Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DONUZ

  ДОНУЗ, е в  д о н у з у  – ясл донузлар Сус ъинсиндян олан ъцтдырнаглы щейван. Авропа вя Асийа габанларынын мцхтялиф йарымнювляриндян тюрямишдир. Буна мцвафиг олараг Д. ъинсляри 2 група бюлцнцр: Авропа вя Асийа мяншяли. Мцасир завод ъинсляри мяншяйини бу 2 групдан алмышдыр. Д.-лар Неолит дюврцндя ящлиляшдирилмишдир. Ящлиляшдирмя просеси вя узунмцддятли дамазлыг иши Д.-ларын хариъи эюрцнцшцнц, тюряйиб-артмасыны вя мящсулдарлыьыны кяскин сурятдя дяйишмишдир. Д.-ларын зяиф эюрмя, ити ешитмя, йахшы ийбилмя, цзмя кими биоложи хцсусиййятляри галмышдыр. Bu ъинслярдя тюряйиб-артма, сцрятли бюйцмя вя пийлянмя габилиййяти хцсусиля артмышдыр. Д.-лар ян мящсулдар к.т. щейванларыдыр. Йени ъинслярин яксяриййяти дцзэцн йем- ляндикдя вя сахландыгда бирдяфяйя 10–12 вя даща артыг бала доьур. 9–10 айлыьындан диши фярдляр ъцтляшмяйя бурахылыр вя илк дяфя 13–15 айлыьында балалайыр. Доьулан балаларын орта кцтляси 1,2–1,3 (1,6) кг-aдяк олур. Кцтлясиндя 1 кг артым
  алмаг цчцн Д.-а, йemя чевиряндя 4–5 кг, йяни иняйя вериляндян 1,5 дяфя аз, гойуна вериляндян 2 дяфя аз йем сярф олунур. Мцхтялиф ъинслярдян олан Д.-ларда мящсулдарлыг кейфиййяти, хариъи эюрцнцш вя бядян юлчцляри кяскин фярглидир. Мящсулдарлыг истигамятиндян асылы олараг кюкялдилян Д.-лары ятлик, беконлуг, ятлик-пийлик типляриня айырырлар. Дцнйанын щяр йериндя Д.-лар ян чох ятлик истигамятдя йетишдирилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DONUZ

  ДОНУЗ, е в  д о н у з у  – ясл донузлар Сус ъинсиндян олан ъцтдырнаглы щейван. Авропа вя Асийа габанларынын мцхтялиф йарымнювляриндян тюрямишдир. Буна мцвафиг олараг Д. ъинсляри 2 група бюлцнцр: Авропа вя Асийа мяншяли. Мцасир завод ъинсляри мяншяйини бу 2 групдан алмышдыр. Д.-лар Неолит дюврцндя ящлиляшдирилмишдир. Ящлиляшдирмя просеси вя узунмцддятли дамазлыг иши Д.-ларын хариъи эюрцнцшцнц, тюряйиб-артмасыны вя мящсулдарлыьыны кяскин сурятдя дяйишмишдир. Д.-ларын зяиф эюрмя, ити ешитмя, йахшы ийбилмя, цзмя кими биоложи хцсусиййятляри галмышдыр. Bu ъинслярдя тюряйиб-артма, сцрятли бюйцмя вя пийлянмя габилиййяти хцсусиля артмышдыр. Д.-лар ян мящсулдар к.т. щейванларыдыр. Йени ъинслярин яксяриййяти дцзэцн йем- ляндикдя вя сахландыгда бирдяфяйя 10–12 вя даща артыг бала доьур. 9–10 айлыьындан диши фярдляр ъцтляшмяйя бурахылыр вя илк дяфя 13–15 айлыьында балалайыр. Доьулан балаларын орта кцтляси 1,2–1,3 (1,6) кг-aдяк олур. Кцтлясиндя 1 кг артым
  алмаг цчцн Д.-а, йemя чевиряндя 4–5 кг, йяни иняйя вериляндян 1,5 дяфя аз, гойуна вериляндян 2 дяфя аз йем сярф олунур. Мцхтялиф ъинслярдян олан Д.-ларда мящсулдарлыг кейфиййяти, хариъи эюрцнцш вя бядян юлчцляри кяскин фярглидир. Мящсулдарлыг истигамятиндян асылы олараг кюкялдилян Д.-лары ятлик, беконлуг, ятлик-пийлик типляриня айырырлар. Дцнйанын щяр йериндя Д.-лар ян чох ятлик истигамятдя йетишдирилир.

  DONUZ

  ДОНУЗ, е в  д о н у з у  – ясл донузлар Сус ъинсиндян олан ъцтдырнаглы щейван. Авропа вя Асийа габанларынын мцхтялиф йарымнювляриндян тюрямишдир. Буна мцвафиг олараг Д. ъинсляри 2 група бюлцнцр: Авропа вя Асийа мяншяли. Мцасир завод ъинсляри мяншяйини бу 2 групдан алмышдыр. Д.-лар Неолит дюврцндя ящлиляшдирилмишдир. Ящлиляшдирмя просеси вя узунмцддятли дамазлыг иши Д.-ларын хариъи эюрцнцшцнц, тюряйиб-артмасыны вя мящсулдарлыьыны кяскин сурятдя дяйишмишдир. Д.-ларын зяиф эюрмя, ити ешитмя, йахшы ийбилмя, цзмя кими биоложи хцсусиййятляри галмышдыр. Bu ъинслярдя тюряйиб-артма, сцрятли бюйцмя вя пийлянмя габилиййяти хцсусиля артмышдыр. Д.-лар ян мящсулдар к.т. щейванларыдыр. Йени ъинслярин яксяриййяти дцзэцн йем- ляндикдя вя сахландыгда бирдяфяйя 10–12 вя даща артыг бала доьур. 9–10 айлыьындан диши фярдляр ъцтляшмяйя бурахылыр вя илк дяфя 13–15 айлыьында балалайыр. Доьулан балаларын орта кцтляси 1,2–1,3 (1,6) кг-aдяк олур. Кцтлясиндя 1 кг артым
  алмаг цчцн Д.-а, йemя чевиряндя 4–5 кг, йяни иняйя вериляндян 1,5 дяфя аз, гойуна вериляндян 2 дяфя аз йем сярф олунур. Мцхтялиф ъинслярдян олан Д.-ларда мящсулдарлыг кейфиййяти, хариъи эюрцнцш вя бядян юлчцляри кяскин фярглидир. Мящсулдарлыг истигамятиндян асылы олараг кюкялдилян Д.-лары ятлик, беконлуг, ятлик-пийлик типляриня айырырлар. Дцнйанын щяр йериндя Д.-лар ян чох ятлик истигамятдя йетишдирилир.