Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DONİÇ

  ДÓНИЧ Александру (19.1.1806, Бессарабийа, Безин к. – 21.1.1866, Йассы) – молдав вя румын йазычысы. Мцлкядар аилясиндя анадан олмушдур. Петербургда кадет корпусунда тящсил алмыш, 1835 илдя Молдавийайа эетмишдир; щаким вя вякил ишлямишдир. Д. молдав милли тямсилинин (“Фабуле” мяъмуяси, китаб 1–2, 1840–42) йарадыъыsıдыр. Тямсилляриндя сосиал ядалятсизлик, задяэан тяшяххцсц (“Йарпаглар вя кюкляр”), йалтаглыг (“Ики ит”), иътимаи ейбяъярликляр тянгид едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DONİÇ

  ДÓНИЧ Александру (19.1.1806, Бессарабийа, Безин к. – 21.1.1866, Йассы) – молдав вя румын йазычысы. Мцлкядар аилясиндя анадан олмушдур. Петербургда кадет корпусунда тящсил алмыш, 1835 илдя Молдавийайа эетмишдир; щаким вя вякил ишлямишдир. Д. молдав милли тямсилинин (“Фабуле” мяъмуяси, китаб 1–2, 1840–42) йарадыъыsıдыр. Тямсилляриндя сосиал ядалятсизлик, задяэан тяшяххцсц (“Йарпаглар вя кюкляр”), йалтаглыг (“Ики ит”), иътимаи ейбяъярликляр тянгид едилир.

  DONİÇ

  ДÓНИЧ Александру (19.1.1806, Бессарабийа, Безин к. – 21.1.1866, Йассы) – молдав вя румын йазычысы. Мцлкядар аилясиндя анадан олмушдур. Петербургда кадет корпусунда тящсил алмыш, 1835 илдя Молдавийайа эетмишдир; щаким вя вякил ишлямишдир. Д. молдав милли тямсилинин (“Фабуле” мяъмуяси, китаб 1–2, 1840–42) йарадыъыsıдыр. Тямсилляриндя сосиал ядалятсизлик, задяэан тяшяххцсц (“Йарпаглар вя кюкляр”), йалтаглыг (“Ики ит”), иътимаи ейбяъярликляр тянгид едилир.