Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOST MƏHƏMMƏD

  ДОСТ МЯЩЯММЯД (23.12.1793 – 9.6.1863, Щерат) – яфган ямири (1834 илдян). Пайяндя ханын оьлу, Барякзяиляр сцлалясинин баниси. 1816 илдя Хузистан валиси олмуш вя щямин илдя Яфганыстанын тяркибиндя олан Кяшмир вя Щератда баш вермиш цсйанлары йатыртмышдыр. 1819 илдя Д.М. Кяшмирдя топладыьы орду иля Кабили яля кечирмиш, Мащмуд шащы мяьлуб едяряк юзцнц щюкмдар елан етмишдир. Яфганыстан торпаглары иля йанашы, Дцррани вя Галзай гябилялярини дя табе етмишдир. 1834 илдя юзцнц ямир елан едяряк Барякзяиляр сцлалясинин ясасыны гоймуш, Хузистан, Кунар, Хязяр гябиляляри цзяриндя щакимиййятини бяргярар етмиш, торпагларыны Ъялалабад, Гязня вя Гундуза гядяр эенишляндирмишди. Русийанын дястяйиля ващид дювлят йаратмаг сийасяти Б.Британийанын 1838 илдя Яфганыстана гаршы мцщарибяйя (1838–1842) башламасына сябяб олду. Инэилис-щинд ордусу 1839 илдя Кабили ишьал едяряк Шцъацлмцлкц тахта чыхартды. 1840 илдя Д.М. ясир алынараг Щиндистана сцрэцн олунду. Яфган халгы хариъи ордунун щимайяси алтында щакимиййятя эялян Шцъацлмцлкя гаршы чыхды. 1841 илдя инэилис-щинд ордусу Д.М.-ин оьлу Якбяр шащын ясэярляри тяряфиндян Кабил боьазында дармадаьын едилди. Инэилислярин Яфганыстаны тярк етмясиндян (1842) вя Шцъацлмцлкцн юлдцрцлмясиндян сонра вязиййяти сабитляшдирмяк цчцн 1843 илдя Д.М.-ин Яфганыстана дюнмясиня иъазя верилди. Йенидян ямир олан Д.М. бир мцддят оьлу Якбяр шащла мцбаризя апарды. 1849 илдя Якбяр шащын юлцмцндян сонра Д.М. бир сыра торпагларыны эери гайтара билди. 1855 вя 1857 иллярдя инэилислярля сцлщ мцгавиляляри имзаламыш вя 1855–63 иллярдя Гяндящары, Шярги Сейстаны (индики Систан), Амудярйа чайынын сол сащилиндяки торпаглары вя Щераты щакимиййяти алтында бирляшдирмишди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOST MƏHƏMMƏD

  ДОСТ МЯЩЯММЯД (23.12.1793 – 9.6.1863, Щерат) – яфган ямири (1834 илдян). Пайяндя ханын оьлу, Барякзяиляр сцлалясинин баниси. 1816 илдя Хузистан валиси олмуш вя щямин илдя Яфганыстанын тяркибиндя олан Кяшмир вя Щератда баш вермиш цсйанлары йатыртмышдыр. 1819 илдя Д.М. Кяшмирдя топладыьы орду иля Кабили яля кечирмиш, Мащмуд шащы мяьлуб едяряк юзцнц щюкмдар елан етмишдир. Яфганыстан торпаглары иля йанашы, Дцррани вя Галзай гябилялярини дя табе етмишдир. 1834 илдя юзцнц ямир елан едяряк Барякзяиляр сцлалясинин ясасыны гоймуш, Хузистан, Кунар, Хязяр гябиляляри цзяриндя щакимиййятини бяргярар етмиш, торпагларыны Ъялалабад, Гязня вя Гундуза гядяр эенишляндирмишди. Русийанын дястяйиля ващид дювлят йаратмаг сийасяти Б.Британийанын 1838 илдя Яфганыстана гаршы мцщарибяйя (1838–1842) башламасына сябяб олду. Инэилис-щинд ордусу 1839 илдя Кабили ишьал едяряк Шцъацлмцлкц тахта чыхартды. 1840 илдя Д.М. ясир алынараг Щиндистана сцрэцн олунду. Яфган халгы хариъи ордунун щимайяси алтында щакимиййятя эялян Шцъацлмцлкя гаршы чыхды. 1841 илдя инэилис-щинд ордусу Д.М.-ин оьлу Якбяр шащын ясэярляри тяряфиндян Кабил боьазында дармадаьын едилди. Инэилислярин Яфганыстаны тярк етмясиндян (1842) вя Шцъацлмцлкцн юлдцрцлмясиндян сонра вязиййяти сабитляшдирмяк цчцн 1843 илдя Д.М.-ин Яфганыстана дюнмясиня иъазя верилди. Йенидян ямир олан Д.М. бир мцддят оьлу Якбяр шащла мцбаризя апарды. 1849 илдя Якбяр шащын юлцмцндян сонра Д.М. бир сыра торпагларыны эери гайтара билди. 1855 вя 1857 иллярдя инэилислярля сцлщ мцгавиляляри имзаламыш вя 1855–63 иллярдя Гяндящары, Шярги Сейстаны (индики Систан), Амудярйа чайынын сол сащилиндяки торпаглары вя Щераты щакимиййяти алтында бирляшдирмишди.

  DOST MƏHƏMMƏD

  ДОСТ МЯЩЯММЯД (23.12.1793 – 9.6.1863, Щерат) – яфган ямири (1834 илдян). Пайяндя ханын оьлу, Барякзяиляр сцлалясинин баниси. 1816 илдя Хузистан валиси олмуш вя щямин илдя Яфганыстанын тяркибиндя олан Кяшмир вя Щератда баш вермиш цсйанлары йатыртмышдыр. 1819 илдя Д.М. Кяшмирдя топладыьы орду иля Кабили яля кечирмиш, Мащмуд шащы мяьлуб едяряк юзцнц щюкмдар елан етмишдир. Яфганыстан торпаглары иля йанашы, Дцррани вя Галзай гябилялярини дя табе етмишдир. 1834 илдя юзцнц ямир елан едяряк Барякзяиляр сцлалясинин ясасыны гоймуш, Хузистан, Кунар, Хязяр гябиляляри цзяриндя щакимиййятини бяргярар етмиш, торпагларыны Ъялалабад, Гязня вя Гундуза гядяр эенишляндирмишди. Русийанын дястяйиля ващид дювлят йаратмаг сийасяти Б.Британийанын 1838 илдя Яфганыстана гаршы мцщарибяйя (1838–1842) башламасына сябяб олду. Инэилис-щинд ордусу 1839 илдя Кабили ишьал едяряк Шцъацлмцлкц тахта чыхартды. 1840 илдя Д.М. ясир алынараг Щиндистана сцрэцн олунду. Яфган халгы хариъи ордунун щимайяси алтында щакимиййятя эялян Шцъацлмцлкя гаршы чыхды. 1841 илдя инэилис-щинд ордусу Д.М.-ин оьлу Якбяр шащын ясэярляри тяряфиндян Кабил боьазында дармадаьын едилди. Инэилислярин Яфганыстаны тярк етмясиндян (1842) вя Шцъацлмцлкцн юлдцрцлмясиндян сонра вязиййяти сабитляшдирмяк цчцн 1843 илдя Д.М.-ин Яфганыстана дюнмясиня иъазя верилди. Йенидян ямир олан Д.М. бир мцддят оьлу Якбяр шащла мцбаризя апарды. 1849 илдя Якбяр шащын юлцмцндян сонра Д.М. бир сыра торпагларыны эери гайтара билди. 1855 вя 1857 иллярдя инэилислярля сцлщ мцгавиляляри имзаламыш вя 1855–63 иллярдя Гяндящары, Шярги Сейстаны (индики Систан), Амудярйа чайынын сол сащилиндяки торпаглары вя Щераты щакимиййяти алтында бирляшдирмишди.