Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABŞERON ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ

  АБШЕРОН АРХЕОЛОЖИ АБИДЯЛЯРИ – Абшерон й-а-нда Тунъ дюврцндян башлайараг мцхтялиф дюврляря аид археоложи абидяляр, гайацстц тясвирляр, курганлар, йашайыш йерляринин галыглары, гябиристанлар вя с. вар. Ян ящямиййятлиси е.я. 3-ъц миниллийя аид едилян эюй ъисмляри тясвир олунмуш Цмидгайа абидясидир (Билэящ–Нардаран). Тунъ дюврцня (е.я. 3–2 минилликляр) аид гайацстц тясвирляр Мярдякан, Шцвялан, Шаьан, Зиря, Тцркан, Рамана вя с. йерлярдя дя ашкар едилмишдир. Гайа вя даш цзяриндя мцхтялиф цсулларла ишлянмиш бу тясвирлярдя ов сящняляринин, тясяррцфат фяалиййятинин, адят вя янянялярин якс етдирилмяси Азярб.-нын гядим тарихини юйрянмяк цчцн ящямиййятлидир.


      Абшеронда еркян археоложи абидяляр е.я. 3-ъц миниллийя аиддир. Ашкар едилмиш мадди мядяниййят нцмуняляри бу яразинин Юн Асийа вя Шимали Гафгазла сых ялагяляри олдуьуну сцбут едир. Абшерон мядяниййяти е.я. 2-ъи миниллийин орталарына гядяр юзцнямяхсус ясас хцсусиййятлярини горуйуб сахласа да, сонралар А.а.а.- ндя Хоъалы–Эядябяй мядяниййятинин эцълц тясири юзцнц ашкар бцрузя верир.
       Газынтылар заманы ашкар едилмиш Тунъ вя Дямир дюврляриня аид йашайыш йерляриндя вя гябирлярдя (Шцвялан, Тцркан, Бинягяди, Бузовна, Диэащ, Зиря, Хашахуна, Дцбянди вя с.) ящянэдашыдан дянязянляр, щявянэдястяляр, эязли дашлар; чахмагдашыдан ох уълуглары; гара, боз вя гырмызы эил габ гырыглары; тунъ вя дямирдян хянъяр, гылынъ, низя, бычаг, ийня, кямяр, билярзик, цзцк, зынгыров; балыггулаьы,

  Археоложи газынтылар заманы Ичяришящярдя ашкар едилмиш тикинти галыглары.

  ягиг вя гызылдан мунъуглар; мцхтялиф щейван, гуш вя балыг сцмцйц тапылмышдыр. Зяриф нахышлы тунъ кямяр цзяриндяки тясвирлярля гайацстц вя дашцстц тясвирляр арасындакы охшарлыг щямин кямярин йерли сяняткарлыг мящсулу олдуьуну сюйлямяйя имкан верир. Е.я. 13–7 ясрляря аид бир сыра ямяк аляти вя силащ нцмуняляри Хоъалы– Эядябяй мядяниййятиня аид тапынтылара охшардыр. Гайакянд–Хорочой мядяниййятинин йайылдыьы яразидя тапылмыш эил габлар ися щямин дюврдя Абшерон цчцн сяъиййяви олан эил габлара бянзяйир. Тапынтылар эюстярир ки, Абшеронда йашамыш тайфалар малдарлыг, якинчилик, дулусчулуг, балыгчылыг вя тохуъулугла мяшьул олмуш, башга тайфаларла ялагя сахламышлар.
        Абшерон мядяниййяти цчцн сяъиййяви эюстяриъилярин Шамахы–Гобустан даьятяйи зонасында ашкар олунмасы бу мядяниййятин й-а-дан

  15–16 ясрляря аид щамам. Ичяришящяр.


  кянар яразилярдя дя эениш йайылдыьыны тясдигляйир. Абшеронун мцасир йашайыш мянтягяляринин яксяриййятиндя 10–17 ясрляря аид мадди мядяниййят нцмуняляри тапылмыш, орта яср йашайыш мяскянляринин галыглары (Сябайыл, Зиря йахынлыьында Эцрэан, Новханы йахынлыьында Сийан, Сумгайыт йахынлыьында Шящярэащ) ашкар едилмишдир. Ичяришящярдя археоложи газынтылар заманы Бакы тарихинин юйрянилмяси цчцн ящямиййятли олан материаллар тапылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABŞERON ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ

  АБШЕРОН АРХЕОЛОЖИ АБИДЯЛЯРИ – Абшерон й-а-нда Тунъ дюврцндян башлайараг мцхтялиф дюврляря аид археоложи абидяляр, гайацстц тясвирляр, курганлар, йашайыш йерляринин галыглары, гябиристанлар вя с. вар. Ян ящямиййятлиси е.я. 3-ъц миниллийя аид едилян эюй ъисмляри тясвир олунмуш Цмидгайа абидясидир (Билэящ–Нардаран). Тунъ дюврцня (е.я. 3–2 минилликляр) аид гайацстц тясвирляр Мярдякан, Шцвялан, Шаьан, Зиря, Тцркан, Рамана вя с. йерлярдя дя ашкар едилмишдир. Гайа вя даш цзяриндя мцхтялиф цсулларла ишлянмиш бу тясвирлярдя ов сящняляринин, тясяррцфат фяалиййятинин, адят вя янянялярин якс етдирилмяси Азярб.-нын гядим тарихини юйрянмяк цчцн ящямиййятлидир.


      Абшеронда еркян археоложи абидяляр е.я. 3-ъц миниллийя аиддир. Ашкар едилмиш мадди мядяниййят нцмуняляри бу яразинин Юн Асийа вя Шимали Гафгазла сых ялагяляри олдуьуну сцбут едир. Абшерон мядяниййяти е.я. 2-ъи миниллийин орталарына гядяр юзцнямяхсус ясас хцсусиййятлярини горуйуб сахласа да, сонралар А.а.а.- ндя Хоъалы–Эядябяй мядяниййятинин эцълц тясири юзцнц ашкар бцрузя верир.
       Газынтылар заманы ашкар едилмиш Тунъ вя Дямир дюврляриня аид йашайыш йерляриндя вя гябирлярдя (Шцвялан, Тцркан, Бинягяди, Бузовна, Диэащ, Зиря, Хашахуна, Дцбянди вя с.) ящянэдашыдан дянязянляр, щявянэдястяляр, эязли дашлар; чахмагдашыдан ох уълуглары; гара, боз вя гырмызы эил габ гырыглары; тунъ вя дямирдян хянъяр, гылынъ, низя, бычаг, ийня, кямяр, билярзик, цзцк, зынгыров; балыггулаьы,

  Археоложи газынтылар заманы Ичяришящярдя ашкар едилмиш тикинти галыглары.

  ягиг вя гызылдан мунъуглар; мцхтялиф щейван, гуш вя балыг сцмцйц тапылмышдыр. Зяриф нахышлы тунъ кямяр цзяриндяки тясвирлярля гайацстц вя дашцстц тясвирляр арасындакы охшарлыг щямин кямярин йерли сяняткарлыг мящсулу олдуьуну сюйлямяйя имкан верир. Е.я. 13–7 ясрляря аид бир сыра ямяк аляти вя силащ нцмуняляри Хоъалы– Эядябяй мядяниййятиня аид тапынтылара охшардыр. Гайакянд–Хорочой мядяниййятинин йайылдыьы яразидя тапылмыш эил габлар ися щямин дюврдя Абшерон цчцн сяъиййяви олан эил габлара бянзяйир. Тапынтылар эюстярир ки, Абшеронда йашамыш тайфалар малдарлыг, якинчилик, дулусчулуг, балыгчылыг вя тохуъулугла мяшьул олмуш, башга тайфаларла ялагя сахламышлар.
        Абшерон мядяниййяти цчцн сяъиййяви эюстяриъилярин Шамахы–Гобустан даьятяйи зонасында ашкар олунмасы бу мядяниййятин й-а-дан

  15–16 ясрляря аид щамам. Ичяришящяр.


  кянар яразилярдя дя эениш йайылдыьыны тясдигляйир. Абшеронун мцасир йашайыш мянтягяляринин яксяриййятиндя 10–17 ясрляря аид мадди мядяниййят нцмуняляри тапылмыш, орта яср йашайыш мяскянляринин галыглары (Сябайыл, Зиря йахынлыьында Эцрэан, Новханы йахынлыьында Сийан, Сумгайыт йахынлыьында Шящярэащ) ашкар едилмишдир. Ичяришящярдя археоложи газынтылар заманы Бакы тарихинин юйрянилмяси цчцн ящямиййятли олан материаллар тапылмышдыр.

  ABŞERON ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ

  АБШЕРОН АРХЕОЛОЖИ АБИДЯЛЯРИ – Абшерон й-а-нда Тунъ дюврцндян башлайараг мцхтялиф дюврляря аид археоложи абидяляр, гайацстц тясвирляр, курганлар, йашайыш йерляринин галыглары, гябиристанлар вя с. вар. Ян ящямиййятлиси е.я. 3-ъц миниллийя аид едилян эюй ъисмляри тясвир олунмуш Цмидгайа абидясидир (Билэящ–Нардаран). Тунъ дюврцня (е.я. 3–2 минилликляр) аид гайацстц тясвирляр Мярдякан, Шцвялан, Шаьан, Зиря, Тцркан, Рамана вя с. йерлярдя дя ашкар едилмишдир. Гайа вя даш цзяриндя мцхтялиф цсулларла ишлянмиш бу тясвирлярдя ов сящняляринин, тясяррцфат фяалиййятинин, адят вя янянялярин якс етдирилмяси Азярб.-нын гядим тарихини юйрянмяк цчцн ящямиййятлидир.


      Абшеронда еркян археоложи абидяляр е.я. 3-ъц миниллийя аиддир. Ашкар едилмиш мадди мядяниййят нцмуняляри бу яразинин Юн Асийа вя Шимали Гафгазла сых ялагяляри олдуьуну сцбут едир. Абшерон мядяниййяти е.я. 2-ъи миниллийин орталарына гядяр юзцнямяхсус ясас хцсусиййятлярини горуйуб сахласа да, сонралар А.а.а.- ндя Хоъалы–Эядябяй мядяниййятинин эцълц тясири юзцнц ашкар бцрузя верир.
       Газынтылар заманы ашкар едилмиш Тунъ вя Дямир дюврляриня аид йашайыш йерляриндя вя гябирлярдя (Шцвялан, Тцркан, Бинягяди, Бузовна, Диэащ, Зиря, Хашахуна, Дцбянди вя с.) ящянэдашыдан дянязянляр, щявянэдястяляр, эязли дашлар; чахмагдашыдан ох уълуглары; гара, боз вя гырмызы эил габ гырыглары; тунъ вя дямирдян хянъяр, гылынъ, низя, бычаг, ийня, кямяр, билярзик, цзцк, зынгыров; балыггулаьы,

  Археоложи газынтылар заманы Ичяришящярдя ашкар едилмиш тикинти галыглары.

  ягиг вя гызылдан мунъуглар; мцхтялиф щейван, гуш вя балыг сцмцйц тапылмышдыр. Зяриф нахышлы тунъ кямяр цзяриндяки тясвирлярля гайацстц вя дашцстц тясвирляр арасындакы охшарлыг щямин кямярин йерли сяняткарлыг мящсулу олдуьуну сюйлямяйя имкан верир. Е.я. 13–7 ясрляря аид бир сыра ямяк аляти вя силащ нцмуняляри Хоъалы– Эядябяй мядяниййятиня аид тапынтылара охшардыр. Гайакянд–Хорочой мядяниййятинин йайылдыьы яразидя тапылмыш эил габлар ися щямин дюврдя Абшерон цчцн сяъиййяви олан эил габлара бянзяйир. Тапынтылар эюстярир ки, Абшеронда йашамыш тайфалар малдарлыг, якинчилик, дулусчулуг, балыгчылыг вя тохуъулугла мяшьул олмуш, башга тайфаларла ялагя сахламышлар.
        Абшерон мядяниййяти цчцн сяъиййяви эюстяриъилярин Шамахы–Гобустан даьятяйи зонасында ашкар олунмасы бу мядяниййятин й-а-дан

  15–16 ясрляря аид щамам. Ичяришящяр.


  кянар яразилярдя дя эениш йайылдыьыны тясдигляйир. Абшеронун мцасир йашайыш мянтягяляринин яксяриййятиндя 10–17 ясрляря аид мадди мядяниййят нцмуняляри тапылмыш, орта яср йашайыш мяскянляринин галыглары (Сябайыл, Зиря йахынлыьында Эцрэан, Новханы йахынлыьында Сийан, Сумгайыт йахынлыьында Шящярэащ) ашкар едилмишдир. Ичяришящярдя археоложи газынтылар заманы Бакы тарихинин юйрянилмяси цчцн ящямиййятли олан материаллар тапылмышдыр.