Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DONMA

  ДОНМА – ашаьы темп-рун тясириндян организмин тохумаларынын зядялянмяси. Ян чох ашаьы ятрафларда, аз щалларда ися йухары ятрафларда, бурунда, гулаг сейванында вя с. олур. Д. бязян –3 –5°Ъ шахтада, щятта мцсбят темп-рда организмин мцгавимят габилиййятинин зяифлямясиндян (йараланма нятиъясиндя ганитирмя, аълыг вя с.) баш верир. Кцлякли щава вя щаванын йцксяк рцтубятли олмасы да Д.-йа шяраит йарадыр. Д. заманы тохумаларда маддяляр мцбадиляси позулур. Д. 4 дяряъяли олур. 1-ъи дяряъяли Д.-да бядянин мцяййян щиссясиндяки гызарты сольунлашыр, щяссаслыг итир вя с. 2-ъи дяряъяли Д.-да ган дювраны по- зулур, дяри кяскин сольунлашыр вя с. 3-ъц дяряъяли Д.-да ган дювраны кяскин позулур. Илк эцнляр дон вурмуш нащийядя щяссаслыг итир вя эцълц аьрылар олур. 4-ъц дяряъяли Д.-да бцтцн йумшаг тохумалар вя сцмцкляр некрозлашыр. М ц а л и ъ я с и: Д.-нын дяряъясиня эюря апармаг. П р о ф и л а к т и к а с ы: щярякятя мане олмайан исти палтар, ращат айаггабы эеймяк, мцнтязям олараг исти хюряк йемяк, цзцн дярисиня, гулаьа вя додаглара йаь сцртмяк. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DONMA

  ДОНМА – ашаьы темп-рун тясириндян организмин тохумаларынын зядялянмяси. Ян чох ашаьы ятрафларда, аз щалларда ися йухары ятрафларда, бурунда, гулаг сейванында вя с. олур. Д. бязян –3 –5°Ъ шахтада, щятта мцсбят темп-рда организмин мцгавимят габилиййятинин зяифлямясиндян (йараланма нятиъясиндя ганитирмя, аълыг вя с.) баш верир. Кцлякли щава вя щаванын йцксяк рцтубятли олмасы да Д.-йа шяраит йарадыр. Д. заманы тохумаларда маддяляр мцбадиляси позулур. Д. 4 дяряъяли олур. 1-ъи дяряъяли Д.-да бядянин мцяййян щиссясиндяки гызарты сольунлашыр, щяссаслыг итир вя с. 2-ъи дяряъяли Д.-да ган дювраны по- зулур, дяри кяскин сольунлашыр вя с. 3-ъц дяряъяли Д.-да ган дювраны кяскин позулур. Илк эцнляр дон вурмуш нащийядя щяссаслыг итир вя эцълц аьрылар олур. 4-ъц дяряъяли Д.-да бцтцн йумшаг тохумалар вя сцмцкляр некрозлашыр. М ц а л и ъ я с и: Д.-нын дяряъясиня эюря апармаг. П р о ф и л а к т и к а с ы: щярякятя мане олмайан исти палтар, ращат айаггабы эеймяк, мцнтязям олараг исти хюряк йемяк, цзцн дярисиня, гулаьа вя додаглара йаь сцртмяк. 

  DONMA

  ДОНМА – ашаьы темп-рун тясириндян организмин тохумаларынын зядялянмяси. Ян чох ашаьы ятрафларда, аз щалларда ися йухары ятрафларда, бурунда, гулаг сейванында вя с. олур. Д. бязян –3 –5°Ъ шахтада, щятта мцсбят темп-рда организмин мцгавимят габилиййятинин зяифлямясиндян (йараланма нятиъясиндя ганитирмя, аълыг вя с.) баш верир. Кцлякли щава вя щаванын йцксяк рцтубятли олмасы да Д.-йа шяраит йарадыр. Д. заманы тохумаларда маддяляр мцбадиляси позулур. Д. 4 дяряъяли олур. 1-ъи дяряъяли Д.-да бядянин мцяййян щиссясиндяки гызарты сольунлашыр, щяссаслыг итир вя с. 2-ъи дяряъяли Д.-да ган дювраны по- зулур, дяри кяскин сольунлашыр вя с. 3-ъц дяряъяли Д.-да ган дювраны кяскин позулур. Илк эцнляр дон вурмуш нащийядя щяссаслыг итир вя эцълц аьрылар олур. 4-ъц дяряъяли Д.-да бцтцн йумшаг тохумалар вя сцмцкляр некрозлашыр. М ц а л и ъ я с и: Д.-нын дяряъясиня эюря апармаг. П р о ф и л а к т и к а с ы: щярякятя мане олмайан исти палтар, ращат айаггабы эеймяк, мцнтязям олараг исти хюряк йемяк, цзцн дярисиня, гулаьа вя додаглара йаь сцртмяк.