Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOTASİYA

  ДОТÁСИЙА (фр. дотатион, лат. дотатио –бяхшиш, ианя сюзцндян) – хярълярин эялирляри цстялямясини компенсасийа етмяк цчцн айрылан явязсиз вя гайтарылмайан вясаит.


  Д ю в л я т Д.-сы йерли бцдъяляри баланслашдырмаг, иткиляри компенсасийа етмяк, зяряри юдямяк цчцн дювлят бцдъясиндян реэионал бцдъяляря (щакимиййят органларына), сащяляря, айры-айры ямтяя истещсалчыларына верилян бцдъя вясаитляринин мябляьидир. Дювлят дястяйинин формаларындан бири кими реэионал бцдъяляря мягсядли Д. шяклиндя айрылан бцдъя вясаитляри дювлятин минимал сосиал стандартларыны малиййяляшдирмяк цчцн истифадя едилян субвенсийа формасында верилир. Р е э и о н а л Д. йерли ямтяя истещсалчыларынын артан хяръляринин компенсасийасына йюнялян реэионал бцдъя вясаитидир (мяс., шящяр бялядиййя нягл.-на Д.).


  Д. ишчийя ялавя юдямяляр, о ъцмлядян йемяк пулу, йол пулу, щядди-бцлуьа чатмамыш ушаглара эюря юдямя шяклиндя ола биляр. Яксяр Д.-лар ямяк мцгавиляляриндя яксини тапыр.


  Д. физики вя йа щцгуги шяхсляря мягсядли хярълярин пай цзря малиййяляш- дирилмяси шяртляри иля вериля биляр (мяс., к.т. ямтяяляри истещсалчыларына мцяййян нюв мящсулларын истещсалы вя йа боръларынын щесабдан силинмяси цчцн верилян Д.).


  Д. хариъи базарда ямтяянин рягабятягабиллийини артырмаг мягсядиля ихраъ маллары истещсалчысына вя йа сатыъысына да истещсал, йахуд тядавцл хяръляринин бир щиссясини юдямяк цчцн верилир (ихраъ субсидийасы). Д.-нын беля мцхтялифлийи ихраъын бцдъя щесабына стимуллашдырылмасы цсулудур; ЕТТКИ-нин вя ихраъйюнлц истещсалын бирбаша малиййяляшдирилмяси, щямчинин ялверишли кредитлярин верилмяси вя йа кредитляря эюря фаизлярин юдянилмяси формасында ола биляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOTASİYA

  ДОТÁСИЙА (фр. дотатион, лат. дотатио –бяхшиш, ианя сюзцндян) – хярълярин эялирляри цстялямясини компенсасийа етмяк цчцн айрылан явязсиз вя гайтарылмайан вясаит.


  Д ю в л я т Д.-сы йерли бцдъяляри баланслашдырмаг, иткиляри компенсасийа етмяк, зяряри юдямяк цчцн дювлят бцдъясиндян реэионал бцдъяляря (щакимиййят органларына), сащяляря, айры-айры ямтяя истещсалчыларына верилян бцдъя вясаитляринин мябляьидир. Дювлят дястяйинин формаларындан бири кими реэионал бцдъяляря мягсядли Д. шяклиндя айрылан бцдъя вясаитляри дювлятин минимал сосиал стандартларыны малиййяляшдирмяк цчцн истифадя едилян субвенсийа формасында верилир. Р е э и о н а л Д. йерли ямтяя истещсалчыларынын артан хяръляринин компенсасийасына йюнялян реэионал бцдъя вясаитидир (мяс., шящяр бялядиййя нягл.-на Д.).


  Д. ишчийя ялавя юдямяляр, о ъцмлядян йемяк пулу, йол пулу, щядди-бцлуьа чатмамыш ушаглара эюря юдямя шяклиндя ола биляр. Яксяр Д.-лар ямяк мцгавиляляриндя яксини тапыр.


  Д. физики вя йа щцгуги шяхсляря мягсядли хярълярин пай цзря малиййяляш- дирилмяси шяртляри иля вериля биляр (мяс., к.т. ямтяяляри истещсалчыларына мцяййян нюв мящсулларын истещсалы вя йа боръларынын щесабдан силинмяси цчцн верилян Д.).


  Д. хариъи базарда ямтяянин рягабятягабиллийини артырмаг мягсядиля ихраъ маллары истещсалчысына вя йа сатыъысына да истещсал, йахуд тядавцл хяръляринин бир щиссясини юдямяк цчцн верилир (ихраъ субсидийасы). Д.-нын беля мцхтялифлийи ихраъын бцдъя щесабына стимуллашдырылмасы цсулудур; ЕТТКИ-нин вя ихраъйюнлц истещсалын бирбаша малиййяляшдирилмяси, щямчинин ялверишли кредитлярин верилмяси вя йа кредитляря эюря фаизлярин юдянилмяси формасында ола биляр.

  DOTASİYA

  ДОТÁСИЙА (фр. дотатион, лат. дотатио –бяхшиш, ианя сюзцндян) – хярълярин эялирляри цстялямясини компенсасийа етмяк цчцн айрылан явязсиз вя гайтарылмайан вясаит.


  Д ю в л я т Д.-сы йерли бцдъяляри баланслашдырмаг, иткиляри компенсасийа етмяк, зяряри юдямяк цчцн дювлят бцдъясиндян реэионал бцдъяляря (щакимиййят органларына), сащяляря, айры-айры ямтяя истещсалчыларына верилян бцдъя вясаитляринин мябляьидир. Дювлят дястяйинин формаларындан бири кими реэионал бцдъяляря мягсядли Д. шяклиндя айрылан бцдъя вясаитляри дювлятин минимал сосиал стандартларыны малиййяляшдирмяк цчцн истифадя едилян субвенсийа формасында верилир. Р е э и о н а л Д. йерли ямтяя истещсалчыларынын артан хяръляринин компенсасийасына йюнялян реэионал бцдъя вясаитидир (мяс., шящяр бялядиййя нягл.-на Д.).


  Д. ишчийя ялавя юдямяляр, о ъцмлядян йемяк пулу, йол пулу, щядди-бцлуьа чатмамыш ушаглара эюря юдямя шяклиндя ола биляр. Яксяр Д.-лар ямяк мцгавиляляриндя яксини тапыр.


  Д. физики вя йа щцгуги шяхсляря мягсядли хярълярин пай цзря малиййяляш- дирилмяси шяртляри иля вериля биляр (мяс., к.т. ямтяяляри истещсалчыларына мцяййян нюв мящсулларын истещсалы вя йа боръларынын щесабдан силинмяси цчцн верилян Д.).


  Д. хариъи базарда ямтяянин рягабятягабиллийини артырмаг мягсядиля ихраъ маллары истещсалчысына вя йа сатыъысына да истещсал, йахуд тядавцл хяръляринин бир щиссясини юдямяк цчцн верилир (ихраъ субсидийасы). Д.-нын беля мцхтялифлийи ихраъын бцдъя щесабына стимуллашдырылмасы цсулудур; ЕТТКИ-нин вя ихраъйюнлц истещсалын бирбаша малиййяляшдирилмяси, щямчинин ялверишли кредитлярин верилмяси вя йа кредитляря эюря фаизлярин юдянилмяси формасында ола биляр.