Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÖNMƏLƏR

  ДЮНМЯЛЯР, с а б б а т а й ч ы л а р – Тцркийядя секта. “Дининдян дюнян” мянасында ишлядилмиш бу ад 17 ясрдян етибарян Османлы идарячилийиндя йашайан вя исламы гябул етдиклярини иддиа едян бир груп йящудийя шамил олунмушдур. Измир йящудиляриндян олан Д. Сцлейман мябядини бярпа едяъяйи вя дцнйа йящудилярини йенидян Гцдся топлайаъаьы иддиалары иля ики дяфя 1648 вя 1666 иллярдя юзцнц хиласкар мясищ елан етмиш Саббатай Зевинин давамчыларыдыр. Саббатай ортодокс иудаизм ардыъылларынын Османлы сарайына шикайятиндян сонра йящуди ясилли сарай щякими Щяйатизадянин (Моъще бен Рапщаел Абраванел) мяслящяти иля исламы гябул етдийини сюйляйяряк, щям йящуди рущаниляринин тягибиндян, щям дя сарай диванынын веряъяйи ъязадан гуртулмушду. Саббатай исламы гябул етдикдян сонра тяряфдарларыны ислам вя тцрк адятляриня риайят етмяйя чаьырмышдыр. Лакин синкретик инанъ вя адятляр системиня малик олдугларындан, Д. конкрет мювге тута билмямиш, щям йящудиляр, щям дя мцсялманлар тяряфиндян йад щесаб едилмишляр. Саббатай ардыъылларынын чоху йенидян яняняви иудаизмя гайытмыш, бязиляри онун кими исламы гябул етдиклярини билдирмиш, бязиляри ися иудаизмдян дюнмядян онун тяряфдары олмушдулар. Ясасян, Салоникидя мяркязляшмиш иъма дахили ихтилафлар нятиъясиндя 1689 вя 1720 иллярдя парчаланараг, цч гола (йягубиляр, гарагашлар вя гапанчылар) айрылмышды. Д. сонракы ясрлярдя ендогамийа, юзцнцтяърид, эизли айинляр вя Саббатай култуну сахламышлар. 1924 илдя ящалинин йунан-тцрк мцбадиляси чярчивясиндя Салоникидян кючяряк, Истанбул, Ядирня вя Измирдя мяскунлашмыш, Тцркийя етник мцщитиня, демяк олар ки, там интеграсийа етмишляр. Щазырда Тцркийя яразисиндя Д.-ин сайы тягр. 30–40 мин няфярдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÖNMƏLƏR

  ДЮНМЯЛЯР, с а б б а т а й ч ы л а р – Тцркийядя секта. “Дининдян дюнян” мянасында ишлядилмиш бу ад 17 ясрдян етибарян Османлы идарячилийиндя йашайан вя исламы гябул етдиклярини иддиа едян бир груп йящудийя шамил олунмушдур. Измир йящудиляриндян олан Д. Сцлейман мябядини бярпа едяъяйи вя дцнйа йящудилярини йенидян Гцдся топлайаъаьы иддиалары иля ики дяфя 1648 вя 1666 иллярдя юзцнц хиласкар мясищ елан етмиш Саббатай Зевинин давамчыларыдыр. Саббатай ортодокс иудаизм ардыъылларынын Османлы сарайына шикайятиндян сонра йящуди ясилли сарай щякими Щяйатизадянин (Моъще бен Рапщаел Абраванел) мяслящяти иля исламы гябул етдийини сюйляйяряк, щям йящуди рущаниляринин тягибиндян, щям дя сарай диванынын веряъяйи ъязадан гуртулмушду. Саббатай исламы гябул етдикдян сонра тяряфдарларыны ислам вя тцрк адятляриня риайят етмяйя чаьырмышдыр. Лакин синкретик инанъ вя адятляр системиня малик олдугларындан, Д. конкрет мювге тута билмямиш, щям йящудиляр, щям дя мцсялманлар тяряфиндян йад щесаб едилмишляр. Саббатай ардыъылларынын чоху йенидян яняняви иудаизмя гайытмыш, бязиляри онун кими исламы гябул етдиклярини билдирмиш, бязиляри ися иудаизмдян дюнмядян онун тяряфдары олмушдулар. Ясасян, Салоникидя мяркязляшмиш иъма дахили ихтилафлар нятиъясиндя 1689 вя 1720 иллярдя парчаланараг, цч гола (йягубиляр, гарагашлар вя гапанчылар) айрылмышды. Д. сонракы ясрлярдя ендогамийа, юзцнцтяърид, эизли айинляр вя Саббатай култуну сахламышлар. 1924 илдя ящалинин йунан-тцрк мцбадиляси чярчивясиндя Салоникидян кючяряк, Истанбул, Ядирня вя Измирдя мяскунлашмыш, Тцркийя етник мцщитиня, демяк олар ки, там интеграсийа етмишляр. Щазырда Тцркийя яразисиндя Д.-ин сайы тягр. 30–40 мин няфярдир.

  DÖNMƏLƏR

  ДЮНМЯЛЯР, с а б б а т а й ч ы л а р – Тцркийядя секта. “Дининдян дюнян” мянасында ишлядилмиш бу ад 17 ясрдян етибарян Османлы идарячилийиндя йашайан вя исламы гябул етдиклярини иддиа едян бир груп йящудийя шамил олунмушдур. Измир йящудиляриндян олан Д. Сцлейман мябядини бярпа едяъяйи вя дцнйа йящудилярини йенидян Гцдся топлайаъаьы иддиалары иля ики дяфя 1648 вя 1666 иллярдя юзцнц хиласкар мясищ елан етмиш Саббатай Зевинин давамчыларыдыр. Саббатай ортодокс иудаизм ардыъылларынын Османлы сарайына шикайятиндян сонра йящуди ясилли сарай щякими Щяйатизадянин (Моъще бен Рапщаел Абраванел) мяслящяти иля исламы гябул етдийини сюйляйяряк, щям йящуди рущаниляринин тягибиндян, щям дя сарай диванынын веряъяйи ъязадан гуртулмушду. Саббатай исламы гябул етдикдян сонра тяряфдарларыны ислам вя тцрк адятляриня риайят етмяйя чаьырмышдыр. Лакин синкретик инанъ вя адятляр системиня малик олдугларындан, Д. конкрет мювге тута билмямиш, щям йящудиляр, щям дя мцсялманлар тяряфиндян йад щесаб едилмишляр. Саббатай ардыъылларынын чоху йенидян яняняви иудаизмя гайытмыш, бязиляри онун кими исламы гябул етдиклярини билдирмиш, бязиляри ися иудаизмдян дюнмядян онун тяряфдары олмушдулар. Ясасян, Салоникидя мяркязляшмиш иъма дахили ихтилафлар нятиъясиндя 1689 вя 1720 иллярдя парчаланараг, цч гола (йягубиляр, гарагашлар вя гапанчылар) айрылмышды. Д. сонракы ясрлярдя ендогамийа, юзцнцтяърид, эизли айинляр вя Саббатай култуну сахламышлар. 1924 илдя ящалинин йунан-тцрк мцбадиляси чярчивясиндя Салоникидян кючяряк, Истанбул, Ядирня вя Измирдя мяскунлашмыш, Тцркийя етник мцщитиня, демяк олар ки, там интеграсийа етмишляр. Щазырда Тцркийя яразисиндя Д.-ин сайы тягр. 30–40 мин няфярдир.