Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DON ATI

  Don çayı hövzәsindә yetişdirilәn minik-qoşqu atı cinsi. D. a. yetişdirmәk üçün ilk at zavodu 1770 ildә ataman M.İ.Platov tәrәfindәn Donarxası çölündә yaradılmışdır. D. a. yerli madyanların cins şәrq atlarının (Türkiyә, Qarabag, türkmәn) aygırları ilә çarpazlaşdırılmasından alınmışdır; 1910 ildә minik atı kimi tәsdiq edilmişdir. 20 әsrin әvvәllәrindә Rusiyada әn çoxsaylı cinslәrdәn biri kimi orduda geniş istifadә olunurdu. 1917–22 illәrdәki Vәtәndaş müharibәsi nәticәsindә D. a. demәk olar ki, yox olmuşdu. 1920 illәrin әvvәllәrindә S.M.Budyonnının rәhbәrliyi altında cinsin qalıqları toplanıb hәrbi at zavodlarında saxlanaraq bәrpa edilmişdir. Bir cox cins minik atlarının (tәmizqanlı minik atı, әrәb atı) tәsirinә mәruz qalmışdır. Rusiya, Qazax. vә Qırğ.-ın minik vә iş atlarının yaxşılaşdırılmasında tәtbiq edilmişdir. Budyonnı atı, kuşum, Kustanay, yeni qırğız at cinslәrinin yetişdirilmәsindә istifadә olunmuşdur. Bu cinsin atları iri, möhkәm konstitusiyalı, kürәn rәngli (10 çalarlı) olur. Törәdici ayğırların orta cidov hünd. 166 sm, döş qucumu 195 sm, әldaragı çevrәsi 21,5 sm; uygun olaraq madyanlarda 165–195–20,8 sm-dir. Mәhsuldarlıgı yüksәkdir (87%-әdәk). D. a. sakit temperamentli, dözümlü (sutkada 300 km-әdәk yol gedә bilir), az tәlәbkardır, 200–600 kq (ikiatlı arabada 1500 kq-adәk) yük qaldıra bilir. Kütlәvi idman işlәrinә, turizmә, drayvinqә, hәyәtyanı tәsәrrüfatda istifadәyә yararlıdır. Lakin sayı azalmaqdadır. Çarpazlaşma elementlәrindәn istifadә edilmәklә tәmizcinsli yetişdirmә üsulu vasitәsilә damazlıq işi aparılır.

  Дон аты.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DON ATI

  Don çayı hövzәsindә yetişdirilәn minik-qoşqu atı cinsi. D. a. yetişdirmәk üçün ilk at zavodu 1770 ildә ataman M.İ.Platov tәrәfindәn Donarxası çölündә yaradılmışdır. D. a. yerli madyanların cins şәrq atlarının (Türkiyә, Qarabag, türkmәn) aygırları ilә çarpazlaşdırılmasından alınmışdır; 1910 ildә minik atı kimi tәsdiq edilmişdir. 20 әsrin әvvәllәrindә Rusiyada әn çoxsaylı cinslәrdәn biri kimi orduda geniş istifadә olunurdu. 1917–22 illәrdәki Vәtәndaş müharibәsi nәticәsindә D. a. demәk olar ki, yox olmuşdu. 1920 illәrin әvvәllәrindә S.M.Budyonnının rәhbәrliyi altında cinsin qalıqları toplanıb hәrbi at zavodlarında saxlanaraq bәrpa edilmişdir. Bir cox cins minik atlarının (tәmizqanlı minik atı, әrәb atı) tәsirinә mәruz qalmışdır. Rusiya, Qazax. vә Qırğ.-ın minik vә iş atlarının yaxşılaşdırılmasında tәtbiq edilmişdir. Budyonnı atı, kuşum, Kustanay, yeni qırğız at cinslәrinin yetişdirilmәsindә istifadә olunmuşdur. Bu cinsin atları iri, möhkәm konstitusiyalı, kürәn rәngli (10 çalarlı) olur. Törәdici ayğırların orta cidov hünd. 166 sm, döş qucumu 195 sm, әldaragı çevrәsi 21,5 sm; uygun olaraq madyanlarda 165–195–20,8 sm-dir. Mәhsuldarlıgı yüksәkdir (87%-әdәk). D. a. sakit temperamentli, dözümlü (sutkada 300 km-әdәk yol gedә bilir), az tәlәbkardır, 200–600 kq (ikiatlı arabada 1500 kq-adәk) yük qaldıra bilir. Kütlәvi idman işlәrinә, turizmә, drayvinqә, hәyәtyanı tәsәrrüfatda istifadәyә yararlıdır. Lakin sayı azalmaqdadır. Çarpazlaşma elementlәrindәn istifadә edilmәklә tәmizcinsli yetişdirmә üsulu vasitәsilә damazlıq işi aparılır.

  Дон аты.

  DON ATI

  Don çayı hövzәsindә yetişdirilәn minik-qoşqu atı cinsi. D. a. yetişdirmәk üçün ilk at zavodu 1770 ildә ataman M.İ.Platov tәrәfindәn Donarxası çölündә yaradılmışdır. D. a. yerli madyanların cins şәrq atlarının (Türkiyә, Qarabag, türkmәn) aygırları ilә çarpazlaşdırılmasından alınmışdır; 1910 ildә minik atı kimi tәsdiq edilmişdir. 20 әsrin әvvәllәrindә Rusiyada әn çoxsaylı cinslәrdәn biri kimi orduda geniş istifadә olunurdu. 1917–22 illәrdәki Vәtәndaş müharibәsi nәticәsindә D. a. demәk olar ki, yox olmuşdu. 1920 illәrin әvvәllәrindә S.M.Budyonnının rәhbәrliyi altında cinsin qalıqları toplanıb hәrbi at zavodlarında saxlanaraq bәrpa edilmişdir. Bir cox cins minik atlarının (tәmizqanlı minik atı, әrәb atı) tәsirinә mәruz qalmışdır. Rusiya, Qazax. vә Qırğ.-ın minik vә iş atlarının yaxşılaşdırılmasında tәtbiq edilmişdir. Budyonnı atı, kuşum, Kustanay, yeni qırğız at cinslәrinin yetişdirilmәsindә istifadә olunmuşdur. Bu cinsin atları iri, möhkәm konstitusiyalı, kürәn rәngli (10 çalarlı) olur. Törәdici ayğırların orta cidov hünd. 166 sm, döş qucumu 195 sm, әldaragı çevrәsi 21,5 sm; uygun olaraq madyanlarda 165–195–20,8 sm-dir. Mәhsuldarlıgı yüksәkdir (87%-әdәk). D. a. sakit temperamentli, dözümlü (sutkada 300 km-әdәk yol gedә bilir), az tәlәbkardır, 200–600 kq (ikiatlı arabada 1500 kq-adәk) yük qaldıra bilir. Kütlәvi idman işlәrinә, turizmә, drayvinqә, hәyәtyanı tәsәrrüfatda istifadәyә yararlıdır. Lakin sayı azalmaqdadır. Çarpazlaşma elementlәrindәn istifadә edilmәklә tәmizcinsli yetişdirmә üsulu vasitәsilә damazlıq işi aparılır.

  Дон аты.