Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DONETSK


  ДОНÉТСК – РФ-нин Ростов вил.-нин г.-индя шящяр. Ящ. 48,7 мин (2016). Донетск тирясинин шм.-ш. голларында, Северски Донетс чайы (Донун саь голу) сащилиндя, Украйна сярщяди йахынлыьында, Каменскайа д.й. ст.-нын 26 км-лийиндядир.


  Ясасы 1681 илдя Дон казаклары тяряфиндян Гундоровскайа станитсасы кими гойулмушдур. 1938 илдя Донетск кюмцр щювзясинин истисмары иля ялагядар станитсадан ъянубда шахталарын вя шахтачы гясябяляринин тикинтисиня башланылды. 1945–51 иллярдя Гундоровка фящля гясябяси иди, 1951 илдя шящяр статусуну алмыш, 1955 ил- дян Д. адланыр. Шящяр мяркязиндян 5–8 км мясафядя йерляшян 13 шахтачы гясябясиндян ибарятдир.


  Daş kömür çıxarılır (“Qukоvuqol” müәssisәsi); ekskаvator istehsal olunur (“İnter-Don” İB-nin “Donetsk eksкavatoru” z-du); yüngül (“Donetsk manufakturası”) vә yeyinti sәnayesi müәssisәlәri fәaliyyәt göstәrir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DONETSK


  ДОНÉТСК – РФ-нин Ростов вил.-нин г.-индя шящяр. Ящ. 48,7 мин (2016). Донетск тирясинин шм.-ш. голларында, Северски Донетс чайы (Донун саь голу) сащилиндя, Украйна сярщяди йахынлыьында, Каменскайа д.й. ст.-нын 26 км-лийиндядир.


  Ясасы 1681 илдя Дон казаклары тяряфиндян Гундоровскайа станитсасы кими гойулмушдур. 1938 илдя Донетск кюмцр щювзясинин истисмары иля ялагядар станитсадан ъянубда шахталарын вя шахтачы гясябяляринин тикинтисиня башланылды. 1945–51 иллярдя Гундоровка фящля гясябяси иди, 1951 илдя шящяр статусуну алмыш, 1955 ил- дян Д. адланыр. Шящяр мяркязиндян 5–8 км мясафядя йерляшян 13 шахтачы гясябясиндян ибарятдир.


  Daş kömür çıxarılır (“Qukоvuqol” müәssisәsi); ekskаvator istehsal olunur (“İnter-Don” İB-nin “Donetsk eksкavatoru” z-du); yüngül (“Donetsk manufakturası”) vә yeyinti sәnayesi müәssisәlәri fәaliyyәt göstәrir.

  DONETSK


  ДОНÉТСК – РФ-нин Ростов вил.-нин г.-индя шящяр. Ящ. 48,7 мин (2016). Донетск тирясинин шм.-ш. голларында, Северски Донетс чайы (Донун саь голу) сащилиндя, Украйна сярщяди йахынлыьында, Каменскайа д.й. ст.-нын 26 км-лийиндядир.


  Ясасы 1681 илдя Дон казаклары тяряфиндян Гундоровскайа станитсасы кими гойулмушдур. 1938 илдя Донетск кюмцр щювзясинин истисмары иля ялагядар станитсадан ъянубда шахталарын вя шахтачы гясябяляринин тикинтисиня башланылды. 1945–51 иллярдя Гундоровка фящля гясябяси иди, 1951 илдя шящяр статусуну алмыш, 1955 ил- дян Д. адланыр. Шящяр мяркязиндян 5–8 км мясафядя йерляшян 13 шахтачы гясябясиндян ибарятдир.


  Daş kömür çıxarılır (“Qukоvuqol” müәssisәsi); ekskаvator istehsal olunur (“İnter-Don” İB-nin “Donetsk eksкavatoru” z-du); yüngül (“Donetsk manufakturası”) vә yeyinti sәnayesi müәssisәlәri fәaliyyәt göstәrir.