Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DON

  ДОН (исп., итал.; португалъа дом; лат. доминус – щаким, аьа сюзцндян; гадына мцраъият формасы – донйа, донна, лат. домина – ханым сюзцндян) – 1) Испанийа вя Португалийада, щямчинин 16 ясрдян Италийада задяэан титулу. Илк вахтлар Д. титулуну зядяэанларын йалныз йухары тябягяси, сонралар ися задяэанларын чоху дашыйырды. 17 ясрдян бу юлкялярин щямчинин рущани тябягясинин титулу иди. 2) Испан дилли,  ортугалдилли юлкялярдя вя Италийада щюрмят яламяти олараг ишлядилир; адын яввялиндя дейилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DON

  ДОН (исп., итал.; португалъа дом; лат. доминус – щаким, аьа сюзцндян; гадына мцраъият формасы – донйа, донна, лат. домина – ханым сюзцндян) – 1) Испанийа вя Португалийада, щямчинин 16 ясрдян Италийада задяэан титулу. Илк вахтлар Д. титулуну зядяэанларын йалныз йухары тябягяси, сонралар ися задяэанларын чоху дашыйырды. 17 ясрдян бу юлкялярин щямчинин рущани тябягясинин титулу иди. 2) Испан дилли,  ортугалдилли юлкялярдя вя Италийада щюрмят яламяти олараг ишлядилир; адын яввялиндя дейилир.

  DON

  ДОН (исп., итал.; португалъа дом; лат. доминус – щаким, аьа сюзцндян; гадына мцраъият формасы – донйа, донна, лат. домина – ханым сюзцндян) – 1) Испанийа вя Португалийада, щямчинин 16 ясрдян Италийада задяэан титулу. Илк вахтлар Д. титулуну зядяэанларын йалныз йухары тябягяси, сонралар ися задяэанларын чоху дашыйырды. 17 ясрдян бу юлкялярин щямчинин рущани тябягясинин титулу иди. 2) Испан дилли,  ортугалдилли юлкялярдя вя Италийада щюрмят яламяти олараг ишлядилир; адын яввялиндя дейилир.