Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOZİMETRİYA

  ДОЗИМЕТРИЙА (доза + …метр) – тятбиги нцвя физикасынын бюлмяси; ионлашдырыъы шцаланманын маддя иля гаршылыглы тясиринин характерини тяйин едян физики кямиййятляря вя радиасион – индуксийаланмыш еффектляр адланан еффектляря бахылыр. Беля физики кямиййятляри дозиметрик адландырырлар (бах Шцаланма дозасы). Шцаланма иля маддянин гаршылыглы тясир просесляри мцхтялиф нюв шцаланма цчцн мцхтялиф ъцр баш верир вя шцаланан маддянин тяркибиндян асылыдыр. Шцаланма енержисинин бир щиссяси маддя тяряфиндян удулур. Удулмуш енержинин мигдары радиасион – индуксийаланмыш еффектляря сябяб олан просеслярин: ъисмин гызмасы, бярк ъисимдя дефектлярин ямяля эялмяси, бязи маддялярин ишыгланмасы (лцминессен- сийа еффекти вя ссинтилйасийа), полимерлярин даьылмасы вя тикилиб ъаланмасы, маддялярин кимйяви тяркибляринин дяйишмясинин илк
  сябябидир.


  Д.-нын билаваситя вязифяси – шцаланма дозасынын юлчцлмяси, щямчинин шцаланманын кямиййят вя кейфиййятинин (шцаланманын тяркибинин, зярряъиклярин енержисинин) юлчцлмяси методларынын сечилмясидир. Дозиметрик кямиййятляр шцаланма заманы вя радиасийанын тясириндян сонра баш верян просеслярин тядгиги цчцн база информасийасыдыр. Д. ъанлы вя ъансыз тябият обйектляриндя радиасийанын тясиринин мцмкцн нятиъялярини прогнозлашдырмаьа имкан верир.


  Д.-ны нисбятян мцстягил олан ики истигамятя айырмаг олар: хариъи шца дястяляринин Д.-сы вя организмя илщаг едилмиш радиоактив маддялярин Д.-сы. Ъанлы организмляр хариъи шца мянбяйинин вя биол. тохуманын тяркибиндя олан вя йа гида, су, щава иля организмя дахил олан дахили шцаландырыъы нуклидлярин тясириня мяруз гала биляр. Дахили шцаланма заманы организм радионуклидлярин йыьылмасы вя чыхарылмасынын биол. просесляри щесабына тохума дозаларынын формалашмасында актив рол ойнайыр.


  Маддя иля шцанын гаршылыглы тясиринин стохастик (тясадцфи) тябияти нязяря алынмагла верилян (ютцрцлян) енержинин микроскопик пайланмасыны тядгиг едян Д. бюлмяси микродозиметрийа адланыр.


  Д. радиасийа тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя, радиасийа физикасы вя кимйасы тядгигатларында, радиобиоложи тядгигатларда, радиасийа технолоэийасында, радиасийа тябабятиндя тятбиг едилир. Д.-нын мцщцм аспекти олан тябии вя сцни мяншяли радионуклидлярин сяпилмясинин мониторинги ятраф мцщитин мцщафизясиля баьлыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOZİMETRİYA

  ДОЗИМЕТРИЙА (доза + …метр) – тятбиги нцвя физикасынын бюлмяси; ионлашдырыъы шцаланманын маддя иля гаршылыглы тясиринин характерини тяйин едян физики кямиййятляря вя радиасион – индуксийаланмыш еффектляр адланан еффектляря бахылыр. Беля физики кямиййятляри дозиметрик адландырырлар (бах Шцаланма дозасы). Шцаланма иля маддянин гаршылыглы тясир просесляри мцхтялиф нюв шцаланма цчцн мцхтялиф ъцр баш верир вя шцаланан маддянин тяркибиндян асылыдыр. Шцаланма енержисинин бир щиссяси маддя тяряфиндян удулур. Удулмуш енержинин мигдары радиасион – индуксийаланмыш еффектляря сябяб олан просеслярин: ъисмин гызмасы, бярк ъисимдя дефектлярин ямяля эялмяси, бязи маддялярин ишыгланмасы (лцминессен- сийа еффекти вя ссинтилйасийа), полимерлярин даьылмасы вя тикилиб ъаланмасы, маддялярин кимйяви тяркибляринин дяйишмясинин илк
  сябябидир.


  Д.-нын билаваситя вязифяси – шцаланма дозасынын юлчцлмяси, щямчинин шцаланманын кямиййят вя кейфиййятинин (шцаланманын тяркибинин, зярряъиклярин енержисинин) юлчцлмяси методларынын сечилмясидир. Дозиметрик кямиййятляр шцаланма заманы вя радиасийанын тясириндян сонра баш верян просеслярин тядгиги цчцн база информасийасыдыр. Д. ъанлы вя ъансыз тябият обйектляриндя радиасийанын тясиринин мцмкцн нятиъялярини прогнозлашдырмаьа имкан верир.


  Д.-ны нисбятян мцстягил олан ики истигамятя айырмаг олар: хариъи шца дястяляринин Д.-сы вя организмя илщаг едилмиш радиоактив маддялярин Д.-сы. Ъанлы организмляр хариъи шца мянбяйинин вя биол. тохуманын тяркибиндя олан вя йа гида, су, щава иля организмя дахил олан дахили шцаландырыъы нуклидлярин тясириня мяруз гала биляр. Дахили шцаланма заманы организм радионуклидлярин йыьылмасы вя чыхарылмасынын биол. просесляри щесабына тохума дозаларынын формалашмасында актив рол ойнайыр.


  Маддя иля шцанын гаршылыглы тясиринин стохастик (тясадцфи) тябияти нязяря алынмагла верилян (ютцрцлян) енержинин микроскопик пайланмасыны тядгиг едян Д. бюлмяси микродозиметрийа адланыр.


  Д. радиасийа тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя, радиасийа физикасы вя кимйасы тядгигатларында, радиобиоложи тядгигатларда, радиасийа технолоэийасында, радиасийа тябабятиндя тятбиг едилир. Д.-нын мцщцм аспекти олан тябии вя сцни мяншяли радионуклидлярин сяпилмясинин мониторинги ятраф мцщитин мцщафизясиля баьлыдыр.

  DOZİMETRİYA

  ДОЗИМЕТРИЙА (доза + …метр) – тятбиги нцвя физикасынын бюлмяси; ионлашдырыъы шцаланманын маддя иля гаршылыглы тясиринин характерини тяйин едян физики кямиййятляря вя радиасион – индуксийаланмыш еффектляр адланан еффектляря бахылыр. Беля физики кямиййятляри дозиметрик адландырырлар (бах Шцаланма дозасы). Шцаланма иля маддянин гаршылыглы тясир просесляри мцхтялиф нюв шцаланма цчцн мцхтялиф ъцр баш верир вя шцаланан маддянин тяркибиндян асылыдыр. Шцаланма енержисинин бир щиссяси маддя тяряфиндян удулур. Удулмуш енержинин мигдары радиасион – индуксийаланмыш еффектляря сябяб олан просеслярин: ъисмин гызмасы, бярк ъисимдя дефектлярин ямяля эялмяси, бязи маддялярин ишыгланмасы (лцминессен- сийа еффекти вя ссинтилйасийа), полимерлярин даьылмасы вя тикилиб ъаланмасы, маддялярин кимйяви тяркибляринин дяйишмясинин илк
  сябябидир.


  Д.-нын билаваситя вязифяси – шцаланма дозасынын юлчцлмяси, щямчинин шцаланманын кямиййят вя кейфиййятинин (шцаланманын тяркибинин, зярряъиклярин енержисинин) юлчцлмяси методларынын сечилмясидир. Дозиметрик кямиййятляр шцаланма заманы вя радиасийанын тясириндян сонра баш верян просеслярин тядгиги цчцн база информасийасыдыр. Д. ъанлы вя ъансыз тябият обйектляриндя радиасийанын тясиринин мцмкцн нятиъялярини прогнозлашдырмаьа имкан верир.


  Д.-ны нисбятян мцстягил олан ики истигамятя айырмаг олар: хариъи шца дястяляринин Д.-сы вя организмя илщаг едилмиш радиоактив маддялярин Д.-сы. Ъанлы организмляр хариъи шца мянбяйинин вя биол. тохуманын тяркибиндя олан вя йа гида, су, щава иля организмя дахил олан дахили шцаландырыъы нуклидлярин тясириня мяруз гала биляр. Дахили шцаланма заманы организм радионуклидлярин йыьылмасы вя чыхарылмасынын биол. просесляри щесабына тохума дозаларынын формалашмасында актив рол ойнайыр.


  Маддя иля шцанын гаршылыглы тясиринин стохастик (тясадцфи) тябияти нязяря алынмагла верилян (ютцрцлян) енержинин микроскопик пайланмасыны тядгиг едян Д. бюлмяси микродозиметрийа адланыр.


  Д. радиасийа тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя, радиасийа физикасы вя кимйасы тядгигатларында, радиобиоложи тядгигатларда, радиасийа технолоэийасында, радиасийа тябабятиндя тятбиг едилир. Д.-нын мцщцм аспекти олан тябии вя сцни мяншяли радионуклидлярин сяпилмясинин мониторинги ятраф мцщитин мцщафизясиля баьлыдыр.