Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOPLER Kristian

  ДОПЛЕР, Допплер (Допплер) Кристиан (30.11.1803, Залтсбург – 17.3.1853, Венесийа) – Австрийа физики вя рийазиййатчысы, Вйана ЕА цзвц (1848). Вйанада Политехник Ин-туну битирмишдир (1825). 1829 илдян орада, сонрадан ися Прагада ун-тдя ишлямишдир (1841 илдян проф.). Щемнитсдя Даь-мядян Академийа-сынын (1847), Вйанада Политехник Ин-тунун (1848), 1850-ъи илдян Вйана Ун-тинин проф.-у вя онун няздиндя йаратдыьы дцнйада биринъи Физика Ин-тунун директору олмушдур. Д.-ин елми ишляри оптика, акустика вя астрофизикайа щяср олунмушдур. 1842 илдя мцшащидячинин гябул етдийи сяс вя ишыьын дальа узунлуьунун мцшащидячинин шца мянбяйиня нязярян щярякят сцрятиндян асылылыьыны (Доплер еффекти) нязяри олараг ясасландырмышдыр. Ишыьын аберрасийасы нязяриййясиня, микроскоп нязяриййясиня, калориметрийайа вя с. аид ишлярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOPLER Kristian

  ДОПЛЕР, Допплер (Допплер) Кристиан (30.11.1803, Залтсбург – 17.3.1853, Венесийа) – Австрийа физики вя рийазиййатчысы, Вйана ЕА цзвц (1848). Вйанада Политехник Ин-туну битирмишдир (1825). 1829 илдян орада, сонрадан ися Прагада ун-тдя ишлямишдир (1841 илдян проф.). Щемнитсдя Даь-мядян Академийа-сынын (1847), Вйанада Политехник Ин-тунун (1848), 1850-ъи илдян Вйана Ун-тинин проф.-у вя онун няздиндя йаратдыьы дцнйада биринъи Физика Ин-тунун директору олмушдур. Д.-ин елми ишляри оптика, акустика вя астрофизикайа щяср олунмушдур. 1842 илдя мцшащидячинин гябул етдийи сяс вя ишыьын дальа узунлуьунун мцшащидячинин шца мянбяйиня нязярян щярякят сцрятиндян асылылыьыны (Доплер еффекти) нязяри олараг ясасландырмышдыр. Ишыьын аберрасийасы нязяриййясиня, микроскоп нязяриййясиня, калориметрийайа вя с. аид ишлярин мцяллифидир.

  DOPLER Kristian

  ДОПЛЕР, Допплер (Допплер) Кристиан (30.11.1803, Залтсбург – 17.3.1853, Венесийа) – Австрийа физики вя рийазиййатчысы, Вйана ЕА цзвц (1848). Вйанада Политехник Ин-туну битирмишдир (1825). 1829 илдян орада, сонрадан ися Прагада ун-тдя ишлямишдир (1841 илдян проф.). Щемнитсдя Даь-мядян Академийа-сынын (1847), Вйанада Политехник Ин-тунун (1848), 1850-ъи илдян Вйана Ун-тинин проф.-у вя онун няздиндя йаратдыьы дцнйада биринъи Физика Ин-тунун директору олмушдур. Д.-ин елми ишляри оптика, акустика вя астрофизикайа щяср олунмушдур. 1842 илдя мцшащидячинин гябул етдийи сяс вя ишыьын дальа узунлуьунун мцшащидячинин шца мянбяйиня нязярян щярякят сцрятиндян асылылыьыны (Доплер еффекти) нязяри олараг ясасландырмышдыр. Ишыьын аберрасийасы нязяриййясиня, микроскоп нязяриййясиня, калориметрийайа вя с. аид ишлярин мцяллифидир.