Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOSİYEV 

  ДОСИЙЕВ Адыэюзял Ящмяд оьлу (д.2.2.1948, Ерм. ССР, Нойенбрйан р-нунун Лямбяли к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1999), проф. (2007). Азярб. Дювлят Ун-тини (АДУ) битирмишдир (1974). Азярб. ЕА-нын Кибернетика Ин-тунда (1974–78), АДУ-нун рийазиййат факцлтясиндя (1978–81), Манчестер Ун- тиндя (1981–82), БДУ-да (1982–94) ишлямишдир. Ясас елми ишляри диференсиал тянликляр цчцн гойулан мцхтялиф сярщяд мясяляляринин блок-шябякя цсулу иля ядяди щяллиня аиддир. 40-а йахын елми ясярин мцяллифидир. 1994 илдян Тцркийядя йашайыр вя чалышыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOSİYEV 

  ДОСИЙЕВ Адыэюзял Ящмяд оьлу (д.2.2.1948, Ерм. ССР, Нойенбрйан р-нунун Лямбяли к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1999), проф. (2007). Азярб. Дювлят Ун-тини (АДУ) битирмишдир (1974). Азярб. ЕА-нын Кибернетика Ин-тунда (1974–78), АДУ-нун рийазиййат факцлтясиндя (1978–81), Манчестер Ун- тиндя (1981–82), БДУ-да (1982–94) ишлямишдир. Ясас елми ишляри диференсиал тянликляр цчцн гойулан мцхтялиф сярщяд мясяляляринин блок-шябякя цсулу иля ядяди щяллиня аиддир. 40-а йахын елми ясярин мцяллифидир. 1994 илдян Тцркийядя йашайыр вя чалышыр.

  DOSİYEV 

  ДОСИЙЕВ Адыэюзял Ящмяд оьлу (д.2.2.1948, Ерм. ССР, Нойенбрйан р-нунун Лямбяли к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1999), проф. (2007). Азярб. Дювлят Ун-тини (АДУ) битирмишдир (1974). Азярб. ЕА-нын Кибернетика Ин-тунда (1974–78), АДУ-нун рийазиййат факцлтясиндя (1978–81), Манчестер Ун- тиндя (1981–82), БДУ-да (1982–94) ишлямишдир. Ясас елми ишляри диференсиал тянликляр цчцн гойулан мцхтялиф сярщяд мясяляляринин блок-шябякя цсулу иля ядяди щяллиня аиддир. 40-а йахын елми ясярин мцяллифидир. 1994 илдян Тцркийядя йашайыр вя чалышыр.