Kordilyer-Sentral silsilәlәrinin c. әtәklәrindә becәrilir. Kordilyer-Sentral ilә Syerra-de-Neyba silsilәlәri arasındakı vadidә istehlak bitkilәri vә tütün, quraq Baoruko y-a-nda isә yalnız istehlak bitkilәri becәrilir. Otlaq heyvandarlığı dağ silsilәlәrinin yamaclarında, dağlarda (alçaq) vә Syerra-de-Neyba ilә Syerra-de-Baoruko silsilәlәrinin quraq vadisindә yayılmışdır. Balıqçılıq, krevet ovu Atlantika okeanının sahilyanı sularında (84 min t; 2011) inkişaf etmişdir.

    Йаь палмасы плантасийасы. Монте-Плата яйаляти


  Туризм. Ил ярзиндя Д.Р.-на тягр. 3 млн. хариъи турист эялир (ясасян, АБШ, Ка- нада вя Авропа юлкяляриндян – Франса, Алманийа, Испанийа, Италийа вя Б.Британийадан); онлара 172 миндян чох инсан хидмят эюстярир. Туризм сащясиндян 3,5 млрд. доллардан чох эялир ялдя едилир (2005). Бцтцн сащил бойунъа йцксяк-дяряъяли щотелляр шябякяси йарадылмышдыр (о ъцмлядян бейнялхалг шябякя щотелляри – “Щилтон”, “Сщератон”, “Марриотт”, “Що- лидай Инн” вя с.; тягр. 60 мин мещманхана нюмряси; 2005). Ян мяшщур туризм мяркязляри: Атлантика океаны сащилиндя – Плайа-Лонг-Бич (Пуерто-Плата ш. йахынлыьында), Плайа-Дорада, Сосуа, Самана кюрфязи чимярликляри вя Кабарете (винд-сюрфинг); Кариб дянизи сащилиндя – Санто-Доминго (туристляри пайтахтын эюрмяли йерляри ъялб едир), Бока-Чика (Андрес кюрфязиндя, чимярликляр, дайвинг), Хуан-Долио (Сан-Педро-де-Макорис ш. йахын- лыьында, чимярликляр), Ла-Романа (чимярликляр), Пунта-Кана вя Баваро (Мона боьазы сащилиндя, чимярликляр).


  Nәqliyyat. Ölkәnin nәql. şәbәkәsi yaxşı inkişaf etmişdir. Yük vә sәrnişin daşınmasında avtomobil nәql. (avtomobil parkının 3/4-nü minik avtomobillәri tәşkil edir) aparıcı rol oynayır. Avtomobil yollarının ümumi uz. 19,705 min km-dir, onun 9,872 min km-i bәrk örtüklüdür (2002). Ümumi istifadәdә olan d.y.-larının uz. 517 km-dir (2008); Sibao (Santyaqo) vә Veqa-Real (Moka, La-Veqa vә San-Fransisko-de- Makoris) vadilәrinin iri şәhәrlәrini Atlantika okeanı sahilindәki dәniz portları (Puerto-Plata vә Sançes) ilә әlaqәlәndirir. Şәkәr qamışı plantasiyalarına xidmәt edәn d.y.-larının uz. 1226 km-dir. 16-sı bәrk- örtüklü uçuş-enmә zolağına (3 aeroportunda zolağın uz. 3 km-dәn çoxdur) malik 36 aeroportu var (2013). Santo-Dominqo, Puerto-Plata, La-Romana, Baraona, Punta-Kana, Santyaqo, Samana şәhәrlәrindә beynәlxalq aeroportlar var; “Compana dominicana de aviacion” әn iri aviaşirkәtdir. D.R.-nın bir ticarәt gәmisi var; daşınmaların әsas hissәsi icarәyә götürülmüş xarici gәmilәr vasitәsilә hәyata keçirilir. Әsas dәniz portları: Karib dәnizindә – Ayna-I vә Ayna-II (San-Kristobal әyalәti; xarici ticarәt yük dövriyyәsinin tәqr. 50%-i), Santo-Dominqo, San-Pedro-de-Makoris, La-Romana, Boka-Çika; Atlantika sahilindә – Mansanilyo (Monte-Kristi әyalәti), Samana.

   Амбер Ков круиз эямиляри порту. Пуерто Плато.


  Xarici ticarәt. D.R. üçün xarici ticarәt balansının dayanıqlı mәnfi saldosu sәciyyәvidir. 2015 ildә әmtәә ixracı 9,523 mlrd. dollar, idxalı isә 16,86 mlrd. dollar tәşkil etmişdir. Әsasәn, (AİZ-lәrdә istehsal olu- nan әmtәәlәrdәn başqa) ferronikel, xam şәkәr, tütün mәmulatları, qızıl, gümüş, qәhvә, kakao, әt vә istehlak malları ixrac edilir. Mәhsulların tәqr. 42,5%-i ABŞ-a, 16,5%-i Haiti a.-na, 8,1%-i Kanadaya vә 4,8%-I Hindistana göndәrilir (2015). Әsas idxal maddәlәri qida mәhsulları, neft, pambıq vә parçalar, kimyәvi mallar vә dәrman preparatlarıdır; 42%-i ABŞ-dan, 5,6%-i Venesueladan, 9,2%-i Çindәn, 4,5%-i Trinidad vә Tobaqodan, 4,4%-i Meksikadan idxal olunur (2015).

   

                                                                        Сящиййя

  Ящалинин щяр 100 мин няфяриня 188 щяким, 184 орта тибб ишчиси, 84 стоматолог, 40 яъзачы (2000), 220 хястяхана чарпайысы (2004) дцшцр. 1099 илк тибби йардым мцяссисяси (онлардан 474-ц кянд йерляриндя), 168 хястяхана фяалиййят эюстярир (2001). Сящиййяйя гойулан хяръ ЦДМ-ин 7%-ни (бцдъя щесабына 33,2%, юзял секторлa 66,8% малиййяляшмя) тяшкил едир (2003). Сящиййя назирлийи ящалинин 75%-ни тибби йардымла тямин едир. Ящалинин щяр 100 мин няфяриня 91 вярямля хястялянмя ща- дисяси дцшцр. Юлцмцн ясас сябябляри – цряк-дамар системи хястяликляри, инфексийалар (ясасян, вярям вя ГИЧС), хярчянэдир (2003).

   

                                                                    Идман


  1946 илдя Милли Олимпийа Комитяси йарадылмыш, 1962 илдя Бейнялхалг Олимпийа Комитяси тяряфиндян танынмышдыр. Д.Р. идманчылары Олимпийа Ойунларында 1964 илдян иштирак едирляр. 1964–2004 иллярдя кечирилмиш Олимпийа Ойунларында 2 медал – 54 кг-дяк чяки дяряъясиндя боксчу П.Ноласко бцрцнъ (1984, Лос-Анъелес) вя 400 м мясафяйя манеялярля гачышда Ф.Санчес (2004, Афина) юлкя тарихиндя илк олимпийа гызыл медалыны газанмышдыр. Баскетбол, бокс, эцляш, голф, ъцдо, велосипед идманы, волейбол, йцнэцл атлетика, йелкян идманы, цзэцчцлцк, мцасир бешнювчцлцк, сюрфинг, атыъылыг идманы, теннис, триатлон, футбол, шащмат даща чох инкишаф етмиш идман нювляридир. 2003 илдя Д.Р.-нда Панамерика ойунлары, 2006 илдя аьыр атлетика цзря дцнйа чемпионаты кечирилмишдир. Д. идманчылары 29-ъу Йай Олимпийа Ойунларында (2008, Пекин) 1 гызыл, 1 эцмцш, 30-ъу Йай Олимпийа Ойунларында (2012, Лондон) йеня дя 1 гызыл, 1 эцмцш, 31-ъи Йай Олимпийа Ойунларында (2016, Рио-де-Жанейро) 1 бцрцнъ медал газанмышлар.

    Санто-Доминго шящяриндян эюрцнцш.


                                                         Тящсил. Елм вя мядяниййят     мцяссисяляри


  Юлкядя 7–14 йашлы ушаглар цчцн тящсил пулсуз вя иъбаридир. Азйашлы ушагларын 32 %-и мяктябягядяр тящсил мцяссисяляриня эедир. Мяктябйашлы шаэирдлярин 86%-и ибтидаи тящсиля (тящсил мцддяти 6 илдир; кянд йерляриндя – 3 – 4 ил) ъялб едилмишдир. Орта тящсил 2 пиллялидир, шаэирдлярин 49%-ини ящатя едир. 15 йашдан йухары ящалинин савадлылыг дяряъяси 87%-дир (2004). Ян ири али тящсил мцяссисяляри (щамысы Санто-Домингодадыр): Мухтар Ун-т (1538 илдя доминикчиляр орденинин рущани семинарийасынын базасында йарадылмыш, 1914 илдя йенидян тяшкил едилмишдир), Доминикана Ун-ти (1966), Америкаарасы Ун-т (1982). Юзял али мяктябляр – Санто Домингода Педро Енрикес Уренйа Милли Ун-ти (1966), Сантйагода Мадре-и-Маестра Католик Ун-ти (1962), Технолоэийа Ун-ти (1974) вя с. фяалиййят эюстярир. Китабханалар: Банидя “Падре Биллини” (1926), Сан-Педро-де-Макорисдя “Афина” (1890), Санто-Домингода “Доминикана” (1914) вя Милли (1971) китабханалары. Зяриф сянятляр милли галерейасы (1943), Мцасир инъясянят музейи (1976), Крал сарайы музейи (1976), Доминикан инсаны музейи (милли музей, 1973), Тябиййат тарихи милли музейи (1974), Тарих вя ъоьрафийа милли музейи (1982) (щамысы Санто-Домингода) вар.


  Елми тядгигатлар Санто-Домингода йерляшян Доминикана Мядяниййяти Ин-ту (1971), Доминикан Тарих Академийасы (1931), Доминикан Дилчилик Академийасы (1927), Доминикан Шякяр Ин-ту (1965), Щярби Хяритячякмя Ин-ту (1950) тяряфиндян апарылыр.


                                                                 Кцтляви информасийа васитяляри


  Д.Р.-нда 40-дан чох мятбу органы няшр олунур. Ян нцфузлу эцндялик гязетляр: “Листíн Диарио” (1889 илдян; Банъо Интеръонтинентала мяхсусдур; 2003 илдя банкын ифласындан сонра гязетин няшри бир мцддят дайандырылмышды), “Ел Ъарибе” (1948 илдян), “Щой” (1981 илдян), “Ел Наъионал”, “Úлтима щора” (1970 илдян), “Ел Нуево Диарио” (1981 илдян), “Ла информаъиóн” (1916 илдян, Сантйаго-делКабалйерос), “Тще Санто Доминэо Неwс” (инэ., Санто-Доминго).


  Радио верилишляри йайымына 1943 илдян (илк радиоютцрцъц Бонао ш.-ндя гурашдырылмыш, 1946 илдя пайтахта кючцрцлмцшдц) башланıлмышдыр. Телевизийа 1952 ил августун 1-дян фяалиййят эюстярир. 1953 илдя дювлят телевизийа вя радио верилишляри корпорасийасы “Ъорпораъиóн Естатал де Радио й Телевисиóн” тясис едилмишдир (индики ады 2003 илдян). 1959 илдя юлкядя юзял телевизийа каналлары, 1981 илдя кабел телевизийасы (“Телеъабле Наъионал” ширкяти) йарадылмышдыр. “Ъорпораъиóн Естатал де Радио й Телевисиóн” дювлят каналы, “Ъо- лор Висиóн” (1969 илдян, илк рянэли верилишляр) вя “Теле Антиллас” (1979 илдян) юзял каналлары чох популйардыр.

   

                                                                      Ядябиййат 


  Д.Р.-нын ядябиййаты, ясасян, испан дилиндя инкишаф едир. Мцстямлякячилийя гядяр вя мцстямлякячилик дюврц ядябиййаты щиндилярин вя креолларын фолклору иля тямсил олунур. 19 ясрин орталарында йазылы ядябиййатын мейдана эялмяси неоклассисист Ф.М. дел Монтенин поезийасы, А.Ангуло Гуриди вя Х.Ангуло Гуриди гардашларынын поезийасы вя нясри иля баьлыдыр. 19 ясрин 2-ъи йарысынын апарыъы ъяряйаны олан романтизм йазычы М. де Х.Галванын [Д.Р. ядябиййатында “Енрикилйо” (1882) адлы илк романын мцяллифи], шаирляр С.Уренйа, А.Б.Пелйерано Кастро, Г.Ф.Делин, Н.Уренйа де Мендосанын йарадыъылыьы иля тямсил олунур. Модернист мейилляр О.Ба- зил, В.Е.Ортеа вя б.-нын поезийасында, А.Луго вя Т.М.Сестеронун нясриндя мейдана эялмишдир. 20 ясрин яввялляриндя реалист роман [Т.М.Сестеронун “Ган” (1914); Ф.Гарсийа Годойун “Руфинито” (1908); “Доминиканлы цряйи” (1911), “Гуанума” (1914) трилоэийасы] йаранмышдыр. 1920-ъи иллярдя бир груп шаир- “постумист” (Д.Морено Хименес, М.Лйанес, А.Авелино) модернизмдян костумбризмя кечиди елан етдиляр. 1940-ъы иллярин яввялляриндя Ф.Мйесес Бургос, М.Леброн Савинйон вя М.Руедин поезийасында антик мювзулара, сабит формалара (сонет) вя классик шеир вязнляриня гайыдыш мцшащидя олунурду. Роман жанрында мяишят мювзуларыны Ф.Москосо Пуелйо (“Гянд вя юкцзляр”, 1935), А.Ф.Рекена (“Торпаьын дцшмянляри”, 1936; “Одлу йол”, 1941; “Хачсыз гябиристанлыг”, 1949), П.А.Перес Кабрал (“Зянъяфил”, 1940) инкишаф етдирмишляр. Милли кюклярин ахтары- шы мотиви Х.Д.Бош (“Крал йолу”, 1933; “Щиндиляр”, 1935; “Суйун гиймяти”, 1941) вя б.-нын щекайя топлуларында юз яксини тапмышдыр. Зянъилярин проблемляри М. дел Кабралын йарадыъылыьынын (“Гара тропик” шеир топлусу, 1942 вя с.) ясас мювзусу олмушдур. 20 ясрин 2-ъи йарысынын нясрини К.Е.Дейве, М.Велос Маъиоло тямсил етмишляр. 20 ясрин сону поезийасы Р. дел Риско вя М.Алфонсекинин ады иля баьлыдыр.

   

                                                                       Мемарлыг вя тясвири сянят


  Колумбагядярки дювр, ясасян, Таино инъясяняти иля тямсил олунур. Аьаъ каркаслы, цстц гамышла юртцлмцш ев типи (боио) кянд йерляриндя бу эцнядяк сахланылыр. Даш, эил, аьаъ, сцмцк, балыггулаьы емалы инкишаф етмишди. Керамика мямулатлары арасында щяндяси нахышлар вя кяртмя хятлярля бязядилмиш антропоморф вя зооморф вазалара раст эялинир. Маьараларда (Куевас-де-Бонбон вя с.) гайацстц рясмляр (петроглифляр) сахланмышдыр. Абстракт формалы рясмляр арасында цчбуъаг цстцнлцк тяшкил едир.

   Торре-дел Оменахе шящяр галасынын гцлля-донжону.


  Испанларын эялмясиля мцнтязям план цзря шящярлярин салынмасына башланмышдыр (пайтахт шящяри Санто-Доминго). 1503– 07 иллярдя Санто-Домингода Торре-дел Оменахе шящяр галасынын орта яср истещкамларына охшар гцлля-донжону тикилмишдир. Галаны хатырладан Санта-Марийа- де-ла-Енкарнасйон (1521–38) баш килсяси Латын Америкасында кился-гала цслубунун илк нцмунясидир. 16 ясрин 1-ъи йарысында инша едилмиш готик интерйерли, мудехар цслубунда фасад декоруна вя гала диварларына малик монастыр килсяляринин чоху даьылмышдыр. Ъянуби Испанийа яняняляриня сюйкянян, диварлары йонулмамыш дашлардан тикилмиш, лоъийалы-портикли вя дахили щяйятли Каса-дел-Алмиранте гяср-сарайы (1510–14) бцтцн Латын Америкасынын мцлки мемарлыьына тясир эюстярмишдир.

   “Колумб майакы”. Санто-Доминго


  17–18 ясрлярдя мцстямлякя щюкумятинин Кубайа кючмясиля тикинти ишляри, демяк олар ки, апарылмырды. 18 ясрин сону – 19 ясрин яввялляриндя испан тясири инэилис тясириля явязлянди (хцсусиля мцлки мемарлыгда: Эеорг цслубунда бирмяртябяли биналар). 19 ясрин 2-ъи йарысында еклектика щаким мювге тутурду. Тикинтидя дямирдян истифадя олунмаьа башланылды. 19 ясрин сонларындан неоготика цслубу йайылды. 1920-ъи иллярин сонларындан ар деко елементляриля зянэин чохмяртябяли биналар мейдана эялди.


  1930 ил гасырьасындан сонра пайтахтда Авропа вя АБШ-да тящсил алмыш доминиканлы мемарлар (Г.Гонсалес, Х.А.Каро Алварес вя б.) тяряфиндян эенишмигйаслы тикинти ишляри апарылды. Мемарлыьын инкишафы 20 ясрин 50–60-ъы илляриня тясадцф едир (ун-т комплекси, Милли сарай, Зяриф сянятляр сарайы, Цмумдцнйа сярэиси цчцн тикилиляр). 20 ясрин 70-ъи илляриндя Санто-Домингода Мяркязи банк (мемар Р.Калвенти) тикилмиш, Мядяниййят мейданы (мемарлар Каро Алварес, Х.А.Каро Хинебра Карбонел вя б.) салынмышдыр. 1992 илдя британийалы мемар Ъ.Ли Гливин лайищяси ясасында “Колумб майакы” инша олунмушдур. 20 ясрин 90-ъы илляриндян йашайыш вя чимярлик комплексляри, тиъарят мяркязляри, йол вя нягл. говшагларынын тикинтиси чохалмышдыр.

   Милли сарай. Санто-Доминго.


  Мцстямлякя дюврцнцн тясвири сянятиндя дини бойакарлыг вя гябирцстц щейкялляр цстцнлцк тяшкил едирди. 19 ясрин 2-ъи йарысындан Д.Р.-на яъняби ряссамлар эялмяйя башламышды (Х.Ф.Корредор, Испани- йа). 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя ряссамлыг Авропа вя Америка бядии ъяряйанларынын тясири иля инкишаф етмишдир. 19 ясрин сонларында бойакарлыгда неоклассисизм, романтизм вя импрессионизм йанашы мювъуд олмуш, сонралар реализм вя постимпрессионизм иля явязлянмишдир. Илк йерли ряссамлар Д.Ечаварриа вя А.Р.Урданета олмушлар. 20 ясрин 1-ъи йарысындаяшйяви бойакарлыг цстцнлцк тяшкил едирди (Й.Морел, Х.Колсон). Гадын ряссам С.Восс-и-Хил Д.Р. инъясянятиня модернист стилистика призмасындан якс етдирилян чылпаг натура мювзусуну эятирмишдир. Д.Суронун йарадыъылыьы сцрреализм мяърасында инкишаф етмишдир. 1940-ъы иллярдя Д.Р.-нда йерли ряссамларын йени няслинин йетишмясиндя бюйцк рол ойнамыш бир чох Авропа сяняткары (Г.Г.Щаусдорф, Х.В.Занетти вя б.) фяалиййят эюстярмишдир. 1950–60-ъы иллярдя маэик реализм елементляриля зянэин експрессионизм йайылмышды (Г.Перес, С.Лора, А.Балкасер вя б.). Колумбагядярки вя афрокариб инъясянятинин тясири 20 ясрин 2-ъи йарысы ряссамларынын (П.Хйудиселйи вя б.) йарадыъылыьында излянилир. Щейкялтярашлыгда аьаъ цзяриндя ойма цстцнлцк тяшкил едир (А.Пратс-Вентос, Л.Мартинес-Ричйес вя Г.М.Крус). 20 ясрин 70-ъи илляриндя поп-арт, фотореализм вя графика эениш йайылды, 80-ъи иллярин эянъ ряссамларынын ясярляриндя абстраксионизм, неосцрреализм вя неоекспрессионизм елементляри бирликдя чыхыш едирди. Бир чох сяняткар инсталлйасийайа мейил эюстярирди. Р.Мехийа, В.Улйоа, Л.Десанглес кими танынмыш ряссамлар йетишди. 20 ясрин 90-ъы илляриндя Т.Капелйан, М.Л.Рид, Ф.Варела, Х.Пинеда, Б.Рамирес, П.Маккариелйо вя П.Ресио “Айрылмыш инъясянят” групуну йаратдылар; онларын ясярляриндя интеллектуализм иля сосиал проблемляря йюнлянмя бирляшир.

   Зяриф Сянятляр Сарайы. Санто-Доминго.


                                                                            Мусиги


  Мцасир мусиги мядяниййятинин ясасыны мулатларын, зянъилярин, креолларын фолклору тяшкил едир. Йерли щинди ящалисинин мусиги мядяниййяти 15 ясрин сону – 16 ясрдя испанларын эцълц тясириня мяруз галмыш, сонралар ися тамамиля йох олмушдур. Авропа нцмуняли пешякар мусиги йарадыъылыьы 16 яср – 19 ясрин орталарында, ясасян, Санто-Доминго вя Ла-Вега килсяляриндя мяркязляшмишди. Дцнйяви мусигинин йайылма даиряси бялядиййяляр няздиндяки няфяс алятляри орк.-и. вя театр тамашалары иля мящдудлашырды. “Мцстягиллик щимни” (1844) вятянпярвярлик мащнысы- нын вя бир чох рягс пйесляринин мцяллифи Х.Б.Алфонсека де Барис; Милли щимнин (1883) мцяллифи Х.Рейес; кился мусигиси сащясиндя ишляйян Х.Марийа Арредондо; салон фп. мусигиси бястяляйян Пабло Клаудио 19 яср бястякарлары идиляр. 1855 илдя Филармоник ъямиййятин ясасы гойулду. 20 ясрин яввялляриндян Санто-Доминго, Пуерто-Плата вя диэяр шящярляря хариъи (яввялъя Кубадан вя Пуерто-Рикодан) мусигичиляр вя театр труппалары (опералар, сарсуелалар, варйете тамашалары) гастрола эялмяйя башладылар. Х. де Хесус Равело (щямчинин дирижор), Х.Франсиско Гарсийа (илк милли “Кискеййана” симфонийасынын мцяллифи), Е.Пенйа Морел (“Антил овсунлары” мусигили комедийасы), Л.Мена Пердомо (“Ушаглыг хатиряляри” орк. сцитасы), Р.Игнасио (“Кянд тябилляринин мусигиси алтында” симфоник лювщяси), Х.Алберто Ернандес (“Сантйагода карван” сарсуеласы), Л.Ривера (фп. иля орк. цчцн Доминикан рапсодийалары), М.Симо (щямчинин дирижор); Е. Мехийа Арредондо вя Е. де Марчена мусигиляри Д.Р.-нын щцдудларындан кянарда ян чох ифа олунан 20 яср бястякарларыдыр. 1932 илдя Санто-Доминго симфоник ъямиййяти, 1941 илдя Милли симфоник орк., 1942 илдя Милли консерваторийа, 1964 илдя опера труппасы йарадылмышдыр. Санто-Домингодакы Зяриф Сянятляр Сарайы ясас консерт сящнясидир. Бир чох ифачы коллектив Сантйаго-де-лос-Кабалйерос, Сан-Кристобал, Сан-Педро-де-Макорис вя юлкянин башга шящярляриндя чалышыр.


  Яд.: W е т м о р е  А., С w а л е с Б.Щ. Тще бирдс оф Щаити анд тще Доминиъан Републиъ. Wасщ., 1931; А л е м а р Л. Ла ъиудад де Санто Доминэо. Санто Доминэо, 1980; Б е л л  Ы. Тще Доминиъан Републиъ. Боулдер, 1981; Доминиъан Републиъ: а ъоунтрй профиле. Wасщ., 1984; Ъ о н т и н  А й б а р Н. Аисториа де ла литература доминиъана. Сан Педро де Маъорис; 1982–1986; Щ е р  м а н д е з Ж.А. Мусика Доминикана. Санто Доминэо, 1992; Модерн анд ъонтемпорарй арт оф Доминиъан Републиъ. (Ъат.). Н.Й., 1996; Т о л е н т и н о Л., Р е н а М. Ынвентарио де ла веэетаъиóн й усо де ла тиерра ла Републиъа Доминиъана. Мосъосоа, 1998. Вол. 10.; П е р е з   М о н т а с  Е. Ла Ъиудад дел Озама: 500 аñос де щисториа урбана. Санто Доминэо, 1999; Петер Монтас Е. Ла Ъиудад дел Озама: 500 анос де щисториа Урбана. Санто Доминэо, 1999.  DOMİNİKAN RESPUBLİKASI

   DOMİNİKÁN RESPUBLİKASI (Republica Dominicana).

                                                                      Ümumi mәlumat


  Vest-Hinddә, Haiti a.-nın ş. hissәsindә dövlәt. Q.-dә Haiti Resp. ilә hәmsәrhәddir. Şm.-da Atlantika okeanı, c.-da Karib dәnizi ilә әhatәlәnir, ş.-dә Mona boğazı ilә Puerto-Rikodan ayrılır. Sah. 48,67 min km2. Әh.10,83 mln. (2013). Paytaxtı Santo-Dominqo ş.-dir. Rәsmi dil ispan dili, pul vahidi pesodur. İnzibati cәhәtdәn 31 әyalәtә vә 1 milli dairәyә bölünür.

   


  D.R. BMT-nin (1945), ÜTT-nin (1995), BYİB-in (1945), BYF-nin (1945), ADT-nin (1948) üzvüdür. Karib Hövzәsi Ölkәlәri Birliyindә (KARİKOM) müşahidәçi statusuna malikdir.


                                                                        Дювлят гурулушу


  Д.Р. унитар дювлятдир. Конститусийасы 28.11.1966 илдя гябул едилмишдир. Идаряетмя формасы президент республикасыдыр.


  Дювлят вя щюкумят башчысы 4 ил мцддятиня сечилян президентдир. 35 йашына чатмыш доминиканлы президент сечиля биляр.


  Ганунвериъи щакимиййяти цмуми бирбаша сясвермя иля гарышыг сечки системи цзря сечилян икипалаталы парламент – Сенатдан (щяр яйалятдян 1 сенатор вя Милли даирядян 1 сенатор) вя Депутатлар палатасындан (депутатларын сайы ящалинин сайындан асылыдыр) ибарят Милли конгрес щяйата кечирир.


  Щюкумят президентин тяйин етдийи Назирляр Кабинетиндян ибарятдир.


  Д.Р.-нда чохпартийалы сийаси систем мювъуддур. Апарыъы партийалар: Доминикан Азадлыг Партийасы, Доминикан Ингилаби Партийасы, Сосиал-Христиан Ислащатчы Партийасы.

                                                     

                                                                                Tәbiәt 


  Relyef. Sahillәri qismәn mәrcan riflәri ilә haşiyәlәnmiş, ş. vә c. hissәlәrindә kәskin parçalanmışdır. D.R.-nın parçalanmış relyefi üçün dağ silsilәlәrinin vә çökәkliklәrin növbәlәşmәsi xarakterikdir. Ölkәnin q. hissәsini şm.-q.-dәn c.-ş.-ә orta hünd.- lü Kordilyer-Septentrional (hünd. 1249 m-әdәk, Diyeqo d.), Kordilyer-Sentral (Duarte d., 3175 m, D.R.-nın әn yüksәk nöqtәsi), Syerra-de-Neyba, Syerra-de-Baoruko (hünd. 1601 m-әdәk) dağ silsilәlәri kәsir. Dağlar dәrin dağarası çökәkliklәr, o cümlәdәn Sibao (Yake-del-Norte çayı hövzәsi), Veqa-Real (Yuna çayı hövzәsi) vә San-Xuan çay dәrәlәri ilә ayrılır. D.R.-nın c.-ş. hissәsini şm.-dan әhәngdaşıdan ibarәt alçaq Kordilyer-Oryental silsilәsi ilә mәhdudlaşan geniş vә alçaq düzәnlik tutur.


  Geoloji quruluşu vә faydalı qazıntıları haqqında bax Haiti (ada) mәqalәsinә.


  İqlim. İqlimi tropik passatdır. Orta aylıq temp-r ovalıqlarda 25–27°C, dağlarda 18–20°C-dir. İllik yağıntı dağların külәktutmayan c.-q. yamaclarında vә dağarası çökәkliklәrdә 500–1000 mm, külәktutan yamaclarda 2000–2500 mm-dir. Maks. yağıntılar may–noyabr aylarında düşür. Avqust–oktyabrda tez-tez qasırğalar olur.

    Кордилйер-Сентрал даь силсиляси


  Daxili sular. Başlanğıcını Kordilyer-Sentralın şm.-q. yamaclarından götürәn Yake-del-Norte (uz. tәqr. 300 km) vә Yuna çayları Atlantika okeanı hövzәsinә, ölkәnin c. hissәsindәki әn iri Yake-de-Sür çayı (uz. 180 km-dәn çox) Karib dәnizi hövzәsinә aiddir. Kül-de-Sak çökәkliyindә ölkәnin әn iri axarsız gölü – Enrikilyo (tәqr. 265 km2) yerlәşir. Su ehtiyatlarının illik bәrpası 21 km3, su tәminatı 2,43 m3/nәfәr tәşkil edir. Su ehtiyatının yalnız 8%-i tәsәrrüfat mәqsәdlәri üçün istifadә olunur.

   Енрикилйо эюлц.


  Торпаглар, битки вя щейванлар алями. Д.Р. яразисинин 28%-ндян чохуну мешяляр тутур. Даьларын рцтубятли кцляктутан йамаъларында ферраллитли гырмызы торпагларда йарпаьынытюкян-щямишяйашыл тропик мешяляр галмышдыр; ортадаьлыг щиссядя ийняйарпаглы-енлийарпаглы мешяляр йерляшир. Даща гураг р-нлар цчцн ферраллитли торпагларда битян йарпаьынытюкян мешяляр вя сейряк мешяляр характерикдир. 500–600 м йцксякликдя, ясасян, к.т. йерляридир. Мямялилярин нюв тяркиби чох касаддыр, абори- эен нювлярдян Щаити йарыгдиши вя Кцвйе хутийаси йох олмаг тящлцкяси алтындадыр, 200 нювдян артыг гуш (о ъцмлядян Д.Р.-нын милли символу олан палма чеканы) йашайыр. Мцхтялиф суда-гуруда йашайанлар вя сцрцнянляр арасында бир сыра ендемик нювляр вар. Бейнялхалг ящямиййятли су-батаглыг йерляриня аид олан Енрикилйо эюлцндя нясли кясилмякдя олан кярэядан игуан, итибурун тимсащ йашайыр. Д.Р.-нда цмуми сащ. 1,129 млн. ща олан 37 мцщафизя едилян тябии ярази, о ъцмлядян 3 горуг, 11 милли парк (Лос-Айтисес, Хуан-Пабло-Дуарте вя с.) вардыр. Йарагуа, Лаго-Енрикилйо вя Сйерра-де Баоруко милли паркларынын яразиляри ЙУНЕСКО-нун биосфер резерватынын тяркибиня дахил едилмишдир.

   

                                                                               Ящали


  Д.Р. ящалисинин 95%-ини доминиканлылар (о ъцмлядян 16%-ини аьдярилиляр, 9,4%-ини зянъиляр, йахуд афродомини канлылар, галанларыны испан-зянъи мяншяли мулатлар) тяшкил едир; щаитилиляр (2,5%), испанлар (0,9%), АБШ америкалылары (0,8%), чинлиляр (0,3%) вя б.-лары да вар.


  Ящалинин ортаиллик артымы 1,7%-дир. Доьум сявиййяси (1000 няфяря 26,1) юлцм сявиййясини (1000 няфяря 5,5) хейли цстяляйир; ушаг юлцмц 1000 няфяр дири доьулана 34,9-дур. Фертиллик эюстяриъиси 1 гадына 2,9 ушагдыр (2000–05). Ящалинин орта йаш щядди 24,1 илдир (2002). Ящалинин йаш структурунда ушагларын (15 йашадяк) хцсуси чякиси йцксякдир – 32,6%, ямяк габилиййятли ящалинин (15–64 йашарасы) хцсуси чякиси 61,9%, 65 вя даща йашлыларын ися 5,5% тяшкил едир. Щяр 100 гадына 103 киши дцшцр (2006). Орта юмцр мцддяти 71,2 илдир (кишилярдя – 68,1, гадынларда – 74,4 ил; 2000–05). Ящалинин орта сыхлыьы йцксякдир – 1 км2-дя 189,8 няфяр (2006). Шящярлярдя ящалинин 67%-индян чоху (2003; Латын Америкасы вя Кариб щювзяси юлкяляри цчцн олан орта эюстяриъидян ашаьыдыр) йашайыр. Ян ири шящярляри (мин няфярля; 2007): Санто-Доминго (2306,1; ятрафы иля бирликдя 3165; юлкя ящалисинин тягр. 30%-и), Сантйаго (589,4), Сан-Педро-де-Макорис (235,5), Ла-Романа (220,5), Сан-Кристобал (165,9), Игуей (139,1), Сан-Франсиско-де-Макорис (126,1), Пуерто-Плата (125,1). Сащилйаны овалыгларда вя даьарасы дярялярдя (Кордилйер-Септентрионал иля Кордилйер-Сентрал даь силсиляляри арасында) кянд ящалисинин сыхлыьы даща чохдур (1 км2-дя тягр. 100 няфяр). Миграсийа ахыны (щяр 1000 няфяря – 3,16 няфяр), ясасян, АБШ-а йюнялмишдир (щесабламалара эюря, орада тягр. 1,7 млн. доминиканлы йашайыр).

  Игтисади ъящятдян фяал ящали 3992 мин няфярдир (2005). Ишляйянлярин (3276 мин няфяр) 14,6%-и к.т.-нда, 15,1%-и сянайедя, 6,5%-и тикинтидя, 7,3%-и няглиййат вя рабитя сащясиндя, 0,8%-и електрик, газ вя су тяъщизаты сащясиндя, 21,6%-и топдан вя пяракяндя сатыш тиъарятиндя, 5,8%-и мещманхана иши вя иътимаи иашядя, 28,3%-и хидмят сащясинин диэяр секторларында фяалиййят эюстярир. Ишсизлик сявиййяси 18%-дир. 15–24 йашарасы ящалинин 1/3-и ишсиздир. Доминиканлыларын тягр. 25%-и йохсуллуг щяддиндя йашайыр. Диндарларын яксяриййяти христиандыр. Иудаист вя бящаиляр дя вар (ъями 0,5%–1%).

                                                                              Тарихи очерк


  Мцстямлякяйягядярки вя мцстямлякя дюврляри. Д.Р. яразисиндя ян гядим археоложи материаллар (е.я. 5-ъи миниллик) “Казимир комплексляри” (чахмагдашы вя кварситдян кобуд ямяк алятляри) иля тямсил олунур. Нювбяти миграсийа (е.я. 3-ъц мин- иллик) овчулар, балыгчылар вя дяниз йыьыъылары груплары (Ортуаро мядяниййяти) иля баьлыдыр. Е.я. 3–2 ясрлярдя бурада Саладо еркян якинчилик мядяниййятинин дашыйыъылары мяскунлашмышдылар. Бу мядяниййят цчцн щяндяси нахышлы гырмызы-аь керамика вя антропоморф пластика сяъиййявидир. 6 ясрин сону – 7 ясрин яввялляриндя Саладо мядяниййятини зяиф юйрянилмиш Остионо мядяниййяти явяз етди. Сонракы дюврляря аид Таино мядяниййяти даща чох тядгиг едилмишдир. Онун чичяклянмя дюврц тягр. 10 ясрдя башламышды. Бу мядяниййят цчцн мяркязи мейданын ятрафында бир нечя ири тикилиси олан йашайыш мяскянляри сяъиййявидир. Юлцлярин бцкцлц вя отураг вязиййятдя, ушагларын ися габларда дяфн едилдийи гябирляр, хцсуси гябиристанлыглар (аданын шм.-ында, Ла-Унион адлы йердя), али тябягя нцмайяндяляринин гайацстц тясвирлярля бязядилмиш маьара вя заьалардакы гябирляри мялумдур. Айини тикилиляря топ ойун- лары цчцн мейданчалар (адятян 50×20 м) аиддир. Гоншу адаларла эениш ялагялярин олмасыны эятирилмя керамика, ойма даш мямулаты тясдиг едир.

   Теодор де Бри. Колумб Еспанйола сащилляриня чыхыр. 1492. Гравцр. 16                                                                                                                                                                        яср.


  1492 илдя Щаити а.-ны кяшф едян Х.Колумб ону Еспанйола адландырды. Яввялъя испан колонийасы аданын шм. сащилиндя салынды, лакин щиндилярин даими басгынлары колонистляри юз мяскянлярини ъ. сащилиня кючцрмяйя вадар етди. 1496 илдя Х.Колумбун гардашы Бартоломе Санто-Доминго ш.-нин (ейниадлы колонийанын инз. мяркязи олду) ясасыны гойду. Санто-Доминго Йени Дцнйада илк Авропа колонийасы вя бир нечя ониллик ярзиндя Америкада Испанийа мцлкляринин мяркязи иди. 1511 илдя испанлар Санто-Домингода аудиенсийа йаратдылар. Вест-Щинд, Венесуела вя Флорида колонийалары онун йурисдиксийасында иди. 16 ясрин икинъи йарысында Щаитинин йерли ящалиси олан араваклар вя карибляр испанлар тяряфиндян, демяк олар ки, тамамиля мящв едилдиляр. 1503 илдян етибарян шякяр гамышы плантасийаларында вя гызыл мядянляриндя ишлямяк цчцн Африкадан гуллар эятирилирди.

   


  1530-ъу иллярдя испан конкистадорлары индики Мексика вя Перу яразилярини ишьал етдикдян сонра Санто-Доминго яввялки ящямиййятини итирди, колонийа ящалисинин сайы хейли азалды, бир чох плантасийа вя мядянляр бахымсыз галды. 1605–06 иллярдя колонистляр кцтляви сурятдя Еспанйоланын ъ.-ш.-иня кючдцляр. Еспанйоланын шм.-г. сащилляри дяниз гулдурлары вя гачагмалчыларын сыьынаъаьына чеврилди.


  17 ясрдя Франса Испанийа мцстямлякясиня мараг эюстярмяйя башлады. Рисвик сцлщцня (1697) эюря, аданын г. щиссяси (индики Щаити яразиси) Франсайа верилди вя Сан-Доминго адландырылды, ш. щиссяси ися (индики Д.Р.-нын яразиси) Испанийа щюкмранлыьында галды. 1795 ил Базел сцлщцнцн шяртляриня эюря, бцтцн ада Франсанын ялиня кечди. 1804 илдя Ж.Ж.Дессалин аданын мцстягиллийини елан етди, онун кющня щинди ады (Щаити) бярпа олунду, лакин Санто-Доминго формал олараг Франсанын нязарятиндя галды. 1809 илдя Испанийа йенидян Санто-Домингону яля кечирди. Испанийанын Америкадакы мцстямлякяляринин истиглалиййяти уьрунда мцщарибяси (1810–26) эедишиндя 1821 ил нойабрын 30-да Санто-Домингода “Мцстягил Испанийа Щаитиси дювляти” (ъями бир нечя щяфтя мювъуд олду) елан едилди. Лакин 1822 илдя Щаити президенти Ж.П.Буайе бцтцн аданы юз щакимиййяти алтында бирляшдирди. 1838 илдя кечмиш испан колонийасы яразисиндя Испанийа Щаитисинин мцстягиллийи уьрунда мцбаризлярин эизли вятянпярвярлик ъямиййяти йаранды. 1844 ил февралын 27-дя Щаитинин дахили сийаси вязиййятиндян истифадя едян ъямиййят цзвляри силащлы цсйан галдырараг мцстягил Доминикан Республикасынын йаранмасыны елан етдиляр. Щямин ил нойабрын 6-да конститусийа гябул олунду.

   Лос-Айтисес Милли Паркы.


  Доминикан Республикасы 19 ясрин икинъи йарысы – 20 ясрин орталарында. Д.Р.-нын мювъудлуьунун илк 30 илиндя эен. П.Сантана (1844–48, 1853–56, 1856–57, 1859–61 иллярдя юлкя президенти) вя Б.Баес щакимиййятдя бир-бирини явяз етдиляр. Сантана щаитилилярин аданын ш.-индя щакимиййятлярини бярпа етмяк ъящдляринин гаршысыны ала билди (1844, 1845, 1849, 1853, 1855–56 илляр). Сийаси рягиби Б.Баесля мцбаризядя Испанийанын тяряфкешлийини газанмаьа чалышан Сантана Д.Р.-нын 1861–65 иллярдя Испанийа тяряфиндян ишьалына шяраит йаратды вя буна эюря
  Испанийа кралы ону мцстямлякянин эен.-губернатору тяйин етди. Баесин сийасяти АБШ-ла сых ямякдашлыьа йюнялмишди. О, 1869 илдя юлкянин АБШ-а гатылмасына даир данышыглар апарды. Доминикан парламентинин тясдиг етдийи мцгавиля АБШ тяряфиндян рядд олунду.


  1882 илдя щакимиййятя диктатор У.Еро (1882–83, 1887, 1889–99 иллярдя президент) эялди. Онун заманында Пуерто-Плата – Сантйаго-делос-Кабалйерос д.й. хяттинин тикинтисиня башланылды, пайтахтла юлкянин ъ. шящярляри арасында ялагя йарадан телеграф хятти ачылды. Ейни заманда 19
  ясрин сонларында Д.Р. АБШ-дан малиййя асылылыьына дцшдц. Юлкянин игтисадиййатынын ясасыны хаммал (шякяр, какао, гящвя) ихраъы тяшкил едирди. Д.Р. мцфлислик щяддиндя иди вя щюкумят 1904 илдя башлыъа портларда эюмрцк рцсумунун топланылмасыны, 1905 илдя ися икитяряфли мцгавиляйя ясасян бцтцн милли эюмрцк цзяриндя нязаряти АБШ-а верди. Юлкя яслиндя АБШ- ын протекторатына чеврилди.

    Плайа-Сосуа чимярлийи.


  20 ясрин яввялляриндя Д.Р.-нда дахили сийаси вязиййят гейри-сабит иди. 1916 илин апрелиндя баш вермиш нювбяти дювлят чеврилиши АБШ щюкумятинин бурайа дяниз десанты чыхартмасы цчцн бящаня олду. Нойабрда Д.Р. АБШ-ын щярби идарячилийиня кечди, Милли конгресин фяалиййяти дайандырылды. 1924 илдя Д.Р.-нын йени конститусийасынын гябулундан вя О.Васкесин президент сечилмясиндян сонра АБШ гошунлары юлкядян чыхарылды.


  1930 илдя дювлят чеврилиши нятиъясиндя щакимиййяти АБШ-ын там дястяклядийи эен. Р.Трухилйо Молина яля кечирди. О, юлкяни 30 ил тякбашына идаря едяряк (“Трухилйо ерасы”) репрессийа режимини йаратды. Диктатор юлкянин игтисади вязиййятини бир мцддят йахшылашдыра билди. 1940 илдя АБШ- ын малиййя цзяриндя нязаряти ляьв едилди, 1947 илдя Д.Р. хариъи боръларыны тамамиля 
  юдяди. 1930 ил даьыдыъы гасырьасындан сонра пайтахт йенидян тикиляряк Сйудад-Трухилйо (1936–61) адландырылды. Йолларын, суварма системляринин чякилмясиня, к.т.-нын инкишафына, сянайе комплексляринин йарадылмасына бюйцк вясаит хярълян- ди. Лакин 1960 илдя Трухилйо Молина режими бир сыра ъидди чятинликлярля цзляшди. Хариъи капиталын тязйиги, ордунун сахланылмасына сярф едилян бюйцк хяръляр игтисади бющрана сябяб олду. 1961 илин йанварында АДТ (Америка Дювлятляри Тяшкилаты) Трухилйо Молинаны Венесуела президенти Р.Бетанкура суи-гясд щазырламагда иттищам едяряк Д.Р.-на нефт вя йцк автомобилляринин ихраъына ембарго гойду. АБШ щюкумяти Трухилйо Молинайа йардымдан имтина етди. Куба ингилабынын (1959) тясириля Д.Р.-нда диктатурайа гаршы щярякат эенишлянди.


  Доминикан Республикасы 20 ясрин икинъи йарысы – 21 ясрин яввялляриндя. 1961 ил майын 30-да Р. Трухилйо Молина юлдцрцлдц. Юлкянин президенти (1960 илдян) Х.А.Балаэер Рикардо щакимиййятдя гала билмяди: бязи демократик дяйишикликляр етмяк ъящдиня бахмайараг, 1962 илин йанварында истефайа эетмяйя мяъбур олду. Юлкядя узунмцддятли дахили сийаси бющран башлады. Бир нечя дювлят чеврилишиндян сонра 1962 илин декабрында Доминикан Ингилаби Партийасынын (ДИП) ли- дери Х.Д. Бош юлкя президенти сечилди. Бош йени демократик конститусийанын гябул етдирилмясиня тяшяббцс эюстярди, лакин щярбчиляр тяряфиндян деврилди. 1963 илин сентйабрындан 1965 илин апрелинядяк юлкяни Д.Р.Кабралын башчылыг етдийи мцлки триумвират идаря етди. 1965 илин апрелиндя “Бошун гануни щюкумятинин бярпасы” шцары алтында баш вермиш дювлят чеврилиши нятиъясиндя Ф.Кааманйо Денйо щакимиййятя кечди. Она гаршы эен. Е.Весинаи-Весинанын башчылыьы иля щярбчиляр чыхдылар. АБШ-ын мцдахиляси вязиййяти эярэинляшдирди. 1965 ил апрелин 28-дя АБШ Д.Р.-на гошун чыхартды. Юлкядя бир тяряфдян 1963 ил конститусийасынын тяряфдарлары, диэяр тяряфдян ися щярби хунта иля АБШ гцввяляри арасында силащлы мцбаризя башлады. 1965 илин майында АДТ мцнагишянин тянзимлянмяси мягсядиля Бразилийа, Коста-Рика, Салвадор, Щондурас, Никарагуа вя АБШ щярби бюлмяляринин ясасында “цмумамерика силащлы гцввяляри” бригадасынын йарадылмасы щаггында гярар гябул етди. Бригада Д.Р.-нын яразисиня чыхарылды, августда конститусийачыларын, щярби хунтанын вя АДТ васитячи комиссийасынын нцмайяндяляри барышыг акты имзаладылар. Е.Гарсийа Годой мцвяггяти президент вязифясини тутду. Сийаси мящбусларын азад едилмяси, мцлки шяхслярин силащсызлашдырылмасы, “цмумамерика силащлы гцввяляринин” юлкяни тярк етмяси нязярдя тутулурду.

  1966 ил ийунун 1-дя кечирилян сечкилярдя Ислащатчылар партийасындан Х.А.Балаэер Рикардо президент сечилди. 1966 илин нойабрында йени конститусийа гябул олунду. Балаэер Рикардо щюкумяти аграр ислащат кечирди, бязи демократик институтларын инкишафына кюмяк етди. АБШ вя юзял ширкятлярин йардымы иля игтисади йцксялишя наил олду. Бунунла беля дювлят гуллугчуларынын тятилляри гадаьан едилди, университет мухтариййяти ляьв едилди, кцтляви информасийа васитяляриня сензура гойулду. 1973 илдя баш верян кцтляви тятилляр вя нцмайишляр шяраитиндя юлкядя мцвяггяти фювгяладя вязиййят тятбиг едилди.


  1978 илдя ДИП-дян намизяд С.А.Гусман Фернандес юлкянин президенти сечилди, 1982 илдя ону щямин партийанын нцмайяндяси олан С.Х.Бланко явяз етди. Бу дюврдя баш вермиш дцнйа нефт бющраны, щямчинин ихраъ олунан шякяр, гящвя, какао вя минерал хаммалын гиймятляринин ашаьы дцшмяси нятиъясиндя Д.Р.-нын игтисади вязиййяти писляшди. Гусман Фернандес вя Бланко щюкумятляри бющрандан чыхмаг цчцн еффектив тядбирляр тяклиф едя билмядиляр. 1986 илдя Х.А.Балаэер Рикардо йенидян президент олду. Онун ишсизликля мцбаризяси дювлят бцдъяси кясиринин вя хариъи боръларын артмасына сябяб олду. 1996 ил президент сечкиляриндя солчу Доминикан Азадлыг Партийасынын (ДАП) нцмайяндяси Л.А.Фернандес Рейна галиб эялди. Йени щюкумятин дахили сийасяти ящямиййятли уьурлар эятирди: юлкянин игтисади инкишаф темпи 1990-ъы иллярин сонларынадяк дцнйада ян йцксяк эюстяриъилярдян бири иди. Бунунла беля игтисади артым Д.Р. ящалисинин бюйцк щиссясинин йашайыш сявиййясини йахшылашдырмады.


  2003 илдя юлкянин цч бюйцк банкынын ифласа уьрамасы игтисадиййатын инкишаф темпиня мянфи тясир эюстярди. Бюйцк сийасятчилярин чоху малиййя фырылдагларында иттищам едилди. 2000 илдя президент сечилмиш Мехийа Доминэес коррупсийа галмагалынын эенишлянмяси нятиъясиндя икинъи дяфя бу вязифяйя сечиля билмяди. 2004 ил сечкиляриндя Л.А.Фернандес Рейна йенидян гялябя газанды. Онун башчылыг етдийи щюкумятин гаршысында дуран ясас мясяляляр ишсизликля мцбаризя вя инфлйасийаны арадан галдырмаг иди. 2008 ил майын 16-да Л.А.Фернандес Рейна йенидян президент сечилди. 2012 ил президент сечкиляриндя ДАП-ын нцмайяндяси Данило Медина Санчес юлкя президенти сечилди.

   

                                                                 Силащлы гцввяляр


  Д.Р.-нын силащлы гцввяляринин (СГ) цмуми сайы тягр. 44 мин няфярдир. Гуру гошунлары (ГГ; цмуми сайы тягр. 24 мин няфяр) 6 пийада бригадасындан, йардымчы бригада вя авиасийа ескадрилйасындан ибарятдир. ЩЩГ-нин ики ясас базасы (юлкянин шм.-ында вя ъ.-унда, Санто-Доминго йахынлыьында) вар; тягр. 40 тяййаря вя щеликоптерлярля силащланмышдыр. ЩДГ 3 дюйцш эямисиндян, тягр. 25 катер вя 2 эюзятчи щеликоптердян ибарятдир. Бундан башга, тяркибиня щяр цч гошун нювцнцн нцмайяндяляринин дахил олдуьу якс-террорчу груп мювъуддур.


  Д.Р.-нын силащлы гцввяляри сайъа Кариб дянизи щювзясиндя Куба силащлы гцввяляриндян сонра икинъи йери тутур. Онлар наркотик маддялярин ганунсуз сатышы, щямчинин гачагмалчылыг, Щаитидян Д.Р.- на вя Д.Р.-ндан АБШ-а ганунсуз мцщаъирятля мцбаризя апарыр.

   

                                                                           Тясяррцфат 


  D.R. Latın Amerikası vә Karib hövzәsinin әn stabil inkişaf edәn ölkәlәrindәn biridir; inkişaf sәviyyәsinә görә bir çox qonşu dövlәtdәn irәlidәdir, iqtisadi artım tempinә görә regionda ilk yerlәrdәn birini tutur. ÜDM-in hәcmi tәqr. 146,3 mlrd. dollar (alıcılıq qabiliyyәti pariteti üzrә; 2015), adambaşına – 10,319 min dollar; real ÜDM-in artım tempi 7% (2015); insan inkişafı indeksi 0,715 (2015; dünyanın 188 ölkәsi arasında 101-ci yer) tәşkil edir. ÜDM-in strukturu (2016): xidmәt sferası – 62,2%, sәnaye – 32,8%, k.t. – 5,1%.

  D.R. iqtisadiyyatının әsasını әnәnәvi olaraq k.t. bitkilәrinin (qәhvә, kakao, şәkәr, tütün, banan, pambıq) ixrac üçün istehsalı vә mineral xammalın (boksitlәr, nikel) hasilatı tәşkil edir. 1970-ci illәrdәn milli sәnaye vә ixracatın diversifikasiyası, müasir sahәlәrin inkişafı vә fәaliyyәtdә olan istehsal güclәrinin modernlәşdirilmәsi üçün azad ixracat zonalarının (AİZ) yaradılmasına başlanıldı. 1990-cı illәrdә ölkәnin investisiya cәlbediciliyi (Latın Amerikasında iqtisadiyyatına qoyulan vәsaitlәrin rentabelliyinә görә birincilәr sırasındadır) ilә әlaqәdar xarici investisiya axını (2004 ildә 645,1 mln. dollar; 2015 ildә 31,05 mlrd. dollar) xeyli artdı; onun әsas hissәsi turizm, telekommunikasiya sistemi vә tikinti sahәsinin inkişafına yönәldildi. 21 әsrin әvvәllәrindә iqtisadiyyatda aparılan islahatlar (o cümlәdәn maliyyә sistemindә, elәcә dә dövlәt sektoru müәssisәlәrinin özәllәşdirilmәsi, xarici investisiyanın stimullaşdırılması vә ixracyönümlü istehsalın inkişafı) nәticәsindә ölkә iqtisadiyyatında xarici turizm vә әsasәn, AİZ çәrçivәsindә cәmlәşmiş müasir sәnaye istehsalı aparıcı mövqe tutur.

   Эцняш електрик стансийасы. Монте-Плата яйалят


  D.R.-nın iqtisadiyyatında dövlәt sektorunun rolu böyükdür: ixracat sahәlәrinin (әsasәn, şәkәr) çox hissәsinә, hәmçinin daxili bazara xidmәt edәn sahәlәrә (sement vә ağac emalına tamamilә, yüngül vә yeyinti sәnayesinә qismәn) dövlәt nәzarәt edir. Enerji tәchizatı, nәql., rabitә kimi sahәlәr dövlәt mülkiyyәtindәdir.


  Sәnaye. Sәnaye istehsalının artım tempi 7% tәşkil edirdi (2016). Nikel filizlәri (Kordilyer-Sentral dağ silsilәsinin ş. hissәsindә), qızıl vә gümüş (Kordilyer-Oryental dağ silsilәsinin ş. hissәsindә Rosario yatağı), dәmir filizi (Atilyo), xromit vә kobalt filizlәri (Xarabakoa r-nu), hәmçinin qrafit (Kotui yaxınlığında), daşduz (Baraona r-nu) vә gips (әsas hasilat r-nu Syerra-de-Neyba dağ silsilәsinin c. yamacı); Atlantika okeanı sahilindә, Puerto-Plata r-nunda kәhrәba (Kәhrәba adlı sahili, Baltika dәnizi sahilboyundan sonra kәhrәba ehtiyatına görә
  dünyada ikinci yeri tutur) hasil olunur. Çıxarılan filizlәrdәn yalnız nikel filizlәri tam emal edilir. Filiz konsentratının istehsalı vә ferronikelin әridilmәsi ilә Bonaoda “Falconbridge Dominicana” (Kanada- Amerika “Falkonbridge Ltd” şirkәtinin şöbәsi; 2006 ildәn İsveçrә şirkәti “Xstrata”nın nәzarәtindәdir) şirkәti mәşğul olur. 1980- ci illәrin ikinci yarısında dәmirin birbaşa reduksiyası texnologiyası ilә metallurgiya z-du (gücü ildә bir mln. t polad) inşa edilmişdir. Ölkәdә istehsal olunan bütün polad, demәk olar ki, ixrac edilir.

   Гящвя дяняляринин хцсуси юртцк алтында гурудулмасы. Хара бакоа шящяри


  Enerji daşıyıcılarına olan tәlәbat tamamilә idxal hesabına ödәnilir. Neft emalı San-Kristobal ş.-ndәki yeganә NEZ-dә, hәmçinin Santo-Dominqo, Nisao (Karib dәnizi sahilboyu, Santo-Dominqodan c.-q.- dә), Naqua (Baiya-Eskosesa körfәzindә) vә Bonaodakı kiçik neft emalı qurğularında hәyata keçirilir. Tәbii qaz metallurgiya zavodunda (dәmir reduksiyaedicisi kimi), hәmçinin kommunal tәsәrrüfatda istifadә olunur. Tәqr. 86%-i İES-lәrdә [62%-i – dizel vә mazut, 24%-i – yanacaq kimi biokütlәdәn (şәkәr qamışı cecәsindәn, digәr k.t. xammalı tullantılarının qabığından vә s.) istifadә edәn enerji qurğularında] istehsal olunan elektrik enerjisinin ümumi istehsalı 14 mlrd. kVt/saat tәşkil edir (2014). İri İES-lәr Santo-Dominqoda vә San-Kristobalda fәaliyyәt göstәrir. Әn güclü SES “Ximenon”dur (Santyaqonu elektrik enerjisi ilә tәmin edir); kiçik SES-lәr Nisao çayında vә Yake-del-Norte çayının sol qollarında inşa edilmişdir. Müasir istehsal güclәri, әsasәn, iri xarici şirkәtlәrin (o cümlәdәn “Jonson&Jonson”, “Abbot Laboratories”, “Baxter Biotech”, “Siecor”) filiallarının yerlәşdiyi AİZ-lәr әtrafında cәmlәşmişdir. Ümumilikdә, tәqr. 155 min insanın çalışdığı 556 müәssisә (onların 47%-i özәl, 27%-i dövlәt müәssisәlәridir) fәaliyyәt göstәrir. Müәssisәlәrin 46%-i ABŞ, 34%-i dövlәt şirkәtlәrinә, tәqr. 4%-i Cәnubi Koreya kapitalına mәxsusdur. Әsas müәssisәlәr sәnayenin әnәnәvi sahәlәrinin texniki cәhәtdәn yenidәn tәchiz olunmuş müәssisәlәri (toxuculuq, ayaq- qabı-dәri; daha çox yerli xammaldan istifadә edilir) vә yeni sahәlәr (әsasәn, tibbi avadanlıq, ölçü aparatları, әczaçılıq preparatları vә s. istehsalı, elektrotexnika vә elektron sahәlәri) üzrә xarici şirkәtlәrә mәxsus müәssisәlәrdir. Miqdarca vә çalışanların sayına görә parça vә geyim (226 müәssisә; 60% mәşğulluq), tütün mәmulatları vә spirtli içkilәr (müvafiq olaraq 40; 10%), mәişәt elektrik cihazları vә elektron komponentlәr (27; 6%), zәrgәrlik mәmulatları (24; 2,4%), әczaçılıq mәhsulları (17; 6%) istehsalı üzrә müәssisәlәr üstünlük tәşkil edir. AİZ-lәrin әsas hissәsi ölkәnin şm.-ında (43%), ş.-indә (16%), c.-unda (11%), Milli dairә vә Santo-Dominqo әyalәtindә (21%) yerlәşir. AİZ-lәrdә ixrac mәhsulu dәyәrinin tәqr. 80%-i yaradılır; onun 40%-i parça vә geyimin, 15%-i – elektrotexnika vә elektron mәhsullarının, 13%-i – zәrgәrlik mәmulatlarının, 7%-i – tütün mәmulatları vә içkilәrin, 6%-i ayaqqabı istehsalının payına düşür.


  AİZ sәrhәdlәrindәn kәnarda әnәnәvi tamlı mәhsullar sәnayesi (şәkәr vә tütün), yüngül (toxuculuq, tikiş vә dәri-ayaqqabı) vә sement istehsalı sahәlәri inkişaf etmişdir. Şәkәr istehsalı yeyinti sәnayesinin aparıcı sahәsidir. Şәkәr zavodları, әsasәn, şәkәr qamışı plantasiyaları (Veqa-Real vadisinin şm. hissәsi, Sibao vadisi, ölkәnin c.- ş.-i vә c.-u yaxınlığında) yerlәşir. Әn iri mәrkәzlәri: Santo-Dominqo, San-Pedro-de-Makoris, La-Romana (burada әn iri zavod, sahә üzrә istehsalın tәqr. 1/4-i yerlәşir), Ayna, San-Kristobal vә Baraona, Santyaqo. Tütün sәnayesi müәssisәlәri (әsasәn, tütün plantasiyaları yaxınlığında yerlәşir; әsas mәrkәzlәri Santyaqo, Moka vә San-Xuandır; D.R., Kuba ilә yanaşı, dünyada әn iri siqar istehsalçılarındandır). Un, pivә, rom istehsal edәn zavodlar fәaliyyәt göstәrir. Qәhvә, pambıq vә kakaonun ilkin emalı (tәmizlәnmәsi, qurudulması vә s.) Sibao vә Veqa-Real vadilәrinin kiçik şәhәrlәrindә vә ölkәnin c.-ş.-indә hәyata keçirilir. Sement istehsalı üzrә әsas zavodlar Santo-Dominqo vә San-Pedro-de-Ma- korisdә yerlәşir. Ağac emalı vә mebel müәssisәlәri Veqa-Real vadisinin kiçik şәhәrlәrindә (La-Veqa vә Sançes) cәmlәşmişdir. Kimya sәnayesi Santo-Dominqo, San-Pedro-de-Makoris vә La-Romanadakı kiçik müәssisәlәrlә (o cümlәdәn boya istehsalı) tәmsil olunmuşdur. Keramika vә dәri mәmulatlarının kustar istehsalı, hәmçinin yarımqiymәtli daşların emalı böyük әhәmiyyәt (әhalinin müәyyәn hissәsinin mәşğulluğunu tәmin etmәk vә turizm biznesini dәstәklәmәk üçün) kәsb edir.


  Kәnd tәsәrrüfatı. K.t.-na yararlı torpaq sahәsi 51,5%-dir (3070 km2; 2012); torpaq sahәlәrinin strukturunda şum yerlәri 16,6%, çoxillik әkinlәr 10,1%, otlaqlar 24,8%, meşәlәr 40,8%, digәr torpaqlar 7,7% (2011) tәşkil edir. Şum yerlәri vә çoxillik әkinlәrin payı getdikcә artır, plantasiya tәsәrrüfatı daha gәlirli olduğu üçün otlaqların payı azalır. Çoxillik әkinlәrin vә şum yerlәrinin ümumi sahәsinin 16%-i suvarılır. İri torpaq mülkiyyәtçiliyi (mülkiyyәtçilәrin 2,4%-i k.t. yerlәrinin 62,5%-nә, 86,2%-i yalnız 19,3%-nә sahibdir) üstünlük tәşkil edir. Bütün k.t. torpaqlarının (әsasәn, şum yerlәrinin) tәqr. 1/2-i dövlәt mülkiyyәtindәdir, qalan torpaqlar (әsasәn, iri pay torpaqları) isә yerli sahibkarlara vә xarici şirkәtlәrә mәxsusdur. Sayca kiçik torpaq mülkiyyәtçilәri vә icarәçilәr üstünlük tәşkil edirlәr. Bütün pay torpaqlarının tәqr. 1/2-i kiçik sahәlәrdir (bir ha-dan az); k.t. yerlәrinin ümumi sahәsinin tәqr. 40%-i icarәyә (dövlәt vә özәl torpaq mülkiyyәtçilәri tәrәfindәn) verilir.


  Aqrar sektorda aparıcı rol ixracyönlü plantasiya bitkilәrinin istehsalına vә otlaq maldarlığına mәxsusdur. Yığım (min t, 2013): şәkәr qamışı 4771; dәnli bitkilәr – çәltik 723, qarğıdalı 45,4 vә digәrlәri 772,9, tәrәvәzlәr 604,7 (pomidor, acı bibәr, soğan vә s.) vә tropik meyvәlәr 192,9
  (portağal, ananas, avokado, manqo, kokos vә s.) hәmçinin tәrәvәz bananı (planteyn), lobya, yukka, batat becәrilir. Mal-qaranın (mln. baş) ümumi sayı: qaramal tәqr. 192,9, donuz tәqr. 0,53, hәmçinin 170 quş; maldarlıq vә quşçuluq daxili bazarı tәmin edir (2013). Heyvandarlıq mәhsullarının strukturunda әt (2013 ildә 503,3 min t mal әti, 1046 min t donuz әti, 174 min t quş әti) üstünlük tәşkil edir; süd (0,5 mln. l) vә yumurta (7 mln.) az istehsal olunur. Әsas k.t. rayonları: Sibao (şәkәr qamışı, qәhvә, tütün, istehlak bitkilәri) vә Veqa-Real (şәkәr qamışı, qәhvә, istehlak bitkilәri) vadilәridir. D. R.- nın c.-ş.-indәki geniş ovalıq da mühüm k.t. r-nudur; әsas bitkisi şәkәr qamışıdır. Banan vә kakao, әsasәn, Atlantika okeanı sahilboyunda, hәmçinin Kordilyer-Septentrion- al (Puerto-Plata r-nunda) vә Kordilyer-Oryental (xüsusәn Samana körfәzinin c. sahilindә) silsilәlәrinin külәkdöyәn yamaclarında, qәhvә dә hәmçinin Kordilyer-
  Oryental vә Kordilyer-Sentral silsilәlәrinin c. әtәklәrindә becәrilir. Kordilyer-Sentral ilә Syerra-de-Neyba silsilәlәri arasındakı vadidә istehlak bitkilәri vә tütün, quraq Baoruko y-a-nda isә yalnız istehlak bitkilәri becәrilir. Otlaq heyvandarlığı dağ silsilәlәrinin yamaclarında, dağlarda (alçaq) vә Syerra-de-Neyba ilә Syerra-de-Baoruko silsilәlәrinin quraq vadisindә yayılmışdır. Balıqçılıq, krevet ovu Atlantika okeanının sahilyanı sularında (84 min t; 2011) inkişaf etmişdir.

    Йаь палмасы плантасийасы. Монте-Плата яйаляти


  Туризм. Ил ярзиндя Д.Р.-на тягр. 3 млн. хариъи турист эялир (ясасян, АБШ, Ка- нада вя Авропа юлкяляриндян – Франса, Алманийа, Испанийа, Италийа вя Б.Британийадан); онлара 172 миндян чох инсан хидмят эюстярир. Туризм сащясиндян 3,5 млрд. доллардан чох эялир ялдя едилир (2005). Бцтцн сащил бойунъа йцксяк-дяряъяли щотелляр шябякяси йарадылмышдыр (о ъцмлядян бейнялхалг шябякя щотелляри – “Щилтон”, “Сщератон”, “Марриотт”, “Що- лидай Инн” вя с.; тягр. 60 мин мещманхана нюмряси; 2005). Ян мяшщур туризм мяркязляри: Атлантика океаны сащилиндя – Плайа-Лонг-Бич (Пуерто-Плата ш. йахынлыьында), Плайа-Дорада, Сосуа, Самана кюрфязи чимярликляри вя Кабарете (винд-сюрфинг); Кариб дянизи сащилиндя – Санто-Доминго (туристляри пайтахтын эюрмяли йерляри ъялб едир), Бока-Чика (Андрес кюрфязиндя, чимярликляр, дайвинг), Хуан-Долио (Сан-Педро-де-Макорис ш. йахын- лыьында, чимярликляр), Ла-Романа (чимярликляр), Пунта-Кана вя Баваро (Мона боьазы сащилиндя, чимярликляр).


  Nәqliyyat. Ölkәnin nәql. şәbәkәsi yaxşı inkişaf etmişdir. Yük vә sәrnişin daşınmasında avtomobil nәql. (avtomobil parkının 3/4-nü minik avtomobillәri tәşkil edir) aparıcı rol oynayır. Avtomobil yollarının ümumi uz. 19,705 min km-dir, onun 9,872 min km-i bәrk örtüklüdür (2002). Ümumi istifadәdә olan d.y.-larının uz. 517 km-dir (2008); Sibao (Santyaqo) vә Veqa-Real (Moka, La-Veqa vә San-Fransisko-de- Makoris) vadilәrinin iri şәhәrlәrini Atlantika okeanı sahilindәki dәniz portları (Puerto-Plata vә Sançes) ilә әlaqәlәndirir. Şәkәr qamışı plantasiyalarına xidmәt edәn d.y.-larının uz. 1226 km-dir. 16-sı bәrk- örtüklü uçuş-enmә zolağına (3 aeroportunda zolağın uz. 3 km-dәn çoxdur) malik 36 aeroportu var (2013). Santo-Dominqo, Puerto-Plata, La-Romana, Baraona, Punta-Kana, Santyaqo, Samana şәhәrlәrindә beynәlxalq aeroportlar var; “Compana dominicana de aviacion” әn iri aviaşirkәtdir. D.R.-nın bir ticarәt gәmisi var; daşınmaların әsas hissәsi icarәyә götürülmüş xarici gәmilәr vasitәsilә hәyata keçirilir. Әsas dәniz portları: Karib dәnizindә – Ayna-I vә Ayna-II (San-Kristobal әyalәti; xarici ticarәt yük dövriyyәsinin tәqr. 50%-i), Santo-Dominqo, San-Pedro-de-Makoris, La-Romana, Boka-Çika; Atlantika sahilindә – Mansanilyo (Monte-Kristi әyalәti), Samana.

   Амбер Ков круиз эямиляри порту. Пуерто Плато.


  Xarici ticarәt. D.R. üçün xarici ticarәt balansının dayanıqlı mәnfi saldosu sәciyyәvidir. 2015 ildә әmtәә ixracı 9,523 mlrd. dollar, idxalı isә 16,86 mlrd. dollar tәşkil etmişdir. Әsasәn, (AİZ-lәrdә istehsal olu- nan әmtәәlәrdәn başqa) ferronikel, xam şәkәr, tütün mәmulatları, qızıl, gümüş, qәhvә, kakao, әt vә istehlak malları ixrac edilir. Mәhsulların tәqr. 42,5%-i ABŞ-a, 16,5%-i Haiti a.-na, 8,1%-i Kanadaya vә 4,8%-I Hindistana göndәrilir (2015). Әsas idxal maddәlәri qida mәhsulları, neft, pambıq vә parçalar, kimyәvi mallar vә dәrman preparatlarıdır; 42%-i ABŞ-dan, 5,6%-i Venesueladan, 9,2%-i Çindәn, 4,5%-i Trinidad vә Tobaqodan, 4,4%-i Meksikadan idxal olunur (2015).

   

                                                                        Сящиййя

  Ящалинин щяр 100 мин няфяриня 188 щяким, 184 орта тибб ишчиси, 84 стоматолог, 40 яъзачы (2000), 220 хястяхана чарпайысы (2004) дцшцр. 1099 илк тибби йардым мцяссисяси (онлардан 474-ц кянд йерляриндя), 168 хястяхана фяалиййят эюстярир (2001). Сящиййяйя гойулан хяръ ЦДМ-ин 7%-ни (бцдъя щесабына 33,2%, юзял секторлa 66,8% малиййяляшмя) тяшкил едир (2003). Сящиййя назирлийи ящалинин 75%-ни тибби йардымла тямин едир. Ящалинин щяр 100 мин няфяриня 91 вярямля хястялянмя ща- дисяси дцшцр. Юлцмцн ясас сябябляри – цряк-дамар системи хястяликляри, инфексийалар (ясасян, вярям вя ГИЧС), хярчянэдир (2003).

   

                                                                    Идман


  1946 илдя Милли Олимпийа Комитяси йарадылмыш, 1962 илдя Бейнялхалг Олимпийа Комитяси тяряфиндян танынмышдыр. Д.Р. идманчылары Олимпийа Ойунларында 1964 илдян иштирак едирляр. 1964–2004 иллярдя кечирилмиш Олимпийа Ойунларында 2 медал – 54 кг-дяк чяки дяряъясиндя боксчу П.Ноласко бцрцнъ (1984, Лос-Анъелес) вя 400 м мясафяйя манеялярля гачышда Ф.Санчес (2004, Афина) юлкя тарихиндя илк олимпийа гызыл медалыны газанмышдыр. Баскетбол, бокс, эцляш, голф, ъцдо, велосипед идманы, волейбол, йцнэцл атлетика, йелкян идманы, цзэцчцлцк, мцасир бешнювчцлцк, сюрфинг, атыъылыг идманы, теннис, триатлон, футбол, шащмат даща чох инкишаф етмиш идман нювляридир. 2003 илдя Д.Р.-нда Панамерика ойунлары, 2006 илдя аьыр атлетика цзря дцнйа чемпионаты кечирилмишдир. Д. идманчылары 29-ъу Йай Олимпийа Ойунларында (2008, Пекин) 1 гызыл, 1 эцмцш, 30-ъу Йай Олимпийа Ойунларында (2012, Лондон) йеня дя 1 гызыл, 1 эцмцш, 31-ъи Йай Олимпийа Ойунларында (2016, Рио-де-Жанейро) 1 бцрцнъ медал газанмышлар.

    Санто-Доминго шящяриндян эюрцнцш.


                                                         Тящсил. Елм вя мядяниййят     мцяссисяляри


  Юлкядя 7–14 йашлы ушаглар цчцн тящсил пулсуз вя иъбаридир. Азйашлы ушагларын 32 %-и мяктябягядяр тящсил мцяссисяляриня эедир. Мяктябйашлы шаэирдлярин 86%-и ибтидаи тящсиля (тящсил мцддяти 6 илдир; кянд йерляриндя – 3 – 4 ил) ъялб едилмишдир. Орта тящсил 2 пиллялидир, шаэирдлярин 49%-ини ящатя едир. 15 йашдан йухары ящалинин савадлылыг дяряъяси 87%-дир (2004). Ян ири али тящсил мцяссисяляри (щамысы Санто-Домингодадыр): Мухтар Ун-т (1538 илдя доминикчиляр орденинин рущани семинарийасынын базасында йарадылмыш, 1914 илдя йенидян тяшкил едилмишдир), Доминикана Ун-ти (1966), Америкаарасы Ун-т (1982). Юзял али мяктябляр – Санто Домингода Педро Енрикес Уренйа Милли Ун-ти (1966), Сантйагода Мадре-и-Маестра Католик Ун-ти (1962), Технолоэийа Ун-ти (1974) вя с. фяалиййят эюстярир. Китабханалар: Банидя “Падре Биллини” (1926), Сан-Педро-де-Макорисдя “Афина” (1890), Санто-Домингода “Доминикана” (1914) вя Милли (1971) китабханалары. Зяриф сянятляр милли галерейасы (1943), Мцасир инъясянят музейи (1976), Крал сарайы музейи (1976), Доминикан инсаны музейи (милли музей, 1973), Тябиййат тарихи милли музейи (1974), Тарих вя ъоьрафийа милли музейи (1982) (щамысы Санто-Домингода) вар.


  Елми тядгигатлар Санто-Домингода йерляшян Доминикана Мядяниййяти Ин-ту (1971), Доминикан Тарих Академийасы (1931), Доминикан Дилчилик Академийасы (1927), Доминикан Шякяр Ин-ту (1965), Щярби Хяритячякмя Ин-ту (1950) тяряфиндян апарылыр.


                                                                 Кцтляви информасийа васитяляри


  Д.Р.-нда 40-дан чох мятбу органы няшр олунур. Ян нцфузлу эцндялик гязетляр: “Листíн Диарио” (1889 илдян; Банъо Интеръонтинентала мяхсусдур; 2003 илдя банкын ифласындан сонра гязетин няшри бир мцддят дайандырылмышды), “Ел Ъарибе” (1948 илдян), “Щой” (1981 илдян), “Ел Наъионал”, “Úлтима щора” (1970 илдян), “Ел Нуево Диарио” (1981 илдян), “Ла информаъиóн” (1916 илдян, Сантйаго-делКабалйерос), “Тще Санто Доминэо Неwс” (инэ., Санто-Доминго).


  Радио верилишляри йайымына 1943 илдян (илк радиоютцрцъц Бонао ш.-ндя гурашдырылмыш, 1946 илдя пайтахта кючцрцлмцшдц) башланıлмышдыр. Телевизийа 1952 ил августун 1-дян фяалиййят эюстярир. 1953 илдя дювлят телевизийа вя радио верилишляри корпорасийасы “Ъорпораъиóн Естатал де Радио й Телевисиóн” тясис едилмишдир (индики ады 2003 илдян). 1959 илдя юлкядя юзял телевизийа каналлары, 1981 илдя кабел телевизийасы (“Телеъабле Наъионал” ширкяти) йарадылмышдыр. “Ъорпораъиóн Естатал де Радио й Телевисиóн” дювлят каналы, “Ъо- лор Висиóн” (1969 илдян, илк рянэли верилишляр) вя “Теле Антиллас” (1979 илдян) юзял каналлары чох популйардыр.

   

                                                                      Ядябиййат 


  Д.Р.-нын ядябиййаты, ясасян, испан дилиндя инкишаф едир. Мцстямлякячилийя гядяр вя мцстямлякячилик дюврц ядябиййаты щиндилярин вя креолларын фолклору иля тямсил олунур. 19 ясрин орталарында йазылы ядябиййатын мейдана эялмяси неоклассисист Ф.М. дел Монтенин поезийасы, А.Ангуло Гуриди вя Х.Ангуло Гуриди гардашларынын поезийасы вя нясри иля баьлыдыр. 19 ясрин 2-ъи йарысынын апарыъы ъяряйаны олан романтизм йазычы М. де Х.Галванын [Д.Р. ядябиййатында “Енрикилйо” (1882) адлы илк романын мцяллифи], шаирляр С.Уренйа, А.Б.Пелйерано Кастро, Г.Ф.Делин, Н.Уренйа де Мендосанын йарадыъылыьы иля тямсил олунур. Модернист мейилляр О.Ба- зил, В.Е.Ортеа вя б.-нын поезийасында, А.Луго вя Т.М.Сестеронун нясриндя мейдана эялмишдир. 20 ясрин яввялляриндя реалист роман [Т.М.Сестеронун “Ган” (1914); Ф.Гарсийа Годойун “Руфинито” (1908); “Доминиканлы цряйи” (1911), “Гуанума” (1914) трилоэийасы] йаранмышдыр. 1920-ъи иллярдя бир груп шаир- “постумист” (Д.Морено Хименес, М.Лйанес, А.Авелино) модернизмдян костумбризмя кечиди елан етдиляр. 1940-ъы иллярин яввялляриндя Ф.Мйесес Бургос, М.Леброн Савинйон вя М.Руедин поезийасында антик мювзулара, сабит формалара (сонет) вя классик шеир вязнляриня гайыдыш мцшащидя олунурду. Роман жанрында мяишят мювзуларыны Ф.Москосо Пуелйо (“Гянд вя юкцзляр”, 1935), А.Ф.Рекена (“Торпаьын дцшмянляри”, 1936; “Одлу йол”, 1941; “Хачсыз гябиристанлыг”, 1949), П.А.Перес Кабрал (“Зянъяфил”, 1940) инкишаф етдирмишляр. Милли кюклярин ахтары- шы мотиви Х.Д.Бош (“Крал йолу”, 1933; “Щиндиляр”, 1935; “Суйун гиймяти”, 1941) вя б.-нын щекайя топлуларында юз яксини тапмышдыр. Зянъилярин проблемляри М. дел Кабралын йарадыъылыьынын (“Гара тропик” шеир топлусу, 1942 вя с.) ясас мювзусу олмушдур. 20 ясрин 2-ъи йарысынын нясрини К.Е.Дейве, М.Велос Маъиоло тямсил етмишляр. 20 ясрин сону поезийасы Р. дел Риско вя М.Алфонсекинин ады иля баьлыдыр.

   

                                                                       Мемарлыг вя тясвири сянят


  Колумбагядярки дювр, ясасян, Таино инъясяняти иля тямсил олунур. Аьаъ каркаслы, цстц гамышла юртцлмцш ев типи (боио) кянд йерляриндя бу эцнядяк сахланылыр. Даш, эил, аьаъ, сцмцк, балыггулаьы емалы инкишаф етмишди. Керамика мямулатлары арасында щяндяси нахышлар вя кяртмя хятлярля бязядилмиш антропоморф вя зооморф вазалара раст эялинир. Маьараларда (Куевас-де-Бонбон вя с.) гайацстц рясмляр (петроглифляр) сахланмышдыр. Абстракт формалы рясмляр арасында цчбуъаг цстцнлцк тяшкил едир.

   Торре-дел Оменахе шящяр галасынын гцлля-донжону.


  Испанларын эялмясиля мцнтязям план цзря шящярлярин салынмасына башланмышдыр (пайтахт шящяри Санто-Доминго). 1503– 07 иллярдя Санто-Домингода Торре-дел Оменахе шящяр галасынын орта яср истещкамларына охшар гцлля-донжону тикилмишдир. Галаны хатырладан Санта-Марийа- де-ла-Енкарнасйон (1521–38) баш килсяси Латын Америкасында кился-гала цслубунун илк нцмунясидир. 16 ясрин 1-ъи йарысында инша едилмиш готик интерйерли, мудехар цслубунда фасад декоруна вя гала диварларына малик монастыр килсяляринин чоху даьылмышдыр. Ъянуби Испанийа яняняляриня сюйкянян, диварлары йонулмамыш дашлардан тикилмиш, лоъийалы-портикли вя дахили щяйятли Каса-дел-Алмиранте гяср-сарайы (1510–14) бцтцн Латын Америкасынын мцлки мемарлыьына тясир эюстярмишдир.

   “Колумб майакы”. Санто-Доминго


  17–18 ясрлярдя мцстямлякя щюкумятинин Кубайа кючмясиля тикинти ишляри, демяк олар ки, апарылмырды. 18 ясрин сону – 19 ясрин яввялляриндя испан тясири инэилис тясириля явязлянди (хцсусиля мцлки мемарлыгда: Эеорг цслубунда бирмяртябяли биналар). 19 ясрин 2-ъи йарысында еклектика щаким мювге тутурду. Тикинтидя дямирдян истифадя олунмаьа башланылды. 19 ясрин сонларындан неоготика цслубу йайылды. 1920-ъи иллярин сонларындан ар деко елементляриля зянэин чохмяртябяли биналар мейдана эялди.


  1930 ил гасырьасындан сонра пайтахтда Авропа вя АБШ-да тящсил алмыш доминиканлы мемарлар (Г.Гонсалес, Х.А.Каро Алварес вя б.) тяряфиндян эенишмигйаслы тикинти ишляри апарылды. Мемарлыьын инкишафы 20 ясрин 50–60-ъы илляриня тясадцф едир (ун-т комплекси, Милли сарай, Зяриф сянятляр сарайы, Цмумдцнйа сярэиси цчцн тикилиляр). 20 ясрин 70-ъи илляриндя Санто-Домингода Мяркязи банк (мемар Р.Калвенти) тикилмиш, Мядяниййят мейданы (мемарлар Каро Алварес, Х.А.Каро Хинебра Карбонел вя б.) салынмышдыр. 1992 илдя британийалы мемар Ъ.Ли Гливин лайищяси ясасында “Колумб майакы” инша олунмушдур. 20 ясрин 90-ъы илляриндян йашайыш вя чимярлик комплексляри, тиъарят мяркязляри, йол вя нягл. говшагларынын тикинтиси чохалмышдыр.

   Милли сарай. Санто-Доминго.


  Мцстямлякя дюврцнцн тясвири сянятиндя дини бойакарлыг вя гябирцстц щейкялляр цстцнлцк тяшкил едирди. 19 ясрин 2-ъи йарысындан Д.Р.-на яъняби ряссамлар эялмяйя башламышды (Х.Ф.Корредор, Испани- йа). 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя ряссамлыг Авропа вя Америка бядии ъяряйанларынын тясири иля инкишаф етмишдир. 19 ясрин сонларында бойакарлыгда неоклассисизм, романтизм вя импрессионизм йанашы мювъуд олмуш, сонралар реализм вя постимпрессионизм иля явязлянмишдир. Илк йерли ряссамлар Д.Ечаварриа вя А.Р.Урданета олмушлар. 20 ясрин 1-ъи йарысындаяшйяви бойакарлыг цстцнлцк тяшкил едирди (Й.Морел, Х.Колсон). Гадын ряссам С.Восс-и-Хил Д.Р. инъясянятиня модернист стилистика призмасындан якс етдирилян чылпаг натура мювзусуну эятирмишдир. Д.Суронун йарадыъылыьы сцрреализм мяърасында инкишаф етмишдир. 1940-ъы иллярдя Д.Р.-нда йерли ряссамларын йени няслинин йетишмясиндя бюйцк рол ойнамыш бир чох Авропа сяняткары (Г.Г.Щаусдорф, Х.В.Занетти вя б.) фяалиййят эюстярмишдир. 1950–60-ъы иллярдя маэик реализм елементляриля зянэин експрессионизм йайылмышды (Г.Перес, С.Лора, А.Балкасер вя б.). Колумбагядярки вя афрокариб инъясянятинин тясири 20 ясрин 2-ъи йарысы ряссамларынын (П.Хйудиселйи вя б.) йарадыъылыьында излянилир. Щейкялтярашлыгда аьаъ цзяриндя ойма цстцнлцк тяшкил едир (А.Пратс-Вентос, Л.Мартинес-Ричйес вя Г.М.Крус). 20 ясрин 70-ъи илляриндя поп-арт, фотореализм вя графика эениш йайылды, 80-ъи иллярин эянъ ряссамларынын ясярляриндя абстраксионизм, неосцрреализм вя неоекспрессионизм елементляри бирликдя чыхыш едирди. Бир чох сяняткар инсталлйасийайа мейил эюстярирди. Р.Мехийа, В.Улйоа, Л.Десанглес кими танынмыш ряссамлар йетишди. 20 ясрин 90-ъы илляриндя Т.Капелйан, М.Л.Рид, Ф.Варела, Х.Пинеда, Б.Рамирес, П.Маккариелйо вя П.Ресио “Айрылмыш инъясянят” групуну йаратдылар; онларын ясярляриндя интеллектуализм иля сосиал проблемляря йюнлянмя бирляшир.

   Зяриф Сянятляр Сарайы. Санто-Доминго.


                                                                            Мусиги


  Мцасир мусиги мядяниййятинин ясасыны мулатларын, зянъилярин, креолларын фолклору тяшкил едир. Йерли щинди ящалисинин мусиги мядяниййяти 15 ясрин сону – 16 ясрдя испанларын эцълц тясириня мяруз галмыш, сонралар ися тамамиля йох олмушдур. Авропа нцмуняли пешякар мусиги йарадыъылыьы 16 яср – 19 ясрин орталарында, ясасян, Санто-Доминго вя Ла-Вега килсяляриндя мяркязляшмишди. Дцнйяви мусигинин йайылма даиряси бялядиййяляр няздиндяки няфяс алятляри орк.-и. вя театр тамашалары иля мящдудлашырды. “Мцстягиллик щимни” (1844) вятянпярвярлик мащнысы- нын вя бир чох рягс пйесляринин мцяллифи Х.Б.Алфонсека де Барис; Милли щимнин (1883) мцяллифи Х.Рейес; кился мусигиси сащясиндя ишляйян Х.Марийа Арредондо; салон фп. мусигиси бястяляйян Пабло Клаудио 19 яср бястякарлары идиляр. 1855 илдя Филармоник ъямиййятин ясасы гойулду. 20 ясрин яввялляриндян Санто-Доминго, Пуерто-Плата вя диэяр шящярляря хариъи (яввялъя Кубадан вя Пуерто-Рикодан) мусигичиляр вя театр труппалары (опералар, сарсуелалар, варйете тамашалары) гастрола эялмяйя башладылар. Х. де Хесус Равело (щямчинин дирижор), Х.Франсиско Гарсийа (илк милли “Кискеййана” симфонийасынын мцяллифи), Е.Пенйа Морел (“Антил овсунлары” мусигили комедийасы), Л.Мена Пердомо (“Ушаглыг хатиряляри” орк. сцитасы), Р.Игнасио (“Кянд тябилляринин мусигиси алтында” симфоник лювщяси), Х.Алберто Ернандес (“Сантйагода карван” сарсуеласы), Л.Ривера (фп. иля орк. цчцн Доминикан рапсодийалары), М.Симо (щямчинин дирижор); Е. Мехийа Арредондо вя Е. де Марчена мусигиляри Д.Р.-нын щцдудларындан кянарда ян чох ифа олунан 20 яср бястякарларыдыр. 1932 илдя Санто-Доминго симфоник ъямиййяти, 1941 илдя Милли симфоник орк., 1942 илдя Милли консерваторийа, 1964 илдя опера труппасы йарадылмышдыр. Санто-Домингодакы Зяриф Сянятляр Сарайы ясас консерт сящнясидир. Бир чох ифачы коллектив Сантйаго-де-лос-Кабалйерос, Сан-Кристобал, Сан-Педро-де-Макорис вя юлкянин башга шящярляриндя чалышыр.


  Яд.: W е т м о р е  А., С w а л е с Б.Щ. Тще бирдс оф Щаити анд тще Доминиъан Републиъ. Wасщ., 1931; А л е м а р Л. Ла ъиудад де Санто Доминэо. Санто Доминэо, 1980; Б е л л  Ы. Тще Доминиъан Републиъ. Боулдер, 1981; Доминиъан Републиъ: а ъоунтрй профиле. Wасщ., 1984; Ъ о н т и н  А й б а р Н. Аисториа де ла литература доминиъана. Сан Педро де Маъорис; 1982–1986; Щ е р  м а н д е з Ж.А. Мусика Доминикана. Санто Доминэо, 1992; Модерн анд ъонтемпорарй арт оф Доминиъан Републиъ. (Ъат.). Н.Й., 1996; Т о л е н т и н о Л., Р е н а М. Ынвентарио де ла веэетаъиóн й усо де ла тиерра ла Републиъа Доминиъана. Мосъосоа, 1998. Вол. 10.; П е р е з   М о н т а с  Е. Ла Ъиудад дел Озама: 500 аñос де щисториа урбана. Санто Доминэо, 1999; Петер Монтас Е. Ла Ъиудад дел Озама: 500 анос де щисториа Урбана. Санто Доминэо, 1999.