Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOVŞAN DAĞI

  DOVŞAN DAĞI – Azәrb. Resp. Qaradağ r-nu әrazisindә palçıq vulkanı. Bozdağdan 6 km c.-ş.-dә, Xәzәr dәnizi sahilindәdir. Vulkanın püskürmә mәhsulları sahil xәttinin çıxıntılarını әmәlә gәtirir. Tektonik cәhәtdәn Bәndovan antiklinal qırışığının tağ hissәsilә әlaqәdardır. Mәhsuldar qatın, Akçaqıl vә Abşeron mәrtәbәlәrinin çöküntülә- rindәn ibarәtdir. Planda ellipsvarı formada olub, şm., şm.-q.-dәn c., c.-ş.-ә doğru uzanmışdır. D. d. tamamilә sopka brekçiyasından ibarәtdir; zirvә әtrafı güclü parçalanmışdır. Üzәrindә qaz, lil, neft pәrdәli su ayıran 3 sopka, 70-dәn çox qrifon var. Sopka brekçiyasının hünd. 8,1 m, yayıldığı sahә 8 ha, qalınlığı 32 m, hәcmi 2,56 mln. m3-dir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOVŞAN DAĞI

  DOVŞAN DAĞI – Azәrb. Resp. Qaradağ r-nu әrazisindә palçıq vulkanı. Bozdağdan 6 km c.-ş.-dә, Xәzәr dәnizi sahilindәdir. Vulkanın püskürmә mәhsulları sahil xәttinin çıxıntılarını әmәlә gәtirir. Tektonik cәhәtdәn Bәndovan antiklinal qırışığının tağ hissәsilә әlaqәdardır. Mәhsuldar qatın, Akçaqıl vә Abşeron mәrtәbәlәrinin çöküntülә- rindәn ibarәtdir. Planda ellipsvarı formada olub, şm., şm.-q.-dәn c., c.-ş.-ә doğru uzanmışdır. D. d. tamamilә sopka brekçiyasından ibarәtdir; zirvә әtrafı güclü parçalanmışdır. Üzәrindә qaz, lil, neft pәrdәli su ayıran 3 sopka, 70-dәn çox qrifon var. Sopka brekçiyasının hünd. 8,1 m, yayıldığı sahә 8 ha, qalınlığı 32 m, hәcmi 2,56 mln. m3-dir.

  DOVŞAN DAĞI

  DOVŞAN DAĞI – Azәrb. Resp. Qaradağ r-nu әrazisindә palçıq vulkanı. Bozdağdan 6 km c.-ş.-dә, Xәzәr dәnizi sahilindәdir. Vulkanın püskürmә mәhsulları sahil xәttinin çıxıntılarını әmәlә gәtirir. Tektonik cәhәtdәn Bәndovan antiklinal qırışığının tağ hissәsilә әlaqәdardır. Mәhsuldar qatın, Akçaqıl vә Abşeron mәrtәbәlәrinin çöküntülә- rindәn ibarәtdir. Planda ellipsvarı formada olub, şm., şm.-q.-dәn c., c.-ş.-ә doğru uzanmışdır. D. d. tamamilә sopka brekçiyasından ibarәtdir; zirvә әtrafı güclü parçalanmışdır. Üzәrindә qaz, lil, neft pәrdәli su ayıran 3 sopka, 70-dәn çox qrifon var. Sopka brekçiyasının hünd. 8,1 m, yayıldığı sahә 8 ha, qalınlığı 32 m, hәcmi 2,56 mln. m3-dir.