Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARMSTRONQ Samüel 

  ÁРМСТРОНГ  Самцел Чапмен  (30.1. 1839,  Щавай  а-лары,  Мауи  а.,  Вайкики  – 11.5.1893,     Щемптон)  –     Америка     педагогу.   Гулдарлыг   ялейщиня  чыхмыш, зянъиляр  вя  щиндиляр  цчцн  тящсил  мцяссисяляри йарадылмасынын лайищясини щазырламышдыр. 1868  илдя  Щемптонда  (Вирэинийа штаты) зянъи вя щинди ушагларындан мцяллим щазырлайан пуллу ин-тун ясасыны гоймуш,  юмрцнцн сонунадяк  она  рящбярлик   етмишдир. Ин-тда   цмумитящсил фянляриндян башга   тялябяляря   мцхтялиф пешя (дямирчилик, чяллякчилик, чякмячилик, дцлэярлик,  тохуъулуг  вя  с.) юйрядилирди. Сонрадан Щемптондакы ин-та  бянзяр тящсил мцяссисяляри  башга  шт.-ларда  да ачылмаьа башлады.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARMSTRONQ Samüel 

  ÁРМСТРОНГ  Самцел Чапмен  (30.1. 1839,  Щавай  а-лары,  Мауи  а.,  Вайкики  – 11.5.1893,     Щемптон)  –     Америка     педагогу.   Гулдарлыг   ялейщиня  чыхмыш, зянъиляр  вя  щиндиляр  цчцн  тящсил  мцяссисяляри йарадылмасынын лайищясини щазырламышдыр. 1868  илдя  Щемптонда  (Вирэинийа штаты) зянъи вя щинди ушагларындан мцяллим щазырлайан пуллу ин-тун ясасыны гоймуш,  юмрцнцн сонунадяк  она  рящбярлик   етмишдир. Ин-тда   цмумитящсил фянляриндян башга   тялябяляря   мцхтялиф пешя (дямирчилик, чяллякчилик, чякмячилик, дцлэярлик,  тохуъулуг  вя  с.) юйрядилирди. Сонрадан Щемптондакы ин-та  бянзяр тящсил мцяссисяляри  башга  шт.-ларда  да ачылмаьа башлады.

  ARMSTRONQ Samüel 

  ÁРМСТРОНГ  Самцел Чапмен  (30.1. 1839,  Щавай  а-лары,  Мауи  а.,  Вайкики  – 11.5.1893,     Щемптон)  –     Америка     педагогу.   Гулдарлыг   ялейщиня  чыхмыш, зянъиляр  вя  щиндиляр  цчцн  тящсил  мцяссисяляри йарадылмасынын лайищясини щазырламышдыр. 1868  илдя  Щемптонда  (Вирэинийа штаты) зянъи вя щинди ушагларындан мцяллим щазырлайан пуллу ин-тун ясасыны гоймуш,  юмрцнцн сонунадяк  она  рящбярлик   етмишдир. Ин-тда   цмумитящсил фянляриндян башга   тялябяляря   мцхтялиф пешя (дямирчилик, чяллякчилик, чякмячилик, дцлэярлик,  тохуъулуг  вя  с.) юйрядилирди. Сонрадан Щемптондакы ин-та  бянзяр тящсил мцяссисяляри  башга  шт.-ларда  да ачылмаьа башлады.