Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOYNA

  ДÓЙНА (молдавъа вя румынъа доинā) – молдав вя румын шифащи йарадыъылыьынын ясас жанрларындан бири. Чобан мащнысы кими йаранмышдыр. Тематикасы мцхтялифдир, ясасян, севэи, щайдук, ясэяр мювзулары эениш йайылмышдыр. Д. цчцн поетик мотивляр (гям, кядяр) сяъиййявидир. Импровизасийа характерли мелодийасы зянэин мягамлары, сярбяст ритми иля фярглянир. Чох вахт ансамблын мцшайияти иля флуердя, нейдя вя виолиндя, ъялд рягслярля (хора, сырба вя с.) гоша ифа олунур. Молдованын Дювлят Академик Хор Капелласы “Дойна” адланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOYNA

  ДÓЙНА (молдавъа вя румынъа доинā) – молдав вя румын шифащи йарадыъылыьынын ясас жанрларындан бири. Чобан мащнысы кими йаранмышдыр. Тематикасы мцхтялифдир, ясасян, севэи, щайдук, ясэяр мювзулары эениш йайылмышдыр. Д. цчцн поетик мотивляр (гям, кядяр) сяъиййявидир. Импровизасийа характерли мелодийасы зянэин мягамлары, сярбяст ритми иля фярглянир. Чох вахт ансамблын мцшайияти иля флуердя, нейдя вя виолиндя, ъялд рягслярля (хора, сырба вя с.) гоша ифа олунур. Молдованын Дювлят Академик Хор Капелласы “Дойна” адланыр.

  DOYNA

  ДÓЙНА (молдавъа вя румынъа доинā) – молдав вя румын шифащи йарадыъылыьынын ясас жанрларындан бири. Чобан мащнысы кими йаранмышдыр. Тематикасы мцхтялифдир, ясасян, севэи, щайдук, ясэяр мювзулары эениш йайылмышдыр. Д. цчцн поетик мотивляр (гям, кядяр) сяъиййявидир. Импровизасийа характерли мелодийасы зянэин мягамлары, сярбяст ритми иля фярглянир. Чох вахт ансамблын мцшайияти иля флуердя, нейдя вя виолиндя, ъялд рягслярля (хора, сырба вя с.) гоша ифа олунур. Молдованын Дювлят Академик Хор Капелласы “Дойна” адланыр.