Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DORONİKUM

  DORÓNİKUM (Doronicum) – mürәkkәbçiçәklilәr (astrakimilәr) fәsilәsindәn bitki cinsi. Avropa vә Asiyanın mülayim qurşaqlarında tәqr. 30 növü mәlumdur. Uz. 1 m-әdәk olan, әsasәn, dikduran gövdәli, kökümsovlu çoxillik otlardır. Yarpaqları iri, sadә, qalın, çox vaxt cod tüklәnmiş olur; alt yarpaqlar uzunsaplaqlı, kökәtrafı rozetdә toplanmışdır, gövdә yarpaqları oturaq, növbәlidir. Çiçәk qrupu tәk sarı sәbәtcikdir; kәnar çiçәklәri dilcikşәkilli, ortadakılar – boruvarı, 2 cinsiyyәtlidir. Azәrb.-da 2 növü (D. macrophyllum, D. oblongifolium) var. Nax.-da yuxarı dağ qurşağından Alp qurşağınadәk (3000 m), ot bitkiliyi tәrkibindә, dağ meşәlәrindә, dağ çayları dәrәsindә rast gәlinir. May–iyun aylarında çiçәklәyir. Toxumcası uzunsovdur. Şaxtayadavamlıdır, yarımkölgәliyi sevir Gülçülükdә qrup әkinlәrindә 7–10 növü, daha çox Şәrq D.-u (D.orientale) istifadә edilir. D. yaxşı drenaj edilmiş, üzvi maddәlәrlә zәngin yüngül qranulometrik tәrkibli torpaqlarda әkilir. Kökümsovların bölmәklә vә toxumlarla çoxaldılır. 

  Шярг дороникуму (Doronicum orientale).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DORONİKUM

  DORÓNİKUM (Doronicum) – mürәkkәbçiçәklilәr (astrakimilәr) fәsilәsindәn bitki cinsi. Avropa vә Asiyanın mülayim qurşaqlarında tәqr. 30 növü mәlumdur. Uz. 1 m-әdәk olan, әsasәn, dikduran gövdәli, kökümsovlu çoxillik otlardır. Yarpaqları iri, sadә, qalın, çox vaxt cod tüklәnmiş olur; alt yarpaqlar uzunsaplaqlı, kökәtrafı rozetdә toplanmışdır, gövdә yarpaqları oturaq, növbәlidir. Çiçәk qrupu tәk sarı sәbәtcikdir; kәnar çiçәklәri dilcikşәkilli, ortadakılar – boruvarı, 2 cinsiyyәtlidir. Azәrb.-da 2 növü (D. macrophyllum, D. oblongifolium) var. Nax.-da yuxarı dağ qurşağından Alp qurşağınadәk (3000 m), ot bitkiliyi tәrkibindә, dağ meşәlәrindә, dağ çayları dәrәsindә rast gәlinir. May–iyun aylarında çiçәklәyir. Toxumcası uzunsovdur. Şaxtayadavamlıdır, yarımkölgәliyi sevir Gülçülükdә qrup әkinlәrindә 7–10 növü, daha çox Şәrq D.-u (D.orientale) istifadә edilir. D. yaxşı drenaj edilmiş, üzvi maddәlәrlә zәngin yüngül qranulometrik tәrkibli torpaqlarda әkilir. Kökümsovların bölmәklә vә toxumlarla çoxaldılır. 

  Шярг дороникуму (Doronicum orientale).

  DORONİKUM

  DORÓNİKUM (Doronicum) – mürәkkәbçiçәklilәr (astrakimilәr) fәsilәsindәn bitki cinsi. Avropa vә Asiyanın mülayim qurşaqlarında tәqr. 30 növü mәlumdur. Uz. 1 m-әdәk olan, әsasәn, dikduran gövdәli, kökümsovlu çoxillik otlardır. Yarpaqları iri, sadә, qalın, çox vaxt cod tüklәnmiş olur; alt yarpaqlar uzunsaplaqlı, kökәtrafı rozetdә toplanmışdır, gövdә yarpaqları oturaq, növbәlidir. Çiçәk qrupu tәk sarı sәbәtcikdir; kәnar çiçәklәri dilcikşәkilli, ortadakılar – boruvarı, 2 cinsiyyәtlidir. Azәrb.-da 2 növü (D. macrophyllum, D. oblongifolium) var. Nax.-da yuxarı dağ qurşağından Alp qurşağınadәk (3000 m), ot bitkiliyi tәrkibindә, dağ meşәlәrindә, dağ çayları dәrәsindә rast gәlinir. May–iyun aylarında çiçәklәyir. Toxumcası uzunsovdur. Şaxtayadavamlıdır, yarımkölgәliyi sevir Gülçülükdә qrup әkinlәrindә 7–10 növü, daha çox Şәrq D.-u (D.orientale) istifadә edilir. D. yaxşı drenaj edilmiş, üzvi maddәlәrlә zәngin yüngül qranulometrik tәrkibli torpaqlarda әkilir. Kökümsovların bölmәklә vә toxumlarla çoxaldılır. 

  Шярг дороникуму (Doronicum orientale).