Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DORSET

  ДÓРСЕТ – Канада Арктика архипелагы а-ры вя Нйуфаундленд дахил олмагла Канаданын сащилйаны районларында, Гренландийанын шм. вя ш. сащилляриндя Неолит вя Енеолит дюврляриня (е.я. 800 ил – ерамызын 1300 или) аид археоложи мядяниййят. Йени Зеландийа археологу Д. Ъеннес тяряфиндян 1925 илдя Дорсет бурнунда (Баффин Торпаьы а.) тядгиг олунмуш материаллар ясасында мцяййянляшдирилмишдир. 3 мярщяляйя бюлцнцр: еркян мярщялядя (е.я. 800–200) Д. мядяниййятинин дашыйыъылары, ясасян, Арктика сащилляриндя мяскунлашмышдылар. Орта мярщялядя (е.я. 200 ил – ерамызын 500 или) иглимин сяртляшмяси онлары ъ.-а чякилмяйя вадар етмишди. Сон мярщялядя (500–1300) онлар йенидян “йцксяк ен даиряляри”ни мянимсямишдиляр. Д. мядяниййяти дянизсащили дцшярэя вя йашайыш мяскянляри иля тямсил олунур. Щейван дярисиндян дцзялдилмиш сяййар евлярдя вя чимдян олан даиряви планлы (диаметри 3–9 м; мяркязиндя дирякляр йерляширди) евлярдя йашайырдылар. Сон мярщялядя Д.-дя дцзбуъаг планлы (50×5 м) “иъма евляри” мейдана эялир; бязи тядгигатчыларын фикринъя, онлардан айини мярасимляр цчцн, диэярляриня эюря ися коллектив овдан яввял истифадя едилирди. Д. цчцн сцмцкдян гармаг уълуглары, дашдан низя вя ох уълуглары, бычаглар, тийяляр, ярсинляр (еркян мярщялядя микролитляр вя бычагшякилли лювщяляр, сонралар ики тяряфдян гялпяляnмiш вя ъилалаnмыш), дашдан дцзялдилмиш пий лампалары, балина сцмцйцндян киршя тайлары, гар бычаглары вя морж дишиндян миниатцр аь айы, суити, гуш щейкялляри сяъиййявидир. Тясяррцфатын ясасыны Арктика вящши щейванларынын ову тяшкил едирди. Д. Шимали Американын Арктика р-нларында е.я. 2-ъи миниллийин орталары – 1-ъи миниллийин орталарында йайылмыш Дорсетягядярки мядяниййятляр ясасында формалашмышдыр. Тядгигатчыларын чоху Д. мядяниййяти дашыйыъыларыны Шимали Авропадан эялмялярин 15–16 ясрлярдя ялагя йаратдыглары Шярги Канада вя Гренландийа ескимосларынын яъдадлары щесаб едирляр.

   

  Цзян аь айы фигуру. Сцмцк. Орта мярщяля (е.я. 200 ил – ерамызын 500 или) . Канада сивилизасийа музейи.Гатино шящяри.

   Миниатцр маска. Сцмцк. Орта мярщяля (е.я. 200 ил – ерамызын 500 или). Баффин адасы. Канада тарих музейи. Оттава.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DORSET

  ДÓРСЕТ – Канада Арктика архипелагы а-ры вя Нйуфаундленд дахил олмагла Канаданын сащилйаны районларында, Гренландийанын шм. вя ш. сащилляриндя Неолит вя Енеолит дюврляриня (е.я. 800 ил – ерамызын 1300 или) аид археоложи мядяниййят. Йени Зеландийа археологу Д. Ъеннес тяряфиндян 1925 илдя Дорсет бурнунда (Баффин Торпаьы а.) тядгиг олунмуш материаллар ясасында мцяййянляшдирилмишдир. 3 мярщяляйя бюлцнцр: еркян мярщялядя (е.я. 800–200) Д. мядяниййятинин дашыйыъылары, ясасян, Арктика сащилляриндя мяскунлашмышдылар. Орта мярщялядя (е.я. 200 ил – ерамызын 500 или) иглимин сяртляшмяси онлары ъ.-а чякилмяйя вадар етмишди. Сон мярщялядя (500–1300) онлар йенидян “йцксяк ен даиряляри”ни мянимсямишдиляр. Д. мядяниййяти дянизсащили дцшярэя вя йашайыш мяскянляри иля тямсил олунур. Щейван дярисиндян дцзялдилмиш сяййар евлярдя вя чимдян олан даиряви планлы (диаметри 3–9 м; мяркязиндя дирякляр йерляширди) евлярдя йашайырдылар. Сон мярщялядя Д.-дя дцзбуъаг планлы (50×5 м) “иъма евляри” мейдана эялир; бязи тядгигатчыларын фикринъя, онлардан айини мярасимляр цчцн, диэярляриня эюря ися коллектив овдан яввял истифадя едилирди. Д. цчцн сцмцкдян гармаг уълуглары, дашдан низя вя ох уълуглары, бычаглар, тийяляр, ярсинляр (еркян мярщялядя микролитляр вя бычагшякилли лювщяляр, сонралар ики тяряфдян гялпяляnмiш вя ъилалаnмыш), дашдан дцзялдилмиш пий лампалары, балина сцмцйцндян киршя тайлары, гар бычаглары вя морж дишиндян миниатцр аь айы, суити, гуш щейкялляри сяъиййявидир. Тясяррцфатын ясасыны Арктика вящши щейванларынын ову тяшкил едирди. Д. Шимали Американын Арктика р-нларында е.я. 2-ъи миниллийин орталары – 1-ъи миниллийин орталарында йайылмыш Дорсетягядярки мядяниййятляр ясасында формалашмышдыр. Тядгигатчыларын чоху Д. мядяниййяти дашыйыъыларыны Шимали Авропадан эялмялярин 15–16 ясрлярдя ялагя йаратдыглары Шярги Канада вя Гренландийа ескимосларынын яъдадлары щесаб едирляр.

   

  Цзян аь айы фигуру. Сцмцк. Орта мярщяля (е.я. 200 ил – ерамызын 500 или) . Канада сивилизасийа музейи.Гатино шящяри.

   Миниатцр маска. Сцмцк. Орта мярщяля (е.я. 200 ил – ерамызын 500 или). Баффин адасы. Канада тарих музейи. Оттава.

  DORSET

  ДÓРСЕТ – Канада Арктика архипелагы а-ры вя Нйуфаундленд дахил олмагла Канаданын сащилйаны районларында, Гренландийанын шм. вя ш. сащилляриндя Неолит вя Енеолит дюврляриня (е.я. 800 ил – ерамызын 1300 или) аид археоложи мядяниййят. Йени Зеландийа археологу Д. Ъеннес тяряфиндян 1925 илдя Дорсет бурнунда (Баффин Торпаьы а.) тядгиг олунмуш материаллар ясасында мцяййянляшдирилмишдир. 3 мярщяляйя бюлцнцр: еркян мярщялядя (е.я. 800–200) Д. мядяниййятинин дашыйыъылары, ясасян, Арктика сащилляриндя мяскунлашмышдылар. Орта мярщялядя (е.я. 200 ил – ерамызын 500 или) иглимин сяртляшмяси онлары ъ.-а чякилмяйя вадар етмишди. Сон мярщялядя (500–1300) онлар йенидян “йцксяк ен даиряляри”ни мянимсямишдиляр. Д. мядяниййяти дянизсащили дцшярэя вя йашайыш мяскянляри иля тямсил олунур. Щейван дярисиндян дцзялдилмиш сяййар евлярдя вя чимдян олан даиряви планлы (диаметри 3–9 м; мяркязиндя дирякляр йерляширди) евлярдя йашайырдылар. Сон мярщялядя Д.-дя дцзбуъаг планлы (50×5 м) “иъма евляри” мейдана эялир; бязи тядгигатчыларын фикринъя, онлардан айини мярасимляр цчцн, диэярляриня эюря ися коллектив овдан яввял истифадя едилирди. Д. цчцн сцмцкдян гармаг уълуглары, дашдан низя вя ох уълуглары, бычаглар, тийяляр, ярсинляр (еркян мярщялядя микролитляр вя бычагшякилли лювщяляр, сонралар ики тяряфдян гялпяляnмiш вя ъилалаnмыш), дашдан дцзялдилмиш пий лампалары, балина сцмцйцндян киршя тайлары, гар бычаглары вя морж дишиндян миниатцр аь айы, суити, гуш щейкялляри сяъиййявидир. Тясяррцфатын ясасыны Арктика вящши щейванларынын ову тяшкил едирди. Д. Шимали Американын Арктика р-нларында е.я. 2-ъи миниллийин орталары – 1-ъи миниллийин орталарында йайылмыш Дорсетягядярки мядяниййятляр ясасында формалашмышдыр. Тядгигатчыларын чоху Д. мядяниййяти дашыйыъыларыны Шимали Авропадан эялмялярин 15–16 ясрлярдя ялагя йаратдыглары Шярги Канада вя Гренландийа ескимосларынын яъдадлары щесаб едирляр.

   

  Цзян аь айы фигуру. Сцмцк. Орта мярщяля (е.я. 200 ил – ерамызын 500 или) . Канада сивилизасийа музейи.Гатино шящяри.

   Миниатцр маска. Сцмцк. Орта мярщяля (е.я. 200 ил – ерамызын 500 или). Баффин адасы. Канада тарих музейи. Оттава.