Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DONKASTER

  ДОНКÁСТЕР (Донъастер) – Б. Британийада Ъянуби Йоркшир графлыьында шящяр. Ящ. 109,8 мин (2011). Дон чайы сащилиндядир. Машынгайырма (о ъцмлядян нягл., електротехника, мядян аваданлыьы) сянайеси вар. Сцни лифдян парча истещсал едилир. Йахынлыьында кюмцр чыхарылыр.

   Донкастер. Мцгяддяс Эеорэи килсяси. 19 яср.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DONKASTER

  ДОНКÁСТЕР (Донъастер) – Б. Британийада Ъянуби Йоркшир графлыьында шящяр. Ящ. 109,8 мин (2011). Дон чайы сащилиндядир. Машынгайырма (о ъцмлядян нягл., електротехника, мядян аваданлыьы) сянайеси вар. Сцни лифдян парча истещсал едилир. Йахынлыьында кюмцр чыхарылыр.

   Донкастер. Мцгяддяс Эеорэи килсяси. 19 яср.

  DONKASTER

  ДОНКÁСТЕР (Донъастер) – Б. Британийада Ъянуби Йоркшир графлыьында шящяр. Ящ. 109,8 мин (2011). Дон чайы сащилиндядир. Машынгайырма (о ъцмлядян нягл., електротехника, мядян аваданлыьы) сянайеси вар. Сцни лифдян парча истещсал едилир. Йахынлыьында кюмцр чыхарылыр.

   Донкастер. Мцгяддяс Эеорэи килсяси. 19 яср.