Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİPİNNARİYA


  BИПИННÁРИЙА (би… + лат. пинна – ляляк, цзэяъ) – дяниз улдузларынын сярбяст цзян сцрфяси. Киприкъиклярля тяъщиз олунмуш 2 гайтаны вар, бунларын кюмяйи иля щярякят едир. Инкишаф просесиндя брахиолйарийайа чеврилир. Б. морфолоэийасына эюря баьырсагтяняффцслцляр, погонофор вя бязи онурьасызларын сцрфяляриня йахын-
  дыр, бу щямин тяснифат групларынын цмуми яъдаддан тюряндийини эюстярир. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİPİNNARİYA


  BИПИННÁРИЙА (би… + лат. пинна – ляляк, цзэяъ) – дяниз улдузларынын сярбяст цзян сцрфяси. Киприкъиклярля тяъщиз олунмуш 2 гайтаны вар, бунларын кюмяйи иля щярякят едир. Инкишаф просесиндя брахиолйарийайа чеврилир. Б. морфолоэийасына эюря баьырсагтяняффцслцляр, погонофор вя бязи онурьасызларын сцрфяляриня йахын-
  дыр, бу щямин тяснифат групларынын цмуми яъдаддан тюряндийини эюстярир. 

  BİPİNNARİYA


  BИПИННÁРИЙА (би… + лат. пинна – ляляк, цзэяъ) – дяниз улдузларынын сярбяст цзян сцрфяси. Киприкъиклярля тяъщиз олунмуш 2 гайтаны вар, бунларын кюмяйи иля щярякят едир. Инкишаф просесиндя брахиолйарийайа чеврилир. Б. морфолоэийасына эюря баьырсагтяняффцслцляр, погонофор вя бязи онурьасызларын сцрфяляриня йахын-
  дыр, бу щямин тяснифат групларынын цмуми яъдаддан тюряндийини эюстярир.