Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOZATOR

  DОЗÁТОР – сяпялянян бярк материаллары, йахмалары, майе вя газлары верилмиш кцтля, йахуд щяъмдя автоматик юлчцб айыран, дозалайан гурьу. Д. бир вя йа бир нечя мящсулун (уйьун олараг бир вя йа чохкомпонентли) дозаларыны бир, йахуд мцхтялиф тялябатчылара верилмясини тямин едир вя с. Щяъм ващидляри (щяъм Д.-у) вя кцтля ващидляри (чяки Д.-у) иля юлчцлян, дюври (дискрет) вя фасилясиз ишляйян Д.-лар олур. Садя щяъм Д.-ларынын юлчмя хятасы 0,5%-дян 10–20%-ядякдир. Дягиг юлчмяляр тяляб олунан мцряккяб техноложи просеслярдя чяки Д.-лары тятбиг едилир; бир нечя г-дан йцзлярля кг-а гядяр дозалара айыран бу тип Д.-ларын дозалама хятасы 0,1%-дян 0,5%-ядякдир. Д ю в р и ишляйян чяки Д.-ларында (бункерли вя лентли) чякини вя гцввяни юлчян тензорезистор вериъиляриндян, яввялъядян мцяййян едилмиш кцтляйя чатдыгда, ахынын кясилиб айрылмасындан, информасийанын мясафядян ве- рилмясиндян истифадя едилир. Д.-лар мящсуллары чякиб габлашдыран ахын хяттиня, торбалара, йумшаг контейнерляря, 1,2 кг-лыг, 100 кг-адяк мящсул йерляшдирилян башга таралара (семент, алебастр вя с. цчцн), еляъя дя д.й. вагонларына, 70 т-адяк дян, кюмцр вя с. сяпялянян материаллар йцклянян контейнерляря уйьун гурула биляр. Мящсулларын чякилмяси просеси аналог-рягям чевириъили тярязиляр васитясиля електрон гурьуларла апарылыр. Дозалама ял иля, автоматик, йарымавтоматик режимлярдя йериня йетирилир. Чяки Д.-ларына чаловлу механики тярязиляр (дозаланан материал верилмиш кцтляйя чатдыгда чалов чеврилир) дя аиддир. Ф а с и л я с и з  и ш л я й я н Д.-лардан аваданлыьын цфцги йерляшдирилмясиндя, йахуд материалларын конвейерля няглиндя истифадя олунур. Бу Д.-ларын иши дозаланан материал фасилясиз олараг (ахынла) конвейер хяттиня вериляркян щяр заман анында онларын хятти сыхлыьыны тяйин едир, щямчинин верилмянин (конвейер лентинин щярякятинин) сцрятини юлчцр. Д. иншаат материаллары истещсалында, сянайенин кимйа, металлурэийа, яъзачылыг, йейинти вя с. сащяляриндя, тиъарятдя, йцклямя-бошалтма ишляриндя, нягл.-да вя с. тятбиг едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOZATOR

  DОЗÁТОР – сяпялянян бярк материаллары, йахмалары, майе вя газлары верилмиш кцтля, йахуд щяъмдя автоматик юлчцб айыран, дозалайан гурьу. Д. бир вя йа бир нечя мящсулун (уйьун олараг бир вя йа чохкомпонентли) дозаларыны бир, йахуд мцхтялиф тялябатчылара верилмясини тямин едир вя с. Щяъм ващидляри (щяъм Д.-у) вя кцтля ващидляри (чяки Д.-у) иля юлчцлян, дюври (дискрет) вя фасилясиз ишляйян Д.-лар олур. Садя щяъм Д.-ларынын юлчмя хятасы 0,5%-дян 10–20%-ядякдир. Дягиг юлчмяляр тяляб олунан мцряккяб техноложи просеслярдя чяки Д.-лары тятбиг едилир; бир нечя г-дан йцзлярля кг-а гядяр дозалара айыран бу тип Д.-ларын дозалама хятасы 0,1%-дян 0,5%-ядякдир. Д ю в р и ишляйян чяки Д.-ларында (бункерли вя лентли) чякини вя гцввяни юлчян тензорезистор вериъиляриндян, яввялъядян мцяййян едилмиш кцтляйя чатдыгда, ахынын кясилиб айрылмасындан, информасийанын мясафядян ве- рилмясиндян истифадя едилир. Д.-лар мящсуллары чякиб габлашдыран ахын хяттиня, торбалара, йумшаг контейнерляря, 1,2 кг-лыг, 100 кг-адяк мящсул йерляшдирилян башга таралара (семент, алебастр вя с. цчцн), еляъя дя д.й. вагонларына, 70 т-адяк дян, кюмцр вя с. сяпялянян материаллар йцклянян контейнерляря уйьун гурула биляр. Мящсулларын чякилмяси просеси аналог-рягям чевириъили тярязиляр васитясиля електрон гурьуларла апарылыр. Дозалама ял иля, автоматик, йарымавтоматик режимлярдя йериня йетирилир. Чяки Д.-ларына чаловлу механики тярязиляр (дозаланан материал верилмиш кцтляйя чатдыгда чалов чеврилир) дя аиддир. Ф а с и л я с и з  и ш л я й я н Д.-лардан аваданлыьын цфцги йерляшдирилмясиндя, йахуд материалларын конвейерля няглиндя истифадя олунур. Бу Д.-ларын иши дозаланан материал фасилясиз олараг (ахынла) конвейер хяттиня вериляркян щяр заман анында онларын хятти сыхлыьыны тяйин едир, щямчинин верилмянин (конвейер лентинин щярякятинин) сцрятини юлчцр. Д. иншаат материаллары истещсалында, сянайенин кимйа, металлурэийа, яъзачылыг, йейинти вя с. сащяляриндя, тиъарятдя, йцклямя-бошалтма ишляриндя, нягл.-да вя с. тятбиг едилир.

  DOZATOR

  DОЗÁТОР – сяпялянян бярк материаллары, йахмалары, майе вя газлары верилмиш кцтля, йахуд щяъмдя автоматик юлчцб айыран, дозалайан гурьу. Д. бир вя йа бир нечя мящсулун (уйьун олараг бир вя йа чохкомпонентли) дозаларыны бир, йахуд мцхтялиф тялябатчылара верилмясини тямин едир вя с. Щяъм ващидляри (щяъм Д.-у) вя кцтля ващидляри (чяки Д.-у) иля юлчцлян, дюври (дискрет) вя фасилясиз ишляйян Д.-лар олур. Садя щяъм Д.-ларынын юлчмя хятасы 0,5%-дян 10–20%-ядякдир. Дягиг юлчмяляр тяляб олунан мцряккяб техноложи просеслярдя чяки Д.-лары тятбиг едилир; бир нечя г-дан йцзлярля кг-а гядяр дозалара айыран бу тип Д.-ларын дозалама хятасы 0,1%-дян 0,5%-ядякдир. Д ю в р и ишляйян чяки Д.-ларында (бункерли вя лентли) чякини вя гцввяни юлчян тензорезистор вериъиляриндян, яввялъядян мцяййян едилмиш кцтляйя чатдыгда, ахынын кясилиб айрылмасындан, информасийанын мясафядян ве- рилмясиндян истифадя едилир. Д.-лар мящсуллары чякиб габлашдыран ахын хяттиня, торбалара, йумшаг контейнерляря, 1,2 кг-лыг, 100 кг-адяк мящсул йерляшдирилян башга таралара (семент, алебастр вя с. цчцн), еляъя дя д.й. вагонларына, 70 т-адяк дян, кюмцр вя с. сяпялянян материаллар йцклянян контейнерляря уйьун гурула биляр. Мящсулларын чякилмяси просеси аналог-рягям чевириъили тярязиляр васитясиля електрон гурьуларла апарылыр. Дозалама ял иля, автоматик, йарымавтоматик режимлярдя йериня йетирилир. Чяки Д.-ларына чаловлу механики тярязиляр (дозаланан материал верилмиш кцтляйя чатдыгда чалов чеврилир) дя аиддир. Ф а с и л я с и з  и ш л я й я н Д.-лардан аваданлыьын цфцги йерляшдирилмясиндя, йахуд материалларын конвейерля няглиндя истифадя олунур. Бу Д.-ларын иши дозаланан материал фасилясиз олараг (ахынла) конвейер хяттиня вериляркян щяр заман анында онларын хятти сыхлыьыны тяйин едир, щямчинин верилмянин (конвейер лентинин щярякятинин) сцрятини юлчцр. Д. иншаат материаллары истещсалында, сянайенин кимйа, металлурэийа, яъзачылыг, йейинти вя с. сащяляриндя, тиъарятдя, йцклямя-бошалтма ишляриндя, нягл.-да вя с. тятбиг едилир.