Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "DÖRD AİLƏ"

  “ДЮРД АИЛЯ”, Ч и н д я – 1927 илдян 1949 илядяк Чини идаря етмиш гоминданчы груп. Чан Кайши, Сун Сзывен, Кун Сйанси, Чен Гофу вя Чен Лифу гардашлары аиляляринин нцмайяндяляриндян ибарят иди. Йарыммцстямлякя Чин шяраитиндя йетишмиш юзцнямяхсус дювлят-инщисарчы капиталы тямсил едирди. Юлкя игтисадиййатында ясас мювгеляри инщисара алан “Д.а.” 22 иллик щакимиййяти дюврцндя 20 млрд. АБШ долларындан чох капитал топлады. Чиндя халг ингилабынын гялябясиндян (1949) сонра “Д.а.”-нин капиталы мцсадиря едилди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "DÖRD AİLƏ"

  “ДЮРД АИЛЯ”, Ч и н д я – 1927 илдян 1949 илядяк Чини идаря етмиш гоминданчы груп. Чан Кайши, Сун Сзывен, Кун Сйанси, Чен Гофу вя Чен Лифу гардашлары аиляляринин нцмайяндяляриндян ибарят иди. Йарыммцстямлякя Чин шяраитиндя йетишмиш юзцнямяхсус дювлят-инщисарчы капиталы тямсил едирди. Юлкя игтисадиййатында ясас мювгеляри инщисара алан “Д.а.” 22 иллик щакимиййяти дюврцндя 20 млрд. АБШ долларындан чох капитал топлады. Чиндя халг ингилабынын гялябясиндян (1949) сонра “Д.а.”-нин капиталы мцсадиря едилди.

  "DÖRD AİLƏ"

  “ДЮРД АИЛЯ”, Ч и н д я – 1927 илдян 1949 илядяк Чини идаря етмиш гоминданчы груп. Чан Кайши, Сун Сзывен, Кун Сйанси, Чен Гофу вя Чен Лифу гардашлары аиляляринин нцмайяндяляриндян ибарят иди. Йарыммцстямлякя Чин шяраитиндя йетишмиш юзцнямяхсус дювлят-инщисарчы капиталы тямсил едирди. Юлкя игтисадиййатында ясас мювгеляри инщисара алан “Д.а.” 22 иллик щакимиййяти дюврцндя 20 млрд. АБШ долларындан чох капитал топлады. Чиндя халг ингилабынын гялябясиндян (1949) сонра “Д.а.”-нин капиталы мцсадиря едилди.