Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOMİNİON ASTROFİZİKA RƏSƏDXANASI

  Викторийада (Канада) елми-тядгигат мцяссисяси. Ясасы 1918 илдя гойулмушдур. Ясас алятляри 1,2 вя 1,8 м-лик телескоп-рефлекторлардыр. Тядгигатларын истигамятляри: улдуз спектроскопийасы вя фотометрийасы, Эцняш системинин кичик ъисимляринин, галактикаданкянар обйектлярин мцшащидяси, астрономик ъищазларын ишлянмяси, тякмилляшдирилмяси vя мцшащидялярин емалы цчцн програм тяминатынын ишляниб щазырланмасы. Д.а.р.-нда ян ири космик вя йерцстц телескопларын (“Щаббл” космик телескопу, “Максвелл” телескопу вя с.) архивляриня хидмят едян астрономик мялуматларын Канада мяркязи, 1995 илдян ися Канада астрономик тядгигатларыны координасийа едян мяркязin – Г.Щертсберг ад. Астрофизика Ин-тунун мянзил-гярарэащы фяалиййят эюстярир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOMİNİON ASTROFİZİKA RƏSƏDXANASI

  Викторийада (Канада) елми-тядгигат мцяссисяси. Ясасы 1918 илдя гойулмушдур. Ясас алятляри 1,2 вя 1,8 м-лик телескоп-рефлекторлардыр. Тядгигатларын истигамятляри: улдуз спектроскопийасы вя фотометрийасы, Эцняш системинин кичик ъисимляринин, галактикаданкянар обйектлярин мцшащидяси, астрономик ъищазларын ишлянмяси, тякмилляшдирилмяси vя мцшащидялярин емалы цчцн програм тяминатынын ишляниб щазырланмасы. Д.а.р.-нда ян ири космик вя йерцстц телескопларын (“Щаббл” космик телескопу, “Максвелл” телескопу вя с.) архивляриня хидмят едян астрономик мялуматларын Канада мяркязи, 1995 илдян ися Канада астрономик тядгигатларыны координасийа едян мяркязin – Г.Щертсберг ад. Астрофизика Ин-тунун мянзил-гярарэащы фяалиййят эюстярир.

  DOMİNİON ASTROFİZİKA RƏSƏDXANASI

  Викторийада (Канада) елми-тядгигат мцяссисяси. Ясасы 1918 илдя гойулмушдур. Ясас алятляри 1,2 вя 1,8 м-лик телескоп-рефлекторлардыр. Тядгигатларын истигамятляри: улдуз спектроскопийасы вя фотометрийасы, Эцняш системинин кичик ъисимляринин, галактикаданкянар обйектлярин мцшащидяси, астрономик ъищазларын ишлянмяси, тякмилляшдирилмяси vя мцшащидялярин емалы цчцн програм тяминатынын ишляниб щазырланмасы. Д.а.р.-нда ян ири космик вя йерцстц телескопларын (“Щаббл” космик телескопу, “Максвелл” телескопу вя с.) архивляриня хидмят едян астрономик мялуматларын Канада мяркязи, 1995 илдян ися Канада астрономик тядгигатларыны координасийа едян мяркязin – Г.Щертсберг ад. Астрофизика Ин-тунун мянзил-гярарэащы фяалиййят эюстярир.