Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOR

  ДОР, Д о р о с (гядим йун. Δῶρος) – йунан мифолоэийасында Еллин вя нимфа Орсеиданын оьлу, Ксуф вя Еолун гардашы; дорилярин яъдады. Псевдо-Аполлодора эюря, Д. бюлэц заманы атасындан Пелопоннесля гаршы торпаглары алмыш, сонрадан оранын сакинлярини юз адына уйьун олараг “дориляр” адландырмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOR

  ДОР, Д о р о с (гядим йун. Δῶρος) – йунан мифолоэийасында Еллин вя нимфа Орсеиданын оьлу, Ксуф вя Еолун гардашы; дорилярин яъдады. Псевдо-Аполлодора эюря, Д. бюлэц заманы атасындан Пелопоннесля гаршы торпаглары алмыш, сонрадан оранын сакинлярини юз адына уйьун олараг “дориляр” адландырмышдыр.

  DOR

  ДОР, Д о р о с (гядим йун. Δῶρος) – йунан мифолоэийасында Еллин вя нимфа Орсеиданын оьлу, Ксуф вя Еолун гардашы; дорилярин яъдады. Псевдо-Аполлодора эюря, Д. бюлэц заманы атасындан Пелопоннесля гаршы торпаглары алмыш, сонрадан оранын сакинлярини юз адына уйьун олараг “дориляр” адландырмышдыр.