Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOMKRAT

  ДОМКРÁТ (щолл. доммекраъщт) – тямир, гурашдырма, йахуд йцклямя-бошалтма ишляри апарылан заман аьыр ядяди йцкляри галдырмаг цчцн механизм. Д. йцкляри сялис сурятдя лазыми щцндцрлцйя галдырыр вя галдырылмыш вязиййятдя сахлайыр. Ял иля вя електрикля ишляйян Д.-лараайрылыр; иш принсипиня вя конструктив хцсусиййятляриня эюря тамасалы, винтли вя щидравлик нювляри вар.
  Т а м а с а л ы Д.-ын ясас деталы йцк цчцн финъаны олан вя ашаьы уъу (пянъяси) дцзбуъаг алтында яйилмиш (дайаг сятщи ашаьыда олан йцкляри галдырмаг цчцн) йцксахлайан тамасадыр. Конструксийасына эюря тамасасы олан линэли Д.-лар (интигал линэи иля щярякят едян) вя дишли чархлы (интигал дястяйи иля фырладылан) Д.-лар щазырланыр. Тамаса иля галдырылан йцк дайандырыъы гурьу иля сахланылыр. Тамасалы Д.-ын ф.и.я. бир диш ютцрмясиндя 0,85, ики диш ютцрмясиндя 0,7; йцксахлама габилиййяти уйьун олараг 6 т вя 6 т-дан 15 т-а гядярдир. Автомобиллярин галдырылмасы цчцн (тякярлярини дяйишдирмяк мягсядиля) ишлядилян дашынан, йахуд сяййар Д.-лар даща эениш йайылмышдыр. В и н т л и Д.-ларда йцк финъаны дястяк васитясиля фырладылан винтя ойнагла бяркидилир. Йцклярин йерини 
  цфцги мцстявидя дяйишдирмяк цчцн ишлядилян Д.-лар винтля тяъщиз олунмуш хизяклярин цзяриндя гурулур. Йцкцн юзцтормозланан винтля тутулуб сахланылмасы тящлцкясизлийи йцксяк дяряъядя тямин едир. Винтли Д.-ын ф.и.я. 0,3–0,4, йцкгалдырма габилиййяти, адятян, 20 т-дан аз олур; хцсуси тяйинатлы Д.-ын йцкгалдырма габилиййяти 100 т-а гядяр вя даща чохдур (йцкц 2 м-я гядяр щцнд.-йя галдыран заман). Щ и д р а в л и к Д.-лар дюври (ял иля щярякятя эятирилян) вя фасилясиз (механики) ишляйян олур. Дюври ишляйян Д.-ларда йцк цчцн дайаг плунжердир; ял иля дястяк васитясиля щярякятя эятирилян поршен насосуна вурулан ишчи майенин кюмяйиля йцк галдырылыр. Беля Д.-лар йыьъамдыр, винтли вя тамасалы Д.-ларын мцсбят хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирир. Д.-ын цстцнлцкляри йцксяк ф.и.я. (0,75–0,8), эедишин сялислийи, дайанманын дягиглийи, юз-юзцня тормозланма, йцкгалдырма габилиййятинин чох олмасы (йцзлярля т-а гядяр), чатышмайан ъящятляри ися сцрятин кичик вя бир иш тсиклиндя галдырылма щцндцрлцйцнцн аз олмасыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOMKRAT

  ДОМКРÁТ (щолл. доммекраъщт) – тямир, гурашдырма, йахуд йцклямя-бошалтма ишляри апарылан заман аьыр ядяди йцкляри галдырмаг цчцн механизм. Д. йцкляри сялис сурятдя лазыми щцндцрлцйя галдырыр вя галдырылмыш вязиййятдя сахлайыр. Ял иля вя електрикля ишляйян Д.-лараайрылыр; иш принсипиня вя конструктив хцсусиййятляриня эюря тамасалы, винтли вя щидравлик нювляри вар.
  Т а м а с а л ы Д.-ын ясас деталы йцк цчцн финъаны олан вя ашаьы уъу (пянъяси) дцзбуъаг алтында яйилмиш (дайаг сятщи ашаьыда олан йцкляри галдырмаг цчцн) йцксахлайан тамасадыр. Конструксийасына эюря тамасасы олан линэли Д.-лар (интигал линэи иля щярякят едян) вя дишли чархлы (интигал дястяйи иля фырладылан) Д.-лар щазырланыр. Тамаса иля галдырылан йцк дайандырыъы гурьу иля сахланылыр. Тамасалы Д.-ын ф.и.я. бир диш ютцрмясиндя 0,85, ики диш ютцрмясиндя 0,7; йцксахлама габилиййяти уйьун олараг 6 т вя 6 т-дан 15 т-а гядярдир. Автомобиллярин галдырылмасы цчцн (тякярлярини дяйишдирмяк мягсядиля) ишлядилян дашынан, йахуд сяййар Д.-лар даща эениш йайылмышдыр. В и н т л и Д.-ларда йцк финъаны дястяк васитясиля фырладылан винтя ойнагла бяркидилир. Йцклярин йерини 
  цфцги мцстявидя дяйишдирмяк цчцн ишлядилян Д.-лар винтля тяъщиз олунмуш хизяклярин цзяриндя гурулур. Йцкцн юзцтормозланан винтля тутулуб сахланылмасы тящлцкясизлийи йцксяк дяряъядя тямин едир. Винтли Д.-ын ф.и.я. 0,3–0,4, йцкгалдырма габилиййяти, адятян, 20 т-дан аз олур; хцсуси тяйинатлы Д.-ын йцкгалдырма габилиййяти 100 т-а гядяр вя даща чохдур (йцкц 2 м-я гядяр щцнд.-йя галдыран заман). Щ и д р а в л и к Д.-лар дюври (ял иля щярякятя эятирилян) вя фасилясиз (механики) ишляйян олур. Дюври ишляйян Д.-ларда йцк цчцн дайаг плунжердир; ял иля дястяк васитясиля щярякятя эятирилян поршен насосуна вурулан ишчи майенин кюмяйиля йцк галдырылыр. Беля Д.-лар йыьъамдыр, винтли вя тамасалы Д.-ларын мцсбят хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирир. Д.-ын цстцнлцкляри йцксяк ф.и.я. (0,75–0,8), эедишин сялислийи, дайанманын дягиглийи, юз-юзцня тормозланма, йцкгалдырма габилиййятинин чох олмасы (йцзлярля т-а гядяр), чатышмайан ъящятляри ися сцрятин кичик вя бир иш тсиклиндя галдырылма щцндцрлцйцнцн аз олмасыдыр.

  DOMKRAT

  ДОМКРÁТ (щолл. доммекраъщт) – тямир, гурашдырма, йахуд йцклямя-бошалтма ишляри апарылан заман аьыр ядяди йцкляри галдырмаг цчцн механизм. Д. йцкляри сялис сурятдя лазыми щцндцрлцйя галдырыр вя галдырылмыш вязиййятдя сахлайыр. Ял иля вя електрикля ишляйян Д.-лараайрылыр; иш принсипиня вя конструктив хцсусиййятляриня эюря тамасалы, винтли вя щидравлик нювляри вар.
  Т а м а с а л ы Д.-ын ясас деталы йцк цчцн финъаны олан вя ашаьы уъу (пянъяси) дцзбуъаг алтында яйилмиш (дайаг сятщи ашаьыда олан йцкляри галдырмаг цчцн) йцксахлайан тамасадыр. Конструксийасына эюря тамасасы олан линэли Д.-лар (интигал линэи иля щярякят едян) вя дишли чархлы (интигал дястяйи иля фырладылан) Д.-лар щазырланыр. Тамаса иля галдырылан йцк дайандырыъы гурьу иля сахланылыр. Тамасалы Д.-ын ф.и.я. бир диш ютцрмясиндя 0,85, ики диш ютцрмясиндя 0,7; йцксахлама габилиййяти уйьун олараг 6 т вя 6 т-дан 15 т-а гядярдир. Автомобиллярин галдырылмасы цчцн (тякярлярини дяйишдирмяк мягсядиля) ишлядилян дашынан, йахуд сяййар Д.-лар даща эениш йайылмышдыр. В и н т л и Д.-ларда йцк финъаны дястяк васитясиля фырладылан винтя ойнагла бяркидилир. Йцклярин йерини 
  цфцги мцстявидя дяйишдирмяк цчцн ишлядилян Д.-лар винтля тяъщиз олунмуш хизяклярин цзяриндя гурулур. Йцкцн юзцтормозланан винтля тутулуб сахланылмасы тящлцкясизлийи йцксяк дяряъядя тямин едир. Винтли Д.-ын ф.и.я. 0,3–0,4, йцкгалдырма габилиййяти, адятян, 20 т-дан аз олур; хцсуси тяйинатлы Д.-ын йцкгалдырма габилиййяти 100 т-а гядяр вя даща чохдур (йцкц 2 м-я гядяр щцнд.-йя галдыран заман). Щ и д р а в л и к Д.-лар дюври (ял иля щярякятя эятирилян) вя фасилясиз (механики) ишляйян олур. Дюври ишляйян Д.-ларда йцк цчцн дайаг плунжердир; ял иля дястяк васитясиля щярякятя эятирилян поршен насосуна вурулан ишчи майенин кюмяйиля йцк галдырылыр. Беля Д.-лар йыьъамдыр, винтли вя тамасалы Д.-ларын мцсбят хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирир. Д.-ын цстцнлцкляри йцксяк ф.и.я. (0,75–0,8), эедишин сялислийи, дайанманын дягиглийи, юз-юзцня тормозланма, йцкгалдырма габилиййятинин чох олмасы (йцзлярля т-а гядяр), чатышмайан ъящятляри ися сцрятин кичик вя бир иш тсиклиндя галдырылма щцндцрлцйцнцн аз олмасыдыр.