Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOYÇ Otto

  ДОЙЧ (Деутсъщ) Отто Ерих (5.9.1883, Вйана – 23.11.1967, Вйана) – Австрийа архивчиси, библиограф, мусигишцнас. Вйана вя Гратс ун-тляриндя ядябиййат вя тясвири сянят тарихини юйрянмишдир. 1914 илдя Ф.Шубертин сянядляшдирилмиш биографийасыны дяръ етдирмякля Авропада ян нцфузлу шубертшцнас олмушдур (Д. онун щаггында 150-йя йахын мягаля дяръ етдирмишдир). 1939 илдя Б. Британийайа мцщаъирят етмишдир (1947 илдя вятяндашлыг алмышдыр). 1952 илдя Вйанайа гайытмыш, бурада Э.Ф.Щендел вя В.А.Мотсартын фундаментал сянядляшдирилмиш биографийаларыны тамамламышдыр. Д.-ун сайясиндя чех бяс- тякары Й.А.Кожелухун йарадыъылыьы йенидян иътимаи мараг кясб етмишдир. Д.К.Ваккелингля бирликдя Шубертин ясярляринин тематик-хроноложи каталогуну (“Същуберт: Тщематиъ ъаталоэуе оф алл щис works in hronological order”, 1951; алман дилиндя 1978 илдя йенидян няшр едилмишдир) щазырламышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOYÇ Otto

  ДОЙЧ (Деутсъщ) Отто Ерих (5.9.1883, Вйана – 23.11.1967, Вйана) – Австрийа архивчиси, библиограф, мусигишцнас. Вйана вя Гратс ун-тляриндя ядябиййат вя тясвири сянят тарихини юйрянмишдир. 1914 илдя Ф.Шубертин сянядляшдирилмиш биографийасыны дяръ етдирмякля Авропада ян нцфузлу шубертшцнас олмушдур (Д. онун щаггында 150-йя йахын мягаля дяръ етдирмишдир). 1939 илдя Б. Британийайа мцщаъирят етмишдир (1947 илдя вятяндашлыг алмышдыр). 1952 илдя Вйанайа гайытмыш, бурада Э.Ф.Щендел вя В.А.Мотсартын фундаментал сянядляшдирилмиш биографийаларыны тамамламышдыр. Д.-ун сайясиндя чех бяс- тякары Й.А.Кожелухун йарадыъылыьы йенидян иътимаи мараг кясб етмишдир. Д.К.Ваккелингля бирликдя Шубертин ясярляринин тематик-хроноложи каталогуну (“Същуберт: Тщематиъ ъаталоэуе оф алл щис works in hronological order”, 1951; алман дилиндя 1978 илдя йенидян няшр едилмишдир) щазырламышдыр.

  DOYÇ Otto

  ДОЙЧ (Деутсъщ) Отто Ерих (5.9.1883, Вйана – 23.11.1967, Вйана) – Австрийа архивчиси, библиограф, мусигишцнас. Вйана вя Гратс ун-тляриндя ядябиййат вя тясвири сянят тарихини юйрянмишдир. 1914 илдя Ф.Шубертин сянядляшдирилмиш биографийасыны дяръ етдирмякля Авропада ян нцфузлу шубертшцнас олмушдур (Д. онун щаггында 150-йя йахын мягаля дяръ етдирмишдир). 1939 илдя Б. Британийайа мцщаъирят етмишдир (1947 илдя вятяндашлыг алмышдыр). 1952 илдя Вйанайа гайытмыш, бурада Э.Ф.Щендел вя В.А.Мотсартын фундаментал сянядляшдирилмиш биографийаларыны тамамламышдыр. Д.-ун сайясиндя чех бяс- тякары Й.А.Кожелухун йарадыъылыьы йенидян иътимаи мараг кясб етмишдир. Д.К.Ваккелингля бирликдя Шубертин ясярляринин тематик-хроноложи каталогуну (“Същуберт: Тщематиъ ъаталоэуе оф алл щис works in hronological order”, 1951; алман дилиндя 1978 илдя йенидян няшр едилмишдир) щазырламышдыр.