Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOYMUŞ BUXAR

  ДОЙМУШ БУХАР – майе вя йа бярк ъисимля термодинамик таразлыгда олан щямин кимйяви тяркибли бухар. Майе вя онун Д.б.-ы термодинамик
  таразлыг щалында олур: ващид заманда майедян бухара кечян молекулларын сайы, щямин заманда майейя гайыдан бухар молекулларынын сайына бярабярдир. Майе дамъысы сахлайан Д.б. рцтубятли, сахламайан Д.б. ися гуру Д.б. адланыр. Гуру Д.б. дайаныгсыз щалда олур: истилийин азаъыг азалмасы иля о гисмян конденсасийа едир вя рцтубятли олур, истилийин артмасы нятиъясиндя ися ифрат гызмыш бухара чеврилир. Майе вя бухарын термодинамик таразлыг щалы мцмкцн олан темп-р вя тязйиг интервалында (цчгат нюгтя вя бющран нюгтяси арасында) щяр бир тязйигя Д.б.-ын мцяййян темп-ру уйьун эялир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOYMUŞ BUXAR

  ДОЙМУШ БУХАР – майе вя йа бярк ъисимля термодинамик таразлыгда олан щямин кимйяви тяркибли бухар. Майе вя онун Д.б.-ы термодинамик
  таразлыг щалында олур: ващид заманда майедян бухара кечян молекулларын сайы, щямин заманда майейя гайыдан бухар молекулларынын сайына бярабярдир. Майе дамъысы сахлайан Д.б. рцтубятли, сахламайан Д.б. ися гуру Д.б. адланыр. Гуру Д.б. дайаныгсыз щалда олур: истилийин азаъыг азалмасы иля о гисмян конденсасийа едир вя рцтубятли олур, истилийин артмасы нятиъясиндя ися ифрат гызмыш бухара чеврилир. Майе вя бухарын термодинамик таразлыг щалы мцмкцн олан темп-р вя тязйиг интервалында (цчгат нюгтя вя бющран нюгтяси арасында) щяр бир тязйигя Д.б.-ын мцяййян темп-ру уйьун эялир.

  DOYMUŞ BUXAR

  ДОЙМУШ БУХАР – майе вя йа бярк ъисимля термодинамик таразлыгда олан щямин кимйяви тяркибли бухар. Майе вя онун Д.б.-ы термодинамик
  таразлыг щалында олур: ващид заманда майедян бухара кечян молекулларын сайы, щямин заманда майейя гайыдан бухар молекулларынын сайына бярабярдир. Майе дамъысы сахлайан Д.б. рцтубятли, сахламайан Д.б. ися гуру Д.б. адланыр. Гуру Д.б. дайаныгсыз щалда олур: истилийин азаъыг азалмасы иля о гисмян конденсасийа едир вя рцтубятли олур, истилийин артмасы нятиъясиндя ися ифрат гызмыш бухара чеврилир. Майе вя бухарын термодинамик таразлыг щалы мцмкцн олан темп-р вя тязйиг интервалында (цчгат нюгтя вя бющран нюгтяси арасында) щяр бир тязйигя Д.б.-ын мцяййян темп-ру уйьун эялир.