Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DONQDAU

  ДОНГДÁУ – Шимали Вйетнам яразисиндя, Щонгща чайынын щювзясиндя Орта Тунъ дюврцня (е.я. 2-ъи миниллийин икинъи йарысы) аид археоложи мядяниййят. Щонгща чайы делтасынын шм.-г.-индя (Винфу вил.) йерляшян Донгдау го мяскянинин ады иля адландырылмышдыр. Бурада 1960-ъы иллярдя апарылан газынтылар заманы Шимали Вйет- намын Тунъ дюврцнцн ясас мярщяляляри тядгиг едилмишдир. Дирякцстц тикилиляр; кцряшякилли кцпяляр, бязиляри яйрихятли вя щяндяси орнаментлярля бязядилмиш орта вя алчаг отураъаглы касалар; “гядящляр”, “ичибош алтлыглар” вя Фунгнгуйен янянялярини давам етдирян диэяр формалар ашкарланмышдыр. Балталарын, тохаларын ъилаланмыш даш тийяляри, ойма гулагъыг щалгалары вя с.; сцмцк чянэялляр (балыг тутмаг цчцн йаба шяклиндя алят); тунъ тохалар, сап йери олан балталар, низя вя ох уълуглары, гармаглар вя с. дя тапылмышдыр. Тясяррцфатын ясасыны интенсив чялтикчилик, балыгчылыг вя овчулуг тяшкил едирди. Д. Фунгнгуйен мядяниййяти ясасында формалашмышдыр, Мун мядяниййяти иля явяз едилмишдир. Донгшон мядяниййятинин сяляфляриндян бири щесаб олунур.

   
  Донгдау мядяниййяти. 1–4 – тунъ яшйалар; 5–7 – сахсы габлар (Ха Ван Тануйа эюря).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DONQDAU

  ДОНГДÁУ – Шимали Вйетнам яразисиндя, Щонгща чайынын щювзясиндя Орта Тунъ дюврцня (е.я. 2-ъи миниллийин икинъи йарысы) аид археоложи мядяниййят. Щонгща чайы делтасынын шм.-г.-индя (Винфу вил.) йерляшян Донгдау го мяскянинин ады иля адландырылмышдыр. Бурада 1960-ъы иллярдя апарылан газынтылар заманы Шимали Вйет- намын Тунъ дюврцнцн ясас мярщяляляри тядгиг едилмишдир. Дирякцстц тикилиляр; кцряшякилли кцпяляр, бязиляри яйрихятли вя щяндяси орнаментлярля бязядилмиш орта вя алчаг отураъаглы касалар; “гядящляр”, “ичибош алтлыглар” вя Фунгнгуйен янянялярини давам етдирян диэяр формалар ашкарланмышдыр. Балталарын, тохаларын ъилаланмыш даш тийяляри, ойма гулагъыг щалгалары вя с.; сцмцк чянэялляр (балыг тутмаг цчцн йаба шяклиндя алят); тунъ тохалар, сап йери олан балталар, низя вя ох уълуглары, гармаглар вя с. дя тапылмышдыр. Тясяррцфатын ясасыны интенсив чялтикчилик, балыгчылыг вя овчулуг тяшкил едирди. Д. Фунгнгуйен мядяниййяти ясасында формалашмышдыр, Мун мядяниййяти иля явяз едилмишдир. Донгшон мядяниййятинин сяляфляриндян бири щесаб олунур.

   
  Донгдау мядяниййяти. 1–4 – тунъ яшйалар; 5–7 – сахсы габлар (Ха Ван Тануйа эюря).

  DONQDAU

  ДОНГДÁУ – Шимали Вйетнам яразисиндя, Щонгща чайынын щювзясиндя Орта Тунъ дюврцня (е.я. 2-ъи миниллийин икинъи йарысы) аид археоложи мядяниййят. Щонгща чайы делтасынын шм.-г.-индя (Винфу вил.) йерляшян Донгдау го мяскянинин ады иля адландырылмышдыр. Бурада 1960-ъы иллярдя апарылан газынтылар заманы Шимали Вйет- намын Тунъ дюврцнцн ясас мярщяляляри тядгиг едилмишдир. Дирякцстц тикилиляр; кцряшякилли кцпяляр, бязиляри яйрихятли вя щяндяси орнаментлярля бязядилмиш орта вя алчаг отураъаглы касалар; “гядящляр”, “ичибош алтлыглар” вя Фунгнгуйен янянялярини давам етдирян диэяр формалар ашкарланмышдыр. Балталарын, тохаларын ъилаланмыш даш тийяляри, ойма гулагъыг щалгалары вя с.; сцмцк чянэялляр (балыг тутмаг цчцн йаба шяклиндя алят); тунъ тохалар, сап йери олан балталар, низя вя ох уълуглары, гармаглар вя с. дя тапылмышдыр. Тясяррцфатын ясасыны интенсив чялтикчилик, балыгчылыг вя овчулуг тяшкил едирди. Д. Фунгнгуйен мядяниййяти ясасында формалашмышдыр, Мун мядяниййяти иля явяз едилмишдир. Донгшон мядяниййятинин сяляфляриндян бири щесаб олунур.

   
  Донгдау мядяниййяти. 1–4 – тунъ яшйалар; 5–7 – сахсы габлар (Ха Ван Тануйа эюря).